[block id=”bo-sung-1″]

In the recent decays, English is more and more wisely used as well as
has gradually proved itself in all fields in the society. Vietnam, in the process
of integration and development, especially after joining the WTO, English is
considered as the golden key to make us access to the world’s civilization. It
helps to connect people all over the world by using one language, to express
their ideas. Thanks to translation texts, we can quickly update technical and
scientific achievements, the international laws, daily news, art works,
literatures, films and conversely exchange information, culture and trade to
other countries in the world.

a_study_on_english_vietnamese_terms_in_real_estate_business

 

pdf57 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 04/12/2015 | Lượt xem: 1386 | Lượt tải: 9download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu A study on english – Vietnamese terms in real – Estate business, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

i
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: NGOẠI NGỮ
HẢI PHÒNG – 2010
ii
HAIPHONG PRIVATE UNIVESITY
FOREIGN LANGUAGES DEPARTMENT
———————————–
GRADUATION PAPER
A STUDY ON ENGLISH – VIETNAMESE TERMS IN
REAL-ESTATE BUSINESS
By:
Vũ Thị Thư
Class:
Na1001
Supervisor:
Nguyễn Thị Quỳnh Chi, M.A
HAI PHONG – 2010
iii
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
Nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
Sinh viên: ……………………………………………………Mã số:……………………….
Lớp: ………………………..Ngành:…………………………………………………………..
Tên đề tài: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
iv
Nhiệm vụ đề tài
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt
nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
..
..
..
..
..
..
..
..
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
..
..
..
v
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI
Người hướng dẫn thứ nhất:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………….
Người hướng dẫn thứ hai:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………….
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 12 tháng 04 năm 2010
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 10 tháng 07 năm 2010
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Hải Phòng, ngày tháng năm 2010
HIỆU TRƯỞNG
GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị
vi
PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt
nghiệp:
..
..
..
..
..
..
..
..
2. Đánh giá chất lượng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu):
..
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Cho điểm của cán bộ hướng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày .. tháng .. năm 2010
Cán bộ hướng dẫn
(họ tên và chữ ký)
vii
NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ
CỦA NGƯỜI CHẤM PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
1. Đánh giá chất lượng đề tài tốt nghiệp về các mặt thu thập và phân tích tài
liệu, số liệu ban đầu, giá trị lí luận và thực tiễn của đề tài.
2. Cho điểm của người chấm phản biện :
(Điểm ghi bằng số và chữ)
Ngày………. tháng……… năm 2010
Người chấm phản biện
viii
ACKNOWLEDGEMENTS
In the process of completing this research paper, I have received a lot
of help, guidance, advice from my teachers, relatives and friends.
First of all, I wish to express my deepest thanks to my supervisor- Mrs
Nguyen Quynh Chi who helped me through process. She is always willing
and enthusiastic to give me precious advice, helpful comments as well as
correction of my graduation paper.
Next, I would like to express my gratitude to Mrs Tran Ngoc Lien,
Dean of Foreign Language Department and all the teachers in Foreign
Language Department of Hai Phong Private University for their lectures
during four years that helped me so much in completing this paper.
Last but not least, I would like to thank my family and friends who
have always encouraged, supported and helped me to complete this
graduation paper.
Hai Phong, June 2010
Student
Vu Thi Thu
ix
TABLE OF CONTENTS
ACKNOWLEDGEMENT ……………………………………………………………………. i
TABLE OF CONTENTS ……………………………………………………………………. ix
ABBREVIATIONS …………………………………………………………………………… xii
PART I: INTRODUCTION ………………………………………………………………… 1
1. Reason of the study …………………………………………………………………………. 1
2. Aims of the study …………………………………………………………………………….. 2
3. Scope of the study ……………………………………………………………………………. 2
4. Methods of the study ……………………………………………………………………….. 2
5. Design of the study ………………………………………………………………………….. 3
PART II: DEVELOPMENT ……………………………………………………………….. 4
CHAPTER I: THEORETICAL BACKGROUND ………………………………. 4
I. Translation ……………………………………………………………………………………… 4
1. Definitions of translation …………………………………………………………………. 4
1.2. Equivalence ………………………………………………………………………………….. 5
2. Types of translation …………………………………………………………………………. 6
2.1. Literal translation ………………………………………………………………………… 6
2.2. Word –for-word translation ………………………………………………………….. 6
2.3. Faithful translation ………………………………………………………………………. 6
2.4. Adaptation……………………………………………………………………………………. 7
2.5. Free translation ……………………………………………………………………………. 7
2.6. Idiomatic translation …………………………………………………………………….. 7
2.7. Communicative translation …………………………………………………………… 8
2.8. Semantic translation …………………………………………………………………….. 8
2.9. Other methods ……………………………………………………………………………… 9
3. Types of equivalence. ………………………………………………………………………. 9
II. ESP ……………………………………………………………………………………………… 10
1. Definition of ESP …………………………………………………………………………… 10
1.1. Absolute characteristics ………………………………………………………………. 10
1.2. Variable characteristics ………………………………………………………………. 10
x
2. Types of ESP …………………………………………………………………………………. 11
3. Terms in real estate business field ………………………………………………….. 12
3.1. Definition of a term …………………………………………………………………….. 12
3.2. The characteristics of terms ………………………………………………………… 12
3.3. Terms in real-estate business ………………………………………………………. 13
CHAPTER II : ENGLISH – VIETNAMESE REAL-ESTATE
BUSINESS TERMS ………………………………………………………………………….. 14
I. Overview of Real-estate business ……………………………………………………. 14
II. The popular construction of English real estate business terms ……… 14
1. Single terms …………………………………………………………………………………… 15
1.1. Single terms that acts as the root …………………………………………………. 15
Default ……………………………………………………………………………………………… 15
1.2. Single terms are formed by the help of prefixes……………………………. 17
Pre-qualification ……………………………………………………………………………….. 18
1.3. Single terms are formed by the help of suffixes ……………………………….. 20
2/Compound terms …………………………………………………………………………….. 23
2.1. Compound nouns …………………………………………………………………………. 23
2.2. Common Real- estate business Abbreviations …………………………………. 25
III. Translation techniques of English-Vietnamese Real-estate business terms .. 27
1. Shift or transportation translation ……………………………………………………. 27
2. Translation by paraphrase using related words ………………………………… 30
3. Translation by paraphrase using unrelated word ………………………………. 31
4. Translation of abbreviations by using loan word ……………………………….. 32
5. Literal translation ………………………………………………………………………….. 34
6. Translation by addition …………………………………………………………………… 36
CHAPTER III: FINDINGS AND DISCUSSIONS …………………………….. 37
1. Difficulties in translation of English-Vietnamese Real-estate business
terms. ………………………………………………………………………………………………… 37
2. Suggested solutions for Real-estate business translation ……………………… 38
xi
PART III: CONCLUSION ………………………………………………………………… 40
I. Major findings ……………………………………………………………………………….. 40
II. Implication for ELT and Learning ……………………………………………….. 40
III. Suggestion for further study ………………………………………………………… 41
REFERENCES …………………………………………………………………………………. 43
APPENDIX OF EQUIVALENTS ……………………………………………………… 44
xii
ABBREVIATIONS
SL Source Language
TL Target Language
ADJ Adjective
N Noun
V Verb
ESP English for Specific Purpose
ST Source Text
TT Target Text
ELT English Language Teaching
EAP English for Academic Purpose
EBE English for Business Economics
EOP English for Occupational Purpose
ESBP English for Specific Business Purpose
ESS English for Social Study
EST English for Science and Technology
1
PART I: INTRODUCTION
1. Reason of the study
In the recent decays, English is more and more wisely used as well as
has gradually proved itself in all fields in the society. Vietnam, in the process
of integration and development, especially after joining the WTO, English is
considered as the golden key to make us access to the world’s civilization. It
helps to connect people all over the world by using one language, to express
their ideas. Thanks to translation texts, we can quickly update technical and
scientific achievements, the international laws, daily news, art works,
literatures, films and conversely exchange information, culture and trade to
other countries in the world.
Translation is a special subject for students of Foreign Language
Department who begin studying the theoretical background of translation
from the third year the theoretical background of translation before
experiencing English for Specific Purposes (ESP). However, the students
certainly face difficulties in the translation process due to not only the variety
of Vietnamese and English words, the differences of using specific English
words but also the more and more appearance of new terms in human
activities, especially terms related to Business English such as security,
marketing, real estate and so on.
It is a common knowledge that, real-estate is a kind of business
developing long time in the world, but it is a new field for Viet Nam.
Together with securities market, land & housing market has made the
Vietnam’s economy hotter than ever before. The number of population is on
the rise whereas the land & housing fund is limited, creating a great demand
for such essential goods. Housing and land have today caused much concern
of many people. The day by day accommodation is of a great demand. For
knowing deeper about this field, in this research paper I would like introduce
2
to you some terms related to real- estate and some translation methods of
these terms.
2. Aims of the study
In order to have a deeper investigation into real-estate business, a study
on the English-Vietnamese terms in real-estate business is carried out.
A linguistician Larson said that: “Good theory is based on information gained
from practice. Good practice is based on carefully worked-out theory…”
(Larson , 1991:1)
Therefore, the aim of this study is firstly to gain a thoroughly
understanding of theoretical translation and practice flexibly, creatively and
exactly on ESP
Secondly, to enrich the knowledge as well as vocabularies of real-
estate business is also the main purpose of this study. Besides, a large range of
translation techniques applied in English-Vietnamese real-estate business are
also worked out.
Thirdly, some suggested solutions to difficulties in studying and
understanding the problems are generally mention. These mentioned above
are main aims of this study.
3. Scope of the study
In general, real estate is a business field which related to housing, land,
property, possession, etc. As real estate terms are various and complex. Due
to the limitation of timeframe and knowledge, in this graduation paper, the
English- Vietnamese terms related to general real-estate business are
introduced and translation techniques are analysised.
4. Methods of the study
The following methods are used in the studying process:
 Data collection through reference books, dictionary, internet, TV, etc.
 Data analysis
 Discussion with supervisor, teachers and friends
3
5. Design of the study
The study includes 3 parts:
Part I: Introduction states the rationale, aims, scope, methods and design of
the study.
Part II: Development consists of 3 chapters:
Chapter 1: Theoretical background
Chapter 2: The English-Vietnamese real-estate business terms
Chapter 3: Finding and discussions
Part III: Conclusion
References
Appendix of equivalents
4
PART II: DEVELOPMENT
CHAPTER I:
THEORETICAL BACKGROUND
I. Translation
1. Definitions of translation
There are many concepts of translation all over the world .Followings
are some concepts:
Translation is rendering the meaning of a text into another language in the
way that the author intended the text.
_ Peter Newmark, 1988_
Translation is producing in the receptor language the closet natural equivalent
of the message of the source language, first in terms of meaning and second in
terms of style
_E.A.Nida , 1975_
Translation is the process of changing something that is written or spoken into
another language.
_Avanced Oxford Dictionary_
Translation is the transformation of a text originally in one language into an
equivalent in the content of the message and the formal features and the roles
of the original text
_Bell, (1991:8)_
Translation is process of communication whose objective is to import the
knowledge of the original to the foreign reader.
_Levy (1967 :148) _
Translation is the act of transferring through which the content of a text is
transferred from the SL into the TL.
_ Foster (1958:1)_
5
Translation is to be understood as the process whereby a message expressed
in a specific source language is linguistically transformed in order to be
understood by readers of the target language.
_ Houbert (1998:1) _
Translation is an act of communication which attempts to relay, across
cultural and linguistic boundaries, another act of communication.
_Hatim ad Mason (1997:1)_
Translation is a text with qualities of equivalence to a prior text in another
language, such that the new text is taken as a substitute for the original.
_David Frank (WordPress.com) _
Translation is a bilingual mediated of communication which ordinarily aims
at the production of a TL text that is functionally equivalent to a SL text.
_Ress, 1971_
1.2. Equivalence
Equivalence-oriented translation is a procedure which replicates the same
situation as in the original, whilst using completely different wording.
_Vinay and Darbelnet _
Translation equivalence exists between forms in a source language and a
target language if their meaning matches. In other words, translation
equivalence should answer the question “What do the speakers of this
language actually say to express the desired meaning?”
_ Wayne Leman (WordPress.com)_
Equivalence, when applied to the issue of translation, is an abstract concept
and actually refers to the equivalence relationship between the source text and
the target text.
_Asian social science (CCSE) _
6
2. Types of translation
2.1. Literal translation
The SL grammatical constructions are converted to their nearest TL
equivalents but the lexical words are again translated singly, out of context.
As a pre-translation process, this indicates the problems to be solved.
An interlinear translation is a completely literal translation. For some
purposes, it is desirable to reproduce the linguistic features of the source text.
Although these literal translations may be very useful for purposes related to
the study of the source language, they are of little help to speakers of the
receptor language who are interested in the meaning of the source language
text. A literal translation sounds like nonsense and has little communication
value. For example:
Vietnamese: Mời bạn về nhà tôi chơi.
Literal translation: Invite friend about house me play.
2.2. Word –for-word translation
The SL word order is preserved and the translated literally. The main
use of this method is either to understand the mechanics of source language or
to construe a difficult text as pre-translation process. For example:
Source text: The party A will incur liability for the victims.
Target text: Bên A sẽ chịu trách nhiệm pháp lý đối với các nạn nhân
2.3. Faithful translation
A faithful translation attempts to reproduce the precise contextual
meaning of the original within the constraints of the TL grammatical
structures. It “transfers” cultural words and preserves the degree of
grammatical and lexical “abnormality” (deviation from SL norms) in the

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: A study on english – Vietnamese terms in real – Estate business

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *