[block id=”bo-sung-1″]

Nắmđượccácvấnđềvềthiếtkếvàkiểmsoát
TCQT như:
 Bảnchất, loại hình, cácvấnđềliên quan
đến“ThiếtkếTCQT”.
 Chứcnăng“Kiểm soát” và quảntrị chức
năng“Kiểmsoát”trongKDQT
 Môtả mộtcôngty quốctế quảntrị chứcnăng
“Kiểmsoát”rasao.

Tải tài liệu miễn phí - My WordPress Blog5

Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài thuyết trình Quản trị kinh doanh quốc tế thiết kế và kiểm soát tổ chức quốc tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

1
ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ
THIẾT KẾ VÀ KIỂM SOÁT
TỔ CHỨC QUỐC TẾ
Giảng viên: TS Cao Minh Trí
Trình bày: Nhóm 4
Lớp MBA12C
Tp. HCM, 2013
NHÓM THỰC HIỆN
• Nguyễn Phi Hùng
• Nguyễn Anh Việt
• Hoàng Phương Thảo
• Trần Thanh Phong
• Võ Trí Dũng
Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh
Lớp MBA12C 2
MỤC TIÊU
 Nắm được các vấn đề về thiết kế và kiểm soát
TCQT như:
 Bản chất, loại hình, các vấn đề liên quan
đến “Thiết kế TCQT”.
 Chức năng “Kiểm soát” và quản trị chức
năng “Kiểm soát” trong KDQT
 Mô tả một công ty quốc tế quản trị chức năng
“Kiểm soát” ra sao.
Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh
Lớp MBA12C 3
NỘI DUNG
I. Bản chất của thiết kế tổ chức quốc tế
II. Các thiết kế tổ chức toàn cầu
III. Các vấn đề liên quan đến TK TCTC
IV. Chức năng kiểm soát trong KDQT
V. Quản trị chức năng KS trong KDQT
Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh
Lớp MBA12C 4
I. BẢN CHẤT CỦA THIẾT
KẾ TỔ CHỨC QUỐC TẾ
Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh
Lớp MBA12C 5
Bản chất của thiết kế tổ chức quốc tế
Thiết kế tổ chức là gì?
Những việc của thiết kế tổ chức?
Tác động của kinh doanh quốc tế
đến thiết kế tổ chức như thế nào?
Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh
Lớp MBA12C I. Bản chất của thiết kế tổ chức quốc tế 6
II. CÁC DẠNGTHIẾT KẾ
TỔ CHỨC TOÀN CẦU
Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh
Lớp MBA12C 7
1. Theo sản phẩm
Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh
Lớp MBA12C II. Các dạng thiết kế tổ chức toàn cầu 8
2. Theo khu vực
Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh
Lớp MBA12C II. Các dạng thiết kế tổ chức toàn cầu 9
3. Theo chức năng
Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh
Lớp MBA12C II. Các dạng thiết kế tổ chức toàn cầu10
4. Theo khách hàng
Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh
Lớp MBA12C II. Các dạng thiết kế tổ chức toàn cầu11
5. Theo ma trận
Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh
Lớp MBA12C II. Các dạng thiết kế tổ chức toàn cầu12
6. Theo dạng ghép
Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh
Lớp MBA12C II. Các dạng thiết kế tổ chức toàn cầu13
III. CÁC VẤN ĐỀ THIẾT KẾ
TỔ CHỨC TOÀN CẦU
Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh
Lớp MBA12C 14
1. Tập quyền và phân quyền
Tập quyền
Tập trung quyền ra quyết định tại các trụ sở
chính của công ty/tập đoàn
Tích cực: quyết định tập trung vào nhu cầu
của toàn bộ công ty
Hạn chế: cản trở khả năng phản ứng nhanh và
hiệu quả của các nhà quản trị của công ty con
Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh
Lớp MBA12C III. Các vấn đề thiết kế TCTC 15
1. Tập quyền và phân quyền
Phân quyền
Cho phép các công ty con tự do quyết định chiến
lược, tài chính, sản xuất và marketing.
 Tích cực: cho phép các quyết định gần
nhất với thị trường
 Hạn chế: quyết định chỉ cần tập trung vào nhu
cầu của công ty con hơn là nhu cầu của
toàn bộ công ty
Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh
Lớp MBA12C III. Các vấn đề thiết kế TCTC 16
2. Vai trò của BGĐ công ty con
• BGĐ công ty con chịu trách nhiệm với các cổ
đông bầu ra mình trong việc quản trị hiệu quả
công ty con, và giám sát các hoạt động của
các nhà quản trị cấp cao nhất.
• Các MNC có thể lựa chọn việc trao cho BGĐ
công ty con quyền ra quyết định đáng kể (đẩy
mạnh sự phân quyền) hoặc trao cho BGĐ
công ty con rất ít quyền lực thực sự (quyền
quyết định tập trung tại văn phòng chính)
Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh
Lớp MBA12C III. Các vấn đề thiết kế TCTC 17
3. Sự phối hợp trong tổ chức toàn cầu
Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh
Lớp MBA12C III. Các vấn đề thiết kế TCTC 18
3. Sự phối hợp trong tổ chức toàn cầu
• Nếu một thiết kế tổ chức định rõ tất cả các mối
quan hệ báo cáo và các chiều hướng tác động
sẽ giúp cho sự phối hợp dễ dàng hơn.
• Các MNC cũng có thể thực hiện một số kỹ thuật
phối hợp tạm thời và đặc biệt hơn
• Tính bắt buộc của công việc có thể được sử
dụng để tăng sự phối hợp khi công việc có tính
quan trọng cao.
• Mạng lưới quản trị phi chính thức có thể đặc
biệt hiệu quả.
Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh
Lớp MBA12C III. Các vấn đề thiết kế TCTC 19
IV. CHỨC NĂNG KIỂM
SOÁT TRONG KINH
DOANH QUỐC TẾ
Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh
Lớp MBA12C 20
KIỂM SOÁT
Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh
Lớp MBA12C IV. Chức năng kiểm soát trong KDQT 21
CÁC CẤP ĐỘ KIỂM SOÁT
Kiểm soát chiến lược
1
Cách thức để hoạt động và đạt được mục tiêu chiến lược
2 Kiểm soát tổ chức
Cách thức giúp thiết kế TC thích nghi thay đổi môi trường/CL
3 Kiểm soát hoạt động
Cách thức để tập trung vào các hệ thống hoạt động,
trung tâm phân phối, thiết bị sản xuất….
Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh
Lớp MBA12C IV. Chức năng kiểm soát trong KDQT 22
CÁC CẤP ĐỘ KIỂM SOÁT
Kiểm soát chiến lược
Kiểm soát tổ chức
Kiểm soát hoạt động
Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh
Lớp MBA12C IV. Chức năng kiểm soát trong KDQT 23
1 Kiểm soát chiến lược
Tập trung chiến lược của tổ chức
Có vai trò quan trọng trong quyết định
thâm nhập và mở rộng thị trường nước
ngoài
Thuộc về hoạt động quản trị cấp cao,
liên quan đến khoảng thời gian dài
Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh
Lớp MBA12C IV. Chức năng kiểm soát trong KDQT 24
1 Kiểm soát chiến lược
Các phương diện quan trọng
Tài Liên
chính doanh
Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh
Lớp MBA12C IV. Chức năng kiểm soát trong KDQT 25
2 Kiểm soát tổ chức
Tập trung vào thiết kế của tổ chức
Có vai trò quan trọng trong quyết định
thay đổi thiết kế của tổ chức để thích ứng
với môi trường mới
Thuộc về hoạt động quản trị cấp cao,
liên quan đến khoảng thời gian ngắn
hơn
Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh
Lớp MBA12C IV. Chức năng kiểm soát trong KDQT 26
2 Kiểm soát tổ chức
Các dạng phổ biến
Kiểm soát Kiểm soát
trung tâm tổ chức
trách nhiệm chung
Kiểm soát
quy trình
lên kế
hoạch
Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh
Lớp MBA12C IV. Chức năng kiểm soát trong KDQT 27
3 Kiểm soát hoạt động
Tập trung vào các quá trình và hệ thống
vận hành
Chuyên biệt và tập trung hơn các loại
kiểm soát khác
Thuộc về hoạt động quản trị cấp thấp
hơn, liên quan đến khoảng thời gian
rất ngắn
Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh
Lớp MBA12C IV. Chức năng kiểm soát trong KDQT 28
V. QUẢN TRỊ
CHỨC NĂNG KIỂM SOÁT
TRONG KDQT
Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh
Lớp MBA12C V. Quản trị chức năng kiểm soát 29
Quản trị chức năng kiểm soát
1. Thiết lập các hệ thống kiểm soát quốc tế
2. Các kỹ thuật kiểm soát cơ bản
3. Khía cạnh hành vi trong kiểm soát quốc tế
Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh
Lớp MBA12C V. Quản trị chức năng kiểm soát 30
1. Thiết lập các hệ thống kiểm soát quốc tế
LẬP CÁC TIÊU CHUẨN KIỂM SOÁT ĐIỀU HÀNH
ĐO LƯỜNG ĐIỀU HÀNH THỰC TẾ
SO SÁNH ĐIỀU HÀNH VỚI CÁC TIÊU CHUẨN
ĐÁP ỨNG VỚI CÁC CHÊNH LỆCH ĐO
THAY ĐỔI TIÊU ĐIỀU CHỈNH DUY TRÌ TÌNH
CHUẨN CHÊNH LỆCH TRẠNG
Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh
Lớp MBA12C V. Quản trị chức năng kiểm soát 31
Bước 1: Lập các tiêu chuẩn kiểm soát điều hành
Các tiêu chuẩn xuất phát từ đâu?
– Các mục tiêu tổng thể của Công ty
– Kinh nghiệm của Cty với những HĐ tương tự
– Mục tiêu của Cty đối với một hoạt động cụ thể
Bước 2: Đo lường điều hành thực tế
Phát triển hệ thống đo lường như thế nào?
– Chi tiết, Có hiệu lực
– Phát triển không ngừng
Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh
Lớp MBA12C V. Quản trị chức năng kiểm soát 32
Bước 3: So sánh điều hành với các tiêu chuẩn
 Phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống tiêu chuẩn và hệ
thống đo lường ở bước 1 và bước 2.
 HT tiêu chuẩn và HT đo lường càng cụ thể và có mục
đích rõ ràng thì việc so sánh càng thuận lợi, chính
xác
Bước 4: Đáp ứng lại các chênh lệch
Các kết quả so sánh điển hình?
– Không đạt: điều hành kém / tiêu chuẩn quá cao
– Đạt vừa mức: Duy trì
– Đạt vượt mức: điều hành tốt / tiêu chẩn quá thấp
Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh
Lớp MBA12C V. Quản trị chức năng kiểm soát 33
2. Các kỹ thuật kiểm soát cơ bản
– Các hệ thống kế toán = Hệ thống dữ liệu tài chính
+ Quy trình kế toán địa phương
+ Ngôn ngữ và đồng tiền địa phương
– Các quy trình:
– Các tỷ số điều hành: các chỉ số kinh tế (ROA,
ROE,..), các chỉ số vận hành (OEE, CI,..)
Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh
Lớp MBA12C V. Quản trị chức năng kiểm soát 34
3. Khía cạnh hành vi trong kiểm soát quốc tế
(Giải quyết vấn đề chống đối trong kiểm soát)
 Nguyên nhân của sự chống đối lại việc kiểm soát:
 Kiểm soát những điều sai, những điều không
nên kiểm soát
 Kiểm soát quá mức:
. Tăng thêm trách nhiệm
. Quá khả năng chấp nhận
Cẩn thận! Anh
bực rồi đấy
Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh
Lớp MBA12C V. Quản trị chức năng kiểm soát 35
3. Khía cạnh hành vi trong kiểm soát quốc tế
(Giải quyết vấn đề chống đối trong kiểm soát)
 Vượt qua sự chống đối về kiểm soát: hạn chế c.đối
 Hệ thống kiểm soát có trọng tâm rõ ràng, thích hợp,
được phổ biến rộng rãi, vì mục tiêu chung.
 Hệ thống kiểm soát phải khách quan
 Chú ý đặc điểm văn hóa địa phương
 Xây dựng văn hóa công ty, văn hóa hợp tác
Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh
Lớp MBA12C V. Quản trị chức năng kiểm soát 36
NỘI DUNG
I. Bản chất của thiết kế tổ chức quốc tế
II. Các thiết kế tổ chức toàn cầu
III. Các vấn đề liên quan đến TK TCTC
IV. Chức năng kiểm soát trong KDQT
V. Quản trị chức năng KS trong KDQT
Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh
Lớp MBA12C 37
CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN
ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE
Trường Đại Học Mở TP Hồ Chí Minh
Lớp MBA12C 38

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Bài thuyết trình Quản trị kinh doanh quốc tế thiết kế và kiểm soát tổ chức quốc tế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *