[block id=”bo-sung-1″]

Khái niệm
Theo chuẩn mực số 24 được ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/ QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

“ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính, nó cung cấp thông tin giúp người sử dụng đánh giá các thay đổi trong tài sản thuần, cơ cấu tài chính, khả năng chuyển đổi của tài sản thành tiền, khả năng thanh toán và khả năng của doanh nghiệp trong việc tạo ra các luồng tiền trong quá trình hoạt động”

Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ - bao_cao_luu_chuyen_tien_te

pptx22 trang | Chia sẻ: superlens | Ngày: 21/09/2015 | Lượt xem: 2233 | Lượt tải: 3download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Báo cáo lưu chuyển tiền tệThành viên1. Nghiêm Bích Trâm2. Nguyễn Trần Yến Như3. Nguyễn Thị Hạnh Phúc4. Bùi Bảo Uyên5. Lê Thị Huyền Nhâm6 Nguyễn Ngọc Đoan TrangBáo cáo lưu chuyển tiền tệBáo cáo lưu chuyển tiền tệ và các yếu tố cấu thành 1.Khái niệm 2.Mục đích của báo cáo lưu chuyển tiền tệ 3.Các yếu tố cấu thành II. Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệIII. Nội dung của báo cáo lưu chuyển tiền tệIV. Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ 1. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp 2. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếpI. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các yếu tố cấu thànhKhái niệm Theo chuẩn mực số 24 được ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/ QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính, nó cung cấp thông tin giúp người sử dụng đánh giá các thay đổi trong tài sản thuần, cơ cấu tài chính, khả năng chuyển đổi của tài sản thành tiền, khả năng thanh toán và khả năng của doanh nghiệp trong việc tạo ra các luồng tiền trong quá trình hoạt động”I. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các yếu tố cấu thành 2. Mục đích của báo cáo lưu chuyển tiền tệTăng khả năng đánh giá khách quan tình hình kinh doanh và khả năng so sánh giữa các doanh nghiệp.Xem xét và dự đoán khả năng về số lượng, thời gian và độ tin cậy của các luồng tiền trong tương lai.Dùng để kiểm tra lại các đánh giá, dự đoán trước đây về các luồng tiền.Kiểm tra mối quan hệ giữa khả năng sinh lời với lưu chuyển tiền thuần và sự thay đổi của giá cảI. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các yếu tố cấu thành 3. Các yếu tố cấu thành Trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, doanh nghiệp cần phải trình bày 3 loại hoạt động: Hoạt động kinh doanh Hoạt động đầu tư Hoạt động tài chínhI. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các yếu tố cấu thành 3. Các yếu tố cấu thành Theo đó, có 3 yếu tố của 1 báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh: có liên quan đến các hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu của doanh nghiệp Luồng tiền từ hoạt động đầu tư: có liên quan đến việc mua sắm, xây dựng, nhượng bán, thanh lý tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác không thuộc các khoản tương đương tiền. Luồng tiền từ hoạt động tài chính: có liên quan đến việc thay đổi về quy mô và kết cấu của vốn chủ sở hữu và vốn vay của doanh nghiệpII. Nguyên tắc lập và trình bày Tiền giảm khi tài sản tăng hay khi nguồn vốn giảm Tiền tăng khi tài sản giảm hay nguồn vốn tăng.III. Nội dung của báo cáo lưu chuyển tiền tệNêu chi tiết các lý do tại sao lượng tiền (và những khoản tương đương tiền) thay đổi trong kỳ kế toán.Phản ánh tất cả các thay đổi về tiền tệ theo 3 hoạt động: kinh doanh, đầu tư và tài chính. Cho biết có bao nhiêu tiền vào đầu kỳ và còn lại bao nhiêu vào cuối kỳ. Mô tả công ty đã thu và chi bao nhiêu tiền trong một khoảng thời gian cụ thể.III. Nội dung của báo cáo lưu chuyển tiền tệ3.1. Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh: 3.1.1. Phương pháp trực tiếp: Bằng cách phân tích và tổng hợp trực tiếp các khoản tiền thu và chi theo từng nội dung thu, chi từ các ghi chép kế toán của doanh nghiệp:Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác (+)Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ (-)Tiền chi trả cho người lao động (-)Tiền chi trả lãi vay (-)Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (-)Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh (+)Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (-)III. Nội dung của báo cáo lưu chuyển tiền tệ 3.1.2. Phương pháp gián tiếp: Xác định trên cơ sở lấy tổng lợi nhuận trước thuế và điều chỉnh cho các khoản:Các khoản doanh thu, chi phí không phải bằng tiền như khấu hao TSCĐ, dự phòng, Lãi, lỗ, chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiệnTiền đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệpCác thay đổi trong kỳ của hàng tồn kho, các khoản phải thu và các khoản phải trả từ hoạt động kinh doanh( trừ thuế thu nhập và các khoản phải nộp khác sau thuế thu nhập doanh nghiệp)Lãi lỗ từ hoạt động đầu tưIII. Nội dung của báo cáo lưu chuyển tiền tệ 3.2 Luồng tiền từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính Doanh nghiệp phải báo cáo riêng biệt các luồng tiền vào, các luồng tiền ra từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính. Các luồng tiền phát sinh từ các giao dịch bằng ngoại tệ phải được quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán theo tỷ giá hối đoái tại thời điểm phát sinh giao dịch đó. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của các tổ chức hoạt động ở nước ngoài phải được quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán của công ty mẹ theo tỷ giá thực tế tại ngày lập Báo cáoIII. Nội dung của báo cáo lưu chuyển tiền tệ Các luồng tiền liên quan đến tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận thu được: Đối với các doanh nghiệp ( trừ ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính), các luồng tiền liên quan đến tiền lãi vay đã trả được phân loại là luồng tiền từ hoạt động kinh doanh. Các luồng tiền liên quan đến tiền lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận thu được được phân loại là luồng tiền từ hoạt động đầu tư. Các luồng tiền liên quan đến cổ tức và lợi nhuận đã trả, các khoản tiền đi vay và cho vay được phân loại là luồng tiền từ hoạt động tài chính. III. Nội dung của báo cáo lưu chuyển tiền tệ Các luồng tiền liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp:Các luồng tiền liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp được phân loại là luồng tiền từ hoạt động kinh doanh (trừ trường hợp được xác định là luồng tiền từ hoạt động đầu tư)IV. Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ 4.1 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trức tiếp Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp theo quy định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng bộ tài chínhIV. Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp Phương pháp các luồng tiền vào và các luồng tiền ra từ hoạt động kinh doanh được tính và xác định trước hết bằng cắch điều chỉnh lợi nhuận trước thuế TNDN của hoạt động kinh doanh khỏi ảnh hưởng của các khoản mục không phải bằng tiền, các thay đổi trong kỳ của hàng tồn kho, các khoản phải thu, phải trả từ hoạt động kinh doanh và các khoản mà ảnh hưởng về tiền của chúng là luồng tiền từ hoạt động đầu tư. IV. Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp theo quy định hiện nay chỉ thực sự gián tiếp ở phần lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh, còn 2 phần, lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư và lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính được xác định theo phương pháp trực tiếp.

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *