[block id=”bo-sung-1″]

Trong những năm qua, tình hình tội phạm xâm hại trẻ em nói chung và xâm hại tình dục trẻ em nói riêng tại
Việt Nam ngày càng có diễn biến phức tạp cả về tính chất, qui mô cũng như về mức độ nguy hiểm. Ngày càng nhiều người nước ngoài đến Việt Nam với những mục đích khác nhau như du lịch, học tập hoặc làm ăn, sinh sống và trong số đó, có cả những người đã thực hiện hành vi phạm tội xâm hại tình dục trẻ em. Bên cạnh đó cũng đã xuất hiện tình trạng khách du lịch lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của trẻ nhỏ để biến các em thànhnhững món hàng phục vụ cho nhu cầu tình dục của mình. Do vậy, bảo vệ trẻ em khỏi các nguy cơ bị xâm hại, bịbóc lột tình dục trong hoạt động du lịch đã và đang là vấn đề cấp thiết mà một trong những biện pháp bảo vệ chính là biện pháp pháp luật. Hiện nay, Bộ luật Hình sự 1999 đang trong quá trình sửa đổi toàn diện với mục đích bảo vệ các quyền của trẻ em, bao gồm sửa đổi các điều khoản liên quan đến tội phạm người chưa thành niên, người chưa thành niên bị lạm dụng, trong đó có xâm hại tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch và lữ hành.

bao_cao_phan_tich_phap_luat_unodc_boc_lot_tre_em_trong_du

pdf40 trang | Chia sẻ: thanhlinh222 | Ngày: 08/03/2018 | Lượt xem: 713 | Lượt tải: 1download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Phân tích Pháp luật UNODC: Bóc lột Trẻ em trong Du lịch và Lữ hành, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Bóc lột Tình dục Trẻ em trong Du
lịch và Lữ hành: Báo cáo Phân tích
Hệ thống Pháp luật Quốc gia
Viet Nam
2014
Tăng cường
H
ệ thống Pháp luật
Bóc lột Tình dục Trẻ em trong Du
lịch và Lữ hành: Báo cáo Phân tích
Hệ thống Pháp luật Quốc gia
Việt Nam
In năm 2014
Được tài trợ bởi: Chính phủ Úc
Tác giả: Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc, Văn phòng Khu vực Đông Nam Á và
Thái Bình Dương, Dự án Trẻ em (Chương trình Bảo vệ), Bangkok, Thái Lan
Đóng góp từ Nhóm Dự án Trẻ em (Chương trình Bảo vệ):
Bà Lindsay Buckingham, Chuyên gia tư vấn pháp luật độc lập
Bà Margaret Akullo, Điều phối viên Dự án UNODC
Bà Kanha Chan, UNODC Cán bộ Dự án Quốc gia, Campuchia
Bà Sommany Sihathep, Cán bộ Dự án Quốc gia UNODC, CHDCND Lào
Bà Snow White Smelser, Cán bộ Dự án Quốc gia UNODC, Thái Lan
Bà Đỗ Thúy Vân, Cán bộ Dự án Quốc gia UNODC, Việt Nam
Bà Đặng Hoài Thu, Trợ lý Dự án UNODC, Việt Nam
Bà Annethe Ahlenius, Điều phối viên INTERPOL
Thông báo: Tài liệu này chưa được chỉnh sửa một cách chính thức. Những khái niệm được sử dụng và các văn
bản được trình bày trong tài liệu này không thể hiện bất kỳ quan điểm nào của Liên Hiệp Quốc về tình trạng
pháp lý của bất kỳ quốc gia, lãnh thổ, thành phố hay khu vực, hoặc liên quan đến việc phân định biên giới và
ranh giới của quốc gia, lãnh thổ, thành phố hay khu vực đó.
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
LỜI GIỚI THIỆU ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
BỘ TƯ PHÁP ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
CƠ QUAN PHÒNG CHỐNG MA TÚY VÀ TỘI PHẠM CỦA LIÊN HỢP QUỐC…………………………… 4
TỪ VIẾT TẮT ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
TÓM TẮT TỔNG THỂ …………………………………………………………………………………………………………………………… 7
1 GIỚI THIỆU ………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
2 PHẠM VI …………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
3 HẠN CHẾ …………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
4 KHUÔN KHỔ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ …………………………………………………………………………………………… 13
4.1 CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN TRẺ EM VÀ NGHỊ ĐỊNH THƯ BỔ SUNG CÔNG ƯỚC NÀY ………………… 14
4.2 NGHỊ ĐỊNH THƯ VỀ BUÔN BÁN NGƯỜI ……………………………………………………………………………… 16
4.3 CÔNG ƯỚC 182 CỦA ILO: XÓA BỎ CÁC HÌNH THỨC LAO ĐỘNG TRẺ EM TỒI TỆ NHẤT ……….. 18
5 KHUÔN KHỔ PHÁP LUẬT VIỆT NAM ………………………………………………………………………………………….. 19
5.1 TÌNH HÌNH PHÊ CHUẨN CÁC VĂN KIỆN QUỐC TẾ QUAN TRỌNG ………………………………………… 19
5.2 HÌNH SỰ HÓA VÀ CHẾ TÀI XỬ PHẠT ĐỐI VỚI HÀNH VI DU LỊCH TÌNH DỤC TRẺ EM …………….. 19
5.3 CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ TRẺ EM TRONG QUÁ TRÌNH TƯ PHÁP HÌNH SỰ…………………………… 23
5.4 CÁC BIỆN PHÁP PHỐI HỢP HÀNH PHÁP XUYÊN QUỐC GIA ……………………………………………….. 24
5.5 TÓM TẮT VÀ KHUYẾN NGHỊ ………………………………………………………………………………………………. 24
6 KHUNG PHÁP LUẬT KHU VỰC ………………………………………………………………………………………………….. 27
6.1 HỢP TÁC THỰC THI PHÁP LUẬT GIỮA CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC ………………………………… 27
6.2 HỖ TRỢ HỢP TÁC KHU VỰC MỞ RỘNG …………………………………………………………………………….. 28
6.3 TÓM TẮT VÀ KHUYẾN NGHỊ ………………………………………………………………………………………………. 28
7 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN …………………………………………………………………………………………………………….. 30
Báo cáo Phân tích Pháp luật UNODC: Bóc lột Trẻ em trong Du lịch và Lữ hành 1
LỜI CẢM ƠN
Báo cáo này được xây dựng trong khuôn khổ của Dự án về Trẻ em do Chính phủ Úc tài trợ với tổng ngân sách
là 7,5 triệu đô la. Mục tiêu của Dự án là nhằm ngăn chặn bóc lột tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch tại
khu vực tiểu vùng sông Mê Kông. Dự án là một phần trong những chương trình hỗ trợ dài hạn của Úc trong
công cuộc bảo vệ trẻ em, cũng như ngăn ngừa nguy cơ xâm hại trẻ em. Dự án về Trẻ em với sự tham gia của
Cơ quan Phòng Chống Ma túy và Tội phạm Liên hợp Quốc (UNODC), INTERPOL và Tổ chức World Vision tập
trung vào vấn đề xâm hại và bóc lột tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch. Dự án được triển khai tại
Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam tập trung vào hai mảng tiếp cận là phòng ngừa và bảo vệ
Cơ quan Phòng Chống Ma túy và Tội phạm Liên hợp Quốc gửi lời cám ơn đặc biệt tới:
Chuyên gia tư vấn pháp luật độc lập, Bà Lindsay Buckingham, đã thực hiện soạn thảo Báo cáo này theo yêu
cầu của Văn phòng UNODC Khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Bà Buckingham đã nhận được sự hỗ trợ
đắc lực của bà Margaret Akullo (Điều phối viên dự án, Văn phòng UNODC Khu vực Đông Nam Á và Thái Bình
Dương), bà Annethe Ahlenius (Điều phối viên dự án của INTERPOL), bà Kanha Chan (Cán bộ Dự án Quốc gia,
Văn phòng UNODC Campuchia), bà Sommany Sihathep (Cán bộ Dự án Quốc gia, Văn phòng UNODC Lào), bà
Snow White Smelser (Cán bộ Dự án Quốc gia, Văn phòng UNODC Thái Lan) và bà Đỗ Thúy Vân (Cán bộ Dự án
Quốc gia, Văn phòng UNODC Việt Nam).
Cơ quan Phòng Chống Ma túy và Tội phạm Liên hợp Quốc cũng trân trọng gửi lời cám ơn đặc biệt đến các đối
tác của Chính phủ sau đây đã có sự hỗ trợ và đóng góp vào báo cáo này:
Ông Hoàng Thế Liên (Thứ trưởng Bộ Tư pháp), bà Nguyễn Thị Kim Thoa (Vụ trưởng, Vụ Pháp luật Hình sự và
Hành chính), ông Nguyễn Văn Hoàn (Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp luật Hình sự và Hành chính), ông Trần Văn Dũng
(Trưởng phòng Pháp luật Hình sự) và bà Lê Thị Hoà (chuyên viên), đã tham gia chỉnh lý và hoàn thiện Báo cáo
này. Nội dung Báo cáo và các khuyến nghị về hoàn thiện pháp luật đã được Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật Hình sự
và Hành chính) phê duyệt và được sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo trong quá trình sửa đổi Bộ luật
Hình sự.
2 Việt Nam
Báo cáo Phân tích Pháp luật UNODC: Bóc lột Trẻ em trong Du lịch và Lữ hành 3
LỜI GIỚI THIỆU
BỘ TƯ PHÁP
Trong những năm qua, tình hình tội phạm xâm hại trẻ em nói chung và xâm hại tình dục trẻ em nói riêng tại
Việt Nam ngày càng có diễn biến phức tạp cả về tính chất, qui mô cũng như về mức độ nguy hiểm. Ngày càng
nhiều người nước ngoài đến Việt Nam với những mục đích khác nhau như du lịch, học tập hoặc làm ăn, sinh
sống và trong số đó, có cả những người đã thực hiện hành vi phạm tội xâm hại tình dục trẻ em. Bên cạnh đó
cũng đã xuất hiện tình trạng khách du lịch lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của trẻ nhỏ để biến các em thành
những món hàng phục vụ cho nhu cầu tình dục của mình. Do vậy, bảo vệ trẻ em khỏi các nguy cơ bị xâm hại, bị
bóc lột tình dục trong hoạt động du lịch đã và đang là vấn đề cấp thiết mà một trong những biện pháp bảo vệ
chính là biện pháp pháp luật. Hiện nay, Bộ luật Hình sự 1999 đang trong quá trình sửa đổi toàn diện với mục
đích bảo vệ các quyền của trẻ em, bao gồm sửa đổi các điều khoản liên quan đến tội phạm người chưa thành
niên, người chưa thành niên bị lạm dụng, trong đó có xâm hại tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch và lữ
hành.
Trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và UNODC, Vụ Pháp luật Hình sự – Hành
chính đã phối hợp với các chuyên gia quốc tế phân tích, đánh giá các qui định của hệ thống pháp luật Việt Nam
về các hành vi xâm hại tình dục trẻ em trong du lịch và lữ hành trong mối tương quan so sánh với các chuẩn
mực quốc tế. Bên cạnh đó, các chuyên gia của Bộ Tư pháp phối hợp với cán bộ của UNODC Việt Nam tiến hành
khảo sát tình hình thực thi pháp luật trong đấu tranh phòng chống tội phạm du lịch tình dục trẻ em tại 9 địa
phương trong cả nước. Kết quả nghiên cứu và khảo sát là nguồn tư liệu quí, có giá trị tham khảo rất hữu ích
cho việc soạn thảo pháp luật nói chung, và đặc biệt là để phục vụ cho việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự.
Nhân dịp này, chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến Chính phủ Úc đã tài trợ cho hoạt động đánh giá và
khảo sát sau này, bà Lindsay Buckingham (chuyên gia pháp luật của UNODC), bà Margaret Akullo (Điều phối
viên dự án của UNODC), bà Annethe Ahlenius (Điều phối viên dự án của INTERPOL), bà Zhuldyz Akisheva (Giám
đốc quốc gia UNODC Việt Nam) và bà Đỗ Thuý Vân (Cán bộ dự án quốc gia Việt Nam của UNODC) đã tích cực
hỗ trợ chúng tôi hoàn thành Báo cáo này. Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ
trong tương lai cho việc xây dựng pháp luật của mình.
Hoàng Thế Liên
Thứ trưởng
Bộ Tư pháp
Việt Nam
4 Việt Nam
CƠ QUAN PHÒNG CHỐNG MA TÚY VÀ TỘI PHẠM CỦA LIÊN HỢP QUỐC
Bóc lột tình dục trẻ em là một hành vi vi phạm nghiêm trọng các quyền của trẻ em và là một vấn đề hết sức
phức tạp. Tại Đông Nam Á, bóc lột tình dục trẻ em thường gắn chặt với công nghiệp du lịch đang phát triển
nhanh chưa từng thấy với số lượng lớn khách du lịch quốc tế và khu vực. Rất nhiều nỗ lực đã được các quốc
gia trong khu vực thực hiện nhằm bảo vệ trẻ em, trong đó có cải cách hệ thống pháp luật, tăng cường năng lực
kỹ thuật cho đội ngũ điều tra viên và công tố viên, đẩy mạnh hợp tác xuyên quốc gia.
UNODC làm việc cùng với các Quốc gia Thành viên nhằm mục đích:
• Tăng cường hệ thống khung pháp luật và chính sách
• Tăng cường kiến thức và kỹ năng cho cán bộ
• Tăng cường cơ chế hợp tác song phương, hợp tác khu vực và quốc tế
• Tăng cường cơ chế và mạng lưới trao đổi thông tin
Báo cáo này đánh giá mức độ phù hợp của Việt Nam đối với các quy định pháp luật quốc tế về xây dựng tư
pháp hình sự để ứng phó với tội phạm bóc lột tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch. Báo cáo cũng chỉ ra
những khiếm khuyết tồn tại trong khuôn khổ luật pháp hiện hành, đưa ra những khuyến nghị chung trong
nhiều lĩnh vực cải cách để tháo gỡ những bất cập này, đồng thời vạch ra một kế hoạch hoạt động cụ thể để
thực hiện các khuyến nghị này. Trải qua một quá trình tham vấn với các đối tác thực thi pháp luật trên phạm vi
quốc gia và được nghiên cứu bởi các chuyên gia độc lập trong lĩnh vực pháp luật trong nước, báo cáo đã đưa
ra được những phát hiện quan trọng.
Quan trọng hơn, Báo cáo chính là một phần của nghiên cứu được thực hiện trên phạm vi rộng ở những nước
Campuchia, Lào và Thái Lan. Báo cáo cũng xem xét các khuôn khổ cấp khu vực về hợp tác xuyên quốc gia trong
điều tra, truy tố tội phạm du lịch tình dục trẻ em, đồng thời nhận diện khả năng tăng cường những khuôn khổ
đó. Những đề xuất cụ thể mà Báo cáo đưa ra giúp tăng cường khuôn khổ pháp lý bảo vệ trẻ em, đồng thời là
cơ sở để chính phủ xây dựng, xúc tiến cải cách pháp luật chống lại tội phạm bóc lột tình dục trẻ em trong du
lịch.
Báo cáo pháp luật, bằng hai ngôn ngữ Anh và Việt, được soạn thảo trong khuôn khổ Dự án về Trẻ em do Chính
phủ Úc tài trợ nhằm ngăn chặn bóc lột tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch tại khu vực tiểu vùng sông Mê
Kông.
Báo cáo Phân tích Pháp luật UNODC: Bóc lột Trẻ em trong Du lịch và Lữ hành 5
TỪ VIẾT TẮT
ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
AusAID Cơ quan Phát triển Quốc tế Chính phủ Úc (nay là Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc)
CEDAW Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (1979)
CƯQTE Công ước về quyền trẻ em (1989)
NĐT không bắt buộc Nghị định thư không bắt buộc về mua bán trẻ em, mại dâm trẻ em, và khiêu dâm
bổ sung CƯQTE trẻ em bổ sung CƯQTE (2000)
DFAT Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc
ECPAT International Chấm dứt mại dâm trẻ em, khiêu dâm trẻ em, và buôn bán trẻ em vì mục đích tình
dục
ICCPR Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (1966)
ILO Tổ chức lao động quốc tế
Công ước 182 của ILO Công ước về cấm và hành động tức thì để xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi
tệ nhất
INTERPOL Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế
CHDCND Lào Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
BBGN Biên bản ghi nhớ
KHHĐQG Kế hoạch hành động quốc gia
BBN Buôn bán người
Nghị định thư BBN Nghị định thư về phòng ngừa, trấn áp, và xử phạt tội phạm buôn bán người, đặc
biệt là phụ nữ và trẻ em (2005)
UNICEF Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc
UNODC Cơ quan phòng chống tội phạm và ma túy của Liên hợp quốc
UNTOC Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia của Liên hợp quốc (2000)
6 Việt Nam
Báo cáo Phân tích Pháp luật UNODC: Bóc lột Trẻ em trong Du lịch và Lữ hành 7
TÓM TẮT TỔNG THỂ
Báo cáo phân tích đối chiếu các khuôn khổ pháp luật của Việt Nam với các quy định pháp luật quốc tế chính
liên quan tới lạm dụng trẻ em do tội phạm du lịch tình dục trẻ em thực hiện – bao gồm các quy định về hình sự
hóa hành vi phạm tội, bảo vệ nạn nhân và nhân chứng trẻ em trong quá trình tư pháp hình sự và các biện pháp
hợp tác hành pháp xuyên quốc gia. Báo cáo cũng xem xét các khuôn khổ cấp khu vực về hợp tác xuyên quốc
gia trong điều tra, truy tố tội phạm du lịch tình dục trẻ em, đồng thời xác định cơ hội tăng cường những khuôn
khổ đó. Dựa trên phân tích này, báo cáo đưa ra một số khuyến nghị nhằm sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật
của Việt Nam đồng thời vạch ra một kế hoạch thực hiện để định hướng các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cần thiết
cho những cải cách này.
Những kết quả này tạo ra một cơ hội để thúc đẩy những nỗ lực về cải cách pháp luật mang tính tập trung – cả
ở từng quốc gia và ở cấp khu vực – phù hợp với nhu cầu của các quốc gia đối tác, giải quyết những lỗ hổng cụ
thể trong hệ thống pháp luật mỗi quốc gia và toàn khu vực, và bổ khuyết cho các khuôn khổ pháp luật hiện
hành.
Cùng với một loạt các cách tiếp cận đa dạng từ góc độ pháp luật, Việt Nam, với tư cách là quốc gia tham gia dự
án cũng dễ dàng chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về các mô hình hiệu quả trong phòng chống du lịch tình dục
trẻ em nhằm thúc đẩy những cải cách kịp thời, có tính thực tiễn, và hài hòa với các quốc gia láng giềng. Báo
cáo này hy vọng sẽ tạo ra nền tảng ban đầu để Việt Nam bắt tay vào xây dựng những chương trình cải cách
pháp luật tập trung nhằm hỗ trợ đắc lực cho nỗ lực của chính phủ Việt Nam và toàn khu vực trong việc xử lý
vấn đề du lịch tình dục trẻ em.
GHI CHÚ:
Trên thực tế, một số tổ chức thường sử dụng các thuật ngữ “tội phạm du lịch tình dục trẻ em” hoặc “bóc lột
tình dục trẻ em trong du lịch”, tuy nhiên, Báo cáo này sử dụng thuật ngữ “du lịch tình dục trẻ em” để phù
hợp với thuật ngữ pháp luật được sử dụng trong Công ước về Quyền trẻ em (1989) và Nghị định thư không
bắt buộc của Công ước về Mua bán trẻ em, mại dâm trẻ em và khiêu dâm trẻ em (2000).
8 Việt Nam
Báo cáo Phân tích Pháp luật UNODC: Bóc lột Trẻ em trong Du lịch và Lữ hành 9
1 GIỚI THIỆU
Xây dựng được một khuôn khổ pháp luật và chính sách mạnh là điều kiện quyết định trong mọi cuộc đấu tranh
phòng chống tội phạm. Một hệ thống tư pháp hình sự mạnh mẽ, phù hợp với luật pháp quốc tế và được triển
khai hiệu quả trên thực tế sẽ giúp các cơ quan hành pháp tăng khả năng phòng ngừa – cũng như xử lý hiệu quả
– tội phạm du lịch tình dục trẻ em.1 Tại Việt Nam, tội phạm du lịch tình dục trẻ em là một trong những thách
thức lớn đối với hệ thống hành pháp. Những đối tượng phạm tội này thường rất khó phát hiện, phạm tội với
nhóm trẻ em ít được bảo vệ nhất, sau đó di chuyển đến một nơi khác để không bị truy tố hoặc tiếp tục sống
kín đáo, không đăng ký trong cộng đồng. Với sự phát triển du lịch trong khu vực tiểu vùng sông Mê Kông, nhìn
bề ngoài, có vẻ như nam giới từ các nước phương tây là nhóm đối tượng du lịch tình dục dễ thấy nhất – tuy
nhiên, trên thực tế lại cho thấy du khách Châu Á lại là nhóm đối tượng chiếm phần lớn trong các vụ phạm tội
du lịch tình dục trẻ em.2 Cần hiểu rằng, tội phạm du lịch tình dục trẻ em không phải lúc nào cũng do người
nước ngoài thực hiện mà còn bao gồm cả nhóm du khách trong nước đi du lịch và có hành vi bóc lột tình dục
trẻ em trong thời gian du lịch. Đối tượng phạm tội có thể bao gồm cả khách ‘vãng lai’ và nhóm đối tượng cư
trú lâu dài tại địa bàn.
Du lịch tình dục trẻ em là một loại tội phạm có tính đặc thù và thường gây ra những khó khăn nhất định cho
các cơ quan tư pháp và pháp luật trong việc xây dựng và thực hiện những biện pháp ứng phó hiệu quả. Thứ
nhất, đối tượng thường đến những nơi không phải là nơi cư trú thường xuyên của mình và lợi dụng việc không
ai biết đến chúng ở nơi đó để thực hiện hành vi phạm tội. Đặc trưng này đúng với cả nhóm đối tượng có kế
hoạch phạm tội từ trước và những đối tượng phạm tội ‘cơ hội’ khi có điều kiện (chính là nhóm chiếm phần lớn
trong tội phạm du lịch tình dục trẻ em). Thứ hai, các loại dịch vụ như khách sạn, nhà nghỉ, đi lại và các dịch vụ
khác – đặc biệt là những dịch vụ cho phép khách du lịch có thể tiếp xúc trực tiếp với trẻ em – đều được đối
tượng phạm tội lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội của mình. Thứ ba, người phạm tội du lịch tình dục trẻ
em thường không lộ diện trong cộng đồng, hoặc trong trường hợp cư trú dài hạn tại cộng đồng, họ rất hạn chế
quan hệ với mọi người. Chính sự kín đáo và di chuyển nhanh này đòi hỏi các biện pháp hành pháp phải toàn
diện và được điều phối hiệu quả, để hạn chế thấp nhất các lỗ hổng trong pháp luật, đảm bảo các ranh giới về
thẩm quyền tư pháp không tạo thành những rào cản đối với việc truy tố tội phạm.
Với vai trò là cơ quan chủ trì thực hiện Dự án về Trẻ em (Chương trình Bảo vệ), Cơ quan Phòng chống Ma túy
và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) đang phối hợp với các đối tác quốc tế và chính phủ các quốc gia xây
dựng những khuôn khổ pháp luật hiệu quả hơn để xử lý tội phạm du lịch tình dục trẻ em trong khu vực. Dự án
này nằm trong khuôn khổ một chương trình mang tên Dự án về Trẻ em (2010 – 2014) do Chính phủ Úc tài trợ
được thực hiện tại bốn quốc gia đối tác ưu tiên bao gồm Campuchia, CHDCND Lào, Thái Lan, và Việt Nam.
Chương trình này tiếp cận vấn đề theo hai chiến lược chính là Bảo vệ và Phòng ngừa. Thông qua Chương trình
Bảo vệ, UNODC sẽ phối hợp với Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (INTERPOL) tăng cường năng lực hành pháp
cả ở phạm vi quốc gia và liên quốc gia nhằm nhanh chóng phát hiện và hành động hiệu quả trong việc xử lý các
đối tượng du lịch tình dục trẻ em trong khu vực Tiểu vùng sông Mekong. Chương trình Bảo vệ hướng tới việc
cung cấp một gói hỗ trợ tăng cường năng lực toàn diện cho chính phủ các cơ quan tham gia dự án cũng như cơ
quan hành pháp của họ thông qua hai hợp phần: Hợp phần 1 do UNODC chủ trì đã tập trung vào các hoạt động
hỗ trợ kỹ thuật đáp ứng nhu cầu về lập pháp, đào tạo tập huấn và phối hợp hành động của bốn quốc gia đối
tác; Hợp phần 2 do INTERPOL chủ trì bao gồm các hoạt động tập hợp lực lượng điều tra quốc tế và khu vực
trong các chiến dịch đặc biệt tập trung vào tội phạm du lịch tình dục trẻ em. Chương trình Phòng ngừa do
World Vision thực hiện với mục tiêu tăng cường môi trường bảo vệ cho trẻ em trong hoạt động du lịch và lữ
1 Mặc dù một số tổ chức thích sử dụng thuật ngữ ‘tội phạm tình dục trẻ em là khách du lịch’ hoặc ‘bóc lột tình dục trẻ em trong hoạt động
lữ hành và du lịch’, báo cáo này sẽ sử dụng thuật ngữ

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Báo cáo Phân tích Pháp luật UNODC: Bóc lột Trẻ em trong Du lịch và Lữ hành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *