[block id=”bo-sung-1″]

GIỚI THIỆU
Lần đầu tiên kể từ khi Việt Nam thống nhất, số liệu thống kê có sẵn cho phép chúng tôi quan
tâm đến hai thập niên của sự thay đổi trong lĩnh vực bình đẳng giới ở Việt Nam. Mục tiêu chính
của báo cáo này là đưa ra bức tranh chung về Việt Nam đã tiến bộ như thế nào nhằm đạt được
các cơ hội bình đẳng cho nam và nữ trong xã hội. Số liệu vi mô thu được từ ba cuộc tổng điều
tra dân số và nhà ở, được thực hiện vào năm 1989, năm 1999, và 2009, cho phép chúng tôi
đánh giá sự tiến bộ của phụ nữ và nam giới ở Việt Nam và chứng minh bằng tư liệu thống kê
những thành tựu đạt được trong thu hẹp bất bình đẳng giới. Chúng tôi có kết quả cho mười
biến thuộc ba lĩnh vực cơ bản về đời sống của phụ nữ và nam giới: cơ hội tham gia hoạt động
kinh tế, trình độ học vấn đạt được, sức khỏe và tử vong.

bao_cao_thu_hep_bat_binh_dang_gioi_o_viet_nam_phan_tich_tren

pdf48 trang | Chia sẻ: thanhlinh222 | Ngày: 07/03/2018 | Lượt xem: 694 | Lượt tải: 2download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thu hẹp bất bình đẳng giới ở Việt Nam: Phân tích trên cơ sở kết quả Tổng điều tra dân số Việt Nam 1989, 1999 và 2009, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Thu hẹp bất bình đẳng giới ở Việt Nam:
Phân tích trên cơ sở kết quả Tổng điều tra dân số
Việt Nam
1989, 1999 và 2009
Danièle BÉLANGER,
NGUYỄN Thị Ngọc Lan
NGUYỄN Thị Thúy Oanh
Báo cáo Nghiên cứu, ODSEF
Thu hẹp bất bình đẳng giới ở Việt Nam:
Phân tích trên cơ sở kết quả Tổng điều tra dân số
Việt Nam
1989, 1999 và 2009
Danièle BÉLANGER
NGUYỄN Thị Ngọc Lan
NGUYỄN Thị Thúy Oanh
Báo cáo Nghiên cứu, ODSEF
Quebec City, 2012
ii
Gợi ý trích dẫn của báo cáo này:
BÉLANGER, Danièle, Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Thúy Oanh (2012).
Thu hẹp bất bình đẳng giới ở Việt Nam: phân tích trên cơ sở kết quả Tổng điều
tra dân số Việt Nam 1989, 1999 và 2009, Báo cáo Nghiên cứu, Observatoire
démographique et statistique de l’espace francophone, Đại học Laval, Quebec
City, 48 trang.
iii
VỀ CÁC TÁC GIẢ
Danièle Bélanger (Tiến sỹ Nhân khẩu học) là giáo sư xã hội học của Trường Đại học Western
Ontario, Chủ tịch Nghiên cứu Canada về Dân số, Giới và Phát triển. Bà là Giám đốc Chương
trình Cộng tác Lấy bằng Đại học về Di cư và Quan hệ Dân tộc.
Nguyễn Thị Ngọc Lan là chuyên gia phân tích của Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Tổng
cục Thống kê Việt Nam, tại Hà Nội.
Nguyễn Thị Thúy Oanh là chuyên gia phân tích của Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Tổng
cục Thống kê Việt Nam, tại Hà Nội.
LỜI CẢM ƠN
Các tác giả của báo cáo xin bày tỏ sự biết ơn tới Richard Marcoux, Giám đốc Observatoire
démographique et statistique de l’espace francophone (ODSEF), và nhóm làm việc của ông về
cung cấp kinh phí và hỗ trợ hậu cần cho bà Nguyễn Thị Thúy Oanh và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan
đến làm việc ở ODSEF, Québec City để làm báo cáo này trong tháng 5 năm 2011. ODSEF
cũng đã có ủng hộ vô giá cho Danièle Bélanger trong kỳ nghỉ phép để tới nghiên cứu tại Đại
học Laval ở thành phố Québec. Báo cáo này có thể không xuất bản được nếu không có sự
tham gia của Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO), đã tạo điều kiện tiếp cận số liệu và cho phép
bà Nguyễn Thị Thúy Oanh và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan sắp xếp các nhiệm vụ chuyên môn khác
để tập trung cho báo cáo. Các tác giả cảm ơn Diễn đàn Kinh tế Thế giới vì đã cho phép sử
dụng một số yếu tố về phương pháp luận của họ để ước lượng bất bình đẳng giới. Chúng tôi
rất biết ơn Anna Olivier vì việc làm nghiêm túc của bà cho phiên bản tiếng Pháp và định dạng
cuối cùng phiên bản ba thứ tiếng của báo cáo này, và Gale Cassidy vì việc hiệu đính phiên bản
tiếng Anh. Ông Hoàng Xuyên đã dịch báo cáo sang tiếng Việt và đưa ra những góp ý chi tiết và
sâu sắc cho bản tiếng Anh.Cuối cùng, chúng tôi biết ơn bà Trần Thị Vân ở Văn phòng Quỹ Dân
số Liên hợp quốc tại Việt Nam, đã giới thiệu và khuyến nghị ODSEF với GSO và đã cho phép
nhóm làm việc của chúng tôi được hình thành.
iv
MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU……………………………………………………………………………………………… v
DANH MỤC HÌNH ……………………………………………………………………………………………. vi
BẢN ĐỒ VIỆT NAM……………………………………………………………………………………………1
GIỚI THIỆU………………………………………………………………………………………………………2
ĐÓNG GÓP CỦA BÁO CÁO ……………………………………………………………………………….3
SỐ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP …………………………………………………………………………….3
KẾT QUẢ………………………………………………………………………………………………………….6
Tham gia kinh tế và các cơ hội…………………………………………………………………………6
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động…………………………………………………………………6
Các nhà lập pháp, cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý……………………………………..7
Cán bộ chuyên môn và lao động kỹ thuật ………………………………………………………8
Trình độ học vấn đạt được ………………………………………………………………………………9
Tỷ lệ biết chữ …………………………………………………………………………………………….9
Nhập học giáo dục tiểu học………………………………………………………………………….9
Nhập học giáo dục trung học ……………………………………………………………………..10
Nhập học giáo dục cao đẳng trở lên (1999 và 2009) ……………………………………..11
Sức khỏe và sự sống sót……………………………………………………………………………….11
Tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh ……………………………………………………………..12
Tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi……………………………………………………………..13
Tuổi thọ bình quân tính từ lúc sinh………………………………………………………………14
KẾT LUẬN………………………………………………………………………………………………………15
TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………………………………..16
PHỤ LỤC………………………………………………………………………………………………………..17
Phụ lục 1 – Bất bình đẳng giới ở Việt Nam, 1989-2009 ……………………………………..17
Phụ lục 2 – Kết quả về các biến được chọn cho toàn bộ dân số, 1989-2009 …………27
Phụ lục 3 – Thay đổi tuyệt đối trong các chỉ tiêu giới, Việt Nam, 1989-2009 ………….31
Phụ lục 4 – Mô tả của các vùng kinh tế – xã hội …………………………………………………32
Phụ lục 5 – Định nghĩa các biến………………………………………………………………………36
Phụ lục 6 – Các vấn đề về so sánh giữa ba cuộc tổng điều tra ……………………………37
1. Tham gia kinh tế và cơ hội ……………………………………………………………………..37
2. Trình độ học vấn đạt được……………………………………………………………………..40
Phụ lục 7 – Thông tin về các nguồn số liệu và phương pháp luận………………………..41
v
DANH MỤC BIỂU
BIỂU A1.1 Bất bình đẳng giới ở Việt Nam, 1989-2009 …………………………………………………….18
BIỂU A1.2
Bất bình đẳng giới, khu vực thành thị, 1989-2009 ……………………………………………19
BIỂU A1.3 Bất bình đẳng giới, khu vực nông thôn, 1989-2009………………………………………….20
BIỂU A1.4
Bất bình đẳng giới, Trung du và miền núi phía Bắc, 1989-2009 …………………………21
BIỂU A1.5 Bất bình đẳng giới, Đồng bằng sông Hồng, 1989-2009…………………………………….22
BIỂU A1.6 Bất bình đẳng giới, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, 1989-2009……………..23
BIỂU A1.7 Bất bình đẳng giới, Tây Nguyên, 1989-2009…………………………………………………..24
BIỂU A1.8 Bất bình đẳng giới, Đông Nam Bộ, 1989-2009………………………………………………..25
BIỂU A1.9 Bất bình đẳng giới, Đồng bằng sông Cửu Long, 1989-2009 ……………………………..26
BIỂU A3.1 Thay đổi tuyệt đối trong các chỉ tiêu giới, Việt Nam, 1989-2009…………………………31
BIỂU A4.1 Thay đổi tuyệt đối trong các chỉ tiêu giới, Việt Nam, 1989-2009…………………………33
BIỂU A4.2 Mã hoá lại các vùng cho Tổng điều tra dân số năm 1989 …………………………………34
BIỂU A4.3
Mã số của các vùng cho Tổng điều tra dân số 2009 ………………………………………..35
BIỂU A6.1 Phân loại nghề nghiệp (nhóm nghề nghiệp) để mã hoá các biến ……………………….39
vi
DANH MỤC HÌNH
BẢN ĐỒ VIỆT NAM……………………………………………………………………………………………………..1
HÌNH A2.1 Tham gia lực lượng lao động, Việt Nam, 1989-2009………………………………………..27
HÌNH A2.2 Tỷ lệ biết chữ của dân số 15 tuổi trở lên, Việt Nam, 1989-2009………………………..27
HÌNH A2.3 Nhập học giáo dục tiểu học đúng tuổi, Việt Nam, 1989-2009 ……………………………28
HÌNH A2.4 Nhập học giáo dục trung học đúng tuổi, Việt Nam, 1989-2009………………………….28
HÌNH A2.5 Tổng nhập học giáo dục cao đẳng trở lên, Việt Nam 1999 và 2009 …………………..29
HÌNH A2.6 Tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh, Việt Nam, 1989-2009……………………………….29
HÌNH A2.7 Tuổi thọ tính từ lúc sinh, Việt Nam, 1989-2009 ………………………………………………30
HÌNH A2.8 Tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi, Việt Nam, 1989-2009 ………………………………30
1
BẢN ĐỒ VIỆT NAM
V1. Trung du và miền
núi phía Bắc
02. Hà Giang
04. Cao Bằng
06. Bắc Kạn
08. Tuyên Quang
10. Lào Cai
11. Điện Biên
12. Lai Châu
14. Sơn La
15. Yên Bái
17. Hòa Bình
19. Thái Nguyên
20. Lạng Sơn
24. Bắc Giang
25. Phú Thọ
V2. ĐB sông Hồng
01. Hà Nội
22. Quảng Ninh
26. Vĩnh Phúc
27. Bắc Ninh
30. Hải Dương
31. Hải Phòng
33. Hưng Yên
34. Thái Bình
35. Hà Nam
36. Nam Định
37. Ninh Bình
V3. Bắc Trung Bộ và
Duyên hải miền Trung
38. Thanh Hóa
40. Nghệ An
42. Hà Tĩnh
44. Quảng Bình
45. Quảng Trị
46. Thừa Thiên – Huế
48. Đà Nẵng
49. Quảng Nam
51. Quảng Ngãi
52. Bình Định
54. Phú Yên
56. Khánh Hòa
58. Ninh Thuận
60. Bình Thuận
V4. Tây Nguyên
62. Kon Tum
64. Gia Lai
66. Đắc Lắc
67. Đắc Nông
68. Lâm Đồng
V5. Đông Nam Bộ
70. Bình Phước
72. Tây Ninh
74. Bình Dương
75. Đồng Nai
77. Bà Rịa – Vũng Tàu
79. TP. Hồ chí Minh V6. ĐB sông Cửu Long
80. Long An
82. Tiền Giang
83. Bến Tre
84. Trà Vinh
86. Vĩnh Long
87. Đồng Tháp
89. An Giang
91. Kiên Giang 95. Bạc Liêu
92. Cần Thơ 96. Cà Mau
93. Hậu Giang
94. Sóc Trăng
2
GIỚI THIỆU
Lần đầu tiên kể từ khi Việt Nam thống nhất, số liệu thống kê có sẵn cho phép chúng tôi quan
tâm đến hai thập niên của sự thay đổi trong lĩnh vực bình đẳng giới ở Việt Nam. Mục tiêu chính
của báo cáo này là đưa ra bức tranh chung về Việt Nam đã tiến bộ như thế nào nhằm đạt được
các cơ hội bình đẳng cho nam và nữ trong xã hội. Số liệu vi mô thu được từ ba cuộc tổng điều
tra dân số và nhà ở, được thực hiện vào năm 1989, năm 1999, và 2009, cho phép chúng tôi
đánh giá sự tiến bộ của phụ nữ và nam giới ở Việt Nam và chứng minh bằng tư liệu thống kê
những thành tựu đạt được trong thu hẹp bất bình đẳng giới. Chúng tôi có kết quả cho mười
biến thuộc ba lĩnh vực cơ bản về đời sống của phụ nữ và nam giới: cơ hội tham gia hoạt động
kinh tế, trình độ học vấn đạt được, sức khỏe và tử vong.
Những phát hiện chính của phân tích này cho thấy có sự tiến bộ đáng kể. Vị thế của trẻ em gái
và phụ nữ trong xã hội Việt Nam đã có tiến bộ đáng kể trong hai mươi năm qua. Những thành
tựu đạt được trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt đáng chú ý: kết quả tổng điều tra dân số năm
2009 cho thấy số lượng nhập học của các em gái cao hơn các em trai ở bậc trung học và bậc
cao đẳng trở lên. Tham gia kinh tế và các cơ hội tiếp tục được cải thiện cho phụ nữ, so với nam
giới, trong hơn ba mươi năm qua. Tỷ lệ phụ nữ giữ các vị trí quyền lực vẫn còn thấp, nhưng đã
tăng lên đáng kể. Về sức khỏe và tử vong, chúng tôi thấy tuổi thọ của cả nam và nữ đã tăng
lên. Tuy nhiên, ngược lại, có bằng chứng rõ ràng về sự tăng lên trong tỷ số giới tính của trẻ em
mới sinh, chứng tỏ sự phân biệt giới tính trước sinh đã đổ dồn về phía con gái.
Nói chung, chúng tôi tìm thấy bằng chứng rõ ràng rằng nhiều sáng kiến, chương trình và chính
sách do chính phủ Việt Nam đưa ra đã tạo tiền đề thuận lợi cho sự thu hẹp rất đáng kể bất bình
đẳng giới ở nhiều khía cạnh đời sống của phụ nữ và của nam giới. Tuy nhiên, cần có những nỗ
lực tiếp theo để cải thiện các cơ hội cho phụ nữ về phát triển nghề nghiệp và nâng cao giá trị
của con gái.
Mặc dù có bức tranh tích cực được tô vẽ bằng số liệu tổng điều tra dân số, song phân tích của
chúng tôi có những hạn chế. Chúng tôi không nắm bắt được những thay đổi trong các nhóm dễ
bị tổn thương nhất, chẳng hạn như những người sống dưới chuẩn nghèo hoặc nhóm các dân
tộc ít người. Ngoài ra, bình đẳng giới không chỉ được đo bằng các chỉ tiêu định lượng, như
3
những chỉ tiêu được cung cấp bởi số liệu tổng điều tra dân số. Ví dụ, nhiều khía cạnh phân biệt
dựa trên giới tính về việc làm hoặc giáo dục, không có trong phân tích trình bày ở đây. Các lĩnh
vực khác của đời sống, chẳng hạn như bạo lực gia đình và quấy rối tình dục, là những chỉ tiêu
quan trọng về sự tiến bộ trong đạt được bình đẳng giới thì không thể có được với số liệu tổng
điều tra dân số.
ĐÓNG GÓP CỦA BÁO CÁO
Nhiều chuyên khảo và báo cáo đã được công bố dựa trên số liệu tổng điều tra dân số Việt
Nam. Tuy nhiên, báo cáo này đưa ra phân tích toàn diện đầu tiên về một chủ đề nào đó có sử
dụng ba cuộc tổng điều tra dân số gần đây nhất. Đồng thời, đây là phân tích đầu tiên đánh giá
tiến bộ trong thu hẹp bất bình đẳng giới trong hai mươi năm qua. Tóm lại, báo cáo này đóng
góp vào sự hiểu biết nhờ cung cấp những nội dung sau đây:
1. So sánh đầu tiên của dãy các chỉ tiêu theo giới tính qua ba cuộc tổng điều tra dân số
cho cả nước, theo khu vực thành thị và nông thôn.
2. So sánh đầu tiên của dãy các chỉ tiêu theo giới tính qua ba cuộc tổng điều tra theo vùng
cho sáu vùng kinh tế – xã hội của Việt Nam (với các vùng được mã hóa lại để so sánh
được giữa ba cuộc tổng điều tra).
3. So sánh đầu tiên về tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh dựa trên các phân tích lịch sử
sinh đã thu thập trong mỗi cuộc tổng cuộc điều tra dân số.1
SỐ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
Phân tích này dựa trên số liệu điều tra mẫu trong tổng điều tra dân số (phiếu dài) đã được phân
phát tới các mẫu của tổng thể dân số như một phần của Tổng điều tra dân số và nhà ở các
năm 1989, 1999, và 2009. Các bộ số liệu bao gồm số liệu điều tra mẫu năm phần trăm tổng
điều tra năm 1989, số liệu điều tra mẫu ba phần trăm tổng điều năm 1999, và số liệu điều tra
mẫu mười lăm phần trăm tổng điều tra năm 2009 (Tổng cục Thống kê, 1991; Ban Chỉ đạo Tổng
điều tra dân số Trung ương năm 1990; Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung
ương, 2000 và 2010).
1 Phương pháp này cho kết quả chính xác hơn tỷ số trẻ em trai trên trẻ em gái thu được từ dân số tổng
điều tra dưới 1 tuổi.
4
Theo phương pháp tiếp cận của Diễn đàn Kinh tế Thế giới trình bày trong Báo cáo bất bình
đẳng giới toàn cầu 2010 (Hausman, Tyson và Zahidi, 2010), chúng tôi ước tính mức độ và tỷ lệ
cho ba lĩnh vực cơ bản: các cơ hội kinh tế và sự tham gia, trình độ học vấn đạt được, sức khỏe
và tử vong. Đối với mỗi lĩnh vực, chúng tôi tính các biến số đã được Diễn đàn Kinh tế Thế giới
sử dụng (Hausman, Tyson và Zahidi, 2010) để tính chỉ số bất bình đẳng giới. Tổng cộng, chúng
tôi có kết quả tính cho mười biến.2 Kết quả được tính riêng cho nam và nữ, với ngoại lệ là hai
biến về phân bố phần trăm nam/nữ (Các nhà lập pháp, cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý, và
Cán bộ chuyên môn và lao động kỹ thuật) và tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh, là chỉ số riêng
về tỷ số sinh trai trên sinh gái. Tuổi thọ bình quân tính từ lúc sinh và tỷ suất chết của trẻ em
dưới 1 tuổi là các chỉ tiêu chuẩn.
Các biến phân tích trong báo cáo3
Tham gia kinh tế và cơ hội
1. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động
2. Các nhà lập pháp, cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý (phân theo giới tính)
3. Cán bộ chuyên môn và lao động kỹ thuật (phân theo giới tính)
Học vấn đạt được
4. Tỷ lệ biết chữ
5. Tỷ lệ nhập học đúng tuổi ở bậc tiểu học
6. Tỷ lệ nhập học đúng tuổi ở bậc trung học
7. Tổng tỷ lệ nhập học ở bậc cao đẳng trở lên
Sức khỏe và tử vong
8. Tuổi thọ bình quân tính từ lúc sinh
9. Tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh
10. Tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi
2 Diễn đàn Kinh tế Thế giới sử dụng tổng cộng 14 biến để tính chỉ số bất bình đẳng giới. Chúng tôi không
có số liệu cho hai trong các biến này (trả lương bằng nhau cho cùng công việc và thu nhập kiếm được
ước tính) và, vì vậy không thể đưa hai biến đó vào phân tích của chúng tôi. Số liệu tổng điều tra không
cung cấp một thông tin nào về các biến để đo lường sự tham gia về chính trị (lĩnh vực thứ tư được sử
dụng trong chỉ số bất bình đẳng giới. Chúng tôi đưa thêm tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi vào phân
tích của chúng tôi. Biến này không có trong Báo cáo bất bình đẳng giới toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế
Thế giới (Hausman, Tyson and Zahidi, 2010).
3 Chi tiết về phương pháp sử dụng để tính toán mỗi biến xem Phụ lục 5.
5
Tất cả các kết quả tính toán được trình bày trong các phụ lục 1 đến 3. Báo cáo cung cấp kết
quả để đánh giá sự tiến bộ trong lĩnh vực giới trên cả mức độ và bất bình đẳng. Thứ nhất,
chúng tôi đánh giá mức độ đạt được từ mỗi cuộc tổng điều tra dân số cho nam riêng và nữ
riêng (xem Phụ lục 1, Biểu A1.1 đến A1.9). Đối với các biến về khả năng kinh tế (phần trăm Các
nhà lập pháp, cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý; phần trăm Cán bộ chuyên môn và lao động
kỹ thuật), kết quả biểu thị tỷ trọng của nữ và của nam trên tổng số người trong những nghề này.
Số liệu về tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh được trình bày theo hai cách khác nhau: tỷ số các
bé gái trên các bé trai được đưa ra trong các Biểu A1.1 đến A1.9 (tất cả các tỷ số trong những
biểu này là nữ/nam), còn Hình A2.6 trình bày tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh chuẩn là số bé
trai trên số bé gái. Về các mức độ đạt được đối với tổng dân số (nam và nữ kết hợp), xin vui
lòng tham khảo Phụ lục 3 (Hình A2.1 đến A2.8). Chúng tôi cũng đưa ra kết quả về thay đổi
tuyệt đối trong các mức độ (mức độ được thể hiện theo phần trăm) đạt được giữa năm 1989 và
2009 (xem Phụ lục 3, Biểu A3.1).
Thứ hai, chúng tôi xem xét bất bình đẳng giới cho mỗi cuộc tổng điều tra và tiến bộ đạt được
trong thu hẹp bất bình đẳng đó giữa năm 1989 và 1999 bằng cách tính tỷ số về mức độ của nữ
so với nam (tỷ số nữ trên nam) cho từng biến (với các tỷ số về tất cả các biến cho cả ba năm
tổng điều tra, theo khu vực thành thị, nông thôn và theo vùng, xem Phụ lục 1, các Biểu A1.1
đến A1.9). Các tỷ số này biểu thị số nữ tính trên 100 nam. Điểm chuẩn bình đẳng là 1, có nghĩa
là nam và nữ đã tham gia một cách bình đẳng trong lực lượng lao động. Nói cách khác, tỷ số
càng gần 1, càng gần với bình đẳng. Trong một số trường hợp, tỷ số cao hơn 1, chỉ ra rằng phụ
nữ có sự tham gia lớn hơn hoặc làm việc tốt hơn nam giới.
6
KẾT QUẢ
Tham gia kinh tế và các cơ hội
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động
 Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động cao của Việt Nam giữ tương đối ổn định trong
thời kỳ giữa các năm 1989 và 2009, với khoảng ba phần tư dân số hoạt động trong
lực lượng lao động.
 Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động gần bằng nhau giữa nam và nữ ở tất cả các
vùng của Việt Nam, trừ Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, nơi mà phụ nữ ít có khả
năng ở trong lực lượng lao động hơn nam giới nhiều. Sự khác biệt này được duy trì
qua ba năm tổng điều tra dân số.
 Sự tăng lên lớn nhất trong tính điểm được ghi nhận cho phụ nữ ở miền Đông
Nam Bộ (3,9 điểm), trong khi phụ nữ ở Đồng bằng sông Hồng đã giảm 6,2 điểm qua
ba cuộc tổng điều tra.
Kết quả về tham gia lực lượng lao động của nam và nữ cho thấy mức độ cao vào năm 1989 và
được duy trì qua hai thập kỷ tiếp theo. Nhìn chung, năm 2009, phụ nữ ít có khả năng hơn nam
giới ở trong lực lượng lao động, nhưng tỷ lệ tham gia của nữ là cao (71,4%) so với tiêu chuẩn
quốc tế. Giữa năm 1989 và 1999, chúng tôi quan sát thấy có sự giảm nhẹ đối với cả nam và nữ
mà chúng tôi cho phần lớn liên quan đến sự khác biệt về tham gia l

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Báo cáo Thu hẹp bất bình đẳng giới ở Việt Nam: Phân tích trên cơ sở kết quả Tổng điều tra dân số Việt Nam 1989, 1999 và 2009

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *