[block id=”bo-sung-1″]

Xây dựng, kinh doanh, chuyển giao công nghệ công trình giao thông theo hình thức hợp đồng (B.O.T).
Xây dựng: giao thông, công nghiệp, dân dụng, thủy lợi, thủy điện, điện.
Tư vấn xây dựng (trừ thiết kế, khảo sát, giám sát công trình xây dựng).
Sản xuất: vật liệu xây dựng, cấu kiện kê tông đúc sẵn.
Sửa chữa phương tiện thiết bị thi công, gia công dầm cầu thép, cấu kiện thép, sản phẩm cơ khí khác (không sản xuất, gia công cơ khí, xi mạ điện, sơn hàn tại trụ sở).
Cung ứng các loại vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị giao thông vận tải.
Lập dự án đầu tư, đấu thầu, lập dự toán, tổng dự toán công trình.
Thí nghiệm, kiểm nghiệm vật liệu xây dựng.
Thẩm tra dự án đầu tư, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự toán, dự toán công trình.
Kiểm định chất lượng công trình xây dựng.
Quản lý dự án; đánh giá sự cố lập phương án xử lý.
Xây dựng cơ sở kỹ thuật hạ tầng khu công nghiệp, cụm dân cư và đô thị.
Môi giới bất động sản.
Đo đạc bản đồ.
Nuôi trồng thủy sản.
Chăn nuôi (không hoạt động tại trụ sở).
Trồng trọt.
Thiết kế công trình giao thông (cầu, đường bộ).
Giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng giao thông (cầu, đương bộ).
Các lĩnh vực hoạt động chính
Lĩnh vực 1: Xây dựng các công trình giao thông và hạ tầng.
Lĩnh vực 2: Cung cấp các dịch vụ xây dựng.
Các sản phẩm, dịch vụ chính
– Công trình giao thông bao gồm: cầu, cống, đường các cấp và các loại.
– Công trình hạ tầng bao gồm: cống, rãnh, san lấp mặt bằng.

Tải tài liệu miễn phí - My WordPress Blog24

Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập công nhân- Công ty cổ phần 565, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BAÙO CAÙO
THÖÏC TAÄP COÂNG NHAÂN
(Ñôn vò thöïc taäp:
CÔNG TY CỔ PHẦN 565
Địa chỉ: 29/3 đường D2, Khu Văn Thánh Bắc, P25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
(Thôøi gian thöïc taäp:
töø ngaøy 12-01-2011 ñeán ngaøy 22-01-2011
LỜI CẢM ƠN
Tröôùc tieân, em xin chaân thaønh caûm ôn ban giaùm hieäu tröôøng Ñaïi hoïc Giao Thoâng Vaän Taûi cô sôû 2, ñaëc bieät laø thaày Nguyeãn Vaên Du ñaõ giuùp ñôõ em ñöôïc vaøo thöïc taäp trong COÂNG TY CỔ PHẦN 565.
Suoát quaù trình thöïc taäp taïi COÂNG TY CỔ PHẦN 565, em xin chaân thaønh caûm ôn phòng Kế Hoạch – Kinh Doanh, phòng Kỹ Thuật – Chất Lượng, phòng Quản Lý Xây Lắp anh Phöôùc – Chæ huy tröôûng, anh Nam – Kyõ thuaät hieän tröôøng ñaõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi, taän tình höôùng daãn em trong thời gian thực tập tại công ty. Ñoàng thôøi giuùp ñôõ taïo moïi ñieàu kieän ñeå em böôùc ñaàu laøm quen vôùi caùc coâng vieäc thöïc teá trong thôøi gian thöïc taäp vöøa qua.
Nhöõng kieán thöùc thöïc teá aáy ñaõ giuùp em raát nhieàu trong vieäc ñoái chieáu vaø hieåu roõ hôn nhöõng cô sôû lyù thuyeát ñaõ ñöôïc tieáp thu töø caùc thaày coâ giaùo trong suoát maáy naêm hoïc vöøa qua, chuaån bò cho vieäc thöïc hieän ñoà aùn toát nghieäp trong thôøi gian tôùi vaø phuïc vuï coâng taùc sau naøy.
Trong baùo caùo naøy khoâng dieãn giaûi chi tieát caùc quy ñònh cuûa quy trình, quy phaïm, tieâu chuaån kyõ thuaät….Töø nhöõng quan saùt cuûa mình, em xin pheùp ñöa ra nhöõng yù kieán naém baét ñöôïc veà nhöõng vaán ñeà kyõ thuaät maø em ñaõ tieáp thu ñöôïc trong thôøi gian thöïc taäp.
Vôùi khaû naêng, kieán thöùc chuyeân moân vaø thôøi gian thöïc taäp haïn heïp, neân baøi baùo caùo coøn nhieàu thieáu xoùt. Kính mong quyù thaày coâ boä moân vaø caùc anh chò, coâ chuù trong coâng ty chæ daãn vaø goùp yù theâm.
Moät laàn nöõa em xin chaân thaønh caûm ôn. Em kính chuùc thaày cuøng taát caû caùc coâ chuù anh chò trong Coâng ty ñöôïc nhieàu söùc khoûe, haïnh phuùc vaø thaønh coâng trong coâng vieäc.
Xin Chân Thành Cảm ơn!
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
——————–
GIAÁY NHAÄN XEÙT
COÂNG TY COÅ PHAÀN 565 coù nhaän em : PHẠM XUÂN LÝ laø sinh vieân lôùp CAÀU ÑÖÔØNG BOÄ II – K48 -Tröôøng ÑH GTVT – Cô sôûû II veà thöïc taäp taïi coâng ty trong thôøi gian töø 12/01/2011 ñeán 22/01/2011
NHAÄN XEÙT CUÛA CÔ QUAN THÖÏC TAÄP
(((
TP.HCM, ngaøy 20 thaùng 01 naêm 2011
Thuû Tröôûng Ñôn Vò
NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN
(((
TP.HCM, ngaøy 21 thaùng 01 naêm 2011
Giaùo Vieân Höôùng Daãn
Nguyeãn Vaên Du
A.GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN 565-565 HOLDING CORPORATION
1.Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN 565 (Được chuyển thể từ doanh nghiệp Nhà nước: Công ty đầu tư kinh doanh Công Trình Giao Thông 565, số ĐKKD: 313409 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp ngày: 14/12/2000)

Tên giao dịch Quốc tế: 565 HOLDING CORPORATION
Địa chỉ: 29/3 đường D2, Khu Văn Thánh Bắc, P25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Số điện thoại: 08.35122712
Số Fax: 08.35120633
Website: www.ctycp565.com.vn
Địa bàn hoạt động: Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Trung, miền Đông và Tây Nam Bộ.

2.Ngành nghề kinh doanh :

Xây dựng, kinh doanh, chuyển giao công nghệ công trình giao thông theo hình thức hợp đồng (B.O.T).
Xây dựng: giao thông, công nghiệp, dân dụng, thủy lợi, thủy điện, điện.
Tư vấn xây dựng (trừ thiết kế, khảo sát, giám sát công trình xây dựng).
Sản xuất: vật liệu xây dựng, cấu kiện kê tông đúc sẵn.
Sửa chữa phương tiện thiết bị thi công, gia công dầm cầu thép, cấu kiện thép, sản phẩm cơ khí khác (không sản xuất, gia công cơ khí, xi mạ điện, sơn hàn tại trụ sở).
Cung ứng các loại vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị giao thông vận tải.
Lập dự án đầu tư, đấu thầu, lập dự toán, tổng dự toán công trình.
Thí nghiệm, kiểm nghiệm vật liệu xây dựng.
Thẩm tra dự án đầu tư, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự toán, dự toán công trình.
Kiểm định chất lượng công trình xây dựng.
Quản lý dự án; đánh giá sự cố lập phương án xử lý.
Xây dựng cơ sở kỹ thuật hạ tầng khu công nghiệp, cụm dân cư và đô thị.
Môi giới bất động sản.
Đo đạc bản đồ.
Nuôi trồng thủy sản.
Chăn nuôi (không hoạt động tại trụ sở).
Trồng trọt.
Thiết kế công trình giao thông (cầu, đường bộ).
Giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng giao thông (cầu, đương bộ).
Các lĩnh vực hoạt động chính
Lĩnh vực 1: Xây dựng các công trình giao thông và hạ tầng.
Lĩnh vực 2: Cung cấp các dịch vụ xây dựng.
Các sản phẩm, dịch vụ chính
– Công trình giao thông bao gồm: cầu, cống, đường các cấp và các loại.
– Công trình hạ tầng bao gồm: cống, rãnh, san lấp mặt bằng.

3. Các dự án tiêu biểu của công ty trong 5 năm:

STT
Tên Hợp Đồng
Khởi Công
Hoàn Thành
Chủ Đầu Tư

1
Cầu Sông Lũy – Bình Thuận
15/7/2006
31/12/2009
TTQLDA-TVXDCTGT Bình Thuận

2
Gói thầu số 8-N2 Long An
15/4/2005
31/3/2007
BQLDA Mỹ Thuận

3
XD Cầu Cựa Gà (Đầm Cùng Năm Căn)
2/4/2008
30/11/2009
PMU1

4
Gói Thầu Số 6 – N2 Long An
4/2005
11/2007
BQLDA Mỹ Thuận

5
Gói Thầu 11 – N2 Long An
6/2007
11/2007
BQLDA Mỹ thuận

6
Gói Thầu số 6 – ĐT852
2007
2009
BQLDAXDCT-Đồng Tháp

7
Cầu Phú Đức – ĐT842
2007
2009
BQLDAXDCTGT Đồng Tháp

8
Cầu ngã 5 và ngã 6
2007
3/2009
Sở GTVT Kiên Giang

9
Cầu Lô 6 – Bình Dương
11/2007
12/2008
BQLDA huyện Dầu Tiếng

10
Cầu Làng 14 – Bình Dương
11/2007
10/2008
BQLDA Huyện Dầu Tiếng

11
Cầu Sóc 5 Bình Dương
3/2009
10/2009
BQLDA huyện Dầu Tiếng

12
Vỉa Hè Đường Lê Thánh Tông
7/2010
12/2009
BQLDAĐTXDCT Quận 1

13
Hạ Tầng KT KCN Thái Hòa
2008
2/2010
CTPTHT VIệt Sơn

14
Đường Nối Chánh Hưng
2007
12/2009
BQLXDCT Quận 8

15
XLHN – Cống
12/2008
7/2009
CT cổ phần
ĐTHTKT TPHCM

16
XLHN – ĐƯờng
1/2009
8/2009
CT cổ phần ĐTHTKT TPHCM

17
Đảm bảo GT Trung Mỹ Tây 2A
10/2009
10/2010
KQLGTĐT Số 3

18
Tái lập mặt đường trạm thu phí XLHN
2009
5/2010
CT cổ phần ĐTHTKT TPHCM

19
Đường và HTTN Tây Hòa – Bình Thái(XLHN)
12/2009
8/2010
CT cổ phần ĐTHTKT TPHCM

B . NỘI DUNG THỰC TẬP :
Tìm hieåu veà caùc quy trình quy phaïm hieän thôøi vaø caùc quy trình saép aùp duïng ( thi coâng, nghieäm thu, vaät lieäu vaø thí nghieäm vaät lieäu):
Các tiêu chuẩn và qui phạm về khảo sát :
STT
TÊN TIÊU CHUẨN
MÃ HIỆU

1
Quy phạm đo vẽ địa hình
96-TCN 43-90

2
Qui trình khảo sát đường ôtô
22 TCN 263-2000

3
Qui trình khảo sát thiết kế nền đường ôtô đắp trên đất yếu – Tiêu chuẩn thiết kế
22TCN 262-2000

Về thiết kế :
STT
TÊN TIÊU CHUẨN
MÃ HIỆU

1
Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế
TCXDVN 104-2007

2
Qui trình thiết kế áo đường mềm
22 TCN 211-06

3
Qui trình khảo sát thiết kế nền đường ôtô đắp trên đất yếu
22 TCN 262-2000

4
Quy trình thiết kế, xử lý đất yếu bằng bấc thấm trong xây dựng nền đường
22 TCN 244-98

5
Điều lệ báo hiệu đường bộ
22 TCN 237-01

6
Biển chỉ dẫn trên đường cao tốc (tham khảo kích thước biển báo)
22 TCN 331-05

7
Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ
22 TCN 272-05

8
Cống tròn bêtông cốt thép lắp ghép – yêu cầu kỹ thuật
22 TCN 159-96

9
Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ do mưa rào
22 TCN 220-95

10
Thoát nước mạng lưới và công trình bên ngoài
TCVN 7957-2008

11
Kết cấu thép. Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 5575-1991

12
Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng
TCXDVN 385: 2006

13
Định hình kết cấu thoát nước, cây xanh của Sở GTVT thành phố Hồ Chí Minh

14
Các quy trình, quy phạm hiện hành khác đang được áp dụng

Về vật liệu :
STT
TÊN TIÊU CHUẨN
MÃ HIỆU

1
Thép cốt bê tông cán nóng
TCVN 1651:1985

2
Mối hàn – Phương pháp thử kéo
TCVN 5403-1991

3
Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 7570:2006

4
Nước cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật
TCXDVN 302-2004

5
Ximăng Pooclăng
Ximăng Pooclăng hỗn hợp
TCVN 2682-1999
TCVN 6260:1997

6
Tiêu chuẩn vật liệu nhựa đường đặc
22 TCN 279-01

7
Phụ gia hóa học cho bêtông
TCXDVN 325:2004

8
Màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ
TCVN 7887 : 2008

(Một số tiêu chuẩn vật liệu quy định trong tiêu chuẩn thi công nghiệm thu)
Giai đoạn thi công – kiểm tra – giám sát chất lượng công trình :
STT
TÊN TIÊU CHUẨN
MÃ HIỆU

Phần đường

1
Qui trình thi công nghiệm thu BTN
22 TCN 249 – 1998

2
Qui trình thi công nghiệm thu lớp móng CPĐD
22 TCN 334- 2006

3
Quy trình thi công và nghiệm thu vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đường trên đất yếu
22 TCN 248-98

4
Xác định môđun đàn hồi của áo đường mềm bằng tấm ép cứng
22TCN 211-98

5
Xác định môđun đàn hồi của áo đường mềm bằng cần đo độ võng Benkelman
22 TCN 251-98

6
Qui trình thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm
22TCN 332-06

7
Qui trình nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm
22TCN 333-06

8
Xác định độ chặt nền móng bằng phễu rót cát
22 TCN 346-06

9
Qui trình xác định độ nhám của mặt đường đo bằng phương pháp rắc cát
22TCN 278-2001

10
Kiểm tra đánh giá độ bằng phẳng mặt đường theo chỉ số độ ghồ ghề quốc tế IRI
22 TCN 277-01

11
Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm vật liệu nhựa đường
22TCN 319-2004

12
Yêu cầu kỹ thuật sơn tín hiệu giao thông dạng lỏng trên nền bêtông xi măng và bê tông nhựa
64TCN 92-1995

13
Sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường nhiệt dẻo
22 TCN 282-02

14
Sơn tín hiệu giao thông, lớp phủ phản quang trên biển báo hiệu
22 TCN 283-02

15
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Qui phạm thi công và nghiệm thu
TCXDVN 390-2007

16
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Qui phạm thi công và nghiệm thu
TCVN 4453-1995

17
Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng
TCXDVN 385: 2006

18
Ống cống BTCT thoát nước
TCXDVN 372:2006

Quy cheá ñaáu thaàu xaây döïng coâng trình, noäi dung hoà sô döï thaàu.
Quy chế đấu thầu xây dựng công trình, nội dung hồ sơ dự thầu:
QUY CHẾ ĐẤU THẦU TRONG XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng số 24/BXD-VKT ngày 12-2-1990)
Quy chế này quy định nội dung và thể thức đấu thầu trong xây dựng áp dụng cho tất cả các công trình thuộc các nguồn vốn ngân sách và ngoài ngân sách Nhà nước (vốn phát triển sản xuất của đơn vị cơ sở, vốn vay…) của các tổ chức Nhà nước, (xí nghiệp quốc doanh, cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể quần chúng…). Đối với các xí nghiệp tư doanh (bao gồm những tổ chức sản xuất kinh doanh cùng tính chất như công ty hợp doanh, Công ty cổ phần, tổ hợp tư doanh…) và các Hợp tác xã khi tổ chức đấu thầu xây dựng cũng vận dụng Quy chế này.
I. NHỮNG QUY ĐỊNH :
Điều 1: Đối tượng và mức độ đấu thầu:
1. Đối tượng đấu thầu:
Nói chung, tất cả các Công trình xây dựng (trừ công trình thuộc bí mật quốc gia) có đủ các điều kiện (nêu trong Điều 2) đều phải tổ chức đấu thầu. Cơ quan chủ quản đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và xem xét việc chuẩn bị các điều kiện để mở rộng đấu thầu các công trình của các Chủ đầu tư.
Riêng đối với công trình trọng điểm quốc gia có quy mô xây dựng lớn, kỹ thuật phức tạp, thời gian xây dựng dài Nhà nước giao cho Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành lựa chọn tổ chức tổng thầu. Tổ chức tổng thầu có thể giao thầu lại hoặc áp dụng hình thức đầu thầu một số hạng mục công trình, hoặc loại công tác tuỳ theo điều kiện cụ thể của mỗi công trình.
Những công trình chưa chuẩn bị đủ điều kiện để tổ chức đấu thầu theo quy định trong Quy chế này thì cơ quan chủ quản đầu tư (hoặc cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp) phải kiểm tra xem xét và thống nhất với các Bộ (Sở) quản lý xây dựng chuyên ngành (của các công trình đó) lựa chọn đơn vị xây dựng.
2. Mức độ đấu thầu:
Tuỳ theo quy mô, tính chất, loại hình công trình và những điều kiện cụ thể của Bên mời thầu, có thể lựa chọn các mức độ đấu thầu sau đây:
Đấu thầu riêng từng khâu khảo sát, Thiết kế kỹ thuật xây lắp…
Đấu thầu một số khâu của quá trình xây dựng (khảo sát và thiết kế, hay thiết kế và xây lắp…).
Đấu thầu toàn bộ công trình hoặc hạng mục công trình.
Ngoài các mức độ đấu thầu nêu trên, tuỳ theo điều kiện cụ thể, có thể đấu thầu toàn bộ các khâu của quá trình xây dựng (từ khâu lập luận chứng kinh tế – kỹ thuật, khảo sát, thiết kế… đến xây lắp).
Điều 2: Điều kiện để tổ chức đấu thầu:
A. ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI BÊN MỜI THẦU (CHỦ ĐẦU TƯ):
1) Tất cả các công trình đưa ra đấu thầu phải bảo đảm đủ vốn để thanh toán theo Hợp đồng.
Nếu công trình thuộc nguồn vốn ngân sách phải được ghi trong kế hoạch xây dựng cơ bản của Nhà nước và có xác nhận của Cơ quan tài chính bảo đảm cấp đủ vốn cho công trình (hoặc cấp đủ vốn cho khối lượng xây dựng trong năm).
Nếu công trình thuộc nguồn vốn phát triển sản xuất của đơn vị cơ sở và vốn vay… phải có xác nhận vốn của Ngân hàng (xác nhận số vốn hiện có và khả năng cho vay của Ngân hàng nơi chủ đầu tư có tài khoản).
2) Khi đấu thầu thiết kế, phải có luận chứng kinh tế, hoặc Báo cáo khoa học kỹ thuật (đối với các công trình không lập luận chứng kinh tế) được duyệt và các thông số kỹ thuật có liên quan cùng với bản đồ hiện trạng tài liệu khảo sát, sơ đồ công trình ngầm…
3) Khi đấu thầu xây lắp phải có các hồ sơ thiết kế, dự toán được duyệt, có mặt bằng xây dựng đã được giải phóng và bảo đảm các thủ tục xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành của Nhà nước.
4) Khi đấu thầu từ khâu lập luận chứng kinh tế kỹ thuật đến xây lắp phải bảo đảm có vốn thanh toán kịp thời và đầy đủ từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến thực hiện đầu tư theo quy định tại điểm 1, Điều 2 nói trên và các thông số kỹ thuật về khai thác, sử dụng công trình.
B. ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI BÊN DỰ THẦU:
Bên dự thầu có thể là các tổ chức xây dựng quốc doanh, hoặc ngoài quốc doanh có đủ các điều kiện sau đây:
1) Điều kiện chung:
Các tổ chức quôc doanh phải có tư cách pháp nhân về hành nghề xây dựng (nếu là đơn vị trực thuộc tổ chức có tư cách pháp nhân thì phải có giấy uỷ quyền của tổ chức đó). Các tổ chức ngoài quốc doanh phải có giấy phép hành nghề kinh doanh xây dựng và có xác nhận của cơ quan tài chính đã nộp đủ các loại thuế theo quy định hiện hành của Nhà nước. Việc đăng ký hành nghề kinh doanh xây dựng của các tổ chức trên được thực hiện theo Quyết định số 250/BXD ngày 14-10-1989 và Quyết định số 255/BXD ngày 18-10-1989 của Bộ Xây dựng.
Có tài sản thế chấp đăng ký tại cơ quan công chứng, hoặc được cơ quan tài chính (nơi đơn vị nộp báo cáo bảng tổng kết tài sản) xác nhận bằng 20% giá trị khối lượng công tác nhận thầu của đơn vị trong năm trở lên.
Có chứng chỉ về trình độ chuyên môn, kỹ thuật và năng lực (máy móc thiết bị, công nhân kỹ thuật) đáp ứng yêu cầu đặt ra của công trình đấu thầu, do cơ quan quản lý xây dựng chuyên ngành cấp (theo mẫu tại phụ lục số 3 của Quy chế này).
2) Điều kiện bổ sung đối với mức độ đấu thầu:
Khi đấu thầu riêng từng khâu khảo sát, thiết kế, xây lắp, các đơn vị dự thầu phải là những đơn vị có chức năng, nhiệm vụ đó (đối với tổ chức quốc doanh) hoặc theo đúng giấy phép hành nghề (đối với tổ chức ngoài quốc doanh).
Nếu đấu thầu một số khâu hoặc đấu thầu từ khâu lập luận chứng kinh tế kỹ thuật để xây lắp thì đơn vị nhận thầu chính đứng ra dự thầu (đại diện) phải kê khai rõ các đơn vị liên doanh đảm nhận từng khâu. Các đơn vị liên doanh với đơn vị đại diện cũng phải có đủ điều kiện quy định tại điểm B, Điều 2 của Quy chế này. Giữa các đơn vị liên doanh phải có hợp đồng liên kết kinh tế phân định rõ trách nhiệm của từng đơn vị trong từng khâu và đơn vị nhận thầu chính thức đứng ra dự thầu phải chịu trách nhiệm toàn bộ công việc nhận thầu với chủ đầu tư.
3) Lệ phí đấu thầu và Tiền ký quỹ:
Tất cả các đơn vị dự thầu đều phải nộp lệ phí đầu thầu cho đơn vị mời thầu để chi phí cho việc tổ chức đấu thầu. Mức chi phí cụ thể tuỳ theo nhu cầu thực tế của từng công trình đấu thầu và được ghi rõ trong thông báo mời thầu, nhưng không quá 50.000 đ đối với mỗi đơn vị dự thầu cho một lần tổ chức đấu thầu.
Riêng đơn vị trúng thầu (sau khi có thông báo chính thức của bên mời thầu) nộp một khoản tiền ký quỹ bằng 2,5% giá trị khối lượng công tác đấu thầu trong năm để bảo đảm thực hiện có kết quả công trình đấu thầu. Khoản tiền ký quỹ này được gửi vào tài khoản của bên mời thầu, và sẽ được bên mời thầu hoàn trả lại sau khi nghiệm thu công trình cùng với lãi xuất tiền gửi ngân hàng theo quy định của Nhà nước.
Tuy nhiên, tuỳ theo tiến độ hoàn thành những phần việc chủ yếu là và uy tín của đơn vị nhận thầu, bên mời thầu có thể hoàn trả khoản tiền ký quỹ trong thời gian đang thực hiện hợp đồng. Ngược lại, nếu bên trúng thầu nửa chừng bỏ cuộc hoặc có những sai phạm nghiêm trọng mà Bộ (hoặc Sở) chuyên ngành xây dựng không cho phép tiếp tục thi công thì không được nhận lại tiền ký quỹ, đồng thời phải đền bù thiệt hại đã gây ra cho bên mời thầu.
Điều 3: Các chỉ tiêu cơ bản để dự thầu và xét thầu:
A. Căn cứ để xét thầu dựa trên 3 chỉ tiêu cơ bản sau đây:
1) Giá cả:
Đối với nguồn vốn ngân sách (bao gồm cả vốn cấp và vốn vay ngân sách), Giá dự thầu và xét thầu phải được lập trên cơ sở những quy định của Nhà nước về quản lý giá xây dựng cơ bản. Bên mời thầu phải tính toán trước mức giá tối đa, tối thiểu trình cấp có Thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ xét chọn Giá trúng thầu.
Đối với nguồn vốn ngoài ngân sách của các tổ chức Nhà nước nói chung, bên mời thầu cũng phải căn cứ vào những quy định của Nhà nước quản lý xây dựng cơ bản và căn cứ vào mức giá chuẩn của địa phương để lập dự toán trình cấp trên trực tiếp xét duyệt và làm căn cứ chọn giá trúng thầu.
2) Kỹ thuật, chất lượng:
Đấu thầu xây lắp phải theo đúng yêu cầu thiết kế được duyệt và các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành, trong đó có chỉ định rõ quy cách, chất lượng những loại vật tư, vật liệu chủ yếu (nếu cần).
Đấu thầu thiết kế phải căn cứ vào nội dung luận chứng kinh tế – kỹ thuật được duyệt hoặc nhiệm vụ thiết kế (đối với công trình không lập luận chứng kinh tế – kỹ thuật).
Đấu thầu lập luận chứng kinh tế – kỹ thuật, đơn vị dự thầu có thể lập nhiều phương án để bên mời thầu chọn phương án tối ưu và mỗi phương án đó phải đạt mục tiêu đầu tư do bên mời thầu đặt ra.
Việc Bảo hành công trình được thực hiện theo chế độ hiện hành (quy định trong Thông tư 13/UBXD ngày 17 tháng 1 năm 1986 của Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước).
3) Thời gian hoàn thành công trình:
Bảo đảm tổng tiến độ xây dựng công trình đã được ghi trong kế hoạch hoặc yêu cầu của cơ quan mời thầu.
B. Tuỳ theo quy mô, tính chất và yêu cầu cụ thể của từng công trình, cơ quan có thẩm quyền quyết định Kết quả đấu thầu (theo phân cấp) ở Điều 4 hướng dẫn cụ thể cách đánh giá các chỉ tiêu trên.
Điều 4: Hội đồng xét thầu
1) Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng:
Hội đồng xét thầu là tổ chức tư vấn giúp cơ quan có thẩm quyền điều hành việc đấu thầu theo đúng các quy định của Nhà nước.
Hội đồng xét thầu có nhiệm vụ tổ chức mở thầu và xét chọn đơn vị trúng thầu để trình cấp có thẩm quyền (cấp xét duyệt luận chứng kinh tế của công trình đấu thầu) quyết định. Những vấn đề phát sinh tiếp theo (nếu có) thuộc trách nhiệm giải quyết của các cơ quan chức năng Nhà nước.
2) Thành phần Hội đồng và cấp quyết định thành lập:
Công trình do cấp nào duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật thì cấp đó quyết định thành lập Hội đồng xét thầu của công trình đó.
Thành phần Hội đồng xét thầu được quy định như sau :
Chủ tịch Hội đồng là đại diện cơ quan xét duyệt luật chứng kinh tế – kỹ thuật (hoặc báo cáo kinh tế – kỹ th

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Báo cáo Thực tập công nhân- Công ty cổ phần 565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *