[block id=”bo-sung-1″]

Vận tải biển là ngành quan trọng trong thời đại hiện nay. Một quốc gia có nền vận tải biển phát triển là một quốc gia chiếm nhiều ưu thế. Không những tạo ra thế chủ động trong quan hệ kinh tế đối ngoại, vận tải biển cũn làm tăng nguồn thu ngoại tệ nhờ việc phát triển mạng lưới vận tải. Bên cạnh đó, vận tải biển cũng đẩy mạnh quá trình xuất nhập khẩu, tạo động lực thúc đẩy quan hệ sản xuất phát triển Đặc biệt đối với nước ta, với hơn 3200 km đường bờ biển kéo dài và nhiều vịnh vũng thuận lợi nên vận tải biển giữ vai trò then chốt trong mạng lưới vận tải quốc gia.
Cùng với sự phát triển như vũ bão của của nền kinh tế thế giới, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao kéo theo sự gia tăng nhu cầu về vận chuyển hàng hoá cũng như đi lại. Trước tình hình đó đòi hỏi ngành vận tải phải không ngừng đổi mới, phát triển và hoàn thiện về mọi mặt: qui mô, tổ chức, số lượng, chủng loại phương tiện, năng suất, hiệu quả hoạt động. để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Trong xu thế đó, Công ty vận tải biển Việt Nam (VOSCO) đó nhanh chúng nắm bắt cơ hội, đổi mới cơ cấu tổ chức và hoạt động, nhờ đó đó phát triển ngày càng lớn mạnh, có những đóng góp không nhỏ cho ngành vận tải biển nói riêng và nền kinh tế quốc dân nói chung.
Năm vừa qua là một năm đầy biến động của công ty cổ phẩn vận tải biển Việt Nam, khi mà cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế diễn ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt đông sản xuất kinh doanh của công ty. Trong hoàn cảnh đó toàn công ty đã có những nỗ lực hết mình đưa Công ty thoái khỏi tình trạng khó khăn, hướng đến năm 2010 với những mục tiêu khả quan.

Tải tài liệu miễn phí - My WordPress Blog13

Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

LỜI MỞ ĐẦU
Vận tải biển là ngành quan trọng trong thời đại hiện nay. Một quốc gia có nền vận tải biển phát triển là một quốc gia chiếm nhiều ưu thế. Không những tạo ra thế chủ động trong quan hệ kinh tế đối ngoại, vận tải biển cũn làm tăng nguồn thu ngoại tệ nhờ việc phát triển mạng lưới vận tải. Bên cạnh đó, vận tải biển cũng đẩy mạnh quá trình xuất nhập khẩu, tạo động lực thúc đẩy quan hệ sản xuất phát triển… Đặc biệt đối với nước ta, với hơn 3200 km đường bờ biển kéo dài và nhiều vịnh vũng thuận lợi nên vận tải biển giữ vai trò then chốt trong mạng lưới vận tải quốc gia. Cùng với sự phát triển như vũ bão của của nền kinh tế thế giới, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao kéo theo sự gia tăng nhu cầu về vận chuyển hàng hoá cũng như đi lại. Trước tình hình đó đòi hỏi ngành vận tải phải không ngừng đổi mới, phát triển và hoàn thiện về mọi mặt: qui mô, tổ chức, số lượng, chủng loại phương tiện, năng suất, hiệu quả hoạt động… để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Trong xu thế đó, Công ty vận tải biển Việt Nam (VOSCO) đó nhanh chúng nắm bắt cơ hội, đổi mới cơ cấu tổ chức và hoạt động, nhờ đó đó phát triển ngày càng lớn mạnh, có những đóng góp không nhỏ cho ngành vận tải biển nói riêng và nền kinh tế quốc dân nói chung.
Năm vừa qua là một năm đầy biến động của công ty cổ phẩn vận tải biển Việt Nam, khi mà cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế diễn ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt đông sản xuất kinh doanh của công ty. Trong hoàn cảnh đó toàn công ty đã có những nỗ lực hết mình đưa Công ty thoái khỏi tình trạng khó khăn, hướng đến năm 2010 với những mục tiêu khả quan. Trong thời gian thực tập nghiệp vụ tại Công ty cổ phẩn vận tải biển Việt Nam (Vosco) , em có cơ hội được tìm hiểu rõ hơn về công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam ( VOSCO), quy trình nghiệp vụ phòng khai thác container tuyến Hải Phòng – Hồ Chí Minh. Trong bài báo cáo thực tập này, em xin được trình bày một số vấn đề đã tìm hiểu được trong quá trình thực tập tại Công ty.
KẾT CẤU BÁO CÁO
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM ( VOSCO) 3
1. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của công ty
1.1. Sơ lược hình thành và phát triển của công ty vận tải biển Việt Nam 3
1.2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của công ty 6
2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 7
2.1.Phòng khai thác – thương vụ 8
2.2.Phòng vận tải dầu khí 8
2. 3.Phòng vận tải container 8
2.4.Phòng kĩ thuật 8
2.5.Phòng vật tư 9
2.6.Phòng tài chính kế toán 9
2.7.Trung tâm thuyền viên và trung tâm huấn luyện thuyền viên12 9
2.8.Phòng hàng hải 10
2.9.Phòng tổ chức – tiền lương 10
2.10. Phòng hành chính 10
2.11. Phòng thanh tra – bảo vệ – quân sự 11
2.12. Ban quản lý an toàn và chất lượng 11
3. Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty 12
4. Các lĩnh vực hoạt động của công ty 14
CHƯƠNG II. PHÒNG VẬN TẢI CONTAINER VÀ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ
PHỐI HỢP CÔNG VIỆC 15
1. Tổng quan các bộ phận 15
1.1. Bộ phận thị trường ( Sales/ Marketing) 16
1.2. Bộ phận khai thác ( Operation – OPS) 18
1.3. Bộ phận chứng từ ( Documentation – DOC) 20
1.4. Bộ phận quản lý container ( Equipment control – EQC) 21
1.5. Bộ phận đại lý thủ tục ( Boarding Agent) 21
1.6. Bộ phận kế toán, thương vụ ( Accounting) 22
2. Quy trinh phối hợp công việc giữa các bộ phận 23
2.1. Chiều xuất 24
2.2. Chiều nhập 25
3. Mô tả liên hệ công việc giữa các bộ phận 25
4. Theo dõi chi phí và tính hiệu quả khai thác 28
5. Nhận xét 29
CHƯƠNG III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA
VOSCO NĂM 2009 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA
CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 30
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2009 31
1.1. Tình hình chung 31
1.2. Những kết quả đạt được năm 2009 33
2. Phướng hướng phát triển của công ty thời gian tới 39
2.1. Một số mục tiêu chính 39
2.2. Về kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu năm 2010 40
2.3. Về đơn giá tiền lương 43
2.4. Về kế hoạch đổi mới và phát triển doanh nghiệp 43
2.5. Một số vấn đề khác 44
2.6. Kế hoạch phát triển trong tương lai 44
KẾT LUẬN 45
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM ( VOSCO )
I. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của công ty
1. Sơ lược hình thành và phát triển của công ty vận tải biển Việt Nam
Tiền thân của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam là công ty vận tải biển Việt Nam. Quá trình hình thành công ty có thể tóm lược như sau:
Tên đơn vị: Công ty vận tải biển Việt Nam
Ngày thành lập 1-7-1970, trên cơ sở hợp nhất 3 đội tàu Tự lực, Giải phóng và Quyết thắng làm nhiệm vụ vận tải trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước.
Chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động: Kinh doanh vận tải đường biển. Dịch vụ, đại lý, môi giới, xuất nhập khẩu và đại lý vật tư, thiết bị phụ tùng, dầu mỡ, hoá chất, sơn các loại. Dịch vụ vận tải đa phương thức, cung ứng lao động ngành hàng hải trong, ngoài nước.
N¨m 1956: Thµnh lËp Quèc doanh vËn t¶i S«ng biÓn.
N¨m 1964: T¸ch bé phËn ®êng s«ng thµnh C«ng ty 102. Bé phËn ®êng biÓn thµnh C«ng ty VËn t¶i §­êng biÓn ViÖt Nam (c«ng ty 101). TiÕp qu¶n ®oµn ®¸nh c¸ Qu¶ng B×nh, lo¹i tµu ®¸nh c¸ vá s¾t thµnh C«ng ty 103.
Ngµy 4/10/1966: Gi¶i thÓ C«ng ty vËn t¶i ®­êng biÓn ViÖt Nam ®Ó thµnh lËp:
* §éi tµu Gi¶i Phãng
* §éi tµu QuyÕt Th¾ng.
Ngµy 28/10/1967: Côc ®êng biÓn ra quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ C«ng ty 103, thµnh lËp ®éi tµu tù lùc ®¶m nhËn vËn t¶i tuyÕn khu 4.
Ngµy 1/7/1970: Bé Giao Th«ng VËn T¶i (BGTVT) ra quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ 3 ®éi tµu vµ thµnh lËp C«ng ty VËn T¶i BiÓn ViÖt Nam (VOSCO).
Ngµy 1/4/1975: BGTVT ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp C«ng ty VËn t¶i ven biÓn ViÖt Nam (VIETCOSHIP) qu¶n lý toµn bé khèi tµu nhá cña C«ng ty VËn t¶i biÓn ViÖt Nam gåm VTB, B, tµu DWT díi 1000 T, tµu Gi¶i Phãng, khèi vËn t¶i x¨ng dÇu ®­êng s«ng, víi sè ng­êi lµ 3200 ng­êi trong ®ã VOSCO qu¶n lý 6 tµu lín vµ 600 ng­êi.
C«ng ty vËn t¶i biÓn ViÖt Nam lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc thµnh lËp l¹i, tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh theo QuyÕt ®Þnh sè 29-TTg ngµy 26/01/1993 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ. KÓ tõ sau khi trë thµnh doanh nghiÖp ViÖt Nam h¹ch to¸n ®éc lËp cña Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam (Vinalines) theo QuyÕt ®Þnh sè 250/TTg ngµy 29/04/1994 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, C«ng ty VËn t¶i biÓn ViÖt Nam ®· ®­îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng trªn c¬ së “ §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty VËn t¶i biÓn ViÖt Nam” ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 622/Q§-H§QT ngµy 05/07/1996 cña Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam.
N¨m 2007, theo QuyÕt ®Þnh sè 1367 Q§/BGTVT ngµy 26/06/2006 cña Bé tr­ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i phª duyÖt danh s¸ch doanh nghiÖp nhµ n­íc trùc thuéc Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ n¨m 2006, QuyÕt ®Þnh sè 687 Q§/BGTVT ngµy 29/03/2007 cña Bé giao th«ng vËn t¶i vÒ gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸, Biªn b¶n häp §¹i héi c«ng nh©n viªn chøc bÊt th­êng ngµy 06/06/2007 gãp ý hoµn thiÖn ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸, ph¬ng ¸n s¾p xÕp lao ®éng vµ dù th¶o ®iÒu lÖ ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i biÓn ViÖt Nam, n¨m 2008, c«ng ty vËn t¶i biÓn ViÖt Nam chÝnh thøc ®æi tªn thµnh C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i biÓn ViÖt Nam.
Tªn tiÕng ViÖt : C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i biÓn ViÖt Nam
Tªn giao dÞch Quèc tÕ : VietNam ocean shipping joint stock company
Tªn viÕt t¾t : VOSCO
Trô së chÝnh : Sè 215 Lạch Tray, Ngô Quyền , Hải Phòng
2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của công ty
Ban giám đốc Công ty Vận tải biển Việt Nam bao gồm: ·Tổng giám đốc ·Phó tổng giám đốc khai thác·Phó tổng giám đốc kĩ thuật ·Phó tổng giám đốc phía Nam
2.1.Tổng giám đốc: Chức năng nhiệm vụ: Điều hành chung Tổng giám đốc do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Tổng giám đốc là người đại diện pháp nhân và tổ chức điều hành trong mọi hoạt động của công ty, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và pháp luật về điều hành công ty. 2.2.Phó tổng giám đốc: Số người :03 a)Phó tổng giám đốc khai thác Chức năng nhiệm vụ: giúp Tổng giám đốc quản lý và điều hành sản xuất khai thác kinh doanh, nghiên cứu thị trường, điều phối, nắm bắt nguồn hàng, xây dựng phương án kinh doanh, đề xuất với Tổng giám đốc công ty kí kết các hợp đồng vận tải hàng hóa và các phương án cải tiến tổ chức sản xuất trong công ty, theo dừi hoạt động của đội tàu. b)Phó tổng giám đốc kĩ thuật Chức năng nhiệm vụ: giúp Tổng giám đốc quản lý điều hành công việc kĩ thuật, vật tư, sửa chữa, công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học sáng kiến, hợp lý húa sản xuất và cỏc hoạt động liên quan khác, tiến hành theo dừi hoạt động của đội tàu, đảm bảo cho tàu hoạt động an toàn. c)Phó tổng giám đốc phía Nam Chức năng nhiệm vụ: phụ trách toàn bộ các hoạt động của các chi nhánh phía Nam
Sau đây là Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam
II. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban
1.Phòng khai thác – thương vụ Là phòng nghiệp vụ tham mưu giúp cho Tổng giám đốc quản lý khai thác đội tàu có hiệu quả nhất, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phó tổng giám đốc khai thác. Phòng có chức năng nhiệm vụ chủ yếu sau: + Tổ chức kinh doanh khai thác đội tàu hàng khô của công ty, chỉ đạo đôn đốc hệ thống đại lý trong và ngoài nước thực hiện kế hoạch sản xuất.+ Khai thác nguồn hàng, tham mưu ký kết hợp đồng vận tải và tổ chức thực hiện hợp đồng. + Tổ chức đánh giá, phân tích hoạt động kinh tế của đội tàu hàng khô.+ Xây dựng kế hoạch sản xuất, báo cáo thống kê sản lượng vận tải, doanh thu theo định kỳ, kế hoạch trung và dài hạn về kinh doanh khai thác vận tải.+ Điều hành toàn bộ hoạt động của các tàu theo hợp đồng, chỉ đạo lựa chọn quyết định phương án quản lý tàu. + Điều động tàu theo kế hoach sản xuất và hợp đồng vận tải đã kí kết. Đề xuất phương án thưởng giải phóng tàu nhanh, thưởng các tàu, các đơn vị kinh doanh có đóng góp hợp tác, hỗ trợ tàu hoặc công ty có hiệu quả. 2.Phòng vận tải dầu khí Là phòng nghiệp vụ tham mưu giúp cho Tổng giám đốc quản lý khai thác đội tàu dầu kinh doanh có hiệu quả cao nhất, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phó tổng giám đốc khai thác. Phòng có nhiệm vụ chủ yếu là đàm phám, kí kết các hợp đồng vận tải của tàu dầu, giải quyết các tranh chấp liên quan đến hoạt động của tàu dầu. 3.Phòng vận tải container Là phòng nghiệp vụ tham mưu giúp cho Tổng giám đốc quản lý khai thác đội tàu container kinh doanh có hiệu quả cao nhất, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phó tổng giám đốc khai thác. Phòng có nhiệm vụ chủ yếu là đàm phám, kí kết các hợp đồng vận tải của tàu container, giải quyết các tranh chấp liên quan đến hoạt động của tàu container. 4.Phòng kĩ thuật Là phòng nghiệp vụ tham mưu cho Tổng giám đốc về quản lý kĩ thuật của đội tàu, quản lý kiểm soát việc thực hiện các tiêu chuẩn quy trình quy phạm về kĩ thuật bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa tiêu hao vật tư phụ tùng phục vụ cho khai thác kinh doanh vận tải hoạt động có hiệu quả. Phòng chịu sự quản lý trực tiếp của Phó tổng giám đốc kĩ thuật. Tham gia vào các chương trình kế hoach đào tạo lại, nâng cao trình độ kĩ thuật kĩ sư lái tàu về quản lý khai thác kĩ thuật, tham gia giám định sáng kiến nghiên cứu khoa học, tiết kiệm trong phạm vi quản lý nghiệp vụ của phòng và công tác kĩ thuật khác Tổng giám đốc giao. 5.Phòng vật tư Quản lý kĩ thuật vật tư, kế hoạch sửa chữa tàu, xây dựng các chỉ tiêu định mức kĩ thuật bảo quản vật tư nhiên liệu. Nắm bắt nhu cầu sử dụng vật tư phụ tùng của các tàu để xây dựng định mức và cung cấp kịp thời cho hoạt động vận tải và các hoạt động khác. Triển khai về mua bán và cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế cho đôi tàu. Xây dựng, điều chỉnh các nội quy, quy chế về nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và tiêu chuẩn quản lý, sử dụng máy móc, trang thiết bị trên tàu. Quản lý về chất lượng, tính năng về kĩ thuật của trang thiết bị máy móc trên tàu. Theo dõi, hướng dẫn hoạt động khai thác sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các trang thiết bị máy móc theo đúng quy trình quy phạm tiêu chuẩm kĩ thuật.6.Phòng tài chính kế toán Là phòng nghiệp vụ tham mưu cho Tổng giám đốc về quản lý hoạt động tài chính, hạch toán kinh tế và hạch toán kế toán trong toàn công ty, quản lý kiểm soát các thủ tục thanh toán, đề xuất các biện pháp giúp cho công ty thực hiện các chỉ tiêu tài chính. Phòng có nhiệm vụ chủ yếu sau: + Tổng hợp các số liệu, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình sử dụng tài sản vật tư, tiền vốn đảm bảo quyền chủ động trong kinh doanh và tự chủ về tài chính. Phân tích đánh giá hoạt động tài chính trong khai thác đội tàu để tìm ra biện pháp nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. + Đề nghị các biện pháp điều chỉnh, xử ký kịp thời những sai lệch trong hoạt động kinh doanh và quản lý tài chính, có quyến tham gia tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ kế toán tài chính trong phạm vi toàn công ty. 7.Trung tâm thuyền viên và trung tâm huấn luyện thuyền viên Là trung tâm chức năng chịu trách nhiệm quản ký thuyền viên về tất cả các mặt đời sống của thuyền viên, chịu trách nhiệm bổ sung thuyền viên cho đội tàu. Thường xuyên có lớp đào tạo và đào tạo lại tay nghề, nâng cao trình độ cho đội ngũ thuyền viên, sẵn sàng thuyền viên đự trữ để bổ sung và thay thế thuyền viên cho các tàu bất kì khi nào. 8.Phòng Hàng hải Là phòng nghiệp vụ tham mưu cho Tổng giám đốc về công tác pháp chế, an toàn hàng hải của tàu, theo dõi về các vấn đề pháp lý của công ty. Phòng có nhiệm vụ chủ yếu sau: + Quản lý hướng dẫn thực hiện công tác pháp chế hàng hải. Tổ chức thanh tra việc thực hiện các quy định của công ty, luật pháp quốc tế và Việt Nam trên tàu. Quản lý, hướng dẫn việc thực hiện về công tác an toàn hàng hải, an toàn lao động trong sản xuất và hoạt động khai thác vận tải trong toàn công ty.+ Thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm trong công ty. + Yêu cầu các phòng ban, các tàu, các đơn vị trong công ty cung cấp số liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến hoạt động khai thác kinh doanh vận tải, khai thác kĩ thuật khi cần cho nghiệp vụ của phòng + Có quyền đề nghị khen thưởng và kỉ luật các cá nhân, tập thể thể hiện an toàn hàng hải, an toàn lao động cũng như chấp hành các luật lệ, luật pháp quốc tế, Việt Nam và các quy chế công ty. 9.Phòng tổ chức – tiền lương Là phòng nghiệp vụ tham mưu cho Tổng giám đốc về công tác tổ chức lao động và tiền lương trong hoạt động khai thác kinh doanh của công ty. Phòng có chức năng chủ yếu sau: + Tổng hợp cân đối kế hoạch sản xuất kinh doan h vận tải, kết quả sản xuất kinh doanh toàn công ty, theo dõi diễn biến thị trường, chính sách xã hội trong và ngoài nước ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh.+ Tham mưu cho lãnh đạo để có biện pháp điều động phù hợp. + Quản lý khai thác sử dụng lực lượng lao động của công ty, tổ chức tái đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn. + Xây dựng các định mức lao động, lập kế hoạch về lao động tiền lương phù hợp.10. Phòng hành chính Là phòng nghiệp vụ tham mưu giúp Tổng giám đốc các công việc hành chính như: + Quản lý về văn thư lưu trữ, lập kế hoạch mua sắm các trang thiết bị văn phòng phẩm.+ Quản lý và lập kế hoạch tu sửa, bảo dưỡng trụ sở chính và các chi nhánh, trang thiết bị nội thất, thiết bị văn phòng, thiết bị thông tin liên lạc. + Quan hệ với các cơ quan chức năng trong địa phương để giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được thuận lợi. 11. Phòng thanh tra – bảo vệ – quân sự Là phòng nghiệp vụ tham mưu giúp Tổng giám đốc giải quyết công tác thanh tra, bảo vệ sản xuất, thực hiện công tác quân sự. Phòng có nhiệm vụ chủ yếu sau: + Tham mưu giúp Tổng giám đốc các công tác thanh tra theo quy định và pháp lệnh thanh tra Nhà nước, triển khai công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn trong công ty, tổ chức thực hiện các pháp lệnh về dân quân tự vệ, quản lý trang thiết bị tự vệ trong công ty. + Tổ chức chỉ đạo hướng dẫn về chống cướp biển, chống khủng bố trên biển.12. Ban quản lý an toàn và chất lượng Chịu trách nhiệm về hệ thống quản lý an toàn (ISM Code) và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000.    HiÖn t¹i, c«ng ty cã:
* 09 chi nh¸nh vµ 01 v¨n phßng ®¹i diÖn:
Chi nh¸nh t¹i Hµ Néi
§Þa chØ: 22 YÕt Kiªu, Hoµn KiÕm, Hµ Néi
Chi nh¸nh t¹i Qu¶ng Ninh
§Þa chØ: 53 Lª Th¸nh T«ng, thµnh phè H¹ Long
Chi nh¸nh t¹i §µ N½ng
§Þa chØ: 255 TrÇn Phó, thµnh phè §µ N½ng
Chi nh¸nh t¹i Qu¶ng Ng·i
§Þa chØ: 79 Phan §×nh Phïng, tØnh Qu¶ng Ng·i
Chi nh¸nh t¹i Quy Nh¬n
§Þa chØ: 212 §èng §a, thµnh phè Quy Nh¬n
Chi nh¸nh t¹i Nha Trang
§Þa chØ: 34 TrÇn Phó, VÜnh Nguyªn, thµnh phè Nha Trang
Chi nh¸nh t¹i Vòng Tµu
§Þa chØ: 160 H¹ Long, thµnh phè Vòng Tµu
Chi nh¸nh t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh
§Þa chØ: 69 Hµm Nghi, thµnh phè Hå ChÝ Minh
Chi nh¸nh t¹i CÇn Th¬
§Þa chØ: 89A C¸ch M¹ng Th¸ng T¸m, thµnh phè CÇn Th¬
V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Bangkok
§Þa chØ: Sethiwan Tower 20th Floor, Silom, Bangrak Bangkok 10500, Thailand
* 05 ®¬n vÞ h¹ch to¸n trùc thuéc gåm:
XÝ nghiÖp ®¹i lý s¬n
XÝ nghiÖp ®¹i lý dÇu nhên
§¹i lý giao nhËn vËn t¶i ®a ph¬ng thøc (VFFC)
Trung t©m thuyÒn viªn
XÝ nghiÖp söa ch÷a c¬ khÝ.
* C¸c tæ chøc cã vèn gãp cña c«ng ty:
C«ng ty cæ phÇn chøng kho¸n H¶i Phßng
Ng©n hµng TMCP Hµng h¶i ViÖt Nam
C«ng ty cæ phÇn Hµng h¶i Hµ Néi.
III. Cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty
Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam có trụ sở làm việc khang trang được trang bị đầy đủ thiết bị văn phòng cần thiết, có một đội tàu viễn dương lớn nhất cả nước, có các
xưởng, các xí nghiệp sửa chữa lớn nhỏ phục vụ cho đội tàu của Công ty.
Cơ sở vật chất kỹ thuật hiện nay của Công ty bao gồm:- Nhà cửa, vật kiến trúc- Máy móc thiết bị phục vụ quá trình làm việc- Các chi nhánh, các đại lý, các xí nghiệp sửa chữa tàu- Đội tàu gồm 29 chiếc- Đội ca nô đưa đón người ra tàu, từ tàu vào bờ, chuyên trực bến phục vụ tàu- Đội ca nô chuyên cung cấp nước ngọt và dịch vụ cho tàu- Một số phương tiện vận tải phục vụ cho công tác hành chính Công ty có tài khoản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải (MSB) với số tài khoản:VND: 3611 001 0026 USD: 621 002 0026 Tại thời điểm năm 2009, tổng tài sản của Công ty là 4.900 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 1.400 tỷ đồng.1. Tài sản cố định của Công ty:
STT
Tài sản cố định
Nguyên giá (đồng)
Giá trị còn lại (đồng)

1
Nhà cửa, vật kiến trúc
29.017.477.959
19.286.850.171

2
Máy móc thiết bị
1.211.441.394
866.220.030

3
Phương tiện vận tải
2.978.424.952.639
1.713.284.211.928

4
Tài sản cố định khác
4.752.933.030
1.312.802.628

5
Tài sản cố định vô hình
2.619.367.500
2.619.367.500

2. Lực lượng lao động và trình độ lao động:
– Tổng số lao động hiện tại là 1677 người gồm có 1585 nam và 92 nữ , nữ được bố trí làm việc trên 28 tàu, 16 chi nhánh và 13 phòng ban nghiệp vụ.
– Về độ tuổi lao động
+ Từ 18- 29 tuổi: 548 người
+ Từ 30 – 44 tuổi: 651 người
+ Từ 45- 60 tuổi: 478 người
+ Từ 60 tuổi trở nên: 0 người
– Về bố trí lao động
+ Lao động khối phòng ban: 221 người
+ Lao động khối Chi nhánh: 191 người
+ Lao động khối tàu ( thuyền viên): 1210 người
– Về trình độ lao động
+ Thạc sỹ : 10 người
+ Đại học: 784 người
+ Cao đẳng: 163 người
+ Trung cấp 136 người
+ Sơ cấp: 597 người
+ Lao động phổ thông: 0 người3. Đội tàu của Công ty: Đội tàu của Công ty hiện nay là đội tàu lớn nhất nước. Tính đến tháng 2010, đội tàu của Công ty gồm 28 con tàu, trong đó số lượng tàu hàng khô là 21 tàu, tàu dầu là 5 và tàu container là 2 tàu. Đa số các con tàu được đóng ở Nhật Bản (21 tàu), ngoài ra được đóng ở Hàn Quốc (2 tàu) và Việt Nam (5 tàu).
Đội tàu của Công ty có:
Tổng trọng tải: 546.237 DWT
Tuổi tàu bình quân: 15,17 tuổi
IV. Các lĩnh vực hoạt động của công ty
C«ng ty cæ phÇn VËn t¶i biÓn ViÖt Nam (VOSCO) ho¹t ®éng theo GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 105598 do Së kÕ ho¹ch ®Çu tư H¶i Phßng cÊp, ®¨ng ký lÇn ®Çu ngµy 05/03/1993 vµ ®¨ng ký thay ®æi lÇn thø 8 ngµy 15/03/2002, vµ cã thay ®æi sau khi cæ phÇn ho¸. Các lĩnh

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *