[block id=”bo-sung-1″]

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổ chức Giáo dục,
Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) giai đoạn 2010 – 2015, được ký kết tại Hà Nội vào
ngày 01 tháng 10 năm 2010, giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quốc gia
UNESCO Việt Nam và Tổng Giám đốc UNESCO.
Bản ghi nhớ này phác họa sự hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO theo 5 lĩnh vực chuyên môn của
UNESCO, bao gồm: Giáo dục, Khoa học Tự nhiên; Khoa học Xã hội và Nhân văn; Văn hóa và Thông tin
và Truyền thông. Việc triển khai những hoạt động thuộc các lĩnh vực này sẽ góp phần thực hiện Kế
hoạch Chung 2012-2016, khung chương trình duy nhất trong đó phác họa sự hỗ trợ của Liên Hợp
Quốc cho Chính phủ và người dân Việt Nam trong thời kỳ này

bao_cao_tien_do_thuc_hien_ban_ghi_nho_giua_chinh_phu_viet

pdf108 trang | Chia sẻ: thanhlinh222 | Ngày: 08/03/2018 | Lượt xem: 42774 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo tiến độ thực hiện Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và UNESCO giai đoạn 2010-2012, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Báo cáo tiến độ thực hiện Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và UNESCO giai đoạn 2010-2012
1
VIỆT NAM – UNESCO
Báo cáo tiến độ
Bản ghi nhớ
Giữa Chính phủ Việt Nam và UNESCO
Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và Văn phòng UNESCO tại
Việt Nam thực hiện
Giai đoạn 10/2010-11/2012
Báo cáo tiến độ thực hiện Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và UNESCO giai đoạn 2010-2012
2
Giới thiệu
Bản ghi nhớ hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổ chức Giáo dục,
Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) giai đoạn 2010 – 2015, được ký kết tại Hà Nội vào
ngày 01 tháng 10 năm 2010, giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quốc gia
UNESCO Việt Nam và Tổng Giám đốc UNESCO.
Bản ghi nhớ này phác họa sự hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO theo 5 lĩnh vực chuyên môn của
UNESCO, bao gồm: Giáo dục, Khoa học Tự nhiên; Khoa học Xã hội và Nhân văn; Văn hóa và Thông tin
và Truyền thông. Việc triển khai những hoạt động thuộc các lĩnh vực này sẽ góp phần thực hiện Kế
hoạch Chung 2012-2016, khung chương trình duy nhất trong đó phác họa sự hỗ trợ của Liên Hợp
Quốc cho Chính phủ và người dân Việt Nam trong thời kỳ này.
Báo cáo này được cập nhật hàng năm và cung cấp các thông tin liên quan tới thành tựu và tiến độ
thực hiện từng điều khoản nêu trong Bản ghi nhớ. Báo cáo được phối hợp xây dựng bởi gia đình
UNESCO tại Việt Nam, gồm Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, các bộ, ngành và cơ quan liên quan
của Việt Nam hiện đang nắm giữ vai trò phó chủ tịch hoặc thành viên của Ủy ban, Trụ sở UNESCO,
Văn phòng Khu vực về Giáo dục UNESCO châu Á – Thái Bình Dương tại Băng Cốc, Văn phòng Khu vực
về Khoa học châu Á-Thái Bình Dương của UNESCO ở Jakarta, các Viện của UNESCO hỗ trợ kỹ thuật
cho Việt Nam và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam.
Chúng tôi bày tỏ sự hài lòng với tiến độ đáng kể đạt được đến nay liên quan đến việc thực hiện các
mục tiêu đề ra kể từ khi ký kết Bản ghi nhớ.
Chúng tôi mong được tiếp tục hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO hướng tới sự phát triển bền vững,
vị thế và sự hội nhập của quốc gia trên trường quốc tế, cũng như hỗ trợ cho các ưu tiên quốc gia
nhằm tăng cường xây dựng xã hội học tập Việt Nam hòa nhập, có khả năng thích ứng và bền vững.
Katherine Muller-Marin
Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam
Phạm Cao Phong
Tổng thư kí Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam
Báo cáo tiến độ thực hiện Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và UNESCO giai đoạn 2010-2012
3
Mục lục
Giới thiệu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
Tổ chức, Cơ quan và Ủy ban tham gia Báo cáo ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
Bản ghi nhớ Việt Nam-UNESCO và Kế hoạch chung Liên Hợp Quốc tại Việt Nam 2012-2016 ………………………………………………………………………. 5
Giáo dục …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
Khoa học tự nhiên …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
Khoa học Xã hội và Nhân văn ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58
Văn hóa ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
Thông tin và Truyền thông …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 87
Ủy ban Quốc gia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 100
Báo cáo tiến độ thực hiện Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và UNESCO giai đoạn 2010-2012
4
Các tổ chức, cơ quan, ban ngành tham gia xây dựng báo cáo:
Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam
Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT)
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT&DL)
Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT)
Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN)
Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT)
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện KHXH)
Ủy ban Quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển Việt Nam (MAB Việt Nam)
Ủy ban Quốc gia Chương trình Ký ức Thế giới Việt Nam
Ủy ban Liên Chính phủ về Hải dương học Việt Nam (IOC Việt Nam)
Ủy ban Quốc gia Chương trình Thủy văn quốc tế (IHP Viet Nam )
Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN)
Đầu mối Quốc gia về Công viên địa chất Toàn cầu
Trụ sở UNESCO
Văn phòng Khu vực về Giáo dục châu Á và Thái Bình Dương của UNESCO tại Băng Cốc
Văn phòng Khu vực về Khoa học châu Á và Thái Bình Dương của UNESCO tại Jakarta
Trung tâm Quốc tế về Đào tạo Nghề UNESCO (UNEVOC)
Viện Học tập Suốt đời UNESCO (UIL)
Viện Kế hoạch Giáo dục UNESCO (IIEP)
Ủy bản Hải duơng học Quốc tế UNESCO (IOC)
Viện Thống kê UNESCO (UIS)
Văn phòng Quốc tế về Giáo dục của UNESCO (IBE)
Văn phòng UNESCO tại Việt Nam
Báo cáo tiến độ thực hiện Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và UNESCO giai đoạn 2010-2012
5
Bản ghi nhớ Việt Nam-UNESCO và Kế hoạch chung Liên Hợp Quốc tại Việt Nam 2012-2016
Kết quả kế hoạch chung 2012-2016 Các điều của MOU
LĨNH VỰC TRỌNG TÂM THỨ NHẤT CỦA LHQ: TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG, CÔNG BẰNG VÀ CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
Mục tiêu 1.1: Đến năm 2016, các cơ quan trung ương chính xây dựng và giám sát các chính sách phát triển kinh tế – xã hội lấy con
người làm trung tâm, phát triển xanh và dựa vào bằng chứng nhằm đảm bảo chất lượng tăng trưởng của một nước có thu nhập
trung bình
21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33,
35, 36, 37, 43.
Mục tiêu 1.2: Đến năm 2016, các thể chế tạo cơ hội việc làm tốt cho những người trong độ tuổi lao động, đặc biệt cho các nhóm dễ
bị tổn thương và thiệt thòi nhất, để họ được hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi kinh tế-xã hội
9, 31
Mục tiêu 1.3: Đến năm 2016, các cơ quan trung ương và địa phương chủ chốt phối hợp với khu vực tư nhân và các cộng đồng xây
dựng và giám sát các chiến lược, cơ chế và nguồn lực đa ngành để hỗ trợ thực hiện các công ước quốc tế phù hợp và giải quyết hiệu
quả việc thích nghi và giảm thiểu biến đổi khí hậu cũng như quản lý nguy cơ thảm họa.
7, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 27, 29, 42
Mục tiêu 1.4: Đến năm 2016, các cơ quan trung ương và địa phương chủ chốt phối hợp với khu vực tư nhân và các cộng đồng thực
hiện và giám sát việc thực hiện các pháp luật, chính sách và chương trình nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và quản lý
môi trường, đồng thời thực hiện các cam kết trong các công ước quốc tế
12, 13, 14, 17, 18, 20, 25, 33
LĨNH VỰC TRỌNG TÂM THỨ HAI CỦA LHQ: TIẾP CẬN AN SINH XÃ HỘI VÀ CÁC DỊCH VỤ THIẾT YẾU CÓ CHẤT LƯỢNG
Mục tiêu 2.3: Đến năm 2016, chất lượng và quản lý hệ thống giáo dục và đào tạo được nâng cao đồng thời với việc tăng cường tiếp
cận với giáo dục mầm non, tiểu học và giáo dục thường xuyên đặc biệt dành cho nhóm dễ bị tổn thương và thiệt thòi nhất
1, 2,3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 34
Mục tiêu 2.4: Đến năm 2016, các cơ quan trung ương và địa phương, phối hợp với cộng đồng giải quyết bất bình đẳng một cách tích
cực hơn thong qua thực hiện và giám sát các luật, chính sách và chương trình nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ
nữ, ứng phó hiệu quả và bền vững với vấn đề HIV, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử.
10
LĨNH VỰC TRỌNG TÂM THỨ 3 CỦA LHQ: QUẢN TRỊ VÀ SỰ THAM GIA
Mục tiêu 3.1: Đến năm 2016, các cơ quan dân cử có khả năng tốt hơn trong việc xây dựng luật và giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước,
đồng thời đại diện cho nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ, dân tộc thiểu số, các nhóm dễ bị tổn thương và thiệt thòi khác. 23, 28
Mục tiêu 3.2: Đến năm 2016, tất cả công dân, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương và thiệt thòi nhất, được hưởng lợi từ tăng cường cải cách
pháp luật và tư pháp, tăng khả năng tiếp cận công lý, nâng cao năng lực cán bộ pháp luật và tư pháp, và củng cố các khuôn khổ pháp lý quốc gia để
hỗ trợ thực hiện các công ước quốc tế mà Việt Nam đã phê chuẩn.
23, 28, 44
Mục tiêu 3.3: Đến năm 2016, chất lượng hoạt động của các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương được cải thiện, thông
qua việc tăng cường điều phối, trách nhiệm giải trình, tính minh bạch và các nỗ lực chống tham nhũng, sẽ làm giảm sự chênh lệch và
bảo đảm tiếp cận dịch vụ công cho các nhóm dễ bị tổn thương và thiệt thòi nhất
23, 28, 33, 38, 39, 40, 42
Báo cáo tiến độ thực hiện Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và UNESCO giai đoạn 2010-2012
6
GIÁO DỤC
Báo cáo tiến độ thực hiện Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và UNESCO giai đoạn 2010-2012
7
Giáo dục
Điều 1: Hỗ trợ thực hiện Kế hoạch Hành động Quốc gia về Giáo dục cho Mọi người (2003 – 2015) thông qua việc thường xuyên rà soát, theo dõi và tăng
cường phối hợp giữa các đối tác trong ngành giáo dục và huy động nguồn lực nhằm đạt các Mục tiêu về Giáo dục cho Mọi người vào năm 2015.
Báo cáo tiến độ và thành tựu Các bước tiếp theo
Được chỉ định là cơ quan điều phối của Quỹ Đối tác Toàn cầu về Giáo dục (GPE: trước đây còn gọi là Sáng kiến Giải
ngân Nhanh Giáo dục cho Mọi người tại Việt Nam), UNESCO và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp rà soát và cập
nhật Kế hoạch hành động quốc gia Giáo dục cho mọi người 2003-2015, đồng thời nâng cao nhận thức về những ưu
tiên Việt Nam cần phải đạt được đến 2015, với những thách thức vượt qua cả phổ cập giáo dục tiểu học và chú trọng
đến chất lượng và bình đẳng cũng như phù hợp với Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020 (CLPTGD). Văn phòng
Khu vực về Giáo dục châu Á và Thái Bình Dương của UNESCO đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ GD&ĐT cập nhật và
lập dự toán tương ứng cho Kế hoạch Hành động đã được rà soát.
Công tác cập nhật Kế hoạch hành động quốc gia Giáo dục cho mọi người 2003-2015 đã đưa ra những khuyến nghị
sau: i) đảm bảo rằng những đối tượng thiệt thòi nhất được tiếp cận ít nhất một năm giáo dục mầm non có chất
lượng, ii) tăng cường ngôn ngữ tiếng Việt thông qua tiếng mẹ đẻ và giáo dục hòa nhập và iii) cải thiện cơ chế đảm
bảo chất lượng giáo dục cho mọi người (GDCMN) bằng việc tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục
địa phương. Trên cở sở Kế hoạch Hành động GDCMN cập nhật, cả giáo dục mầm non (phổ cập giáo dục mầm non 5
tuổi) và mô hình trường tiểu học mới nhằm nâng cao chất lượng tiểu học bước đầu được xác định là những ưu tiên
GDCMN cần hỗ trợ kinh phí. Bộ GD&ĐT, phối hợp với Nhóm Công tác Ngành Giáo dục (ESG) đã quyết định ưu tiên đề
xuất dự án mô hình trường tiểu học mới để xin kinh phí của GPE, trong khi Ngân hàng Thế giới đã nhất trí tăng giá trị
khoản vay cho dự án giáo dục mầm non.
Kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án của Việt Nam trong khuôn khổ sáng kiến mô hình nhà trường kiểu mới của GPE (GPE-
VNEN), dựa trên Mô hình Escuela Nueva ở Colombia, được phê duyệt tại Hội nghị Ban Giám đốc Quỹ Toàn cầu vào
ngày 31 tháng 7 năm 2012. Việt Nam đã nhận được khoản tài trợ trị giá 84,6 triệu USD cho dự án này. Trong quá
trình hình thành dự án, với việc chú trọng vào công tác đổi mới sư phạm toàn hệ thống lấy người học làm trung tâm,
UNESCO đã đảm bảo công tác tham vấn và kêu gọi sự tham gia của các đối tác ESG, đồng thời đóng vai trò là đầu mối
liên lạc giữa Việt Nam và Ban thư ký GPE, đặt tại Washington D.C.
UNESCO đã tiếp tục cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo làm đồng chủ tịch Nhóm Công tác Ngành Giáo dục (ESG), một
liên minh các tổ chức của chính phủ liên quan đến giáo dục, các nhà tài trợ song phương và đa phương cũng như các
tổ chức phi chính phủ quốc tế có mối quan tâm đến việc cải thiện hỗ trợ cho giáo dục tại Việt Nam. Hoạt động của
ESG bao gồm: (i) sơ đồ hoá các thành viên của nhóm đối tác tại Diễn đàn Hiệu quả Viện trợ tại Việt Nam, được tổ
chức nhằm cung cấp thông tin đầu vào cho nội dung thảo luận về vai trò của Nhóm Đối tác về Hiệu quả Viện trợ của
Việt Nam trong quá trình xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015. UNESCO đã đại diện cho ESG
trong quy trình này; (ii) báo cáo hiệu quả viện trợ trong ngành giáo dục; (iii) vai trò và trách nhiệm của ESG phù hợp
với CLPTGD 2011-2020, và hỗ trợ cho công tác triển khai thực hiện dự án GPE-VNEN tại Việt Nam, thông qua các
cuộc thảo luận giữa các thành viên của ESG do Bộ GD&ĐT (Vụ Kế hoạch và Tài chính và Vụ Hợp tác Quốc tế) chủ trì.
Tiếp tục đóng vai trò là Cơ
quan điều phối cho Quỹ
Đối tác Toàn cầu về Giáo
dục trong việc triển khai
dự án được GPE hỗ trợ
kinh phí của Việt Nam giai
đoạn 2012-2015.
Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật
cho Bộ GD&ĐT trong việc
giám sát thực hiện Chiến
lược phát triển giáo dục
(2011-2020) thông qua các
đợt đánh giá chung hàng
năm.
Tiếp tục đóng vai trò là
đồng chủ tịch của Nhóm
Công tác Ngành Giáo dục
(ESG) và Nhóm Điều phối
Chương trình (PCG) Giáo
dục của Chính phủ Việt
Nam và Liên Hợp Quốc..
Báo cáo tiến độ thực hiện Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và UNESCO giai đoạn 2010-2012
8
Giáo dục
Điều 1: (Tiếp)
Báo cáo tiến độ và thành tựu Next steps
Cùng với các đối tác GDCMN tại Việt Nam, UNESCO đã hỗ trợ tổ chức Tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho
mọi người năm 2011 và 2012. Năm 2011, một chiến dịch truyền thông được tổ chức với chủ đề “Giáo dục cho
phụ nữ và trẻ em gái thiệt thòi”. Có 9 tổ chức, bao gồm Bộ GD&ĐT, Action Aid, Aide et Action, Child Fund, ILO,
UNICEF, Ban điều phối Quốc gia Giáo dục cho mọi người, World Vision và UNESCO đã hỗ trợ chiến dịch này
bằng việc xây dựng một trang web về Tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người, đồng thời chia sẻ
các thông điệp thông qua các buổi tọa đàm trên đài phát thanh và truyền hình với sự tham gia của các cơ quan
giáo dục, giáo viên và người học là người dân tộc thiểu số.
Một cuốn sách trong đó có các câu chuyện kể về việc giáo dục đã thay đổi cuộc đời của nhiều phụ nữ và trẻ em
gái thiệt thòi như thế nào đã được xuất bản bằng tiếng Việt và đăng tải trên trang website của UNESCO.
Năm 2012, sự kiện Tuần lễ GDCMN được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của công chúng và các cơ quan của
Chính phủ về chăm sóc và giáo dục mầm non thông qua một sự kiện quốc gia với tựa đề: “Chung tay vì sự phát
triển toàn diện của trẻ em”. Mục tiêu của sự kiện năm nay nhằm nêu bật tầm quan trọng của các bậc phụ
huynh, những người chăm sóc trẻ, các cơ quan của nhà nước và các ban ngành, đoàn thể, đồng thời thúc đẩy
sự phối hợp giữa các bên liên quan này trong vai trò là các tác nhân chủ chốt tham gia công tác chăm sóc và
giáo dục mầm non.
Vụ Giáo dục Thường xuyên thuộc Bộ GD&ĐT và UNESCO Việt Nam đã tham gia sự kiện Ngày Quốc tế xóa mù
chữ và Ngày Việt Nam xóa mù chữ cùng với Câu lạc bộ UNESCO “Chiến sĩ diệt dốt” Nguyễn Văn Tố, thuộc Hiệp
hội UNESCO Việt Nam. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Nguyễn Văn Tố, là nơi sinh hoạt của Câu lạc bộ
“Chiến sĩ diệt dốt”, được thành lập cách đây hơn 100 năm và ngày nay tổ chức các chương trình xóa mù chữ
cho thanh thiếu niên, người lớn thất học và người học có hoàn cảnh khó khăn ở vùng Đồng bằng Sông Hồng.
Các thành viên của câu lạc bộ bao gồm các cựu giáo chức và những người ủng hộ phong trào bình dân học vụ
vào năm 1945. Hơn 80-90 năm trôi qua nhưng phong trào này vẫn còn sức sống, thể hiện trong việc vận động
xây dựng và thực hiện các chương trình giáo dục xóa mù chữ và giáo dục không chính quy tới Đảng, Quốc hội
và trên báo chí. Vụ Giáo dục Thường xuyên,Bộ GD&ĐT cũng tham vấn ý kiến của Câu lạc bộ trong quá trình xây
dựng và giám sát các chương trình và chính sách xóa mù chữ.
Tại lễ kỷ niệm lần thứ 74 ngày tiếng Việt được sử dụng làm chữ quốc ngữ tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Nguyễn Văn Tố, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam nhấn mạnh rằng kỹ năng biết đọc biết viết là
rất cần thiết trong xã hội tri thức hiện nay, nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng xã hội học tập và
kinh tế tri thức tại Việt Nam.
Báo cáo tiến độ thực hiện Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và UNESCO giai đoạn 2010-2012
9
Giáo dục
Điều 2: Hỗ trợ thực hiện các kế hoạch và chương trình phát triển giáo dục của Chính phủ nhằm nâng cao chất lượng và sự phù hợp của giáo dục
ở mọi cấp học từ giáo dục mầm non đến giáo dục đại học và giáo dục không chính quy.
Báo cáo tiến độ và thành tựu Các bước tiếp theo
Cùng với Bộ GD&ĐT là đồng chủ tịch của Nhóm Điều phối Chương trình (PCG) của Liên hợp quốc về Giáo dục và
Nhóm công tác ngành giáo dục (ESG), UNESCO đã hỗ trợ các tổ chức thành viên rà soát các dự thảo Chiến lược
phát triển giáo dục 2011 – 2020 (CLPTGD) của Việt Nam, cũng như những đóng góp của các bên liên quan để
xây dựng bản chiến lược chính thức. Chiến lược được Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt vào tháng 6
năm 2012.
Về giáo dục chất lượng, với sự hỗ trợ của Chương trình Đổi mới giáo dục cho phát triển khu vực châu Á-Thái
Bình Dương (APEID), Bộ phận Giáo dục Đại học ở Pari và UNESCO Việt Nam, Cục Khảo thí và Kiểm định Chất
lượng thuộc Bộ GD&ĐT đã hoàn thiện dự thảo Khung kiểm định và bảo đảm chất lượng (KĐ&ĐBCL) về giáo dục
đại học. Khung dự thảo này được xây dựng trên cơ sở phân tích hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và thực
tiễn quốc gia, các thực tiễn tốt nhất quốc tế và đợt nâng cao năng lực tại Băng Cốc cho Tổ Công tác KĐ&ĐBCL
của Việt Nam được thành lập từ khi bắt đầu triển khai dự án. Bản sơ đồ hóa quốc gia về tình hình KĐ&ĐBCL
giáo dục đại học Việt Nam và một nghiên cứu so sánh về KĐ&ĐBCL tại các quốc gia liên quan đã cung cấp
thông tin cho xây dựng khung dự thảo. Tổ công tác, bao gồm đại diện của Bộ GD&ĐT và các trường đại học, đã
nâng cao năng lực qua đợt tập huấn một tuần với nội dung tập huấn về KĐ&ĐBCL, một hội nghị của Mạng lưới
chất lượng châu Á-Thái Bình Dương (APQN), đại hội đồng thường niên của APQN và một chuyến tham quan
học tập tại Văn phòng chuẩn quốc gia đánh giá chất lượng giáo dục (ONESQA) của Thái Lan. Tổ công tác cũng
tham dự Hội nghị thường niên 2010 về “Nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong thế giới đang phát triển”
tại Băng Cốc. Thông qua sáng kiến này, tổ công tác đã phối hợp chặt chẽ với các tư vấn quốc tế rà soát và sửa
đổi khung dự thảo, đồng thời xây nâng cao năng lực của mình.
Một đề xuất thiết kế cơ quan kiểm định và đảm bảo chất lượng (KĐ&ĐBCL) theo hướng hội nhập quốc tế được
xây dựng với sự hỗ trợ của APQN. Năm cán bộ của Bộ GD&ĐT, phụ trách công tác hoạch định chính sách về
đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, đã nâng cao kiến thức về KĐ&ĐBCL sau khi tham gia lớp tập huấn thực
hành 4 ngày và đi thực tế tại địa bàn, do cơ quan KĐ&ĐBCL của Nhật Bản, Viện Quốc gia về Bằng học thuật và
Đánh giá trường Đại học (NIAD-UE) Nhật Bản tổ chức với sự hỗ trợ của APQN. Mục tiêu của đợt tập huấn này
là: (i) làm quen với các khái niệm, công cụ và các phương áp xây dựng, phát triển và duy trì một hệ thống
KĐ&ĐBCL quốc gia; (ii) nắm rõ ý nghĩa của các phương án khác nhau và tư duy về việc hiệu chỉnh từng phương
pháp cho phù hợp với bối cảnh quốc gia; (iii) thảo luận các ví dụ về kinh nghiệm quốc tế liên quan đến các
phương án KĐ&ĐBCL độc lập; và (iv) rút ra bài học về những thực tiễn tốt hoặc mong muốn về công tác
KĐ&ĐBCL độc lập

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Báo cáo tiến độ thực hiện Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và UNESCO giai đoạn 2010-2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *