[block id=”bo-sung-1″]

Qua việc xem xét quá trình quản lý, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng EPC
của tổng thầu SEC tại công trường nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và tham khảo
một số quy định của Nhà nước, xin đúc rút ra một số nội dung về công tác quản
lý và giám sát chất lượng công trình nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 như sau:
1. TỔNG QUAN
1.1 Giới thiệu chung
Chủ đầu tư công trình là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với đại diện là
Ban quản lý Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân (EVN TPMB Vinh Tan). Tư vấn cho
chủ đầu tư là Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2).
Các giai đoạn thực hiện dự án có sự tham gia thực hiện của nhiều nhà thầu Việt
Nam và nước ngoài:
Báo cáo lập dự án đầu tư do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2)
lập.

bao_cao_tim_hieu_tong_quan_du_an_nha_may_nhiet_dien_vinh_tan

pdf21 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 26/07/2017 | Lượt xem: 1457 | Lượt tải: 4download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo tìm hiểu Tổng quan Dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Báo cáo tìm hiểu Tổng quan Dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2
Người thực hiện: Dương Viết Chương 146
PHẦN II
PHƢƠNG THỨC QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT CHẤT LƢỢNG
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VĨNH
TÂN 2.
Qua việc xem xét quá trình quản lý, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng EPC
của tổng thầu SEC tại công trường nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và tham khảo
một số quy định của Nhà nước, xin đúc rút ra một số nội dung về công tác quản
lý và giám sát chất lượng công trình nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 như sau:
1. TỔNG QUAN
1.1 Giới thiệu chung
Chủ đầu tư công trình là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với đại diện là
Ban quản lý Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân (EVN TPMB Vinh Tan). Tư vấn cho
chủ đầu tư là Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2).
Các giai đoạn thực hiện dự án có sự tham gia thực hiện của nhiều nhà thầu Việt
Nam và nước ngoài:
Báo cáo lập dự án đầu tư do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2)
lập.
Gói thầu EPC nhà máy điện giao cho Tập đoàn điện khí Thượng Hải (SEC).
Công trình Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 nằm trong Trung tâm điện lực Vĩnh
Tân thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận là Trung tâm điện
lực lớn nhất cả nước với 4 nhà máy tổng công suất khoảng 5600 MW. Công
trình được thiết kế, xây dựng theo các tiêu chuẩn Quốc tế và phù hợp với các
tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.
Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 có công suất 2×644 MW, đấu nối với sân phân
phối 500/220kV sử dụng công nghệ lò hơi đốt than phun, tuần hoàn tự nhiên,
turbine ngưng hơi kiểu truyền thống.
1.2 Cơ sở pháp lý về công tác quản lý và giám sát chất lƣợng
Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2005 của Quốc Hội nước Cộng hoà
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Nghị định của Chính phủ số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 và Nghị định
sữa đổi, bổ sung số 49/2008 ngày 18/04/2008 của Chính phủ về Quản lý chất
lượng Công trình xây dựng.
Nghị đinh của Chính phủ số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 về Quản lý dự án
đầu tư xây dựng Công trình.
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 371:2006 – Nghiệm thu chất lượng công trình xây
dựng.
Tiêu chuẩn Việt Nam 5637-1991: Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây
dụng. Tiêu chuẩn 5639-1991: Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong-nguyên tắc cơ
bản.
Báo cáo tìm hiểu Tổng quan Dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2
Người thực hiện: Dương Viết Chương 147
Hợp đồng EPC được ký kết giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng
thầu Tập đoàn Điện khí Thượng Hải (SEC).
Thông tư 08/2003/TT-BXD về hướng dẫn nội dung và quản lý hợp đồng Tổng
thầu EPC
Và các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn của EVN và quy định, quy chuẩn, tiêu
chuẩn hiện hành khác.
1.3 Mục tiêu
Công tác quản lý và giám sát chất lượng công trình xây dựng (QL&GSCL)
nhằm đạt được các mục tiêu sau:
– Bảo đảm chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn và vệ sinh môi trường đề ra.
– Bảo đảm công trình được xây dựng hoàn thành theo đúng các tiêu chuẩn chất
lượng, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật của Việt Nam và Quốc tế được
phép hoặc bắt buộc áp dụng cho công trình.
– Hạn chế chi phí phát sinh, đảm bảo giá trị quyết toán công trình trong phạm vi
giá trị hợp đồng EPC đã ký và tổng dự toán được duyệt.
– Bảo vệ tối đa quyền lợi của Chủ đầu tư như quy định trong hợp đồng.
– Đảm bảo chấp hành đầy đủ các văn bản pháp luật, quy định của Nhà nước Việt
Nam trong quá trình thực hiện dự án.
– Bảo đảm việc cải tiến liên tục các công tác quản lý chất lượng để tăng hiệu quả
của công việc thực hiện dự án.
– Nâng cao năng lực quản lý hợp đồng Tổng thầu EPC: khảo sát, thiết kế, mua
sắm, xây lắp, nghiệm thu của lực lượng cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật Việt
Nam nhằm giảm thiểu chi phí thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài.
1.4 Đối tƣợng áp dụng
Toàn bộ các công việc, dịch vụ tham gia vào quá trình thực hiện gói thầu EPC
Dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, cụ thể như sau:
– Thiết kế bản vẽ thi công.
– Mua sắm, chế tạo, vận chuyển, tập kết, lưu kho và bảo quản vật tư thiết bị.
– Công tác chuẩn bị/thực hiện thi công xây lắp
– Công tác hoàn thành đưa công trình vào sử dụng (chạy thử, bàn giao).
– Công tác bảo hành công trình.
2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
2.1 Sơ đồ tổ chức thực hiện dự án
Báo cáo tìm hiểu Tổng quan Dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2
Người thực hiện: Dương Viết Chương 148
2.2 Ban quản lý Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân
Nhiệm vụ chính của Ban QLDA
Ban QLDA đại diện cho Chủ đầu tư trong công tác Quản lý chất lượng công
trình xây dựng có các nhiệm vụ chính sau:
– Kiểm tra các điều kiện để khởi công công trình/hạng mục công trình theo quy
định hiện hành.
– Kiểm tra sự phù hợp năng lực của Tồng thầu và các nhà thầu phụ tham gia thi
công công trình so với Hồ sơ chào thầu EPC, Hồ sơ dự thầu EPC và Hợp đồng
EPC đẵ ký.
– Kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư, vật liệu kỹ thuật và thiết bị lắp đặt vào
công trình do Tổng thầu và các nhà thầu phụ thực hiện theo yêu cầu của thiết kế
đã được phê duyệt.
– Kiểm tra, giám sát và nghiệm thu quá trình thi công công trình theo các giai
đoạn xây dựng, đảm bảo công việc giám sát thi công xây lắp của Ban QLDA
phải thường xuyên, liên tục, có hệ thống tại hiện trường và trên cơ sở đảm bảo
các tiêu chí chính: chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn và vệ sinh môi
trường.
Trên cơ sở các nhiệm vụ đã nêu ở trên và phù hợp với hợp đồng tư vấn với
PECC2 đã ký, Ban QLDA có quyền sử dụng hiệu quả tư vấn PECC2 để thực
hiện tốt công tác quản lý, giám sát hợp đồng EPC
3. QUẢN LÝ GIÁM SÁT HỢP ĐỒNG EPC
Hợp đồng EPC (Engineering Procurement Construction) là hợp đồng tổng thầu
bao gồm các công việc khảo sát, thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và thi công lắp
đặt hoàn thành công trình nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Như vậy để bảo đảm
chất lượng, tiến độ của các hạng mục công trình/công trình, Chủ đầu tư luôn
quản lý và giám sát quá trình thực hiện của Nhà thầu.
3.1 Quản lý và giám sát công tác khảo sát bổ sung (nếu có)
Báo cáo tìm hiểu Tổng quan Dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2
Người thực hiện: Dương Viết Chương 149
3.1.1 Cơ sở pháp lý
– Quyết định giao nhiệm vụ công tác
– Hợp đồng EPC (Thỏa thuận và các phụ lục, Điều khoản-điều kiện, Thỏa thuận
nguyên tắc xử lý, Hồ sơ chào thầu EPC và hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư).
– Tài liệu pháp lý liên quan (Hồ sơ năng lực, trang thiết bị, sơ đồ phối hợp, nhân
sự, giấy phép hành nghề) đến nhà thầu phụ thực hiện công việc khảo sát bổ
sung do Tổng thầu cung cấp
– Quy chuẩn, quy phạm và tiêu chuẩn kỹ thuật được phép áp dụng.
– Các quy đinh về phòng chống cháy nổ, an toàn, vệ sinh môi trường đối với dự
án. Thiết kế kỹ thuật-Tổng dự toán được duyệt.
– Các yêu cầu khác của Chủ đầu tư và các văn bản quy phạm pháp luật hiện
hành khác
3.1.2 Lực lƣợng tham gia của Chủ đầu tƣ
– Ban QLDA nhiệt điện Vĩnh Tân
– Tư vấn giám sát của Chủ đầu tư (PECC2)
3.1.3 Tổ chức thực hiện
– Tổng thầu chịu trách nhiệm giám sát công tác khảo sát xây dựng do nhà thầu
phụ (nếu có) thực hiện. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng phải được Tổng thầu
EPC đánh giá, nghiệm thu, lập thành biên bản, thuyết minh báo cáo khảo sát
phải đầy đủ các nội dung theo quy định hiện hành, phải thỏa mãn yêu cầu về thủ
tục pháp lý (đơn vị khảo sát, các chữ ký và dấu) trước khi trình cho Ban
QLDA
– Yêu cầu về nội dung công tác giám sát của Chủ đầu tư đối với công tác khảo
sát bổ sung. Ban QLDA phối hợp với Tổng thầu EPC thực hiện các công việc
sau:
+ Kiểm tra các điều kiện để cho phép khởi công, kiểm tra điều kiện năng lực
hoạt động xây dựng của các nhà thầu khảo sát xây dựng so với hồ sơ hợp đồng
về nhân lực, thiết bị máy móc phục vụ khảo sát, phòng thí nghiệm của nhà thầu
khảo sát
+ Kiểm tra sự phù hợp của các chứng chỉ thiết bị khảo sát, thiết bị thí nghiệm so
với yêu cầu công việc và phù hợp với các tiêu chuẩn khảo sát được công nhận.
+ Theo dõi kiểm tra sơ đồ vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát và việc thực hiện
quy trình khảo sát theo phương án kỹ thuật đã được phê duyệt. Đối chiếu với kết
quả khảo sát trong giai đoạn TKKT để đánh giá một cách toàn diện công việc.
Kết quả theo dõi, kiểm tra phải được ghi chép vào nhật ký khảo sát xây dựng
của Tổng thầu.
+ Theo dõi kiểm tra tiến độ thực hiện việc khảo sát so với tiến độ đề ra trong
hợp đồng.
Báo cáo tìm hiểu Tổng quan Dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2
Người thực hiện: Dương Viết Chương 150
+ Theo dõi và yêu cầu Tổng thầu và nhà thầu phụ (nếu có) khảo sát xây dựng
thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường
trong khu vực khảo sát.
+ Đối chiếu, xác nhậ khối lượng công việc tại hiện trường so với khối lượng
trong hợp đồng để phục vụ công tác thanh quyết toán
– Tổ chức nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng
+ Cơ sở để nghiệm thu
Biên bản nghiệm thu nội bộ giữa Tổng thầu EPC và nhà thầu phụ thực hiện công
việc khảo sát bổ sung phục vụ thiết kế bản vẽ thi công trên cơ sở đáp ứng các
quy định hiện hành.
Báo cáo kết quả khảo sát bổ sung phục vụ thiết kế bản vẽ thi công
+ Yêu cầu về nội dung nghiệm thu
Đánh giá chất lượng khảo sát bổ sung so với nhiệm vụ khảo sát xây dựng phục
vụ thiết kế bản vẽ thi công và tiêu chuẩn khảo sát xây dựng được áp dụng.
Kiểm tra hình thức và số lượng của báo cáo kết quả khảo sát bổ sung theo quy
đinh có thể tham khảo tại Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm
2004 và nghị định 49/2008/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định
209/2004/NĐ-CP về Quản lý chất lượng Công trình xây dựng
+ Yêu cầu về thành phần tham gia nghiệm thu
Tổng thầu EPC trực tiếp nghiệm thu.
Nhà thầu phụ thực hiện công việc khảo sát bổ sung.
Ban QLDA/tư vấn PECC2 kiểm tra công tác nghiệm thu giữa Tổng thầu và nhà
thầu phụ
3.2 Quản lý và giám sát công tác Thiết kế bản vẽ thi công (TKBVTC)
3.2.1 Cơ sở pháp lý
– Quyết định giao nhiệm vụ công tác
– Thiết kế kỹ thuật được duyệt
– Hợp đồng EPC (Thỏa thuận và các phụ lục, Điều khoản-Điều kiện, Hồ sơ mời
thầu EPC của Chủ đầu tư, hồ sơ dự thầu của nhà thầu)
– Quy chuẩn, quy phạm và tiêu chuẩn kỹ thuật được phép áp dụng.
– Các quy định về phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh môi trường đối với dự
án
– Các yêu cầu khác của Chủ đầu tư và các văn bản quy phạm pháp luật hiện
hành khác
– Báo cáo kết quả khảo sát bổ sung phục vụ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt.
3.2.2 Lực lƣợng tham gia của Chủ đầu tƣ
– Ban QLDA nhiệt điện Vĩnh Tân phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công (TKBVTC)
– Tư vấn PECC2 thẩm tra TKBVTC
3.2.3 Tổ chức thực hiện
Báo cáo tìm hiểu Tổng quan Dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2
Người thực hiện: Dương Viết Chương 151
Yêu cầu chung đối với Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (TKBVTC)
– Thuyết minh phải giải thích đầu đủ các nội dung mà bản vẽ không thể hiện
được để người trực tiếp thi công xây dựng thực hiện theo đúng thiết kế.
– Bản vẽ phải thể hiện chi tiết tất cả các bộ phận của công trình, các cấu tạo với
đầy đủ các kích thước, vật liệu và thông số kỹ thuật để thi công chính xác và đủ
điều kiện để thi công xây dựng công trình. Bản vẽ thiết kế phải có kích cỡ, tỷ lệ,
khung tên và được thể hiện theo các tiêu chuẩn xây dựng. Trong khung tên từng
bản vẽ phải có tên, chữ ký của người trực tiếp thiết kế, chủ trì thiết kế, chủ
nhiệm thiết kế, gười đại diện theo pháp luật của nhà thầu thiết kế và dấu của nhà
thầu phụ thiết kế cũng như dấu của Tổng thầu EPC.
– Các bản thuyết minh, bản vẽ thiết kế phải được đóng thành từng tập hồ sơ thiết
kế theo khuôn khổ thống nhất có danh mục, đánh số, ký hiệu để tra cứu và bảo
quản lâu dài
Quy trình xem xét, kiểm tra, phê duyệt TKBVTC
– Trước khi thực hiện công tác thiết kế Tổng thầu phải trình cho Chủ đầu tư quy
trình phối hợp thực hiện. Việc phối hợp trong công tác xem xét, chấp thuận các
sản phẩm TKBVTC do Tổng thầu/thầu phụ thiết kết sẽ căn cứ theo chỉ dẫn của
quy trình phối hợp được hai bên thỏa thuận.
– Tổng thầu sẽ trình tài liệu thiết kế như yêu cầu trong Hợp đồng EPC. Nội dung
và hình thức của hồ sơ được Chủ đầu tư xem xét, phê duyệt theo quy trình như
sau
(Xem hình vẽ Lưu đồ xem xét, phê duyệt TKBVTC)
– Các bản vẽ và các tài liệu thiết kế do Tổng thầu trình để phê duyệt phải được
đóng dấu “For Approval”.
– Sau khi tài liệu thiết kế của Tổng thầu được Chủ đầu tư/Tư vấn xem xét trong
thời gian quy định kể từ ngày nhận. Chủ đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho
Tổng thầu với một trong các tình trạng như sau:
+ “Approved”: Các tài liệu thiết kế sau khi xem xét mà không có nhận xét và ý
kiến, Chủ đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho Tổng thầu là tài liệu đã được
chấp nhận. Đồng thời Tổng thầu được phép tiến hành chế tạo, lắp đặt trước theo
các bản vẽ và tài liệu đã được duyệt;
+ Hoặc “Approved with Comments”: Các tài liệu thiết kế sau khi xem xét mà
Chủ đầu tư có một số nhận xét và ý kiến, Chủ đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản
cho Tổng thầu là tài liệu cơ bản đã được chấp nhận có kèm theo một số ý kiến,
nhận xét. Trong trường hợp, Tổng thầu sẽ cập nhật, chỉnh sửa lại theo các nhận
xét, góp ý đã được nêu ra và trình lại để phê duyệt trong thời gian quy định sau
khi Tổng thầu nhận được thông báo trả lời của Chủ đầu tư. Nếu Tổng thầu
không đồng ý với các ý kiến của Chủ đầu tư thì sẽ trả lời bằng công văn để Chủ
đầu tư xem xét. Đồng thời, Tổng thầu được phép tiến hành chế tạo, lắp đặt trước
theo tài liệu đã phê duyệt ngoại trừ các chổ cần chỉnh sửa đã chỉ ra;
Báo cáo tìm hiểu Tổng quan Dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2
Người thực hiện: Dương Viết Chương 152
Lưu đồ xem xét, phê duyệt TKBVTC
Báo cáo tìm hiểu Tổng quan Dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2
Người thực hiện: Dương Viết Chương 153
+ Hoặc “Returned for Correction”: Các tài liệu thiết kế sau khi xem xét sẽ được
chỉ ra tất cả các điểm cần được sửa lại. Các nhận xét, góp ý loại này của Chủ
đầu tư phải được Tổng thầu cập nhật, hiệu chỉnh và trình duyệt lại trước khi tiến
hành các bước tiếp theo. Vì vậy, Tổng thầu phải chỉnh sửa, cập nhật các tài liệu
và trình lại để Chủ đầu tư phê duyệt theo trình tự đã đề cập ở trên;
+ Hoặc “Rejected”: Nếu các tài liệu thiết kế không tuân thủ theo các yêu cầu của
Hợp đồng về nội dung, quy mô, chất lượng, các tài liệu/bản vẽ này sẽ không
được chấp nhận và sẽ được trả lại cho Tổng thầu để thiết kế lại. Các tài liệu này
phải được Tổng thầu trình lại để phê duyệt theo quy trình đã đề cập ở trên;
+ Hoặc “Accepted for Information”: Các tài liệu thiết kế sau khi xem xét theo ý
kiến của Chủ đầu tư việc phê duyệt tài liệu là không cần thiết, Chủ đầu tư sẽ
thông báo cho Tổng thầu là tài liệu được chấp nhận để tham khảo;
– Sau khi tài liệu thiết kế ở tình trạng “Approved”, Tổng thầu, trong thời gian
quy định, phải in lại các tài liệu này và đóng dấu “Final, For Approved for
Construction” và trình lại cho Chủ đầu tư. Chủ đầu tư trong thời gian quy định
sẽ kiểm tra, phê duyệt và đóng dấu “Approved for Construction”. Công tác xây
lắp và chế tạo sẽ được tiến hành tuân theo các tài liệu và bản vẽ sau cùng này.
– Trong quá trình thi công, Chủ đầu tư và Tổng thầu đều có thể thỏa thuận bất kỳ
thay đổi nào (nếu có) đối với tài liệu đã được phê duyệt. Mọi sự thay đổi hoặc
sửa chữa, nếu được yêu cầu trước khi thi công, phải được Tổng thầu đệ trình lại
để phê duyệt.
– Ngoài ra, các tài liệu phục vụ thi công, lắp đặt không cần phê duyệt cung cấp
theo yêu cầu của Hợp đồng phải được Tổng thầu đóng dấu “For Reference”. Tuy
nhiên, các tài liệu này vẫn phải được Chủ đầu tư xem xét, góp ý và thông báo
cho Tổng thầu xử lý theo quy trình phê duyệt như mô tả nêu trên
Nội dung xem xét, kiểm tra phê duyệt tài liệu TKBVTC
Việc thẩm tra, phê duyệt thiết kế tùy thuộc vào từng chuyên ngành, từng hạng
mục cụ thể. Tuy nhiên, trong quá trình xem xét cần lưu ý các điểm sau:
– Các bản thuyết minh, bản vẽ thiết kế phải đầy đủ theo quy định hiện hành được
đóng thành tập hồ sơ thiết kế theo khuôn khổ thống nhất có danh mục, đánh số,
ký hiệu để tra cứu và bảo quản lâu dài.
– Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình phải có kích cỡ, tỷ lệ, khung tên và được
thể hiện, theo các tiêu chuẩn xây dựng. Trong khung tên từng bản vẽ phải có tên,
chữ ký của người trực tiếp thiết kế, chủ trì thiết kế, chủ nhiệm thiết kế, người đại
diện theo pháp luật của nhà thầu thiết kế và dấu của nhà thầu thiết kế xây dựng
công trình.
– Bản vẽ thuộc các lĩnh vực chuyên ngành như công nghệ, kết cấu, kiến trúc, cấp
thoát nước, điện, điều khiển, thống gió, cứu hỏaphải hợp bộ, hoàn thiện, đầy
đủ, không mâu thuẫn
– Bản vẽ không được thiếu nét, không có những sai sót.
Báo cáo tìm hiểu Tổng quan Dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2
Người thực hiện: Dương Viết Chương 154
– Công trình do nhiều đơn vị thiết kế thì các bản vẽ vẫn phải thống nhất, không
có sai lệch.
– Các kích thước hình học, vị trí mặt bằng, tim, cốt tại bản vẽ tổng mặt bằng và
các bản vẽ triển khai chi tiết khác phải thống nhất với nhau
– Nhà thầu thi công phải có tập bản vẽ điển hình mà thiết kế quy định để sử dụng
trong thi công.
– Các bản vẽ đường ống công nghệ, đường điện, trang thiết bị, đường vận
chuyển tới công trường và giữa chúng với nhau phải thống nhất, được bố trí hợp
lý.
– Bản vẽ thi công phải bảo đảm phù hợp với quy định về vệ sinh, an toàn, phòng
cháy, chữa cháy, môi sinh, môi trường
Nghiệm thu hồ sơ TKBVTC
– Tổng thầu EPC chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng
thiết kế và phải bồi thường thiệt hại khi sử dụng thông tin, tài liệu, quy chuẩn,
tiêu chuẩn xây dựng, giải pháp kỹ thuật, công nghệ không phù hợp gây ảnh
hưởng đến chất lượng công trình xây dựng và các hành vi vi phạm khác gây ra
thiệt hại.
– Sản phẩm thiết kế phải được Chủ đầu tư nghiệm thu và xác nhận
Thay đổi thiết kế
Thiết kế đã phê duyệt chỉ được phép thay đổi trong các trường hợp sau:
– Khi dự án đầu tư xây dựng công trình được điều chỉnh có yêu cầu phải thay đổi
thiết kế
– Trong quá trình thi công xây dựng công trình phát hiện thấy những yếu tố bất
hợp lý nếu không thay đổi thiết kế sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình, tiến
độ thi công xây dựng, biện pháp thi công và hiệu quả đầu tư của dự án.
3.3 Quản lý và giám sát công tác cung ứng và chế tạo vật tƣ, thiết bị
3.3.1 Cơ sở pháp lý
– Quyết định giao nhiệm vụ công tác.
– Hợp đồng EPC (Thỏa thuận và các phụ lục, Điều khoản-Điều kiện, Hồ sơ mời
thầu EPC của Chủ đầu tư, hồ sơ dự thầu của nhà thầu)
– Thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt
– Quy chuẩn, quy phạm và tiêu chuẩn kỹ thuật được phép áp dụng.
– Kế hoạch thanh tra và thử nghiệm (Inspection & Test Plan – ITP) tại xưởng
được phê duyệt.
– Quy trình chế tạo, thí nghiệm tại xưởng, QA/QC được phê duyệt.
– Các yêu cầu khác của Chủ đầu tư và các văn bản quy phạm pháp luật hiện
hành khác.
3.3.2 Lực lƣợng tham gia của Chủ đầu tƣ
– Ban QLDA nhiệt điện Vĩnh Tân
Báo cáo tìm hiểu Tổng quan Dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2
Người thực hiện: Dương Viết Chương 155
– Tư vấn PECC2 (nếu hợp đồng quy định)
3.3.3 Tổ chức thực hiện
Kiểm tra, giám sát công tác mua sắm, thanh tra chế tạo vật tƣ, thiết bị
Kiểm tra và giám sát công tác mua sắm và chế tạo vật tư, thiết bị do Tổng
thầu/Nhà thầu phụ cung cấp theo yêu cầu của hợp đồng, Thiết kế, bao gồm:
– Kiểm tra công tác lựa chọn nhà cung cấp/chế tạo vật tư, thiết bị do Tổng thầu
EPC thực hiện trên cơ sở danh sách các nhà cung cấp/chế tạo vật tư, thiết bị đã
được phê duyệt. Tổng thầu EPC có trách nhiệm phải trình tất cả các tài liệu,
thông tin cần thiết để chứng minh rằng việc lựa chọn các nhà cung cấp/chế tạo
vật tư, thiết bị đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng EPC đã ký kết như nguồn gốc
xuất xứ, đặc tính kỹ thuật, tiến độ cung cấp
– Việc theo dõi, kiểm soát các nhà thầu phụ, nhà chế tạo, nhà cung cấp thiết bị
vật tư phải được các nhóm/tổ lập theo biểu mẫu hợp lý.
– Kiểm tra và thẩm tra các kế hoạch đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng
của Tổng thầu, Nhà cung cấp/Nhà thầu p

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Báo cáo tìm hiểu Tổng quan Dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *