[block id=”bo-sung-1″]

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, cải tạo và quản lí hệthống chiếu sáng nhân tạo bên
trong nhà ở và công trình công cộng.
Khi thiết kế chiếu sáng, ngoài việc tuân theotiêu chuẩn này còn phải tuântheo các tiêu
chuẩn, quy phạm hiệnhành có liên quan.
Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế chiếu sáng các công trình dân dụng đặc biệt
(công trình ngầm x|ởng phim, sân khấu nhà hát, cảng sông, cảng biển nhà ga, sân bay v.
v.), công trình công nghiệp, các ph|ơng tiện giao thông, kho tàng.
Những thuật ngữ kĩ thuật chiếu sáng dùng trong tiêu chuẩn này đ|ợc định nghĩa ở phụ lục I

Tải tài liệu miễn phí - My WordPress Blog20

Bạn đang xem nội dung tài liệu Các tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt điện và chiếu sáng công trình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Nhãm T
HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ – KÝ hiÖu b»ng h×nh vÏ trªn s¬ ®å
®iÖn, thiÕt bÞ ®iÖn vµ d©y dÉn trªn mÆt b»ng
System documents for building – Graphical sysmbols for electrical layout electric equipments and wiring on plans.
Tiªu chuÈn nµy thay thÕ cho TCVN 185 – 74 vµ hoµn toµn phï hîp víi ST SEV 3217- 81
1. KÝ hiÖu c¸c thiÕt bÞ rÏ nh¸nh, thiÕt bÞ nèi, chØ dÉn chiÒu vµ ph­ng ph¸p ®Æt d©y dÉn phi phï hîp víi bng 1.

3. KÝ hiÖu quy ­íc cña æ c¾m tiÕp xóc nh­ b¶ng 3

Các file đính kèm theo tài liệu này:

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Các tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt điện và chiếu sáng công trình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *