[block id=”bo-sung-1″]

MỤC TIÊU TỔNG THỂ
Mọi trẻ em dân tộc thiểu số kể (cả trai và gái) từ 0-8 tuổi được hưởng dầy đủ các quyền được sống còn, phát triển và được bảo vệ
KẾT QUẢ MONG ĐỢI
Chính quyền địa phương có khả năng cung cấp các dịch vụ chăm sóc và phát triển trẻ thơ có chất lượng, nhạy cảm giới và phù hợp với lứa tuổi cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số
Cha mẹ trẻ em vùng dân tộc thiểu số cải thiện kỹ năng làm cha mẹ vàchăm sóc và giáo dục trẻ nhằm hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện

cham_soc_va_phat_trien_tre_tho_vung_dan_toc_thieu_so

pdf20 trang | Chia sẻ: thanhlinh222 | Ngày: 07/03/2018 | Lượt xem: 510 | Lượt tải: 1download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Chăm sóc và phát triển trẻ thơ vùng dân tộc thiểu số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

GIỚI THIỆU CHƢƠNG TRÌNH CHĂM SÓC
VÀ PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
CHĂM SÓC VÀ PTTT VÙNG DÂN TỘC
THIỂU SỐ
MỤC TIÊU TỔNG THỂ
Mọi trẻ em dân tộc thiểu số kể (cả trai và gái) từ 0-8 tuổi được
hưởng dầy đủ các quyền được sống còn, phát triển và được bảo
vệ
KẾT QUẢ MONG ĐỢI
Chính quyền địa phương có khả năng cung cấp các dịch vụ chăm
sóc và phát triển trẻ thơ có chất lượng, nhạy cảm giới và phù hợp
với lứa tuổi cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số
Cha mẹ trẻ em vùng dân tộc thiểu số cải thiện kỹ năng làm cha
mẹ vàchăm sóc và giáo dục trẻ nhằm hỗ trợ trẻ phát triển toàn
diện
Các chƣơng trình can thiệp trong CS&PTTT
CS &
PTTT
vùng
DTTS
Giáo dục
trong nhà
trƣờng
Giáo dục
cha mẹ/
cộng đồng
Y TẾ
VỆ SINH
NƢỚC
SẠCH
CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CHA MẸ/
CỘNG ĐỒNG
Các vấn đề ƣu tiên:
• Cha mẹ thiếu kiến thức và kỹ năng chăm sóc và PTTT
• Vắng bóng các mô hình hỗ trợ trẻ em phát triển tain cộng
đồng, đặc biệt là trẻ dƣới 3 tuổi
• Sự tham gia của cộng đồng và cha mẹ trong CS và PTTT còn
hạn chế
• Khái niệm CS&PTTT chƣa đƣợc cha mẹ và các nhà cung cấp
dịch vụ hiểu một cách đúng đắn và rộng rãi
Mục tiêu và kết quả mong muốn
5
Tăng cƣờng vai
trò của cha mẹ
cộng đồng trong
hỗ trợ cải thiện
sự phát triển
của trẻ
Cha mẹ hiểu biết, kỹ năng
và thực hành của cha mẹ
trong CS &PTTT
Cha mẹ/
ngƣời CS
trẻ
Mạng lưới cộng đồng hình
thành và hỗ trợ cho cha mẹ
thực hiện CS&PTTT
Cộng đồng có khả năng
hình thành, quản lý các mô
hình CS&PTTT tại cộng
đồng
Mạng lƣới
cộng đồng
Trẻ em
Các can thiệp
chính
• Nâng cao kiến thức, kỹ năng và thực hành cho cha mẹ về
CS&PTT
• Tăng cƣờng hỗ trợ của cộng đồng thúc đẩy việc thay đổi
hành vi của cha mẹ trong PTTT
• Thiết lập và phát triển các mô hình giáo dục cha mẹ tại
cộng đồng có hiệu quả và phù hợp với văn hóa
• Vận động chính sách thúc đẩy các mô hình CS&PTTT dựa
vào cộng đồng
Cách tiếp cận chƣơng trình
Trẻ em là
trung tâm
Cộng đồng
tham gia
và làm chủ
Lồng ghép
giới
Lồng
ghép/hợp
tác
7
Các mô hình can thiệp
Nhóm/hiệp
hội cha mẹ
Nhóm trẻ vui
chơi – đọc
sách
Nhóm trẻ vui
chơi (dƣới 3
tuổi)
Thiết lập và vận hành mạng lƣới cộng đồng hỗ trợ
CS&PTTT
Giáo dục cha mẹ: làm gì và nhƣ thế nào?
Nhóm cha mẹ
• Bao gồm cha mẹ có con 0-8 tuổi, sống tại cùng 1 địa bàn
thôn/bản hoặc cụm thôn/bản
• Do cán bộ địa phƣơng (từ HPN, hoặc TNV thôn bản)
điều hành
• Là diễn đàn cho cha mẹ thảo luận các vấn đề liên quan
đến sự phát triển toàn diện của trẻ, bao gồm các vấn đề
về học tập, sức khỏe, dinh dƣỡng,vệ sinh, bảo vệ trẻ em,
đăng ký khai sinh, an toàn .
•Khuyến khích cha mẹ chia sẻ và học tập các kinh nghiệm
CS&PTTT ngay tại địa phƣơng
•Khuyến khích cha mẹ trẻ nêu các vấn đề liên quan CS&
PTTT để đƣa vào kế hoạch phát triển KT-XH địa phƣơng
Nhóm cha mẹ gắn với
NHÓM
CHA MẸ
Y tế/ VSNS
Hệ thống
BVTE
Trƣờng
học
Các hoạt
động tăng
thu nhập
Vay vốn/TK
Đ
iỂ
N
H
ÌN
H
T
ÍC
H
C

C
TẠ
I Đ
ỊA
P
H
Ƣ
Ơ
N
G
TH
A
Y
Đ

I H
À
N
H
V
I
CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CHA MẸ
NHÓM
Cha mẹ có con <3 tuổi
khuyến khích trẻ
sớm phát triển
NHÓM
Cha mẹ có con 3-5 tuổi
Chất lƣợng giáo dục
mầm non
NHÓM
Cha mẹ có con 6-8 tuổi
Chuyển tiếp từ Mầm
non
lên tiểu học
Sức khỏe
Dinh dƣỡng
VSCN-VSMT
An toàn
Bảo vệ trẻ em
Khuyến khích trẻ
phát triển về
-Nhận thức
-Ngôn ngữ
-Giao tiếp XH…
Sự sẵn sàng đến trƣờng
của trẻ
Sức khỏe
Dinh dƣỡng
VSCN-VSMT
An toàn
Bảo vệ trẻ em
Khuyến khích trẻ phát
triển
-Nhận thức
-Ngôn ngữ
-Giao tiếp XH…
Sức khỏe
Dinh dƣỡng
An toàn
Bảo vệ trẻ em
Khả năng học tập của
trẻ
Hỗ trợ nhà trƣờng/lớp
học
Đánh giá chất lƣợng
dạy và học
Nhóm trẻ dƣới 3 tuổi
•Gồm cha mẹ/ngƣời chăm sóc trẻ và
các con từ 0-3 tuổi, sống tại cùng 1 địa
bàn thôn/bản hoặc cụm thôn/bản
•Do cán bộ địa phƣơng (từ HPN, hoặc
TNV thôn bản) điều hành
•Tập trung vào nhiều hoạt động khuyến
khích phát triển về nhận thức, ngôn
ngữ.
•Tạo cơ hội cho trẻ nhỏ đƣợc giao tiếp
với nhau, đƣợc học thông qua hoạt động
chơi với nhau
•Là nơi giúp cha mẹ thực hành các kỹ
năng mới, chia sẻ các thực hành ở địa
phƣơng về CS và PTTT
•Cha mẹ tham gia nhóm có thể hỗ trợ
cho các hoạt động của trẻ ở địa
phƣơng

uq7MLHY
Nhóm trẻ VC-ĐS (4—11 tuổi)
-Là nhóm trẻ em từ độ tuổi 4 đến
11, sống tại thôn bản. Đƣợc định kỳ
tổ chức hoạt động vui chơi – đọc
sách tại 1 địa điểm nhất định.
-Do TNV hoặc trẻ em nòng cốt
điều hành
-Giúp trẻ 4-11 tuổi đƣợc chia sẻ và
đề cập những vấn đề liên quan đến
trẻ em ở địa phƣơng
-Nâng cao năng lực để trẻ tự khám
phá và tự tin thực hiện các hoạt
động giúp trẻ PT toàn diện thông
qua các hoạt động giao tiếp XH, và
trở thành thành viên tích cực trong
cộng đồng
-Cải thiện kỹ năng ngôn ngữ cho trẻ
(thông qua giao tiếp, đọc sách)
Vận động lồng ghép
CS&PTTT vào các chính
sách liên quan
Vận động chính sách dựa trên kết quả thực hiện các mô hình
PTTT lồng ghép hướng tới một mạng lưới điều phối thống
nhất
• Triển khai nghiên cứu trong lĩnh vực PTTT và các mô hình
PTTT
• Thực hiện truyền thông qua nhiều kênh để đạt hiệu quả cao
nhất (phƣơng tiện thông tin đại chúng, các cuộc thi, tọa
đàm, v.v), các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm
• Xây dựng văn bản đề xuất chính sách/chƣơng trình thúc đẩy
vai trò của cha mẹ trong CS&PTTT ở vùng DTTS
Đối tƣợng đích
– Trẻ em 0-8 tuổi vùng DTTS
– Cha mẹ/ngƣời CS trẻ/giáo viên
– TNV thôn bản
– Chính quyền địa phƣơng
– Các tổ chức đoàn thể, XHDS: Hội PN, Đoàn
TN
Đối tác
HPN – Đối tác
điều phối
Ngành giáo
dục
BVTE
Khuyên
nông/ lâm/
ngƣ
Tín dụng
– TK
Chính
quyền
Y tế
Hội PN – Đối tác điều phối
Là đối tác đầu mối cho CT parenting, đảm bảo tiến độ và chất lƣợng hoạt động của
CT tại địa phƣơng
Chịu trách nhiệm xây dựng và thúc đẩy cơ chế phối hợp/kết nối nhóm cha mẹ với
các nhóm khác, các dịch vụ tại địa phƣơng.
Điều hành/điều phối việc xây dựng kế hoạch hoạt động với sự tham gia của các ban
ngành liên quan
Điều phối/điều hành các bên thực hiện các hoạt động: tập huấn, hội thảo, giám
sát/đánh giá, hỗ trợ kỹ thuật
Điều phối các hoạt động advocacy nhằm phổ biến và nhân rộng mô hình
Lồng ghép với chƣơng trình cha mẹ vào chƣơng trình của tổ chức
Nêu các vấn đề của TE, đề xuất vào chƣơng trình nghị sự của tổ chức,CQ, Đảng
Các đối tác tham gia
Phối hợp/hỗ trợ việc xây dựng và thúc đẩy cơ chế phối hợp/kết nối nhóm cha mẹ
với các nhóm khác, các dịch vụ tại địa phƣơng.
Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động
Thực hiện các hoạt động liên quan đến chuyên môn/thế mạnh của đối tác tham gia:
tập huấn, hội thảo, giám sát/đánh giá, báo cáo, và các hỗ trợ kỹ thuật khác
Cung cấp các dịch vụ cho nhóm cha mẹ, nhóm trẻ: y tế, giáo dục,khuyến nông/lâm,
TD-TK
Tham gia/chủ động các hoạt động advocacy liên quan đến chuyên môn của đối tác
tham gia nhằm phổ biến và nhân rộng mô hình
Lồng ghép với các chƣơng trình liên quan của đối tác tham gia
Nêu các vấn đề của trẻ em và các đề xuất vào chƣơng trình nghị sự của đối tác tham
gia, chính quyền, Đảng
Địa bàn thực hiện (tháng 6/2013)
Tỉnh
Số
huyện
Số xã
Nhóm cha mẹ Nhóm trẻ VC-ĐS Nhóm trẻ <3
Số xã Số nhóm Số xã Số nhóm Số xã Số nhóm
Bac Giang 3 6 6 18 6 12 3 6
Ha Giang 6 14 14 19 14 28 12 12
Phu Tho 3 3 3 6 3 15 3
Thai Nguyen 2 6 6 11 5 20 5 10
Quang Binh 2 2 2 8 2 8 0 0
Quang tri 2 12 12 69 12 19 12 26
Quang Ngai 2 9 4 11 8 24 5 2
Kon Tum 2 12 12 61 12 61 5 10
Gia Lai 4 7 7 7 7 7 7 7
Tổng 26 71 66 210 69 194 52 73
Thank you
©Plan

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Chăm sóc và phát triển trẻ thơ vùng dân tộc thiểu số

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *