[block id=”bo-sung-1″]

Hiện nay, nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, cuộc sống ngày càng được nâng cao, các sản phẩm tiêu dùng ngày càng được ưa chuộng và tăng cường sử dụng. Nắm bắt xu hướng đó, Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương đã thành lập với lĩnh vực kinh doanh cụ thể là phân phối hàng tiêu dùng.
Trong quá trình hoạt động kinh doanh, phòng tài chính kế toán đã tạo ra sự trợ giúp đắc lực cho các quyết định kinh doanh của ban lãnh đạo của Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương, đặc biệt là kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Do đó, em đã lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương” để nghiên cứu chuyên đề.
Bài chuyên để của em ngoài phần mở đầu và kết luận thì bao gồm 3 chương:
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DOANH THU, CHI PHÍ CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ PHƯƠNG
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ PHƯƠNG
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ PHƯƠNG

chuyen_de_hoan_thien_ke_toan_doanh_thu_chi_phi_va_xac_dinh

doc93 trang | Chia sẻ: tienduy345 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 2278 | Lượt tải: 30download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1. Kết quả doanh thu của Công ty giai đoạn 2012- 2014 5
Bảng 1.2. Kết quả chi phí của Công ty giai đoạn 2012- 2014 8
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu 2.1: Mẫu Hóa đơn GTGT bán hàng 17
Biểu 2.2: Mẫu Giấy báo có 18
Biểu 2.3: Mẫu Giấy báo có 20
Biểu 2.4: Mẫu Hoá đơn GTGT bán thanh lý TSCĐ 22
Biểu 2.5: Sổ chi tiết TK 5111 – Doanh thu bán hàng (trích) 24
Biểu 2.6: Sổ chi tiết TK 5111 – Doanh thu bán hàng (trích) 25
Biểu 2.7: Sổ tổng hợp chi tiết TK 5111 – Doanh thu bán hàng (trích) 26
Biểu 2.8: Sổ Nhật kí chung (trích) 28
Biểu 2.9: Sổ cái TK 5111 – Doanh thu bán hàng (trích) 29
Biểu 2.10: Sổ Nhật kí chung (trích) 31
Biểu 2.11: Sổ cái TK 515- Doanh thu hoạt động tài chính (trích) 32
Biểu 2.12: Sổ Nhật kí chung (trích) 34
Biểu 2.13: Sổ cái TK 711 -Thu nhập khác (trích) 35
Biểu 2.14: Mẫu phiếu xuất kho 37
Biểu 2.15: Sổ chi tiết TK 632 – Giá vốn hàng bán (trích) 38
Biểu 2.16: Sổ tổng hợp chi tiết TK 632 – Giá vốn hàng bán(trích) 39
Biểu 2.17: Sổ Nhật kí chung (trích) 40
Biểu 2.18: Sổ cái TK 632 – Giá vốn hàng bán 41
Biểu 2.19: Sổ cái TK 156 42
Biểu 2.20: Mẫu Bảng tính khấu hao TSCĐ HH (trích) 45
Biểu 2.21: Mẫu Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ (trích) 46
Biểu 2.22: Mẫu hóa đơn GTGT 47
Biểu 2.23. Mẫu Hóa đơn GTGT đầu vào 48
Biểu 2.24: Sổ chi tiết TK 6421 – Chi phí bán hàng (trích) 49
Biểu 2.25: Sổ chi tiết TK 6421 – Chi phí bán hàng (trích) 50
Biểu 2.26: Sổ tổng hợp chi tiết TK 6421 – Chi phí bán hàng (trích) 51
Biểu 2.27: Sổ Nhật kí chung (trích) 53
Biểu 2.28: Sổ cái TK 6421 – Chi phí bán hàng (trích) 54
Biểu 2.29: Mẫu Bảng thanh toán lương bộ phận văn phòng (trích) 57
Biểu 2.30: Mẫu Hóa đơn GTGT đầu vào 58
Biểu 2.31: Sổ chi tiết TK 6422 – Chi phí QLDN (trích) 60
Biểu 2.32: Sổ chi tiết TK 6422- Chi phí QLDN (trích) 61
Biểu 2.33: Sổ tổng hợp chi tiết TK 6422- Chi phí QLDN (trích) 62
Biểu 2.34: Sổ Nhật kí chung (trích) 64
Biểu 2.35: Sổ cái TK 642- Chi phí QLDN (trích) 65
Biểu 2.36: Mẫu Bảng kê lãi chi tiết Tháng 09 năm 2014 68
Biểu 2.37: Sổ Nhật kí chung (trích) 70
Biểu 2.38: Sổ cái TK 635 – Chi phí tài chính(trích) 71
Biểu 2.39: Sổ cái TK 811- Chi phí khác(trích) 74
Biểu 2.40: Sổ cái TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh (trích) 76
Biểu 2.41: Sổ cái TK 421-Lợi nhuận chưa phân phối (trích) 77
DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 2.1: Trình tự lập và luân chuyển chứng từ 14
LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay, nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển, cuộc sống ngày càng được nâng cao, các sản phẩm tiêu dùng ngày càng được ưa chuộng và tăng cường sử dụng. Nắm bắt xu hướng đó, Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương đã thành lập với lĩnh vực kinh doanh cụ thể là phân phối hàng tiêu dùng.
Trong quá trình hoạt động kinh doanh, phòng tài chính kế toán đã tạo ra sự trợ giúp đắc lực cho các quyết định kinh doanh của ban lãnh đạo của Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương, đặc biệt là kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Do đó, em đã lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương” để nghiên cứu chuyên đề.
Bài chuyên để của em ngoài phần mở đầu và kết luận thì bao gồm 3 chương:
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DOANH THU, CHI PHÍ CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ PHƯƠNG
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ PHƯƠNG
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ PHƯƠNG
Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do sự hạn chế về mặt kiến thức nên bài chuyên đề của em không tránh khỏi thiếu sót, em rất mong nhận được sự nhận xét, sửa chữa của cô giáo Th.S Nguyễn Thị Linh Lan.
Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Th.S Nguyễn Thị Linh Lan và các anh chị trong Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương trong suốt quá trình thực tập.
CHƯƠNG 1:
ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DOANH THU, CHI PHÍ CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ
THƯƠNG MẠI HÀ PHƯƠNG
1.1. Đặc điểm doanh thu, chi phí của Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương
1.1.1. Khái quát các hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương
1.1.1.1. Lĩnh vực hoạt động của Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương
– Lĩnh vực kinh doanh thực tế
* Phân phối và bán sỉ: Tiếp thị và phân phối bán sỉ hàng hoá chất lượng cao của các nhà sản xuất trong nước và nước ngoài tới mạng lưới khách hàng trên khắp lãnh thổ Việt Nam.
* Hậu cần: Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương thực hiện kinh doanh kho vận, đầu tư xây dựng và kinh doanh các dịch vụ hậu cần, kho vận, ngoài ra còn nghiên cứu thị trường, tư vấn giải pháp tổng thể về phân phối và hậu cần.
– Đầu tư:
* Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương thực hiện liên doanh liên kết xây dựng hệ thống phân phối, hệ thống kho vận
*Tài chính và bất động sản.
1.1.1.2. Mạng lưới phân phối
Mạng lưới khách hàng của Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương rộng khắp toàn quốc với đại lý các cấp bao gồm các nhà phân phối phụ, các đại lý bán sỉ, cửa hàng trọng điểm, các siêu thị, các đại lý bán lẻ và hàng ngàn khách hàng trực tiếp như nhà hàng, khách sạn, cơ quan, người tiêu dùng… HPG cũng đang duy trì mối quan hệ tốt đẹp với đối tác trong và ngoài nước.
Hiện nay, Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương có mạng lưới phân phối ở các tỉnh thành: Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ.
Với mạng lưới nhân viên rộng khắp cả nước, HPG đã nhanh chóng nắm giữ được những thông tin chính xác về thị trường, từ đó hoạch định ra những chính sách kịp thời và hiệu quả qua đó có được những kết quả kinh doanh tốt nhất.
Hệ thống phương tiện vận tải
Phương tiện vận tải: 30 xe ôtô các loại
Hệ thống giao nhận toàn quốc
Đội ngũ lái xe chuyên nghiệp
Kế hoạch giao hàng đúng hạn
1.1.1.3. Danh mục sản phẩm phân phối
• Unilever: Clear, Omo, P/S, Pond’s, Sunsilk, Lipton….
• Dutch Lady: Babies milk, babies food…
• Nestle: Icetea, Nestle cafe, Milo …
• Kimberly Clark: Kleenex, Kotex, Huggies…
• Beauty care and health care products (imported)
• Loreal: Lancôme, Vichy, L’Oreal Paris, Kérastase, L’Oreal Professionel
• JSC: M&M, Pet food, Coolair, Doublemint
• Perfetti van Melle: Golia, Alpenliebe, Chupa Chups
1.1.2. Đặc điểm doanh thu của Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương
Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương là công ty chuyên về phân phối các sản phẩm tiêu dùng trong và ngoài nước, do đó, doanh thu của Công ty chủ yếu là doanh thu bán hàng, ngoài ra còn có doanh thu tài chính.
Bảng 1.1. Kết quả doanh thu của Công ty giai đoạn 2012- 2014
(đơn vị: nghìn đồng)
Các chỉ tiêu
Thực hiện
So sánh
Năm 2012
Năm 2013
Năm 2014
2013/2012
2014/2012
+/_
%
+/_
%
1.DT thuần
147.785.541
270.843.731
351.377.025
123.058.190
83,3
80.533.294
29,7
2. DT tài chính
273.969
505.613
481.549
231.644
84,6
(24.064)
-4,8
3. TN khác
1.702.751
4.219.729
3.951.911
2.516.978
147,8
(267.818)
-6,3
Nguồn: Phòng kế toán tài chính
Trong cơ cấu doanh thu của Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương, doanh thu bán hàng chiếm tỷ trọng cao nhất.
– Doanh thu bán hàng
Doanh thu bán hàng của Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu được tiền, hoặc sẽ thu được tiền từ các nghiệp vụ bán các loại hàng hóa của Công ty về các loại sản phẩm, hàng hóa.
Doanh thu bán hàng của Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương được phản ánh trên Hóa đơn GTGT, Bảng kê bán lẻ hàng hóa hoặc là giá thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa.
Doanh thu bán hàng của Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương được kế toán doanh thu ghi nhận, theo dõi trên TK 511, cuối tháng tổng hợp lại gửi cho kế toán tổng hợp để phục vụ cho việc xác định kết quả kinh doanh trong kỳ.
Doanh thu bán hàng của Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương trong 3 năm tăng liên tục, từ 147.785.541 nghìn năm 2012 lên tới 351.377.025 nghìn năm 2014. Năm 2013, chỉ tiêu này tăng 123.058.190 nghìn, tương ứng 83,3% so với năm 2012. Năm 2014, chỉ tiêu này tăng tiếp 80.533.294 nghìn, tương ứng 29,7% so với năm 2012.Tuy tốc độ tăng doanh thu bán hàng của của Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương đã giảm dần, nhưng mức tăng và tốc độ tăng vẫn đang ở mức khá cao. Điều này chứng tỏ trong giai đoạn 2012 – 2014, hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương ngày càng được mở rộng.
Các khoản giảm trừ doanh thu
+ Chiết khấu thương mại: Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương áp dụng chính sách thực hiện chiết khấu thương mại cho các khách hàng mua hàng với khối lượng lớn và các khách hàng lâu năm, khoản chiết khấu thương mại này được ghi giảm trừ vào giá bán trên hoá đơn GTGT. Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương không mở sổ chi tiết hay sổ tổng hợp của TK 521 mà được thể hiện gộp trên bảng chi tiết của TK 5111
Doanh thu từ hoạt động tài chính
Doanh thu hoạt động tài chính ở Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương chủ yếu phát sinh từ việc thu lãi từ tiền gửi ngân hàng, tiền lãi do bán trả chậm, trả góp, và chiết khấu thanh toán được hưởng từ nhà cung cấp.
Doanh thu từ hoạt động tài chính của Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương được kế toán doanh thu ghi nhận, theo dõi trên TK 515, cuối tháng, tổng hợp lại gửi cho kế toán tổng hợp để phục vụ cho việc xác định kết quả kinh doanh trong kỳ.
Trong giai đoạn 2012 – 2014, doanh thu tài chính của Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương tăng từ mức 273.969 nghìn lên 481.549 nghìn, tuy trong giai đoạn 2013 – 2014, doanh thu tài chính đã có sự giảm sút, nhưng nhìn chung, trong giai đoạn này, doanh thu tài chính đã có tăng trưởng khá nhanh.
1.1.3. Đặc điểm chi phí của Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương
Chi phí của Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương được phân chia thành nhiều loại khoản mục chi phí khác nhau, bao gồm giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khác. Cơ cấu chi phí Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương trong giai đoạn qua cũng có sự biến động.
Bảng 1.2. Kết quả chi phí của Công ty giai đoạn 2012- 2014
(đơn vị: nghìn đồng)
Các chỉ tiêu
Thực hiện
So sánh
Năm 2012
Năm 2013
Năm 2014
2013/2012
2014/2013
+/_
%
+/_
%
1. GVHB
142.465.883
259.017.976
339.479.978
116.552.093
81,8
80.462.002
31,1
2. Chi phí tài chính
1.711.970
3.016.059
4.343.758
1.304.089
76,2
1.327.699
44,0
3. Chi phí kinh doanh
3.683.672
9.333.346
8.039.893
5.649.674
153,4
(1.293.453)
-13,9
4. Chi phí khác
49.628
96.258
156.999
46.630
94,0
59.741
62,1
5. Thuế TNDN
152.138
311.888
340.964
159.750
105,0
29.076
9,3
Nguồn: Phòng kế toán tài chính
Giá vốn hàng bán:
Do đặc thù Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương là Công ty kinh doanh thương mại, do đó, giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng chi phí. Giá vốn hàng bán của Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương tăng liên tục trong giai đoạn 2012 – 2014. Năm 2013, giá vốn hàng bán tăng lên 116.552.093 nghìn, tương ứng 81,8% so với năm 2012. Năm 2014, giá vốn hàng bán tăng lên 80.462.002 nghìn, tương ứng 31,1% so với năm 2013.
Chi phí kinh doanh
Chi phí kinh doanh tại Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Chi phí bán hàng tại Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương là chi phí liên quan đến hoạt động bán hàng của Công ty như chi phí vận chuyển, chi phí thuê ngoài, chi phí khấu hao TSCĐ ở bộ phận bán hàng… Chi phí bán hàng được kế toán Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương chi phí ghi nhận, theo dõi trên TK 6421 theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC, cuối kỳ tổng hợp số liệu, nộp cho kế toán tổng hợp để phục vụ việc xác định kết quả kinh doanh trong kỳ.
Chi phí QLDN tại Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương là toàn bộ những chi phí liên quan đến hoạt động quản lý của Công ty như: chi phí điện, nước, điện thoại cho các phòng ban, chi phí mua văn phòng phẩm, chi tiếp khách, công tác phí, Chi phí QLDN được kế toán chi phí của Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương ghi nhận, theo dõi trên TK 6422, cuối kỳ tổng hợp số liệu, nộp cho kế toán tổng hợp để phục vụ việc xác định kết quả kinh doanh trong kỳ.
Trong giai đoạn 2012 – 2014, chi phí quản lý kinh doanh của Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương tăng trưởng mạnh. Năm 2013, chi phí quản lý kinh doanh tăng lên 5.649.674 nghìn, tương ứng 153,4%. Tuy năm 2014, chi phí quản lý kinh doanh đã giảm nhẹ 1.293.453 nghìn, tương ứng -13,9%, nhưng vẫn tăng trưởng khá cao trong toàn giai đoạn.
Chi phí tài chính
Chi phí tài chính tại Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương là các chi phí liên quan đến hoạt động tài chính của Công ty như: chi phí lãi vay phải trả, chi phí chiết khấu thanh toán cho khách hàng thanh toán sớm theo quy định của hợp đồng. Hiện nay, Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương không chiết khấu thanh toán nên TK này chủ yếu để phản ánh chi phí lãi vay phải trả
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là khoản chi phí mà Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương phải nộp Nhà nước, tính trên thu nhập chịu thuế trong kì và dựa trên thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Khoản thuế này được tạm nộp theo quý, cuối năm tài chính, kế toán thuế tại Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương tiến hành quyết toán với cơ quan thuế, rồi tổng hợp số liệu thuế TNDN phải nộp trong kỳ, nộp cho kế toán tổng hợp để phục vụ việc xác định kết quả kinh doanh trong kỳ.
1.2. Tổ chức quản lý doanh thu, chi phí của Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương
Giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương là người chịu trách nhiệm về mọi hoạt động liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty trước pháp luật. Đồng thời, giám đốc Công ty sẽ phê duyệt các kế hoạch, chính sách bán hàng và chỉ đạo theo dõi quá trình thực hiện các chính sách đó. Giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương cũng phê duyệt các kế hoạch, dự toán, định mức về chi phí, doanh thu, lợi nhuận của Công ty do các phòng ban đưa lên. Ngoài ra, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương cũng phê duyệt thiết lập hệ thống phân phối sản phẩm, phê duyệt kế hoạch mở rộng thị trường và giám sát toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty, bao gồm tất cả các vấn đề về tiêu thụ hàng hóa và doanh thu, chi phí, lợi nhuận tại Công ty.
Phòng Tổ chức Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương có nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc về tình hình tiền lượng, chế độ khen thưởng, phụ cấp, sắp xếp công việc, bố trí lao động sao cho đạt được hiệu quả làm việc cao nhất. Đồng thời, phòng Tổ chức còn thực hiện tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng nhân viên làm việc một cách hợp lý, đảm bảo cho nhân viên trong Công ty chấp hành nghiêm chỉnh quy chế và hợp đồng lao động.
Phòng Kinh doanh Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương có nhiệm vụ nghiên cứu, khai thác nguồn hàng và tiếp thị, giới thiệu hàng hóa đến người tiêu dùng, mở rộng thị trường tiêu thụ. Phòng kinh doanh Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương còn trực tiếp tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, tiêu thụ hàng hóa, chịu trách nhiệm về tình hình biến động doanh thu của Công ty, có trách nhiệm tăng doanh số bán bằng cách mở rộng thị trường.
Phòng Kho vận Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương là phòng có nhiệm vụ vận chuyển, giao hàng cho khách hàng theo sự chỉ đạo của Giám đốc. Phòng Kho vận Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương cũng nghiên cứu và đề xuất với Giám đốc lượng hàng tồn kho tối ưu và các giải pháp bảo quản hàng hóa, sao cho hàng tồn kho không được thấp đến mức ảnh hưởng bất lợi đến doanh thu, đồng thời cũng kiểm soát được chi phí bảo quản, lưu kho sao cho tiết kiệm, hiệu quả nhất.
Phòng tài chính kế toán Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương là một trong những phòng ban có vai trò quan trọng nhất trong tổ chức và quản lý chi phí. Phòng tài chính kế toán tại Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương cũng có nhiệm vụ mở sổ kế toán, ghi chép, thu thập và xử lý các thông tin kinh tế phát sinh liên quan đến vấn đề doanh thu và chi phí của Công ty.
CHƯƠNG 2:
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ TẠI
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ
THƯƠNG MẠI HÀ PHƯƠNG
2.1. Kế toán doanh thu và thu nhập khác
2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán
2.1.1.1. Doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ
* Chứng từ sử dụng
Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương hiện nay đang áp dụng chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 48/QĐ – BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính giai đoạn trước năm 2014. Đồng thời, phòng kế toán tài chính Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương cũng cập nhật những thay đổi của chế độ mới ban hành gần đây vào phần hành kế toán doanh thu, cụ thể là Thông tư 200/2014/TT-BTC
Hoá đơn GTGT.
Bảng kê bán lẻ hàng hoá dịch vụ.
Phiếu thu, giấy báo Có, các chứng từ ghi nhận nợ
* Trình tự lập và luân chuyển chứng từ
Sơ đồ 2.1: Trình tự lập và luân chuyển chứng từ
Phòng kinh doanh
Thủ quỹ
Giám đốc
Kế toán hàng tồn kho
Nhân viên bán hàng
Kế toán DT, CP
Kế toán trưởng
Lập lệnh xuất bán
Thu tiền, ký nhận.ghi sổ quỹ
Ký duyệt lệnh xuất bán
Lập phiếu xuất kho
Lập hóa đơn GTGT
Viết phiếu thu, nhập dữ liệu
Kiểm tra và ký duyệt
Khách hàng
Đơn đặt hàng
Nguồn: Phòng tài chính kế toán
Khi khách hàng có yêu cầu đặt hàng, phòng Kinh doanh Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương có trách nhiệm lập lệnh xuất bán, kèm đơn đặt hàng gửi cho Giám đốc, để Giám đốc phê duyệt lệnh xuất bán, rồi gửi lệnh này cho nhân viên kế toán hàng tồn kho lập phiếu xuất kho xin chữ ký của Giám đốc và kế toán trưởng. Sau đó, dựa vào lệnh xuất bán và phiếu xuất kho đã lập, thủ kho ghi số lượng và giá trị hàng hóa thực xuất vào phiếu xuất kho, xuất hàng tại kho tại Cầu Giấy của Công ty với số lượng, chất lượng, chủng loại theo đúng yêu cầu lệnh xuất bán và phiếu xuất kho rồi thủ kho tiếp tục lập biên bản giao hàng. Tiếp theo, căn cứ vào biên bản giao hàng của bộ phận kho, nhân viên bán hàng Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương sẽ lập hóa đơn GTGT thành 3 liên và giao liên 2 cho khách hàng. Cuối cùng, kế toán doanh thu, chi phí sẽ nhập số liệu vào máy tính để phần mềm kế toán, ghi nhận doanh thu bán hàng và giá vốn hàng bán của nghiệp vụ này vào các sổ sách.
* Tài khoản sử dụng:
Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương sử dụng TK 511, chi tiết TK 5111 – Doanh thu bán hàng hóa để hạch toán doanh thu bán hàng.
TK 5111 – Doanh thu bán hàng hóa
– Khoản chiết khấu thương mại kết chuyển cuối tháng
– Trị giá sản phẩm bị trả lại kết chuyển cuối kỳ
– Kết chuyển doanh thu thuần sang TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.
– Doanh thu bán sản phẩm thực hiện trong kỳ hạch toán.
TK 5111 không có số

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Chuyên đề Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH đầu tư phát triển dịch vụ và thương mại Hà Phương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *