[block id=”bo-sung-1″]

Trong chu trình của mỗi dự án đầu tư phát triển dù của Nhà nước hay của tư nhân, chủ đầu tư đều phải thực hiện rất nhiều các công việc khác nhau, từ việc xây dựng, phân tích, thẩm định dự án…. đến việc mua sắm vật tư thiết bị, chọn công nghệ…Để thực hiện được những việc này chủ đầu tư có thể tự làm hoặc thông qua các tổ chức hoặc cá nhân khác có đủ điều kiện thực hiện. Trong nền kinh tế thị trường các dự án được thực hiện chủ yếu thông qua phương thức thứ hai. Vậy làm thế nào để chọn được các tổ chức cá nhân có thể thực hiện tốt các chu trình của một dự án? Đấu thầu là phương pháp có hiệu quả nhất để thực hiện mục tiêu này nhằm đảm bảo cho sự thành công của chủ đầu tư. Là một công ty thuộc ngành xây dựng, Công ty Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội đã đạt được những thành công đáng kể trong việc đấu thầu những công trình. Với tình hình cạnh tranh ngày một gay gắt, việc đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả đấu thầu là một vấn đề hết sức quan trọng. Vì vậy sau một thời gian thực tập tại Công ty em xin mạnh dạn chọn đề tài “ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu thầu ở Công ty Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội ”.

Tải tài liệu miễn phí - My WordPress Blog41

Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu thầu ở Công ty Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Lêi më ®Çu
Trong chu tr×nh cña mçi dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn dï cña Nhµ n­íc hay cña t­ nh©n, chñ ®Çu t­ ®Òu ph¶i thùc hiÖn rÊt nhiÒu c¸c c«ng viÖc kh¸c nhau, tõ viÖc x©y dùng, ph©n tÝch, thÈm ®Þnh dù ¸n…. ®Õn viÖc mua s¾m vËt t­ thiÕt bÞ, chän c«ng nghÖ…§Ó thùc hiÖn ®­îc nh÷ng viÖc nµy chñ ®Çu t­ cã thÓ tù lµm hoÆc th«ng qua c¸c tæ chøc hoÆc c¸ nh©n kh¸c cã ®ñ ®iÒu kiÖn thùc hiÖn. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¸c dù ¸n ®­îc thùc hiÖn chñ yÕu th«ng qua ph­¬ng thøc thø hai. VËy lµm thÕ nµo ®Ó chän ®­îc c¸c tæ chøc c¸ nh©n cã thÓ thùc hiÖn tèt c¸c chu tr×nh cña mét dù ¸n? §Êu thÇu lµ ph­¬ng ph¸p cã hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó thùc hiÖn môc tiªu nµy nh»m ®¶m b¶o cho sù thµnh c«ng cña chñ ®Çu t­. Lµ mét c«ng ty thuéc ngµnh x©y dùng, C«ng ty X©y dùng l¾p m¸y ®iÖn n­íc Hµ Néi ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ trong viÖc ®Êu thÇu nh÷ng c«ng tr×nh. Víi t×nh h×nh c¹nh tranh ngµy mét gay g¾t, viÖc ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ®Êu thÇu lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng. V× vËy sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty em xin m¹nh d¹n chän ®Ò tµi “ Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ®Êu thÇu ë C«ng ty X©y dùng l¾p m¸y ®iÖn n­íc Hµ Néi ”.
Do cßn h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc còng nh­ t×m hiÓu thùc tÕ nªn em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong cã sù gãp ý cña c¸c thÇy c« trong khoa Khoa häc qu¶n lý, cïng c¸c c¸n bé cña C«ng ty X©y dùng l¾p m¸y ®iÖn n­íc Hµ Néi.
Em xin c¶m ¬n PGS.TS §oµn ThÞ Thu Hµ còng nh­ phßng Kinh tÕ – KÕ ho¹ch cña C«ng ty ®· tËn t×nh h­íng dÉn gióp ®ì em hoµn thµnh b¶n chuyªn ®Ò nµy.
Néi dung cña chuyªn ®Ò gåm ba ch­¬ng:
Ch­¬ng 1: Tæng quan vÒ ®Êu thÇu
Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng ®Êu thÇu cña C«ng ty X©y dùng l¾p m¸y ®iÖn n­íc Hµ Néi.
Ch­¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ®Êu thÇu ë C«ng ty X©y dùng l¾p m¸y ®iÖn n­íc Hµ Néi.
Hµ Néi ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2004
SV: TrÇn ThÞ Ho¹
Ch­¬ng I
Tæng quan vÒ ®Êu thÇu
I. Kh¸i niÖm vµ nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña ®Êu thÇu
Mét sè kh¸i niÖm cña ®Êu thÇu
§Ó hiÓu thªm vÒ ®Êu thÇu trong viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi nµy, sau ®©y lµ mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ ®Êu thÇu.
§Êu thÇu: Lµ qu¸ tr×nh lùa chän nhµ thÇu ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña bªn mêi thÇu.
§Êu thÇu trong n­íc: lµ cuéc ®Êu thÇu chØ cã nhµ thÇu trong n­íc tham dù.
§Êu thÇu quèc tÕ: lµ cuéc ®Êu thÇu cã c¶ nhµ thÇu trong n­íc vµ ngoµi n­íc tham dù.
XÐt thÇu: lµ qu¸ tr×nh bªn mêi thÇu xem xÐt, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ xÕp h¹ng c¸c hå s¬ dù thÇu ®Ó lùa chän nhµ thÇu tróng thÇu
Bªn mêi thÇu: lµ chñ dù ¸n, chñ ®Çu t­ hoÆc ph¸p nh©n ®¹i diÖn hîp ph¸p cña chñ dù ¸n.
Nhµ thÇu: lµ tæ chøc, c¸ nh©n trong n­íc hoÆc n­íc ngoµi cã n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù, ®èi víi c¸ nh©n cßn ph¶i cã n¨ng lùc hµnh vi d©n sù ®Ó ký kÕt vµ thùc hiÖn c¸c hîp ®ång.
Gãi thÇu: lµ toµn bé dù ¸n hoÆc mét phÇn c«ng viÖc cña dù ¸n ®­îc ph©n chia theo tÝnh chÊt kü thuËt hay tr×nh tù cña dù ¸n,cã quy m« hîp lý vµ ®¶m b¶m tÝnh ®ång bé cña dù ¸n. Trong tr­êng hîp mua s¾m gãi thÇu cã thÓ lµ mét hoÆc mét sè lo¹i ®å dïng, trang thiÕt bÞ hoÆc ph­¬ng tiÖn. Gãi thÇu ®­îc thùc hiÖn theo mét hay nhiÒu hîp ®ång
T­ vÊn: lµ ho¹t ®éng ®¸p øng kiÕn thøc, kinh nghiÖm chuyªn m«n cho bªn mêi thÇu xem xÐt, quyÕt ®Þnh, kiÓm tra qu¸ tr×nh chuÈn bÞ vµ thùc hiÖn dù ¸n
ThÈm ®Þnh: lµ c«ng viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ cña c¸c c¬ quan cã chøc n¨ng thÈm ®Þnh vÒ kÕ ho¹ch ®Êu thÇu cña dù ¸n, kÕt qu¶ ®Êu thÇu mçi gãi thÇu, còng nh­ c¸c tµi liÖu ®Êu thÇu cã liªn quan tr­íc khi ng­êi cã thÈm quyÒn còng nh­ cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt.
Chñ dù ¸n: lµ tæ chøc ®­îc giao nhiÖm vô trùc tiÕp qu¶n lý vµ thùc hiÖn dù ¸n. §èi víi dù ¸n ®Çu t­ chñ dù ¸n lµ chñ ®Çu t­.
2. Ph©n lo¹i ®Êu thÇu
2.1. §Êu thÇu tuyÓn chän t­ vÊn
T­ vÊn chuÈn bÞ ®Çu t­: lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi; thÈm ®Þnh c¸c b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi.
T­ vÊn thùc hiÖn ®Çu t­: lËp, thiÕt kÕ tæng dù to¸n vµ dù to¸n; thÈm ®Þnh thiÕt kÕ vµ tæng dù to¸n; lËp hå s¬ mêi thÇu vµ ®¸nh gi¸ xÕp h¹ng nhµ thÇu.
C¸c t­ vÊn kh¸c: vËn hµnh trong thêi gian ®Çu; thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ qu¶n lý dù ¸n.
2.2. §Êu thÇu mua s¾m thiÕt bÞ
§©y lµ mét trong nh÷ng h×nh thøc ®Êu thÇu thùc hiÖn ®Çu t­ nh»m lùa chän c¸c nhµ thÇu thùc hiÖn mua s¾m vËt t­ thiÕt bÞ cho dù ¸n.
VËt t­ thiÕt bÞ cho dù ¸n bao gåm thiÕt bÞ toµn bé hay thiÕt bÞ lÎ, thµnh phÈm, b¸n thµnh phÈm, nguyªn liÖu vµ vËt liÖu.
2.3. §Êu thÇu x©y l¾p
Lµ lo¹i ®Êu thÇu thùc hiÖn dù ¸n nh»m lùa chän nhµ thÇu thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc x©y l¾p cña dù ¸n. §©y lµ lo¹i h×nh phæ biÕn nhÊt hiÖn nay
2.4. §Êu thÇu dù ¸n
§©y lµ lo¹i ®Êu thÇu mµ dù ¸n kh«ng ph¶i chia thµnh c¸c gãi thÇu, c¸c dù ¸n thùc hiÖn theo ph­¬ng thøc x©y dùng – chuyÓn giao (BT) vµ c¸c dù ¸n thùc hiÖn theo ph­¬ng thøc x©y dùng – vËn hµnh – chuyÓn giao (BOT). §iÓm kh¸c biÖt gi÷a ®Êu thÇu dù ¸n vµ c¸c h×nh thøc ®Êu thÇu trªn lµ c¸c nhµ thÇu trong ®Êu thÇu dù ¸n thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng, tõ t­ vÊn ®Çu t­, mua s¾m vËt t­ thiÕt bÞ, x©y l¾p vµ vËn hµnh, chuyÓn giao.
Nguyªn t¾c ®Êu thÇu
Nh»m ®¶m b¶o tÝnh ®óng ®¾n, kh¸ch quan, c«ng b»ng vµ hiÖu qu¶ trong ®Êu thÇu, chñ thÓ qu¶n lý dù ¸n ph¶i ®¶m b¶o nghiªm tóc c¸c nguyªn t¾c.
Nguyªn t¾c c¹nh tranh víi ®iÒu kiÖn ngang nhau: mçi cuéc ®Êu thÇu ®Òu ph¶i ®­îc thùc hiÖn víi sù tham gia cña mét sè nhµ thÇu cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó h×nh thµnh mét cuéc c¹nh tranh m¹nh mÏ. §iÒu kiÖn ®Æt ra víi c¸c ®¬n vÞ øng thÇu vµ th«ng tin cung cÊp cho hä ph¶i ngang nhau, nhÊt thiÕt kh«ng cã sù ph©n biÖt ®èi xö
Nguyªn t¾c d÷ liÖu ®Çy ®ñ: c¸c nhµ thÇu ph¶i nhËn ®­îc ®Çy ®ñ tµi liÖu ®Êu thÇu víi c¸c th«ng tin chi tiÕt, râ rµng vµ cã hÖ thèng vÒ qui m«, khèi l­îng, quy c¸ch, yªu cÇu chÊt l­îng cña c«ng tr×nh hay hµng ho¸ dÞch vô cÇn cung øng, vÒ tiÕn ®é vµ ®iÒu kiÖn thùc hiÖn. §Ó ®¶m b¶o nguyªn t¾c nµy, chñ thÓ qu¶n lý dù ¸n ph¶i nghiªn cøu, tÝnh to¸n, c©n nh¾c thÊu ®¸o ®Ó tiªn liÖu rÊt kü vµ rÊt ch¾c ch¾n vÒ mäi yÕu tè cã liªn quan, ph¶i tr¸nh t×nh tr¹ng chuÈn bÞ s¬ sµi, t¾c tr¸ch.
Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ c«ng b»ng: c¸c hå s¬ ®Êu thÇu ph¶i ®­îc ®¸nh gi¸ mét c¸ch c«ng b»ng kh«ng thiªn vÞ theo cïng mét chuÈn mùc vµ ®­îc ®¸nh gi¸ bëi mét ®¬n vÞ xÐt thÇu cã ®ñ n¨ng lùc vµ phÈm chÊt. Lý do ®Ó ®­îc chän hay bÞ lo¹i ph¶i ®­îc gi¶i thÝch ®Çy ®ñ ®Ó tr¸nh sù ngê vùc.
Nguyªn t¾c tr¸ch nhiÖm ph©n minh: kh«ng chØ nghÜa vô, quyÒn h¹n cña c¸c bªn liªn quan ®­îc ®Ò cËp vµ chi tiÕt ho¸ trong hîp ®ång mµ ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cña mçi bªn ë tõng phÇn viÖc ®Òu ®­îc ph©n ®Þnh râ rµng ®Ó kh«ng mét sai sãt nµo kh«ng cã ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm. Mçi bªn ph¶i biÕt râ m×nh ph¶i chÞu hËu qu¶ g× nÕu kh«ng hoµn thµnh tr¸ch nhiÖm.
Nguyªn t¾c ba chñ thÓ: trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n lu«n cã sù xuÊt hiÖn ®ång thêi cña ba chñ thÓ: chñ c«ng tr×nh, nhµ thÇu vµ kü s­ t­ vÊn. Trong ®ã kü s­ t­ vÊn hiÖn diÖn nh­ mét sù b¶o ®¶m cho hîp ®ång lu«n ®­îc thùc hiÖn nghiªm tóc, ®ång thêi h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng m­u toµn, th«ng ®ång, ch©m tr­íc g©y thiÖt h¹i cho chñ ®Ých thùc cña dù ¸n. Kü s­ t­ vÊn ph¶i lµ chuyªn gia cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm còng nh­ phÈm chÊt, ph¶i lµm ®óng vai trß cña träng tµi c«ng minh, mÉn c¶m, ®­îc cö ra bëi c«ng ty t­ vÊn chuyªn ngµnh.
Nguyªn t¾c tu©n thñ nghiªm ngÆt sù qu¶n lý thèng nhÊt cña nhµ n­íc: ®©y lµ mét nguyªn t¾c mang tÝnh bÊt biÕn.
Nguyªn t¾c b¶o l·nh, b¶o hµnh vµ b¶o hiÓm ®Ých ®¸ng: ®©y lµ nguyªn t¾c ®¶m b¶o dù ¸n ®i ®óng h­íng cña nã vµ mçi bªn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm cao h¬n víi dù ¸n cho ®Õn khi dù ¸n kÕt thóc vµ ®i vµo ho¹t ®éng.
4. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng tíi kÕt qu¶ ®Êu thÇu cña c¸c nhµ thÇu.
4.1. Nh÷ng nh©n tè bªn ngoµi.
a. §iÒu kiÖn thÞ tr­êng x©y dùng:
§iÒu kiÖn thÞ trêng x©y dùng lµ mét nh©n tè cã tÇm ¶nh h­ëng kh¸ lín ®Õn kÕt qu¶ cña c¸c cuéc ®Êu thÇu. Tuy kh«ng ph¶i lµ nh÷ng ¶nh h­ëng trùc tiÕp nh­ng th«ng qua nã c¸c ®iÒu kiÖn vÒ ®Êu thÇu ®­îc thuËn lîi hay khã kh¨n. §iÒu kiÖn thÞ tr­êng x©y dùng lµ mét yÕu tè vÜ m« nã lµ nh©n tè t¹o ra sù æn ®Þnh cho c¸c ho¹t ®éng vÒ ®Êu thÇu ph¸t triÓn.
– Mét khi m«i tr­êng luËt ph¸p vÒ c¸c Quy chÕ ®Êu thÇu, §Çu t­ x©y dùng, vÒ sù c¹nh tranh trong ®Êu thÇu kh«ng cã tÝnh æn ®Þnh, chÆt chÏ nghiªm minh th× ch¾c ch¾n hiÖu qu¶ cña c¸c cuéc ®Êu thÇu sÏ bÞ ¶nh h­ëng tiªu cùc. ChÝnh v× vËy, ®Ó kÕt qu¶ c¸c cuéc ®Êu thÇu còng nh ho¹t ®éng vÒ x©y dùng kh¸c ngµy cµng cã hiÖu qu¶ h¬n ®ßi hái c¸c tæ chøc (nhµ thÇu) còng nh÷ng c¸c c¬ quan qu¶n lý ph¶i tÝch cùc x©y dùng còng nh­ hoµn thiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng ®Êu thÇu nh»m t¹o ra mét m«i tr­êng ®Êu thÇu hoµn h¶o h¬n, qua ®ã hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng nµy còng ®­îc cao h¬n.
b. T×nh h×nh cña ®èi thñ c¹nh tranh:
Mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng nhÊt ¶nh h­ëng tíi kÕt qu¶ ®Êu thÇu cña bªn dù thÇu, ®ã lµ ®èi thñ c¹nh tranh. Nh­ ta ®· biÕt ®Êu thÇu lµ sù giµnh giËt phÇn th¾ng gi÷a c¸c nhµ thÇu víi nhau. Cho nªn sù m¹nh yÕu cña ®èi thñ c¹nh tranh lµ c¬ héi hay lµ nguy c¬ ®èi víi bªn dù thÇu. NÕu ®èi thñ m¹nh h¬n th× g©y cho ta rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ cã thÓ chóng ta sÏ bÞ thÊt b¹i. Ng­îc l¹i lµ c¬ héi ®Ó chóng ta giµnh chiÕn th¾ng.
Kh«ng chØ lµ kÕt qu¶ cña mét cuéc ®Êu thÇu mµ ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn lín m¹nh trªn thÞ trêng chóng ta lu«n ph¶i quan t©m ®Õn c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, quan s¸t tõng n­íc cê cña hä tõ ®ã ®a ra nh÷ng chÝnh s¸ch thÝch hîp cã nh­ thÕ míi kh«ng bÞ lo¹i khái cuéc ch¬i.
c. Sù ñng hé cña chñ ®Çu t­ vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng kh¸c:
Trong mét cuéc ®Êu thÇu cho dï hå s¬ dù thÇu cña nhµ thÇu cã mang tÝnh thuyÕt phôc cao, cã thÓ vÒ gi¸, vÒ kü thuËt,… nh­ng nÕu kh«ng ®­îc sù ñng hé, sù phª duyÖt cña chñ ®Çu t­ vµ c¬ quan qu¶n lý th× còng trë nªn v« nghÜa. §iÒu nµy cµng ®óng ®èi víi ®iÒu kiÖn n­íc ta hiÖn nay. Trong c¸c cuéc ®Êu thÇu ë ViÖt Nam hiÖn nay th× viÖc chiÕm ®­îc sù ñng hé cña chñ ®Çu t­ vµ c¸c bªn liªn quan lµ cùc kú quan träng ®èi víi c¸c nhµ thÇu. ChÝnh v× vËy ®Ó th¾ng thÇu, ngoµi viÖc ®¸p øng tèt c¸c chØ tiªu trong tói hå s¬ hä cßn t×m ®ñ mäi c¸ch ®Ó chiÕm ®­îc sù ñng hé, sù ­u tiªn cña chñ ®Çu t­ còng nh­ c¸c c¬ quan chøc n¨ng kh¸c. §©y lµ mét vÊn ®Ò cßn g©y nhiÒu ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn kÕt qu¶ ®Êu thÇu.
d. TÝnh nghiªm minh cña luËt ph¸p:
Còng gièng nh­ c¸c ho¹t ®éng kh¸c hiÖu qu¶ cña c¸c cuéc ®Êu thÇu còng phô thuéc vµo viÖc luËt ph¸p cã ®Çy ®ñ, chÆt chÏ hay kh«ng? T×nh h×nh thùc thi luËt ph¸p nh­ thÕ nµo? Cã mét thùc tÕ lµ nhiÒu ho¹t ®éng ®· ®­îc luËt ph¸p quy ®Þnh cô thÓ nh­ng thùc thi rÊt kÐm. ChÝnh v× vËy ®· t¹o ra nhiÒu kÏ hë cho nh÷ng kÎ c¬ héi luån qua. VÝ dô nh ë ®Êu thÇu: Trong m«i tr­êng ®Êu thÇu lu«n tån t¹i kh¸i niÖm “Cöa sau”. C¸c nhµ thÇu khi tham gia ®Êu thÇu, ®Ó th¾ng thÇu hä ®· ®i cöa sau ®Ó chiÕm ®­îc sù ñng hé cña nh÷ng ngêi cã thÈm quyÒn (nhÊt lµ ®èi víi c¸c dù ¸n cã vèn ®Çu t­ Nhµ níc). HiÖn tîng nµy ®· lµm gi¶m kÕt qu¶ cña c¸c cuéc ®Êu thÇu. Nhµ thÇu chiÕm ®îc phÇn th¾ng kh«ng ph¶i lµ nhµ thÇu thùc hiÖn dù ¸n mét c¸ch tèt nhÊt cã khi cßn lµ nhµ thÇu yÕu kÐm kh«ng cã ®ñ n¨ng lùc.
4.2. Nh÷ng nh©n tè bªn trong.
a. N¨ng lùc cña chñ thÇu.
Cã thÓ nãi trong c¸c nh©n tè gãp phÇn vµo sù th¾ng thÇu th× n¨ng lùc cña c¸c nhµ thÇu lµ yÕu tè c¬ b¶n nhÊt. Bëi v× mét c«ng ty thùc sù cã n¨ng lùc tèt th× míi cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®¸p øng tèt c¸c yªu cÇu cña bªn mêi thÇu. N¨ng lùc cña c¸c nhµ thÇu ®­îc thÓ hiÖn qua mét sè chØ tiªu sau:
– N¨ng lùc vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ:
N¨ng lùc vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ thÓ hiÖn ë n¨ng lùc s¶n xuÊt thi c«ng cña nhµ thÇu, nÕu tæ chøc ®ã cã nhiÒu m¸y mãc hiÖn ®¹i quy m« lín, chøng tá nã cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó thi c«ng c¸c c«ng tr×nh quy m« lín. N¨ng lùc vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ còng nãi lªn tÝnh chuyªn m«n ho¸, tÝnh c¬ giíi trong tæ chøc ®ã nh­ thÕ nµo. Tæ chøc x©y dùng cã trang thiÕt bÞ th« s¬ kh«ng thÓ ®¶m tr¸ch thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cã quy m« lín, ®iÒu kiÖn thi c«ng phøc t¹p, c«ng nghÖ cao. ChÝnh v× vËy, n¨ng lùc vÒ trang thiÕt bÞ m¸y mãc cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn kh¶ n¨ng cña tæ chøc x©y dùng ®ã vµ do ®ã còng ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ ®Êu thÇu.
– N¨ng lùc vÒ nguån nh©n lùc:
Nh­ bÊt kú ë mét tæ chøc nµo, nh©n tè con ngêi cã vai trß träng t©m cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §èi víi c¸c tæ chøc x©y dùng còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt ®ã. Mét c«ng ty cã m¸y mãc hiÖn ®¹i, quy m« lín, cã nguån lùc tµi chÝnh dåi dµo nh­ng nÕu kh«ng cã nh÷ng con ngêi giái, kh«ng cã mét ®éi ngò c¸n bé chuyªn m«n cã tr×nh ®é cao th× còng kh«ng thÓ ph¸t huy ®­îc søc m¹nh tæng hîp cña m×nh. Nh­ng còng víi ®iÒu kiÖn ®ã mµ c«ng ty cã mét nguån nh©n lùc m¹nh víi c¬ cÊu hîp lý, tr×nh ®é chuyªn m«n cao, cïng hÕt lßng v× môc tiªu chung cña doanh nghiÖp th× céng víi nh÷ng nh©n tè vÒ trang thiÕt bÞ vµ nguån tµi chÝnh tèt sÏ t¹o nªn mét søc m¹nh v÷ng ch¾c cho c«ng ty.
– N¨ng lùc vÒ tµi chÝnh:
Víi mét nguån tµi chÝnh dåi dµo cho phÐp c«ng ty thùc hiÖn tèt nh÷ng dù ¸n cã quy m« lín, thêi gian dµi vµ lµ ®iÒu kiÖn tèt cho doanh nghiÖp th¾ng thÇu trong c¸c cuéc c¹nh tranh b»ng viÖc h¹ gi¸ thÊp nhÊt tíi møc cã thÓ.
N¨ng lùc tµi chÝnh lµ mét chØ tiªu hµng ®Çu ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng ®¸p øng còng nh­ sù linh ho¹t cña c«ng ty. TiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n nh­ thÕ nµo phô thuéc lín vµo kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña tæ chøc ®ã. Tõ ®ã, ta thÊy n¨ng lùc tµi chÝnh cã ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn kh¶ n¨ng th¾ng thÇu ®èi víi nhµ thÇu vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh cña chñ dù ¸n.
b. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c chñ thÇu.
Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña nhµ thÇu nh×n chung ®­îc ®¸nh gi¸ trªn hai mÆt ®ã lµ: §¸p øng c¸c yªu cÇu cña bªn mêi thÇu vµ mèi quan hÖ, uy tÝn cña tæ chøc ®ã.
– Kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c chØ tiªu c¬ b¶n cña chñ ®Çu t­:
Kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ mét nh©n tè tæng hîp, nã gåm nhiÒu nh©n tè nhá t¹o nªn, nh­ng c¬ b¶n trong mét cuéc ®Êu thÇu nã ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua mét sè chØ tiªu sau:
+ ChØ tiªu vÒ gi¸.
Gi¸ lu«n lu«n lµ chØ tiªu ®­îc chñ ®Çu t­ quan t©m nã võa mang tÝnh hiÖu qu¶ mÆt kh¸c còng thÓ hiÖn kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña nhµ thÇu. ë nh÷ng c«ng tr×nh mµ ®ßi hái vÒ kü thuËt kh«ng cao th× chØ tiªu vÒ gi¸ ®­îc ®em ra lµm chØ tiªu ®Ó xÐt duyÖt ®Çu tiªn, nhµ thÇu nµo cã gi¸ bá thÇu thÊp nhÊt trong khi vÉn ®¶m b¶o ®­îc yªu cÇu kü thuËt vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c th× coi nh­ nhµ thÇu ®ã ®· th¾ng thÇu.
ChÝnh v× vËy ®Ó c¹nh tranh víi c¸c nhµ thÇu kh¸c th× cÇn ph¶i cã mét nguån lùc ®ñ m¹nh ®Ó h¹ gi¸ thÊp nhÊt tíi møc cã thÓ. §©y lµ mét chiÕn l­îc rÊt th«ng dông ®èi víi c¸c nhµ thÇu.
+ Thêi gian thùc hiÖn.
Khi mµ nÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn th× vÊn ®Ò thêi gian, tiÕn ®é c«ng viÖc lµ rÊt quan träng, nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh mang tÝnh cÊp b¸ch ®ßi hái ph¶i gi¶i quyÕt ngay th× chØ tiªu thêi gian thùc hiÖn ®­îc ®a lªn chØ tiªu hµng ®Çu. VÊn ®Ò thêi gian kh«ng chØ quan träng víi c¸c chñ ®Çu t­ mµ nã cßn lµ vÊn ®Ò mµ c¸c nhµ thÇu lu«n lu«n ph¶i quan t©m. Rót ng¾n ®­îc thêi gian x©y dùng cã nghÜa lµ rót ng¾n ®­îc thêi gian quay vßng vèn, gi¶m chi phÝ c¬ héi. §ã lµ nh÷ng chØ tiªu lµm gi¶m chi phÝ kh¸ lín cho c¸c nhµ thÇu.
+ ChÊt l­îng c«ng viÖc.
ChØ tiªu chÊt l­îng nãi lªn kh¶ n¨ng vÒ kü thuËt, tr×nh ®é chuyªn m«n trong thi c«ng c¸c c«ng tr×nh còng nh­ sù chÊp hµnh c¸c ®Þnh møc vÒ tiªu chuÈn kü thuËt mét c¸ch nghiªm ngÆt. Trong bèi c¶nh kinh tÕ n­íc ta ngµy cµng ®i lªn, ®i cïng víi nã lµ sù ®ßi hái vÒ chÊt l­îng hµng ho¸ còng ph¶i cao h¬n. Tr­íc t×nh h×nh nh­ vËy, ®Ó t¹o ®­îc uy tÝn trªn thÞ tr­êng x©y dùng th× ®ßi hái nhµ thÇu ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l­îng, cÇn ph¶i ®a vµo c¸c m« h×nh qu¶n lý chÊt l­îng trong ®¬n vÞ m×nh, dÇn dÇn x©y dùng ®îc h×nh ¶nh tèt vµ n©ng cao uy tÝn cña m×nh trong m¾t c¸c nhµ ®Çu t­.
+ ChØ tiªu vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng.
§· cã mét thêi gian dµi trong qu¸ khø vÊn ®Ò b¶o vÖ m«i tr­êng bÞ xem nhÑ. HËu qu¶ lµ m«i tr­êng ®· bÞ ¶nh h­ëng nÆng nÒ tõ c¸c ho¹t ®éng x©y dùng vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. Tr­íc t×nh tr¹ng nh­ vËy, vÊn ®Ò b¶o vÖ m«i tr­êng ®· ®­îc c¸c chñ ®Çu t­ ®Æt ra, ®ßi hái c¸c nhµ thÇu trong ph­¬ng ¸n cña m×nh ph¶i cã ph­¬ng thøc b¶o vÖ m«i tr­êng. Trong c¸c dù ¸n cã tÝnh c«ng céng, c¶nh quan m«i tr­êng ®­îc c¸c nhµ ®Çu t­ rÊt quan t©m ®Õn ph­¬ng ¸n b¶o vÖ m«i tr­êng. Do ®ã, ®Ó hå s¬ dù thÇu cña m×nh cã tÝnh thuyÕt phôc cao h¬n, c¸c nhµ thÇu ph¶i quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn vÊn ®Ò m«i tr­êng.
+ Uy tÝn cña nhµ thÇu.
Trong bÊt kú mét c«ng viÖc g×, uy tÝn lu«n cã mét vÞ trÝ quan träng. Mét tæ chøc nÕu kh«ng cã mét uy tÝn nhÊt ®Þnh th× khã cã thÓ tån t¹i ®­îc trªn thÞ tr­êng. Trong ®Êu thÇu, uy tÝn cña c¸c nhµ thÇu thÓ hiÖn rÊt râ ë c¸c c«ng tr×nh ®· tõng thi c«ng. Do vËy, ®Ó ®¸nh gi¸ uy tÝn cña nhµ thÇu, chñ ®Çu t­ rÊt quan t©m ®Õn chÊt l­îng nh÷ng c«ng tr×nh cña nhµ thÇu ®· tõng thi c«ng.
Víi tÇm quan träng nh­ vËy, ®Ó cã uy tÝn ngµy cµng cao víi c¸c chñ ®Çu t­ ®ßi hái nhµ thÇu ph¶i lu«n cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, hoµn thµnh hîp ®ång tèt. Qua ®ã søc c¹nh tranh trong c¸c cuéc ®Êu thÇu ®­îc n©ng lªn.
– N¨ng lùc Marketing:
Trong qu¸ khø khi mµ nÒn kinh tÕ n­íc ta ch­a më cöa hay giai ®o¹n nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cßn s¬ khai th× c¸c ho¹t ®éng Marketing ë n­íc ta cßn rÊt h¹n chÕ ®Æc biÖt lµ trong ngµnh x©y dùng. Mét sè n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®· ph¸t triÓn th× trong x©y dùng c¸c ho¹t ®éng Marketing: quan hÖ giao tiÕp, qu¶ng c¸o… ®· ®i vµo ho¹t ®éng. Thùc tÕ cho thÊy mét ®¬n vÞ x©y dùng ®Ó cã ®­îc kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao th× viÖc t¹o ®­îc mét néi lùc m¹nh cha ®ñ mµ cÇn ph¶i t¹o ra ®­îc mét h×nh ¶nh tèt trªn thÞ tr­êng, ®ã lµ c¸c mèi quan hÖ ngo¹i giao, uy tÝn cña c«ng ty… Muèn lµm ®îc ®iÒu ®ã c«ng ty cÇn cã c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm, ®ã lµ c¸c c«ng tr×nh víi chÊt lîng cao ®¸p øng yªu cÇu cña chñ ®Çu t­…
Nh­ ta ®· biÕt ®Êu thÇu còng lµ mét h×nh thøc b¸n hµng, h×nh thøc tiªu thô s¶n phÈm. §Ó kh¸ch hµng tin t­ëng vµ tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh th× Marketing kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh gay g¾t nh­ b©y giê.
5. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®Êu thÇu víi c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p
5.1. ChØ tiªu sè l­îng c«ng tr×nh tróng thÇu vµ gi¸ trÞ tróng thÇu hµng n¨m
Gi¸ trÞ tróng thÇu hµng n¨m lµ tæng gi¸ trÞ cña tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh mµ doanh nghiÖp x©y dùng ®· tham gia ®Êu thÇu vµ tróng thÇu trong n¨m (kÓ c¶ gãi thÇu cña h¹ng môc c«ng tr×nh).
ChØ tiªu gi¸ trÞ chóng thÇu vµ sè c«ng tr×nh chóng thÇu qua c¸c n¨m cho ta biÕt kh¸i qu¸t nhÊt t×nh h×nh kÕt qu¶ dù thÇu cña c¸c doanh nghiÖp. Th«ng qua ®ã ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c«ng t¸c dù thÇu trong n¨m.
5.2. ChØ tiªu x¸c suÊt chóng thÇu
ChØ tiªu nµy ®­îc x¸c ®Þnh theo hai mÆt biÓu hiÖn lµ:
C¸c chØ tiªu nµy còng ®­îc ®¸nh gi¸ theo tõng n¨m. Trªn thùc tÕ hai chØ tiªu nµy th­êng kh«ng b»ng nhau do gi¸ trÞ ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh kh¸c nhau. ViÖc ®¸nh gi¸ ®­îc c¨n cø vµo tõng kÕt qu¶ cô thÓ.
5.3. ChØ tiªu thÞ phÇn vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp x©y dùng trªn thÞ tr­êng x©y dùng.
ChØ tiªu thÞ phÇn còng ®­îc ®o b»ng hai mÆt biÓu hiÖn ®ã lµ phÇn thÞ tr­êng tuyÖt ®èi vµ phÇn thÞ tr­êng t­¬ng ®èi.
– PhÇn thÞ tr­êng t­¬ng ®èi cña doanh nghiÖp ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së so s¸nh phÇn thÞ tr­êng tuyÖt ®èi cña doanh nghiÖp víi phÇn thÞ tr­êng tuyÖt ®èi cña mét hoÆc mét sè ®èi thñ c¹nh tranh m¹nh nhÊt.
§èi víi chØ tiªu uy tÝn doanh nghiÖp ®©y lµ chØ tiªu ®Þnh tÝnh mang tÝnh chÊt bao trïm. Nã cã liªn quan tíi tÊt c¶ c¸c chØ tiªu trªn vµ nhiÒu yÕu tè kh¸c nh­: ho¹t ®éng marketing, quan hÖ cña doanh nghiÖp víi c¸c tæ chøc…
II. Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n cña quy chÕ ®Êu thÇu
C¸c h×nh thøc ®Êu thÇu
§Êu thÇu réng r·i
§©y lµ h×nh thøc ®Êu thÇu kh«ng h¹n chÕ sè l­îng nhµ thÇu tham gia. Bªn mêi thÇu ph¶i th«ng b¸o c«ng khai vÒ c¸c ®iÒu kiÖn, thêi gian dù thÇu trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng hoÆc th«ng b¸o trªn tê th«ng tin vÒ ®Êu thÇu vµ trang Web vÒ ®Êu thÇu cña Nhµ n­íc vµ cña Bé, ngµnh ®Þa ph­¬ng tèi thiÓu 10 ngµy tr­íc khi ph¸t hµnh hå s¬ mêi thÇu.
§Êu thÇu h¹n chÕ
§©y lµ h×nh thøc ®Êu thÇu mµ bªn mêi thÇu mêi mét sè nhµ thÇu cã ®ñ kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc tham dù. Trong tr­êng hîp thùc tÕ cã Ýt h¬n 5 nhµ thÇu th× ph¶i b¸o c¸o lªn ng­êi cã thÈm quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh. Chñ dù ¸n quyÕt ®Þnh danh s¸ch nhµ thÇu tham dù trªn c¬ së ®¸nh gi¸ cña bªn mêi thÇu trªn c¬ së kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc cña nhµ thÇu, song ph¶i ®¶m b¶o kh¸ch quan, c«ng b»ng vµ ®óng ®èi t­îng . §iÒu kiÖn ¸p dông:
ChØ cã mét så nhµ thÇu cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña gãi thÇu.
Do nguån vèn sö dông yªu

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Chuyên đề Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu thầu ở Công ty Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *