[block id=”bo-sung-1″]

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đã bước sang một hướng mới đó là chuyển từ nền kinh tế với cơ chế quản lý tập trung sang nền kinh tế thị trường. Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp sản xuất đang đứng trước những thử thách gay gắt của quy luật cạnh tranh. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay khi nền kinh tế Việt Nam đang đứng trong thời kỳ mở cửa và hội nhập vào các khu vực như: APEC, ASEAN, AFTA và WTO, mức độ mở cửa thị trường hàng hóa, dịch vụ, tài chính, ngân hàng sẽ mạnh mẽ hơn để đưa nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Vì vậy, muốn tồn tại và phát triển được thì doanh nghiệp phải nắm bắt được thị trường, tạo chỗ đứng cho sản phẩm của mình. Để đạt được mục tiêu đó, các doanh nghiệp cần phải có một hệ thống quản lý tài chính cung cấp thông tin chính xác để ra quyết định đúng đắn trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình. Song những kiến thức về quản lý tài chính còn tương đối mới mẻ đối với các doanh nghiệp. Do đó, quản lý tài chính doanh nghiệp cần phải được thay đổi với những kiến thức về nền kinh tế thị trường hiện đại để phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế hiện nay.
Chính vì vậy, em chọn đề tài “ Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại công ty cổ phần may II Hưng Yên” làm đề tài tốt nghiệp.
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững phải đặt ra được những mục tiêu của mình, phải vạch ra các chiến lược ngắn hạn và dài hạn nhằm mục đích cuối cùng là tăng giá trị tài sản cho chủ sở hữu. Quản lý tài chính doanh nghiệp là nhằm thực hiện được mục tiêu đó. Các quyết định tài chính trong doanh nghiệp như: quyết định đầu tư, quyết định huy động vốn, quyết định về phân phối ngân quỹ đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Trong quản lý tài chính, nhà quản lý phải cân nhắc các yếu tố bên trong và các yếu tố bên ngoài để đưa ra các quyết định làm tăng giá trị tài sản cho chủ sở hữu và phù hợp với lợi ích của chủ sở hữu.
Chính vì vậy, mục tiêu nghiên cứu của đề tài “ Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại công ty cổ phần may II Hưng Yên” là để đánh giá những hiệu quả và những hạn chế còn tồn tại trong công tác quản lý tài chính của công ty. Qua việc nghiên cứu đề tài, em có thể vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, tiến hành xem xét, tổng hợp phân tích các số liệu, các báo cáo tài chính công ty cung cấp, đánh giá tình hình quản lý tài chính của công ty. Xuất phát từ thực trạng, em xin đề xuất một số giải pháp với mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển chung của cả doanh nghiệp.
3. ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU
– Đối tượng nghiên cứu: từ các báo cáo tài chính của doanh nghiệp như: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các biểu kế toán sẽ tiến hành tổng hợp, phân tích, so sánh các số liệu để đạt được mục tiêu nghiên cứu.
– Phạm vi nghiên cứu: phân tích các báo cáo tài chính của công ty trong giai đoạn 2007 – 2009 nhằm đánh giá thực trạng quản lý tài chính hiện tại và xu hướng phát triển của công ty.
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
– Phương pháp thu thập số liệu: thu thập số liệu qua các báo cáo và tài liệu của cơ quan thực tập.
– Phương pháp xử lý số liệu: lý luận cơ bản là chủ yếu, sau đó tiến hành phân tích các số liệu thực tế thông qua các báo cáo, tài liệu của cơ quan thực tập. So sánh, phân tích, tổng hợp các biến số biến động qua các năm, qua đó có thể thấy được thực trạng của doanh nghiệp trong những năm qua, trong hiện tại và định hướng trong tương lai.

chuyen_de_nang_cao_hieu_qua_quan_ly_tai_chinh_tai_cong_ty_co

doc78 trang | Chia sẻ: tienduy345 | Ngày: 13/04/2016 | Lượt xem: 2578 | Lượt tải: 45download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại công ty cổ phần may II Hưng Yên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

LỜI MỞ ĐẦU
TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đã bước sang một hướng mới đó là chuyển từ nền kinh tế với cơ chế quản lý tập trung sang nền kinh tế thị trường. Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp sản xuất đang đứng trước những thử thách gay gắt của quy luật cạnh tranh. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay khi nền kinh tế Việt Nam đang đứng trong thời kỳ mở cửa và hội nhập vào các khu vực như: APEC, ASEAN, AFTA và WTO, mức độ mở cửa thị trường hàng hóa, dịch vụ, tài chính, ngân hàng sẽ mạnh mẽ hơn để đưa nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Vì vậy, muốn tồn tại và phát triển được thì doanh nghiệp phải nắm bắt được thị trường, tạo chỗ đứng cho sản phẩm của mình. Để đạt được mục tiêu đó, các doanh nghiệp cần phải có một hệ thống quản lý tài chính cung cấp thông tin chính xác để ra quyết định đúng đắn trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình. Song những kiến thức về quản lý tài chính còn tương đối mới mẻ đối với các doanh nghiệp. Do đó, quản lý tài chính doanh nghiệp cần phải được thay đổi với những kiến thức về nền kinh tế thị trường hiện đại để phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế hiện nay.
Chính vì vậy, em chọn đề tài “ Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại công ty cổ phần may II Hưng Yên” làm đề tài tốt nghiệp.
MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững phải đặt ra được những mục tiêu của mình, phải vạch ra các chiến lược ngắn hạn và dài hạn nhằm mục đích cuối cùng là tăng giá trị tài sản cho chủ sở hữu. Quản lý tài chính doanh nghiệp là nhằm thực hiện được mục tiêu đó. Các quyết định tài chính trong doanh nghiệp như: quyết định đầu tư, quyết định huy động vốn, quyết định về phân phối ngân quỹđều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Trong quản lý tài chính, nhà quản lý phải cân nhắc các yếu tố bên trong và các yếu tố bên ngoài để đưa ra các quyết định làm tăng giá trị tài sản cho chủ sở hữu và phù hợp với lợi ích của chủ sở hữu.
Chính vì vậy, mục tiêu nghiên cứu của đề tài “ Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại công ty cổ phần may II Hưng Yên” là để đánh giá những hiệu quả và những hạn chế còn tồn tại trong công tác quản lý tài chính của công ty. Qua việc nghiên cứu đề tài, em có thể vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, tiến hành xem xét, tổng hợp phân tích các số liệu, các báo cáo tài chính công ty cung cấp, đánh giá tình hình quản lý tài chính của công ty. Xuất phát từ thực trạng, em xin đề xuất một số giải pháp với mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển chung của cả doanh nghiệp.
ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU
– Đối tượng nghiên cứu: từ các báo cáo tài chính của doanh nghiệp như: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các biểu kế toán sẽ tiến hành tổng hợp, phân tích, so sánh các số liệu để đạt được mục tiêu nghiên cứu.
– Phạm vi nghiên cứu: phân tích các báo cáo tài chính của công ty trong giai đoạn 2007 – 2009 nhằm đánh giá thực trạng quản lý tài chính hiện tại và xu hướng phát triển của công ty.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
– Phương pháp thu thập số liệu: thu thập số liệu qua các báo cáo và tài liệu của cơ quan thực tập.
– Phương pháp xử lý số liệu: lý luận cơ bản là chủ yếu, sau đó tiến hành phân tích các số liệu thực tế thông qua các báo cáo, tài liệu của cơ quan thực tập. So sánh, phân tích, tổng hợp các biến số biến động qua các năm, qua đó có thể thấy được thực trạng của doanh nghiệp trong những năm qua, trong hiện tại và định hướng trong tương lai.
KẾT CẤU ĐỀ TÀI
Chương I: Những lý luận cơ bản về tài chính doanh nghiệp và quản lý tài chính doanh nghiệp
Chương II: Thực trạng quản lý tài chính tại công ty cổ phần may II Hưng Yên
Chương III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại công ty cổ phần may II Hưng Yên
CHƯƠNG 1
NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Hiệu quả quản lý tài chính doanh nghiệp
1.1.1 Tài chính doanh nghiệp
Tài chính doanh nghiệp được hiểu là những quan hệ giá trị giữa doanh nghiệp với các chủ thể trong nền kinh tế.
Các quan hệ tài chính doanh nghiệp chủ yếu:
– Quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước
Mối quan hệ này thể hiện ở chỗ Nhà nước cấp phát, hỗ trợ và góp vốn cổ phần theo những nguyên tắc và phương thức nhất định để tiến hành sản xuất kinh doanh và phân chia lợi nhuận. Đồng thời mối quan hệ tài chính này cũng phản ánh những quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị phát sinh trong quá trình phân phối và phân phối lại tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân thông qua các khoản thuế mà doanh nghiệp phải nộp vào Ngân sách Nhà nước theo luật định.
– Quan hệ giữa doanh nghiệp với thị trường tài chính
Các quan hệ này được thể hiện thông qua việc tài trợ các nhu cầu vốn của doanh nghiệp.
Với thị trường tiền tệ, thông qua hệ thống ngân hàng các doanh nghiệp nhận được các khoản tiền vay để tài trợ cho các nhu cầu vốn ngắn hạn và ngược lại, các doanh nghiệp phải hoản trả vốn vay và tiền lãi trong thời hạn nhất định.
Với thị trường vốn, thông qua hệ thống các tổ chức trung gian khác, doanh nghiệp tìm kiếm các nguồn tài trợ khác để đáp ứng nhu cầu vốn dài hạn bằng cách phát hành các chứng khoán. Ngược lại, các doanh nghiệp phải hoàn trả mọi khoản lãi cho các chủ thể tham gia đầu tư vào doanh nghiệp bằng một khoản tiền cố định hay phụ thuộc vào khả năng kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua thị trường tài chính, các doanh nghiệp có thể đầu tư vốn nhàn rỗi của mình bằng cách kí gửi vào hệ thống ngân hàng hoặc đầu tư vào chứng khoán của các doanh nghiệp khác.
– Quan hệ giữa doanh nghiệp với các thị trường khác
Các thị trường khác như thị trường hàng hóa, dịch vụ, sức lao độnglà chủ thể hoạt động sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp phải sử dụng vốn để mua sắm các yếu tố sản xuất như vật tư, máy móc thiết bị, trả công lao động, chi trả các dịch vụĐồng thời thông qua các thị trường, doanh nghiệp xác định nhu cầu sản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp cung ứng, để làm cơ sở hoạch định ngân sách đầu tư, kế hoạch sản xuất, tiếp thịnhằm làm cho sản phẩm của doanh nghiệp luôn đáp ứng nhu cầu của thị trường.
– Quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp
Đây là mối quan hệ tài chính khá phức tạp, phản ánh quan hệ tài chính giữa các bộ phận sản xuất kinh doanh, giữa các bộ phận quản lý, giữa các thành viên trong doanh nghiệp, giữa quyền sở hữu vốn và quyền sử dụng vốn.
1.1.2 Quản lý tài chính doanh nghiệp
1.1.2.1 Khái niệm
Quản lý tài chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong công tác quản lý công ty, bao gồm lên kế hoạch sử dụng các nguồn vốn, đảm bảo thực hiện các dự án kinh doanh, theo dõi, đánh giá và điều chỉnh kịp thời kế hoạch tài chính, quản lý công nợ của khách hàng, của đối tác từ đó thực hiện báo cáo cho các cấp lãnh đạoNói một cách khác, quản lý tài chính là những hoạt động tổng hợp, phân tích đánh giá thực trạng về tài chính và đưa ra những quyết định về mặt tài chính ngắn hạn cũng như dài hạn của công ty.
1.1.2.2 Các nội dung cơ bản về quản lý tài chính doanh nghiệp
Quản lý tài chính doanh nghiệp nhằm giải quyết các vấn đề sau:
1.Dự toán vốn dài hạn: Nên đầu tư dài hạn vào đâu và đầu tư bao nhiêu cho phù hợp với loại hình kinh doanh của doanh nghiệp. Đây cũng được coi là chiến lược đầu tư dài hạn của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có cơ sở để dự toán vốn đầu tư.
2.Cơ cấu vốn: Những nguồn vốn mà doanh nghiệp có thể khai thác là những nguồn nào?
3.Quản lý tài sản ngắn hạn: Doanh nghiệp sẽ quản lý hoạt động tài chính hàng ngày như thế nào? Đây chính là việc ra các quyết định tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp quản lý tài sản ngắn hạn của mình.
Ba vấn đề trên về quản lý tài chính doanh nghiệp là ba vấn đề quan trọng và bao trùm nhất về tài chính doanh nghiệp. Suy cho cùng, nội dung quản lý tài chính doanh nghiệp đề cập trên hai phương diện: Quản lý tài sản và quản lý nguồn vốn.
1.1.2.3 Vai trò của quản lý tài chính doanh nghiệp
Quản lý tài chính luôn giữ một vai trò quan trọng trong việc quản lý doanh nghiệp, nó quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Trong nền kinh tế hiện nay, quản lý tài chính càng trở nên quan trọng vì khi đầu tư vốn vào một doanh nghiệp, chủ đầu tư luôn xem xét doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả hay không thông qua việc phân tích, đánh giá kĩ năng quản lý tài chính của doanh nghiệp đó. Từ đó họ mới đưa ra quyết định đầu tư cho doanh nghiệp hay không và đầu tư bao nhiêu.
Quản lý tài chính là một hoạt động có liên hệ với mọi hoạt động khác của doanh nghiệp. Một quyết định tài chính đúng đắn sẽ mang lại cho doanh nghiệp cơ hội kinh doanh và có được lợi nhuận mong muốn. Ngược lại, nó sẽ gây ra tổn thất khôn lường cho doanh nghiệp và cho nền kinh tế. Bên cạnh đó, trong một môi trường nhất định, nếu doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả sẽ góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Vì vậy, hiệu quả quản lý tài chính doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả quản lý tài chính quốc gia.
1.1.3 Hiệu quả quản lý tài chính doanh nghiệp
1.1.3.1 Sự cần thiết nâng cao hiệu quả quản lý tài chính doanh nghiệp
Quản lý tài chính doanh nghiệp chính là việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp nhằm đưa ra các thông tin giúp nhà quản trị tìm ra những giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Vì vậy việc nghiên cứu hiệu quả tài chính doanh nghiệp là hết sức cần thiết và có ý nghĩa trong hệ thống quản lý tài chính.
Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính nhằm giúp các doanh nghiệp tồn tại và phát triển một cách bền vững. Mặt khác, hiệu quả quản lý tài chính doanh nghiệp còn là một chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh, trình độ quản lý của doanh nghiệp, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.
Phân tích hiệu quả quản lý tài chính bao gồm việc phân tích quy mô, cơ cấu, cách thức tổ chức và quản lý tài sản, nguồn vốn cũng như chính sách tài chính của doanh nghiệp thông qua việc phân tích các chỉ tiêu như hiệu quả sử dụng tài sản, nguồn vốn, chi phí…trong một thời kì nhất định. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh chính là cơ sở, căn cứ để đưa ra các quyết định trong ngắn hạn và dài hạn.
Việc phân tích hiệu quả quản lý tài chính cần được xem xét trên mọi góc độ và việc tổng hợp số liệu phải xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau như kế toán tài chính, kế toán quản trị nhằm đảm bảo sự chính xác.
1.1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý tài chính
Do việc quản lý tài chính dựa trên hai phương diện chủ yếu đó là quản lý tài sản và quản lý nguồn vốn. Do vậy, muốn đánh giá hiệu quả quản lý tài chính, chúng ta sẽ dựa trên việc đánh giá hiệu quả quản lý tài sản và nguồn vốn thông qua các chỉ tiêu sau:
Hiệu quả sử dụng tổng tài sản
Hiệu quả sử dụng tài sản cố định
Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
Hiệu quả sử dụng tổng nguồn vốn
Hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
Tình hình công nợ và thanh toán
Hiệu quả sử dụng vốn vay
Hiệu quả sử dụng chi phí
Hiệu quả sử dụng tổng tài sản ROA ( return on assest) được xác định bằng công thức:
Lợi nhuận sau thuế
Tổng tài sản bình quân
ROA = (1-1)
Chỉ tiêu này cho biết một đồng tài sản đem lại bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế.
Hiệu quả sử dụng tài sản cố định : được đánh giá thông qua các chỉ tiêu sau:
* Sức sản xuất của tài sản cố định( vòng quay TSCĐ)
Doanh thu thuần
Tài sản cố định bình quân
Sức sản xuất TSCĐ = (1-2)
Chỉ tiêu này phản ánh doanh nghiệp sử dụng tài sản cố định có hiệu quả hay không, nó cho biết một đồng tài sản cố định tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu.
Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn: Được đánh giá thông qua:
Doanh thu thuần
* Sức sản xuất của TSNH
TSNH bình quân
Sức sản xuất của TSNH = (1-3)
Chỉ tiêu này phản ánh một đồng TSNH sử dụng bình quân trong kì tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu thuần.
* Sức sinh lời của tài sản ngắn hạn:
Lợi nhuận sau thuế
Sức sinh lời của TSNH = (đ/đ) (1-4)
TSNH bình quân
Chỉ tiêu này phản ánh một đồng tài sản ngắn hạn sử dụng bình quân trong kì tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế.
Giá vốn hàng bán
* Hệ số quay vòng hàng tồn kho:
Hàng tồn kho bình quân
Hệ số quay vòng hàng tồn kho = (1-5)
* Vòng quay các khoản phải thu:
Doanh thu thuần
Số dư bình quân các khoản phải thu
Vòng quay các khoản phải thu = (1-6)
Chỉ tiêu này phản ánh trong một kì kinh doanh, các khoản phải thu quay được mấy vòng.
Luân chuyển
* Số vòng luân chuyển vốn lưu động (K )
Doanh thu thuần
Vốn lưu động bquân
K luân chuyển = (1-7)
Chỉ tiêu này cho biết số vòng vốn lưu động luân chuyển trong 1 kì phân tích. K càng lớn thì vốn lưu động sử dụng càng có hiệu quả.
* Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động ( Kđảm nhiệm)
Vốn lưu động bquân
Doanh thu thuần
Kđảm nhiệm = (1-8)
Chỉ tiêu này phản ánh để tạo ra được một đồng doanh thu thì cần bao nhiêu đồng vốn lưu động. Hệ số này càng thấp chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn lưu động càng cao, số vốn lưu động tiết kiệm được càng lớn.
Hiệu quả sử dụng tổng nguồn vốn
* Tỷ số nợ và tỷ số tự tài trợ:
Nợ phải trả
Tổng nguồn vốn
Tỷ số nợ = (1-9)
Chỉ tiêu này phản ánh tỷ lệ vốn vay trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp. Tỷ số nợ có giá trị càng cao thì khả năng tự chủ của doanh nghiệp càng thấp.
Vốn chủ sở hữu
Tổng nguồn vốn
Tỷ số tự tài trợ = (1-10)
Chỉ tiêu này phản ánh tỷ lệ vốn chủ sở hữu trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp. Tỷ số này có giá trị càng cao thì khả năng tự chủ của doanh nghiệp càng cao.
* Vốn luân chuyển
Vốn luân chuyển = Tổng tài sản ngắn hạn – Tổng nợ ngắn hạn (1-11)
Vốn luân chuyển phản ánh số tiền được tài trợ từ các nguồn dài hạn mà không đòi hỏi phải chi trả trong thời gian ngắn hạn.
Hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu: được thể hiện qua các chỉ tiêu sau :
*.Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
Lợi nhuận sau thuế
Vốn chủ sở hữu bình quân
ROE = (1-12)
Chỉ tiêu này cho biết 1 đồng vốn chủ sở hữu bình quân sử dụng trong kì tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Chỉ tiêu này càng lớn chứng tỏ vốn chủ sở hữu được sử dụng càng hiệu quả.
Hiệu quả sử dụng vốn vay : được thể hiện qua chỉ tiêu hệ số thanh toán lãi vay và sức sinh lời của tổng nguồn vốn.
* Hệ số thanh toán lãi vay:
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay
Lãi vay
Hệ số thanh toán lãi vay = (1-13)
Hệ số này cho biết lợi nhuận trước thuế và lãi vay của doanh nghiệp có đủ trả lãi hay không. Hệ số này lớn hơn 1, lợi nhuận của doanh nghiệp đủ khả năng trả lãi và ngược lại. Chỉ tiêu này càng cao thì khả năng sinh lợi của vốn vay càng tốt.
Hiệu quả sử dụng chi phí:
Chi phí của doanh nghiệp bao gồm : giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính và chi phí khác. Để đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí, thông qua các chỉ tiêu sau:
* Tỷ suất lợi nhuận so với giá vốn hàng bán
Tỷ suất lợi nhuận so với giá vốn hàng bán
Lợi nhuận thuần từ hđsxkd
Giá vốn hàng bán
= (1-14)
Chỉ tiêu này cho biết doanh nghiệp đầu tư 100 đồng giá vốn hàng bán thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Chỉ tiêu này càng cao thì mức lợi nhuận trong giá vốn càng lớn, doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng có hiệu quả.
* Tỷ suất lợi nhuận kế toán trước thuế so với tổng chi phí:
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế so vơi tổng chi phí
Lợi nhuận trước thuế
Tổng chi phí
= (1-15)
Chỉ tiêu này cho biết doanh nghiệp đầu tư 100 đồng chi phí thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận trước thuế. Tỷ suất này càng cao thì doanh nghiệp sử dụng chi phí càng hiệu quả.
1.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả quản lý tài chính doanh nghiệp.
1.2.1 Phương pháp tỉ số
Phương pháp tỉ số là phương pháp trong đó các tỉ số được sử dụng để phân tích. Mỗi tỷ số là một biểu thức toán học đơn giản thể hiện mối quan hệ của một mục này so với mục khác. Để tính được một tỷ số có giá trị, giữa các mục phải có mối quan hệ đáng kể. Sử dụng các tỷ số là công cụ giúp cho việc phân tích và diễn giải, song chúng không thể thay thế cho việc suy luận hợp logic. Các hệ số thường được sử dụng trong phân tích là:
– Nhóm tỷ số phản ánh khả năng thanh toán
– Nhóm tỷ số phản ánh cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư
– Nhóm tỷ số phản ánh khả năng hoạt động
– Nhóm tỷ số phản ánh khả năng sinh lời
1.2.1 Phương pháp so sánh
Phương pháp so sánh là phương pháp được sử dụng phổ biến trong phân tích hoạt động kinh doanh. Để đánh giá tình trạng tài chính của một doanh nghiệp cần so sánh các tỉ số của doanh nghiệp với các tỉ số tham chiếu. Như vậy, phương pháp so sánh luôn được sử dụng kết hợp với các phương pháp phân tích tài chính khác.
– Điều kiện so sánh: cần quan tâm tới điều kiện thời gian và không gian.
Khi so sánh theo thời gian, nhà phân tích so sánh kỳ này với kỳ trước để nhận biết xu hướng thay đổi tình hình tài chính của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu được tính trong cùng một khoảng thời gian hạch toán, phải thống nhất trên 3 mặt :
+ Phải cùng phản ánh một nội dung kinh tế phản ánh chỉ tiêu.
+ Phải cùng một phương pháp tính toán chỉ tiêu.
+ Phải cùng một đơn vị tính
Khi so sánh theo không gian tức là so sánh với mức trung bình của ngành để đánh giá được vị thế của doanh nghiệp trong ngành.
Các hình thức so sánh:
+ So sánh theo chiều dọc : còn gọi là phân tích theo chiều dọc, nhằm đánh giá quan hệ kết cấu và biến động kết cấu của các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính.
+ So sánh theo chiều ngang: còn gọi là phân tích theo chiều ngang, nhằm đánh giá biến động theo thời gian và nhận biết xu hướng của các biến động của các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính.
+ So sánh và xác định xu hướng và tính liên hệ của các chỉ tiêu: các chỉ tiêu riêng biệt hay các chỉ tiêu tổng cộng trên báo cáo được xem xét trong mối quan hệ với các chỉ tiêu phản ánh quy mô chung, và chúng có thể được xem xét nhiều kỳ (từ 3 đến 5 năm) để cho ta thấy rõ xu hướng phát triển của các xu hướng nghiên cứu.
+ So sánh các tỉ số chủ yếu với chỉ tiêu bình quân chung của ngành: Tính các tỉ số chủ yếu từ các chỉ tiêu trên các báo cáo tài chính và so sánh với giá trị bình quân chung của ngành để đánh giá vị thế của doanh nghiệp.
Kết quả phân tích thường được thể hiện bắng số tuyệt đối, số tương đối hay số bình quân.
– Số tuyệt đối phản ánh về mặt quy mô hay số lượng của chi tiêu phân tích giữa các kỳ phân tích.
– Số tương đối phản ánh kết cấu và sự thay đổi về kết cấu hoặc tốc độ biến động của các chỉ tiêu phân tích giữa các kỳ phân tích.
– Số bình quân phản ánh giá trị đai diện trong một thời kì của một chỉ tiêu.
1.2.3 Phân tích tài chính Dupont
Phân tích tài chính Dupont có bản chất là tách một tỷ số tổng hợp phản ánh sức sinh lợi của doanh nghiệp như thu nhập trên tài sản (ROA), thu nhập sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) thành tích số các chuỗi tỷ số có mối quan hệ nhân quả với nhau. Từ đó ta thấy được ảnh hưởng của các tỷ số đó với các tỷ số tổng hợp.
* Ưu điểm của phương pháp :
– Tính đơn giản. Đây là công cụ tốt để cung cấp cho mọi người kiến thức căn bản giúp tác động tích cực đến kết quả kinh doanh của công ty.
– Giúp đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty một cách đầy đủ, khách quan và toàn diện. Từ đó đưa ra các biện pháp nhằm cải thiện, tăng cường công tác quản lý của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
* Nhược điểm:
– Dựa vào số liệu kế toán cơ bản nhưng có thể không đáng tin cậy.
– Không bao gồm chi phí vốn
– Mức độ tin cậy của mô hình hoàn toàn phụ thuộc vào giả thuyết và số liệu đầu vào.
* Mô hình phân tích tài chính Dupont:
ROE
ROA
Tỉ suất sinh lợi trên DT
Vòng quay tổng tài sản
Lợi nhuận ròng
Doanh thu
Doanh thu
Tổng tài sản
Giá vốn hàng bán
Chi phí qlý, bán hàng
Chi phí lãi vay
Thuế TNDN
Tiền mặt
Hàng tồn kho
Các khoản phải thu
Tài sản lưu động khác
Đất đai
Nhà xưởng
Máy móc thiết bị
Tài sản cố định vô hình
Doanh thu
Tổng chi phí
Tài sản lưu động
Tài sản cố định
Đo lường hiệu quả của việc sử dụng tài sản để tạo ra doanh thu
Đo lường các khoản đầu tư vào TSLĐ cần cho việc duy trì hđộng KD
Đo lường các khoản đầu tư vào TS dài hạn và đem lại doanh thu

-/-
-/-
-/-
x
+
ROE
ROA
Tỉ suất sinh lợi trên DT
Vòng quay tổng tài sản
Lợi nhuận ròng
Doanh thu
Doanh thu
Tổng tài sản
Giá vốn hàng bán
Chi phí qlý, bán hàng
Chi phí lãi vay
Thuế TNDN
Tiền mặt
Hàng tồn kho
Các khoản phải thu
Tài sản lưu động

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Chuyên đề Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại công ty cổ phần may II Hưng Yên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *