Đồ án Thiết kế đập đất mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] I. Nhiệm vụ công trình Hồ chứa nước H trên sông S đảm nhiệm vụ sau: 1. Cấp nước tưới cho 1650 ha ruộng đất canh tác 2. Cấp nước sinh hoạt cho 5000 dân 3. Kết hợp nuôi cá ở lòng hồ, tạo cảnh quan môi trường, sinh thái và phục vụ […]

Read More

Đồ án Dự án hồ chứa nước Trà Co mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Mục tiêu của dự án – Khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn nước của suối Trà Co, tưới tự chảy cho 942 ha đất trong đó mới có một phần sản xuất được một vụ nhờ nước trời, cho năng suất thấp thành ruộng sản xuất 2 vụ chủ động […]

Read More

Đồ án Dự án hồ chứa nước Trà Co mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Mục tiêu của dự án – Khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn nước của suối Trà Co, tưới tự chảy cho 942 ha đất trong đó mới có một phần sản xuất được một vụ nhờ nước trời, cho năng suất thấp thành ruộng sản xuất 2 vụ chủ động […]

Read More