[block id=”bo-sung-1″]

Việt nam đang bước vào thời kì công nghiệp hóa – hiện đại hoá đất nước,
xã hội phát triển nhằm đáp ứng những nhu cầu và lợi ích của con người, song
cũng dẫn tới những vấn đề nan giải như gây ra sự ô nhiễm môi trường ngày càng
tăng cao. Lượng rác thải thải ra từ sinh hoạt cũng như các hoạt động sản xuất
của con người ngày càng nhiều,và mức độ gây ô nhiễm môi trường ngày càng
nghiêm trọng ở nhiều vùng khác nhau.
Hải Phòng là một trong những thành phố lớn của nước ta, có vị trí địa lý và
điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội. Cách Hà Nội khoảng
100km về phía Đông, Hải Phòng với số dân khoảng 2 triệu người. Là một trong
những trung tâm công nghiệp chính của Việt Nam và là một cực của tam giác
phát triển kinh tế ở phía Bắc: Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Để xứng tầm
với đô thi loại I cấp quốc gia, Hải Phòng đang nỗ lực tăng trưởng phát triển kinh
tế, xây dựng mở rộng thành phố, tăng cường quan hệ đầu tư hợp tác với các liên
doanh trong nước và ngoài nước. Bên cạnh sự phát triển đi lên về mọi mặt Hải
Phòng cùng phải đối mặt với các vấn đề mà thành phố trong nước cũng như
ngoài nước đang vấp phải như vấn đề bùng nổ dân số, tệ nạn xã hội ngày càng
tăng, vấn đề ô nhiễm môi trường. Hiện nay, môi trường thành phố được quan
tâm nhiều hơn đặc biệt là vấn đề quản lý chất thải rắn vì vậy đòi hỏi phải có sự
quản lý cấp thiết về vấn đề này.

danh_gia_hien_trang_quan_ly_chat_thai_ran_sinh_hoat_tai_quan

pdf65 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 04/12/2015 | Lượt xem: 1851 | Lượt tải: 16download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại quận Hải An – Hải phòng và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Ngƣời hƣớng dẫn: Th.S Trần Hữu Long
Sinh viên : Đặng Thái Học
HẢI PHÒNG – 2012
2
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
———————————–
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI
RẮN SINH HOẠT TẠI QUẬN HẢI AN – HẢI PHÕNG
VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG
CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Ngƣời hƣớng dẫn: Th.S Trần Hữu Long
Sinh viên : Đặng Thái Học
HẢI PHÒNG – 2012
3
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Đặng Thái Học Mã số:121537
Lớp: MT1201 Ngành: Kỹ Thuật Môi
Trường
Tên đề tài: Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại
quận Hải An – Hải Phòng và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao
hiệu quả quản lý.
4
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
..
..
5
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Trần Hữu Long
Học hàm, học vị: Thạc Sỹ
Cơ quan công tác: Trường Đại học Hàng Hải
Nội dung hướng
dẫn:………………………………………………………………………………….
………………
..
…………
…….
……………..
..
……………..
..
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và
tên:………………………………………………………………………………………………..
Học hàm, học
vị:………………………………………………………………………………………
Cơ quan công
tác:……………………………………………………………………………………..
Nội dung hướng
dẫn:…………………………………………………………………………………
……………..
..
……………..
..
……………..
..
6
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày ……. tháng ……. năm 2012
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày ……. tháng ……. năm 2012
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Hải Phòng, ngày ……tháng……..năm 2012
HIỆU TRƢỞNG
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
7
PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu):
..
..
..
..
..
..
..
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi cả số và chữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày tháng năm 2012
Cán bộ hướng dẫn
(họ tên và chữ ký)
8
LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên cho em được gửi cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo Thạc sỹ Trần
Hữu Long. Thầy đã tận tình giúp đỡ, chỉ bảo, hướng dẫn em hoàn thành bài luận
văn tốt nghiệp này.
Đồng thời em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy, cô giáo ngành kỹ thuật môi
trường và toàn thể các thầy cô của trường Đại học Dân Lập Hải Phòng đã dìu
dắt, dạy dỗ em suốt những năm học ở trường.
Em xin trân trọng cảm ơn Công ty Môi trường đô thị Hải Phòng, Xí
nghiệp môi trường quận Hải An đã tạo giúp em rất nhiều trong việc thu thập
thông tin, số liệu để em hoàn thành bài luận văn.
Hải Phòng ngày tháng năm 2012
Sinh viên
Đặng Thái Học
9
DANH MỤC BẢNG
STT Tên Bảng Trang
1 Bảng 1.1. Thành phần chất thải rắn 5
2
Bảng 1.2. Số liệu tiêu biểu về thành phẩm tính chất nước rác
của bãi chôn lấp mới và lâu năm
6
3
Bảng 1.3. Khối lượng rác thải sinh hoạt của thành phố Hải
Phòng năm 2010 theo các đợt quan trăc
20
4
Bảng1.4. Khối lượng chất thải công nghiệp ước tính tại Hải
Phòng
21
5 Bảng 1.5. Khối lượng chất thải rắn y tế nguy hại 21
6 Bảng 2.1. Thành phần và khối lượng CTRSH quận Hải An 31
7 Bảng 2.2. Địa điểm tập kết tại quận Hải An 33
10
DANH MỤC HÌNH
STT Tên Hình Trang
1 Hình 1.1. Nguồn phát sinh chất thải rắn 3
2 Hình 1.2. Sơ đồ về tác hại của chất thải rắn đối với con người 8
3
Hình 1.3. Sơ đồ biểu thị quy trình quản lý chất thải rắn ở Nhật
Bản
11
4
Hình 1.4. Công nghệ xử lý chất thải rắn ở một số nước trên
thế giới
12
5
Hình 1.5. Sơ đồ hệ thống tổ chức quản lý chất thải rắn trung
ương
14
6
Hình 1.6. Sơ đồ hệ thống quản lý chất thải rắn ở một số đô thị
lớn tại Việt Nam
15
7 Hình 1.7. Mô hình quản lý tổng hợ chất thải 16
8 Hình 1.8. Hệ thống thu gom CTRSH 22
9 Hình 2.1 Quy trình thu gom tại quận Hải An 34
10 Hình 2.2. Quy trình vận hành Bãi chôn lấp 36
11 Hình 2.3. Quy trình xử lý nước thải tại ô rác số 37
12 HÌnh 2.4. Quy trình sản xuất phân Compost 38
13
Hình 2.5. Quy trình xử lý nước thải tại nhà máy chế biến phân
Compost
39
11
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
CT Chất Thải
CTR Chất thải rắn
CTRCN Chất thải rắn công nghiệp
CTRSH Chất thải rắn sinh hoạt
UBND Ủy ban nhân dân
MTĐT Môi trường đô thị
KCN Khu công nghiệp
GTVT Giao thông vận tải
12
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………………… 1
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN …………………………………. 2
1.1. Khái quát về chất thải rắn ……………………………………………………………… 2
1.1.1. Khái niệm chất thải rắn ……………………………………………………………….. 2
1.1.2. Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn ………………………………………………. 2
1.1.3. Phân loại chất thải rắn ………………………………………………………………… 3
1.1.4. Thành phần và tính chất của chất thải rắn………………………………….. 5
1.2. Ảnh hƣởng của chất thải rắn đến môi trƣờng ……………………………….. 6
1.2.1. Ảnh hƣởng đến môi trƣờng nƣớc ………………………………………………. 6
1.2.2. Ảnh hƣởng đến môi trƣờng không khí ……………………………………….. 7
1.2.3. Ảnh hƣởng đến môi trƣờng đất …………………………………………………. 7
1.2.4. Ảnh huởng tới cảnh quan và sức khỏe con ngƣời ……………………… 7
1.2.5. Ảnh hƣởng đến cảnh quan …………………………………………………………. 8
1.3. Hệ thống quản lý chất thải rắn ở một số nƣớc trên thê giới và ở Việt
Nam ……………………………………………………………………………………………………….. 9
1.3.1. Hệ thống quản lý chất thải rắn ở một số nƣớc trên thế giới ……….. 9
1.3.3. Hệ thống quản lý chất thải rắn tại Hải Phòng …………………………….. 16
1.4. Các phƣơng pháp xử lý chất thải rắn trên thế giới và ở Việt Nam .. 36
1.4.1. Tổng quan về các phƣơng pháp xử lý chất thải rắn trên thế giới 36
1.4.2. Một số công nghệ xử lý rác hiện có ở Việt Nam ……………………….. 25
CHƢƠNG 2: HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI
QUẬN HẢI AN HẢI PHÒNG ………………………………………………………………… 27
2.1. Điều kiện Tự nhiên – Kinh tế – Xã hội quận Hải An ……………………….. 27
2.1.1. Điều kiện tự nhiên ……………………………………………………………………… 27
2.1.2. Tình hình phát triển kinh tế …………………………………………………………….. 27
2.2. Hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại quận Hải An 30
13
2.2.1. Đặc điểm chất thải rắn ……………………………………………………………….. 43
2.2.2. Hiện trạng quản lý CTR tại quận Hải An ……………………………………. 45
2.2.3. Hiện trạng xử lý chất thải …………………………………………………………… 48
2.3. Đánh giá công tác quản lý chất thải rắn tịa quận Hải An ………………. 40
2.3.1. Những việc đã làm đƣợc …………………………………………………………… 40
2.3.2. Những điều còn tồn tại ………………………………………………………………. 54
2.3.3. Nguyên nhân của các mặt hạn chế ……………………………………………. 41
CHƢƠNG 3. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ PHƢƠNG ÁN NHẰM NÂNG CAO
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ …………………………………………………………………………… 56
3.1. Các công cụ hỗ trợ ………………………………………………………………………… 56
3.1.1. Công cụ pháp lý …………………………………………………………………………. 56
3.1.2. Công cụ kinh tế ………………………………………………………………………….. 57
3.2. Sự hỗ trợ của cộng đồng ………………………………………………………………. 45
3.2.2. Nâng cao nhận thức của cộng đồng ………………………………………….. 45
3.3. Giải pháp chính …………………………………………………………………………….. 46
3.3.1. Phân loại rác tại nguồn ……………………………………………………………… 46
3.3.2. Giải pháp trong khâu thu gom, vân chuyển ……………………………….. 47
3.3.3. Giải pháp cho bãi rác Đình Vũ và Tràng Cát ……………………………… 47
3.3.4. Các giải pháp cụ thể ………………………………………………………………….. 48
KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ ……………………………………………………………………… 50
KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………………… 50
KIẾN NGHỊ…………………………………………………………………………………………… 51
TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………. 52
14
MỞ ĐẦU
Việt nam đang bước vào thời kì công nghiệp hóa – hiện đại hoá đất nước,
xã hội phát triển nhằm đáp ứng những nhu cầu và lợi ích của con người, song
cũng dẫn tới những vấn đề nan giải như gây ra sự ô nhiễm môi trường ngày càng
tăng cao. Lượng rác thải thải ra từ sinh hoạt cũng như các hoạt động sản xuất
của con người ngày càng nhiều,và mức độ gây ô nhiễm môi trường ngày càng
nghiêm trọng ở nhiều vùng khác nhau.
Hải Phòng là một trong những thành phố lớn của nước ta, có vị trí địa lý và
điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội. Cách Hà Nội khoảng
100km về phía Đông, Hải Phòng với số dân khoảng 2 triệu người. Là một trong
những trung tâm công nghiệp chính của Việt Nam và là một cực của tam giác
phát triển kinh tế ở phía Bắc: Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Để xứng tầm
với đô thi loại I cấp quốc gia, Hải Phòng đang nỗ lực tăng trưởng phát triển kinh
tế, xây dựng mở rộng thành phố, tăng cường quan hệ đầu tư hợp tác với các liên
doanh trong nước và ngoài nước. Bên cạnh sự phát triển đi lên về mọi mặt Hải
Phòng cùng phải đối mặt với các vấn đề mà thành phố trong nước cũng như
ngoài nước đang vấp phải như vấn đề bùng nổ dân số, tệ nạn xã hội ngày càng
tăng, vấn đề ô nhiễm môi trường. Hiện nay, môi trường thành phố được quan
tâm nhiều hơn đặc biệt là vấn đề quản lý chất thải rắn vì vậy đòi hỏi phải có sự
quản lý cấp thiết về vấn đề này.
Để có thể nghiên cứ sâu và đưa ra các biện pháp quản lý chất thải rắn hiệu
quả cao cần chon những địa bạn không quá rộng lớn và mang tính đại diện. Vì
vậy em chọn quận Hải An làm địa điểm nghiên cứu cho đề tài.
Việc nghiên cứu đề tài “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT
THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI QUẬN HẢI AN – HẢI PHÒNG VÀ ĐỀ XUẤT
CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ”
Với mục đích đi sâu vào tìm hiểu thực trạng chất thải rắn và công tác quản
lý chất thải rắn của quận Hải An. Đồng thời đề xuất ra 1 số giải pháp nhằm quản
lý tốt hơn góp phần xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp.
15
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN
1.1. Khái quái về chất thải rắn
1.1.1. Khái niệm chất thải rắn
Theo quan niệm chung: Chất thải rắn là toàn bộ các loại vật chất ở thể rắn
bị con người loại bỏ trong các hoạt động kinh tế – xã hội của mình (bao gồm các
hoạt động sản xuất, các hoạt động sống và duy trì sự tồn tại của cộng đồng,…).
Trong đó quan trọng nhất là các loại chất thải rắn sinh ra từ hoạt động sản xuất
và hoạt động sống.
Các chất thải rắn có thể ở dạng rắn hoặc dạng bùn được thải ra trong quá
trình sinh hoạt, trong các hoạt động sản xuất, dịch vụ và các hoạt động phát triển
của động, thực vật
1.1.2. Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn
Các nguồn chủ yếu phát sinh chất thải rắn bao gồm:
– Rác sinh hoạt từ khu dân cư đô thị và nông thôn;
– Rác sinh hoạt từ các trung tâm thương mại;
– Rác từ các viện nghiên cứu, cơ quan, trường học, các công trình công cộng;
– Rác từ các các dịch vụ đô thị;
– Rác từ các trạm xử lý nước thải và từ các ống thoát nước của thành phố;
– Rác từ các KCN, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp
ngoài KCN, các làng nghề;
– Nguồn gốc phát sinh chất thải nguy hại chủ yếu từ các hoạt động y tế,
công nghiệp và nông nghiệp;
16
Hình 1.1. Nguồn phát sinh chất thải rắn
1.1.3. Phân loại chất thải rắn
Mỗi nguồn thải khác nhau có các loại chất thải đặc trưng khác nhau cho từng
nguồn thải, nên việc phân loại chất thải rắn cũng được tiến hành theo nhiều cách.
1.1.3.1. Phân loại theo vị trí hiện hành
Gồm các loại chất thải rắn trong nhà, ngoài nhà, trên đường phố, chợ…
CT Sinh hoạt
CT Dịch vụ
CT nông nghiệp
CT Công Nghiệp
Khoáng sản
Làm giàu
Sản xuất
Tái chế, tái
sử dụng Sản xuất phụ
Tiêu thụ
Thải
Môi trường
Đất đá
Quặng đuôi
17
1.1.3.2. Phân loại theo thành phần hóa học và vật lý
Gồm có các loại: chất hữu cơ, chất vô cơ, cháy được, không cháy được,
kim loại, phi kim, cao su …
1.1.3.3. Phân loại theo bản chất nguồn tạo thành
– Chất thải rắn sinh hoạt: Là các loại chất thải rắn sinh ra từ các hoạt động
của con người, được tạo ra trong quá trình sinh hoạt, nguồn gốc chủ yếu từ các khu
dân cư, khu đô thị, các cơ quan, trường học, các trung tâm dịch vụ, thương mại…
– Chất thải rắn công nghiệp: Là chất thải rắn sinh ra trong quá trình sản
xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
– Chất thải rắn xây dựng: Là các chất thải trong quá trình xây dựng các
công trình (đất, đá, gạch, ngói, bê tông vỡ,…)
– Chất thải rắn nông nghiệp: Là các chất thải rắn sinh ra trong quá trình
sản xuất nông nghiệp như trồng trọt, thu hoạch cây trồng, các sản phẩm thải ra
từ các lò giết mổ gia súc, gia cầm…
1.1.3.4. Phân loại theo mức độ nguy hại
– Chất thải rắn nguy hại: Là các chất có chứa các chất hoặc hợp chất mang
một trong các đặc tính nguy hại ( dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây
nhiễm và các đặc tính gây nguy hại khác) hoặc tương tác với các chất khác gây
nguy hại đến môi trường và sức khỏe con người
– Chất thải rắn không nguy hại: Là các chất thải rắn không chứa các chất
và hợp chất có một trong các đặc tính nguy hại hoặc các tương tác gây nguy hại
1.1.3.5. Phân loại theo khu vực phát sinh
– Chất thải rắn đô thị: Là vật chất mà con người tạo ra ban đầu vứt bỏ
trong khu vực đô thị không đòi hỏi sự bồi thường cho sự bỏ đi đó. Thêm vào đó
chất thải được coi là chất thải rắn đô thị nếu chúng được xã hội nhìn nhận như
một thứ mà thành phố phải có trách nhiệm thu gom và tiêu hủy
– Chất thải rắn nông thôn: Là chất thải rắn được sinh ra trong quá trình
sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, làng nghề, các phụ phẩm nông
nghiệp (rơm, rạ, trấu …)…ở khu vực nông thôn
18
1.1.4. Thành phần và tính chất của chất thải rắn
Thành phần lý, hóa học của chất thải rắn đô thị rất khác nhau tùy thuộc
vào từng địa phương, vào các mùa khí hậu, các điều kiện kinh tế và nhiều yếu tố
khác. Thông thường được tính bằng phần trăm (%) khối lượng của các phần
riêng biệt tạo nên dòng thải
Bảng 1.1 Thành phần chất thải rắn
Hợp phần
% Trọng lượng Độ ẩm (%)
Trọng lượng riêng
(kg/m
3
)
Khoảng giá
trị
Trung
bình
KGT TB KGT TB
Chất thải thực phẩm
Giấy
Catton
Chất dẻo
Vải vụn
Cao su
Da vụn
Sản phẩm vườn
Gỗ
Thủy tinh
Can hộp
Kim loại không thép
Kim loại thép
Bụi, tro, gạch
6 – 25
24 – 45
3 – 15
2 – 8
0 – 4
0 – 2
0 – 2
0 – 20
1 – 4
4 – 16
2 – 8
0 – 1
1 – 4
0 – 10
15
40
4
3
2
0,5
0,5
12
2
8
6
1
2
4
50 – 80
4 – 10
4 – 8
1 – 4
6 – 15
1 – 4
8 – 12
30 – 80
15 – 40
1- 4
2 – 4
2 – 4
2 – 6
6 – 12
70
6
5
2
10
2
10
60
20
2
3
2
3
8
12 – 80
32 – 128
38 – 80
32 – 128
32 – 96
96 – 192
96 – 256
84 – 224
128- 1120
160 – 480
48 – 160
64 – 240
128- 1120
320 – 960
28
81,6
49,6
64
64
128
160
104
240
193,6
88
160
320
480
Tổng hợp 100 15 – 40 20 180 – 420 300
19
1.2. ẢNH HƢỞNG CHẤT THẢI RẮN ĐẾN MÔI TRƢỜNG
1.2.1. Ảnh hƣởng đến môi trƣờng nƣớc
Nước rác rò rỉ từ trạm trung chuyển và bãi rác có nồng độ các chất ô nhiễm
rất cao, gấp nhiều lần nước thải sinh hoạt thông thường. Nếu không được quản
lý chăt chẽ sẽ có nguy cơ gây ô nhiễm nước mặt và nước ngầm.
Ngoài ra, rác thải còn xâm nhập vào các hệ thống cống dẫn nước, sông
ngòi gây cản trở cho sự lưu thông nước.
Bảng 1.2 Số liệu tiêu biểu về thành phẩm tính chất nước rác của bãi chôn lấp
mới và lâu năm
Thành phần Đơn vị
Bãi mới( dưới 2 năm) Bãi lâu năm
( trên 10 năm) Khoảng Trung bình
BOD5 Mg/l 2000-20000 10000 100-200
TOC Mg/l 1500-20000 6000 80-160
COD Mg/l 3000-60000 18000 100-500
TSS Mg/l 200-2000 500 100-400
Nito hữu cơ Mg/l 10-800 200 80-120
NH3 Mg/l 10-800 200 20-40
Nitrat Mg/l 5-40 25 5-10
Tổng Photpho Mg/l 5-100 30 5-10
Othophotpho Mg/l 4-80 20 4-8
pH 4,5-7,5 6,0 6,6-7,5
Canxi Mg/l 50-1500 250 50-200
Clorua Mg/l 200-300 500 100-400
Tổng lượng sắt Mg/l 50-1200 60 20-200
Sunphat Mg/l 50-1000 300 20-50
(Nguồn: giáo trình quản lý chất thải rắn)
Ô nhiễm chất thải rắn còn làm tăng độ đục làm giảm độ thấu quang trong
nước, ảnh hưởng tới sinh vật thủy sinh, tạo mùi khó chịu, tăng BOD, COD,
20
TDS, TSS, tăng coliform, giảm DO ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt và
nước ngầm vực lân cận.
1.2.2. Ảnh hƣởng đến môi trƣờng không khí
Các chất thải rắn hường có một phần có thể bay hơi và mang theo mùi làm
ô nhiễm không khí. Cũng có những chất thải có khả năng thăng hoa phát tán
trong không khí gây ô nhiễm trực tiếp, cũng có những loại rác thải dễ phân hủy
(thực phẩm, trái cây bị hôi thối), trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm thích hợp
sẽ được các vi sinh vật phân hủy tạo mùi hôi và nhiều loại khí ô nhiễm có tác
động xấu đến môi trường như khí SO2, CO, CO2, H2S, CH4… có tác động xấu
đến môi trường, sức khỏe và khả năng hoạt động của con người.
1.2.3. Ảnh hƣởng đến môi trƣờng đất
Chất thải rắn từ các hộ dân cư, trường học hay khu thương mại khi đổ vào
môi trường đã làm thay đổi thành phần cấu trúc và tính chất của đất. Các chất
độc hại tích lũy trong đất làm thay đổi thành phần của đất như pH, hàm lượng
kim loại nặng, độ tơi xốp, quá trình nitrat hóa ảnh hưởng tới hệ sinh thái đất.
Đối với rác không phân hủy( nhựa, cao su) nếu không có giải pháp xử lý
thích hợp sẽ là nguy cơ gây thoái hóa và làm giảm độ phì của đất ảnh hưởng tới
sự phát triển của thực vật và các động vật sống trong đất.
1.2.4. Ảnh huởng tới cảnh quan và sức khỏe con ngƣời
Ô nhiễm chất thải rắn là sự thay đổi theo

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại quận Hải An – Hải phòng và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *