Đề tài Phát triển làng nghề ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ – Thực trạng và giải pháp mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Khôi phục và phát triển các LN là nội dung quan trọng của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho người nông dân, đẩy mạnh hoạt động […]

Read More

Đề tài Thực hiện pháp luật về khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Hiện nay, việc thu hút đầu tư đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều nước nhằm hỗ trợ và phát huy lợi thế mỗi quốc gia trong công cuộc phát triển kinh tế đất nước. Tính hấp dẫn của một quốc gia về lĩnh vực đầu tư trước hết thể […]

Read More

Đề tài Vận dụng phương pháp “Dãy số thời gian” trong lý thuyết thống kê để phân tích tình hình đầu tư của Hoa Kỳ vào nước ta trong thời gian gần đây mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Phương pháp dãy số thời gian là một trong những phương pháp phân tích được biết đến trong thống kê học. Qua phân tích dãy số thời gian chúng ta có thể biết được sự biến động của hiện tượng, vạch rõ xu hướng và tính quy luật của sự phát triển, đồng […]

Read More

Đề tài Hợp đồng thuê nhà xưởng ở công ty Quan hệ quốc tế – Đầu tư sản xuất (CIRT), chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Ở bất kỳ giai đoạn phát triển nào, pháp luật luôn đóng một vai trò rất quan trọng. Nó là tiêu chuẩn pháp lý cho mọi hoạt động trong đời sống xã hội. Trong hệ thống pháp luật đó có pháp luật về hợp đồng kinh tế, nó điều chỉnh các quan hệ […]

Read More

Đề tài Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư Xây dựng cơ bản tại tỉnh Phú Thọ những năm vừa qua mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Đầu tư Xây dựng cơ bản là bộ phận vụ cựng quan trọng thuộc đầu tư phát triển . Để xõy dựng và nõng cấp cơ sở hạ tầng , cũng như tạo ra cỏc tài sản cố định chỳng ta phải đầu tư Xây dựng cơ bản . Những năm vừa qua, […]

Read More