[block id=”bo-sung-1″]

Knowledge of foreign languages helps to promote cultural, educational and
technical cooperation among nations. That is why one of the characteristic
features of life in many countries today is a g reat interest in the study of foreign
languages and Vietnam is not an exception. At present English is the most
important of the world‘s languages. In number of speakers it ranks second. The
use of English in diplomacy, commerce and science is evidence of its
importance. For such reason, many millions of people learn it as a second
language.
In Vietnam, the gradually development of trade and economic, especially
foreign trade in which becoming a member of World Trade Organization is a
typical evidence making the need of mastering foreign languages, particularly
English, is becoming more and more necessary. To this point, it is of great
importance that teaching and learning English in school, basically have to
change to meet the requirements. Actually, learning English is not only to know
another language but also regarded as a tool of communication.

de_tai_a_consideration_of_how_to_attract_beginners_to_speaki
pdf85 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 04/12/2015 | Lượt xem: 1278 | Lượt tải: 12download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài A consideration of how to attract beginners to speaking lessons in popodoo foreign language centre, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

HAI PHONG PRIVATE UNIVERSITY
FOREIGN LANGUAGE DEPARTMENT
————-oOo————
“A CONSIDERATION OF HOW TO ATTRACT
BEGINNERS TO SPEAKING LESSONS IN
POPODOO FOREIGN LANGUAGE CENTRE”.
By: Pham Thi Van Anh
Class: NA 1201
Supervisor: Ms. Nguyen Thi Huyen (M.A)
Hai Phong – December 2012
HAI PHONG PRIVATE UNIVERSITY
DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES
————————————-
GRADUATION PAPER
“A CONSIDERATION OF HOW TO ATTRACT
BEGINNERS TO SPEAKING LESSONS IN
POPODOO FOREIGN LANGUAGE CENTRE”.
By:
Pham Thi Van Anh
Class:
NA 1201
Supervisor:
Nguyen Thi Huyen, M.A
HAI PHONG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
—————————————
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Mã số: .
Lớp: .. Ngành: .
Tên đề tài: .
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
(Về lí luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ)
.
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán
.
.
..
..
..
..
3. Địa điểm thực tập
.
.
..
..
..
..
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Người hướng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị: ……………………………………………………………………………………….
Cơ quan công tác: ………………………………………………………………………………………
Nội dung hướng dẫn: ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
Người hướng dẫn thứ hai:
Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………….
Học hàm, học vị: ……………………………………………………………………………………….
Cơ quan công tác: ……………………………………………………………………………………….
Nội dung hướng dẫn: …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày.. tháng .. năm .. 2012
Yêu cầu hoàn thành trước ngày..tháng.. năm.. 2012
Đã nhận nhiệm vụ Đ.T.T.N Đã giao nhiệm vụ Đ.T.T.N
Sinh viên Cán bộ hướng dẫn Đ.T.T.N
Hải Phòng, ngày. tháng..năm 2012
Hiệu trưởng
GS.TS. TrÇn H÷u NghÞ
PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quả trình làm đề tài tốt nghiệp:
2. Đánh giá chất lượng của Đ.T.T.N (So với nội dung yêu cầu đã đề ra trong
nhiệm vụ Đ.T.N trên các mặt lí luận, thực tiễn, tính toán giá trị sử dụng, chất
lượng các bản vẽ)
3. Cho điểm của cán bộ hướng dẫn:
(Điểm ghi bằng số và chữ )
Hải Phòng, ngày.. tháng.. năm 2012
Ng ười hướng dẫn chính
(Họ tên và chữ ký)
NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ CHẤM PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI
TỐT NGHIỆP
1. Đánh giá chất lượng đề tài tốt nghiệp về các mặt thu nhập và phân tích
số liệu ban đầu, cơ sở lí luận chọn phương án tối ưu, cách tính toán
chất lượng thuyết minh và bản vẽ, giá trị lí luận và thực tiễn đề tài.
2. Cho điểm của cán bộ phản biện
(Điểm ghi bằng số và chữ)
H¶i Phßng ngàytháng năm 2012
Người chấm phản biện
TABLE OF CONTENT
ACKNOWLEDGEMENT
PART I: INTRODUCTION ……………………………………………………………………. 1
1. Rationale ……………………………………………………………………………………………… 1
2. Aims of the study ………………………………………………………………………………… 2
3. Scope of the study ……………………………………………………………………………… 3
4. Methods of the study ………………………………………………………………………….. 3
5. Design of the study …………………………………………………………………………….. 4
PART II: DEVELOPMENT …………………………………………………………………… 5
CHAPTER 1: LITERATURE REVIEW …………………………………………………. 5
I. Speaking skill: an overview ………………………………………………………………… 5
1. What is speaking? …………………………………………………………………………… 5
2. The importance of speaking …………………………………………………………….. 6
II. Children picking up English ………………………………………………………………….. 7
II.1 The Benefits of Early Language Learning …………………………………………….. 7
II. 2. Children‘s stages in picking up English ………………………………………………. 8
II. 3. Factors affect children learning English. ……………………………………………. 10
III. Teaching English speaking skill for children ………………………………………… 11
1. Advantages ………………………………………………………………………………………… 11
2. Challenges …………………………………………………………………………………………. 13
3. Effective English speaking teaching method for children ………………………… 13
Chapter 2: STUDY ON HOW TO ATTRACT BEGINNERS TO
SPEAKING LESSONS AT POPODOO FOREIGN LANGUAGE
CENTER ……………………………………………………………………………………………… 15
I. Reality …………………………………………………………………………………………….. 15
I.1. Introduction of Popodoo: Establishment and current situation ……………….. 15
I.2 Teaching and learning condition ………………………………………………………….. 15
I.3 English teaching staff …………………………………………………………………………. 19
I.4 Popodoo‘s curriculum ………………………………………………………………………… 21
I.5 Communication book, stickers and gift ………………………………………………… 24
I.6 Popodoo‘s English teaching program for children. ………………………………… 25
II. Survey questionnaire ………………………………………………………………………….. 26
1. Participants ……………………………………………………………………………………….. 26
2. Purposes of the survey questionnaire ……………………………………………………. 26
3. Design of the survey questionnaire ……………………………………………………….. 27
4. Data and analysis …………………………………………………………………………….. 27
4.1 The age of students (question 1, appendix 1)………………………………………… 27
4.2 The students‘ learning English time (question 2, appendix 1) ………………… 28
4.3 The students‘ learning English time in Popodoo (question 3, appendix 3) .. 28
4.4. Reasons for choosing Popodoo to learn English (students can choose more
than one answer) (question 4, appendix 4) ………………………………………………… 29
4.5 Students’ opinions toward the role of speaking skill ……………………………… 30
4.6 Students’ opinions toward Popodoo speaking lessons. ………………………….. 31
4.7 Kinds of working activities in speaking activities ………………………………….. 32
4.8. Students’ opinions on current used techniques and their effectiveness in
teaching speaking …………………………………………………………………………………… 33
4.8.1 Pre-speaking (question 8, appendix 1) ……………………………………………… 33
4.8.2 While-speaking (question 9, appendix 1) …………………………………………… 34
4.8.3 Post-speaking (question 10, appendix 1) …………………………………………… 36
4.9 Students’ opinions about difficulties when speaking in class ………………….. 38
4.10 Activities students expect teachers to apply more in a speaking lesson. …. 39
4.11 Students‘ expectation of improving their English in a speaking lesson ….. 40
III. Findings and discussion of findings …………………………………………………….. 41
Chapter 3: SOME SUGGESTED TECHNIQUES TO ATTRACT
BEGINNERS TO SPEAKING LESSONS IN POPODOO FOREIGN
LANGUAGE CENTER…..43
I. Lesson‘s procedures changes to raise the children‘s interest of English
speaking activities ………………………………………………………………………………….. 43
II. Increasing student‘s interest by using new games and activities ………………. 44
II.1 Pre-speaking ……………………………………………………………………………………. 44
1.1. Listening …………………………………………………………………………………………. 44
1.2 Brainstorming …………………………………………………………………………………… 44
1.3 Pictures description …………………………………………………………………………… 45
1.4 Pre-questions ……………………………………………………………………………………. 46
1.5 Teaching through songs …………………………………………………………………….. 47
1.5.1 The Influence of music to children …………………………………………………… 47
1.5.2. Teaching English by songs with specific topics ………………………………… 48
1.5.3 Examples of some typical songs related to specific topics: ………………….. 49
1.6 Matching ………………………………………………………………………………………….. 51
1.7 Games ……………………………………………………………………………………………… 54
1.7.1 Hang man game ……………………………………………………………………………… 54
1.7.2 Spelling game ………………………………………………………………………………… 55
1.7.3 ―Who am I?‖ game …………………………………………………………………………. 55
II. 2 While-speaking ……………………………………………………………………………….. 56
2.1 New games …………………………………………………………………………………… 56
2.1.1 Four corners ………………………………………………………………………………….. 56
2.1.2 Death corner …………………………………………………………………………………. 57
2.1.3 Stand up questions ………………………………………………………………………….. 57
2.1.4 Zoo Game: ……………………………………………………………………………………. 57
2.1.5 Dog and cat chase .57
2.1.6 Telephone ……………………………………………………………………………………… 58
2.1.7 Silence .59
2.1.8 Word search ………………………………………………………………………………….. 59
2.1.9 Role play ……………………………………………………………………………………….. 60
2.1.10 Information gap …………………………………………………………………………. 61
2.2 Drawing activity ………………………………………………………………………………. 62
II. 3 Post-speaking ………………………………………………………………………………….. 63
3.1 Free talk …………………………………………………………………………………………… 63
3.2 Games to review ……………………………………………………………………………….. 63
3.2.1 Jumbled words ……………………………………………………………………………….. 63
3.2.2 Game: Gunny ………………………………………………………………………………… 64
3.2.3 Simon says …………………………………………………………………………………….. 64
3.2.4 Asking questions …………………………………………………………………………….. 65
3.2.5 Word-cue-drill ……………………………………………………………………………….. 65
3.3 Coloring activities.65
PART III: CONCLUSION ……………………………………………………………………. 70
Appendix 1: The survey questionnaire for students
List of references
1
PART I: INTRODUCTION
1. Rationale
Knowledge of foreign languages helps to promote cultural, educational and
technical cooperation among nations. That is why one of the characteristic
features of life in many countries today is a great interest in the study of foreign
languages and Vietnam is not an exception. At present English is the most
important of the world‘s languages. In number of speakers it ranks second. The
use of English in diplomacy, commerce and science is evidence of its
importance. For such reason, many millions of people learn it as a second
language.
In Vietnam, the gradually development of trade and economic, especially
foreign trade in which becoming a member of World Trade Organization is a
typical evidence making the need of mastering foreign languages, particularly
English, is becoming more and more necessary. To this point, it is of great
importance that teaching and learning English in school, basically have to
change to meet the requirements. Actually, learning English is not only to know
another language but also regarded as a tool of communication.
Today, of the four English basic skills (listening, speaking, reading and writing),
it is thought that speaking seems to play the most important role: knowing-
language-people are considered ―speaker‖ of that language as if speaking
included all four kinds of knowing. Good English speakers can get a lot of
advantages in business as well as daily life. Thus, speaking skill is always paid
more attention.
It is the fact that not only adults but also children need to be skilled at English
speaking because of the early English speaking educated making the better
English speaking skill later in life. However, the current English speaking
method for children in Vietnam seems to be impossible to meet the demand. As
a result, effective way of teaching English speaking for children has become
necessarily than ever. Due to my love for English speaking and children as well
2
as the ambition of finding out the effective English speaking teaching method
for children, I always look for a new effective teaching method. After a period
of time researching, the case of teaching English speaking for children at a
Foreign Language Center in Haiphong is not disappointed me.
At Haiphong Popodoo Foreign Language Center – an English teaching Center
for children from 3 to 12 years old, a new used English teaching method called
immersion language teaching is proving its efficiency. I had a training course
last 1 and a haft month here. During the time at Popodoo, I have learnt a lot of
valuable things not only about children‘s psychology but also about teaching
method. Popodoo with the remarkable development after only one year opening
business, it has attracted more than 400 students. At the moment, Popodoo has
about 40 classes in which 8 to 18 students joined in a class.
Therefore, I have the ambition of understanding how to attract beginners to
speaking lessons in Popodoo Foreign Language Centre; the characteristics of
―immersion language teaching‖ method; finding out how the method takes affect
in children‘s learning, especially in speaking skill. Due to my English
knowledge limitation and the frame of the graduation paper, I would like to
choose the research paper entitle: “A consideration of how to attract
beginners to speaking lessons in Popodoo Foreign Language Centre”.
2. Aims of the study
Firstly, the study studies the different aspects of speaking skill that serves as
overview, the features and characteristics of teaching speaking skill. Secondly,
also the most important aim, the study explores the real situation of teaching
English-speaking skill in Haiphong Popodoo Foreign Language Center, the
advantages and effectiveness of immersion language teaching method. Thirdly, the
study investigates the students and teachers‘ attitude toward a speaking lesson in
Haiphong Popodoo Foreign Language Center . The last is to suggest some effective
activities that can be applied in Haiphong Popodoo Foreign Language Center to
attract students‘ interests and involvements in speaking lessons.
3
3. Scope of the study
Actually, Haiphong Popodoo Foreign Language Center teaching method to
attract students‘ interests and involvements needs to be done in teaching all four
basic skills (listening, speaking, reading, and writing). However, it is impractical
to overspread such a large scope in a graduation paper. Thus, the study limits
itself to: Finding out the reality of teaching English speaking skill for in
Popodoo and the effectiveness of Popodoo teaching method as well as offering
appropriate activities to attract beginners of English in Popodoo‘ speaking
lessons.
4. Methods of the study
To complete this graduation paper, the following methods has been adopted:
First, reference books related to speaking and methodology are reviewed to get
background knowledge of what speaking is, successful and interesting
techniques in teaching speaking. Second, , observation class is employed to
understanding how to attract beginners to speaking lessons in Popodoo Foreign
Language Centre; the characteristics of ―immersion language teaching‖ method;
finding out its advantages and effectiveness. Third, a survey is conducted for
beginners of English in Popodoo with a point of view to finding out their
recognition, attitudes, evaluation of the matter and the difficulties they encounter
as well as what activities they like doing in speaking lessons.
4
5. Design of the study
The study consists of three main parts: Introduction, Development, and
Conclusion.
Part I: Introduction shows reasons to choose the study, the aims, scope,
methods, and design of the study.
Part II: Development includes 3 chapters:
 Chapter 1: Literature review aims to answer the questions related to
speaking that introduces the speaking skill and its features.
 Chapter 2: “A consideration of how to attract beginners to speaking
lessons in Popodoo Foreign Language Centre” referred to the analysis and the
findings obtain from survey questionnaires made to beginners of English at
Popodoo. This helps examine the real situation of teaching speaking and the
advantages of English speaking teaching method in at

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài A consideration of how to attract beginners to speaking lessons in popodoo foreign language centre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *