[block id=”bo-sung-1″]

First of all I would like to thank Board of management of Forein
Languages Department of Hai Phong Private University for giving me a
great chance to make a study on translation of English Human Resource
Management terms into Vietnamese.
My thanks also go to all lecturers of Forein Language Department who
taught me many valuable lessons in English in general and in translation in
particular.

de_tai_a_study_on_the_translation_of_english_human_resource

pdf70 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 04/12/2015 | Lượt xem: 1253 | Lượt tải: 15download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài A study on the translation of english human resource management terms into Vietnamese, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: NGOẠI NGỮ
HẢI PHÒNG – 2010
HAIPHONG PRIVATE UNIVESITY
FOREIGN LANGUAGES DEPARTMENT
———————————-
GRADUATION PAPER
A STUDY ON THE TRANSLATION OF ENGLISH
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT TERMS INTO
VIETNAMESE
By:
Nguyễn Thanh Hương
Class:
Na1001
Supervisor:
Hoàng Thị Bảy, M.A
HAI PHONG – 2010
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
Nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
Sinh viên:……………………………………………………Mãsố:……………………….
Lớp:………………………..Ngành:…………………………………………………………
Tên đề tài: …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Nhiệm vụ đề tài
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt
nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
..
..
..
..
..
..
..
..
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
..
..
.
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI
Người hướng dẫn thứ nhất:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………….
Người hướng dẫn thứ hai:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………….
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 12 tháng 04 năm 2010
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 10 tháng 07 năm 2010
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên
Người hướng dẫn
Hải Phòng, ngày tháng năm 2010
HIỆU TRƯỞNG
GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt
nghiệp:
..
..
..
..
..
..
2. Đánh giá chất lượng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu):
..
..
..
..
..
..
..
3. Cho điểm của cán bộ hướng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày .. tháng .. năm 2010
Cán bộ hướng dẫn
(họ tên và chữ ký)
NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ
CỦA NGƯỜI CHẤM PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
1. Đánh giá chất lượng đề tài tốt nghiệp về các mặt thu thập và phân tích tài
liệu, số liệu ban đầu, giá trị lí luận và thực tiễn của đề tài.
2. Cho điểm của người chấm phản biện :
(Điểm ghi bằng số và chữ)
Ngày………. tháng……… năm 2010
Người chấm phản biện
ACKNOWLEDGEMENTS
First of all I would like to thank Board of management of Forein
Languages Department of Hai Phong Private University for giving me a
great chance to make a study on translation of English Human Resource
Management terms into Vietnamese.
My thanks also go to all lecturers of Forein Language Department who
taught me many valuable lessons in English in general and in translation in
particular.
I especially would like to express my grateful thanks to my supervisor-
Mrs. Hoang Thi Bay who supported me in developing idea for this paper,
and made a number of very useful comments.
Abbreviation
Adj Adjective
EAP English for Academic Purposes
EBE English for Business and Economics
Eg Example
EGBP English for General Business Purpose
ELT English Language Teaching
EOP English for Occupational Purposes
ESBP English for Specific Business Purpose
ESP English for Specific Purposes
ESS English for Social Studies
EST English for Science and Technology
N Noun
SL Source language
ST Source text
TG Target language
TT Target text
TABLE OF CONTENTS
Acknowledgement
Abbreviation
PART I: INTRODUCTION ……………………………………………………….. 1
1. Rationale of study ………………………………………………………………… 1
2. Aims and scope of study ………………………………………………………… 2
3. Methods of study ………………………………………………………………….. 2
4. Design of study ……………………………………………………………………. 3
PART II. DEVELOPMENT …………………………………………………. 4
Chapter I. Theoretical background ………………………………………. 4
I. Translation theory …………………………………………………………………. 4
1. Definitions …………………………………………………………………………… 4
2. Translation methods………………………………………………………………. 5
2.1. Word-for-word translation…………………………………………………. 6
2.2. Literal translation ……………………………………………………………… 6
2.3. Faithful translation ……………………………………………………………. 6
2.4. Semantic translation …………………………………………………………. 6
2.5. Adaption translation …………………………………………………………. 6
2.6. Free translation ………………………………………………………………… 7
2.7. Idiomatic translation …………………………………………………………. 7
2.8. Communicative translation ………………………………………………… 7
II. An overview of term …………………………………………………………….. 7
1. Definitions of term ………………………………………………………………… 7
2. Features of term ……………………………………………………………………. 8
2.1. Accuracy …………………………………………………………………………. 8
2.2. Systematicality…………………………………………………………………. 9
2.3. Internationality……………………………………………………………….. 10
III. Translation of English for special purpose (ESP) ……………………. 11
1. Definitions of ESP ………………………………………………………………. 12
2. Types of ESP ……………………………………………………………………… 12
3. Definitions of technical translation………………………………………… 13
Chapter II. An overview of Human Resource Management and
Human Resource Management term ……………………………………… 16
I. An overview of Human Resource Management …………………….. 16
1. The definition of Human Resource Management and Human
Resource Management in Vietnam ………………………………………. 16
2. The birth and development of HRM ……………………………………. 18
3. Sub-areas with typical features of HRM ……………………………….. 18
II. Human Resource Management term overview ……………………….. 21
1. Human Resource Management term ……………………………………… 21
2. Translation in the area of Human Resource Management ……….. 25
Chapter III. An investigation of Human Resource Management terms
and their Vietnamese equivalence …………………………………………. 26
I. Popular strategies and procedure applied in translation of Human
Resource Management terms into Vietnamese ……………………….. 26
1. Strategies applied in the translation of Human Resource
Management single terms into Vietnamese …………………………….. 26
2. Strategies applied in the translation of Human Resource
Management compound terms into Vietnamese ……………………… 27
2.1. Transposition or shift translation ……………………………………….. 27
2.1.1. Automatic translation ………………………………………………………… 27
2.1.2. Rank-ship translation …………………………………………………………. 28
2.2. Translation by paraphrase using unrelated word ………………….. 30
2.3. Translation by paraphrase using related word ……………………… 31
2.4. Use of Sino-Vietnamese words …………………………………………. 31
2.5. Expansion translation ……………………………………………………….. 33
3. Strategies applied in the translation of Human Resource
Management Initialism into Vietnamese ………………………………… 33
II. Problems in translation procedures ……………………………………….. 35
III. Some suggestion techniques to overcome problems ………………… 37
1. To overcome the linguistic problem ………………………………………….. 37
2. To overcome the cultural problem ……………………………………………. 38
PART III. CONCLUSION ………………………………………………………. 39
References
Glossary
1
PART I. INTRODUCTION
1. Rationale
It was a milestone in my life when I passed the hard entrance exam and
became a student of Hai Phong Private University. During my study here,
my passionate love for English language grows strongly day by day. In the
last three terms, English students including me have been taught translation
and I immediately took special pleasure in translating particular from
English to Vietnamese. However, there are a wide range of fields need to
translate like: politics, economic issues, finance and banking, social
development, etc. Truly speaking, when practicing translation at class, we
have the feeling that the deeper scopes of life we touch on, the greater
challenges we are face with. In fact, the problem may not lie in the
language itself but in the background knowledge containing in the Source
Language text required to produce a comprehension professional translated
version. Thus, in the very first phrase of translation learning, I myself find
it extremely hard to deal successfully with terms arising in English version
as well as orient the translation field for the future job.
Luckily, a chance came to me when I was assigned working in Human
Resource department of a company. I approached Human Resource
Management naturally and I actually don´t know from when I was “in
love” with it. However, Human Resource Management field particularly
Human Resource Management terms are quite a new and strange in
Vietnam and it confuses not only me but everyone. This motivates me to do
something to bring Human Resource Management closer to everyone
especially students and anyone who wants to try something new. For this
reason, I chose this topic for my graduation paper. Hopefully, my paper
2
may be useful for teachers and students in English Department of Hai
Phong Private University particularly who concern Human Resource
Management terms.
2. Aims and scope of the study
I strive to do my research with the aims of:
Giving the general overview of term and method applied in the
translation of term.
Helping readers have more understanding of Human Resource
Management in general and term on Human Resource Management in
particular.
Analyzing the translation of Human Resource Management terms
I hope that my study can provide readers general overview about Human
Resource Management terms as well as help them translate it effectively.
However, due to my limited knowledge and the rapid development of
Human Resource Management, shortcomings and mistakes are
unavoidable. Thus, any comment, correction or constructive ideas by my
friends, teachers and readers to further complete my research are deeply
appreciated.
3. Methods of the study
In order to write a good graduation paper, the right track, careful outline
as well as effective method of doing a research are very first necessary.
Add more, I tried my hard and patient:
To ask my teachers and my colleagues for advice
3
To research in reference books, internet
4. Design of the study
This Graduation paper is divided into three parts, in which the second is
the most important part.
Part I is the INTRODUCTION in which reason of the study, aims
of the study, scope of the study, and method of the study are presented. The
Reason of the study mentions the reason why I choosing this thesis. The
Aims of the study lists all the aims that the paper has to achieve. The
Methods describe the ways with which the study was carried out. The
Scope of the study clarifies the areas and subjects which was studied. The
Design gives the outline of the main parts of the graduation paper.
Part II is the DEVELOPMENT includes two chapters. Chapter I
makes an overview of theoretical background on translation, ESP as well as
translation on Human Resource Management. Chapter II present firstly an
overall look on Human Resource Management, then the overview of
Human Resource Management terms. The last one is the main part of the
study which presents the study on translating Human Resource
Management term into Vietnamese, analysis of equivalence and some
problems in translation process at last.
Part III will wrap up the study with CONCLUSION.
4
PART II. DEVELOPMENT
Chapter I. Theoretical background
I. Translation theory.
1. Definitions:
Each country has their own language, their own custom. Thus, translation
was born to help everybody all around the world understand each other.
However there are so many translation definitions and a great numbers of
books and articles have been written about this subject. The following are
some typical definitions that are basic theoretical background for this study
Translation is the interpreting of the meaning of a text and the
subsequent production of an equivalent text, like wise called a
“translation” that communicates the same message in another language.
The text to be translated is called the “source text”, and the language that
it is to translate into is called the “target language”; the final product is
sometimes called the “target text”.
_Wikipedia_
Translation is the process of changing something that is written
or spoken into another language.
_ AdvancedOxford Dictionary_
Translation is the replacement of a text in one language (Source
language – SL) by an equivalent text in another language (Target language
– TL)
5
_Catford (1988) _
Translation involves the transfer of meaning from a text in one
language into a text in another language.
_ Bell, 1991:8_
Translation is an act of communication which attempts to relay,
across cultural and linguistic boundaries, another act of communication.
_ Hatim and Mason, 1997:1_
Translation is to be understood as the process whereby a message
expressed in a specific source language is linguistically transformed in
order to be understood by readers of the target language.
_ Houbert, 1998:1_
2. Translation methods
There has been controversy since at least the first century B.C over
whether to translate literally or freely. However, eight methods of
translation proposed by Peter Newmark (1995: 45-47) have long known to
translators. They are:
SL Emphasis TL Emphasis
Word-for-word translation Adaption
Literal translation Free translation
Faithful translation Idiomatic translation
Semantic translation Communicative translation
6
Word-for-word translation: this is often demonstrated as
interlinear translation, with the TL immediately below the SL words. The
SL words order is preserved and the words translated singly by their most
common meaning, out of context. Cultural words are translated literally.
The main use of word-for-word translation is either to understand the
mechanics of the source language or to construe a difficult text as a pre-
translation process.
Literal translation: The SL grammatical constructions are
converted to their nearest TL equivalents but the lexical words are again
translated singly, out of context. As a pre-translation process, this indicates
the problems to be solved
Faithful translation: A faithful translation attempts to reproduce
the precise contextual meaning of the original within the constraints of the
TL grammatical structures. It “transfer” cultural words and preserves the
degree of grammatical and lexical “abnormality” (deviation from SL
norms) in the translation. It attempts to be completely faithful to his
intentions and the text-realization of the SL writer.
Semantic Translation: It differs from faithful translation only in as
far as it must take more account of the aesthetic value of the SL text,
compromising on meaning where appropriate so that no assonance, word
play, or repetition jars in the finished version.
Adaption: This is the “freest” form of translation. It is used mainly
for plays and poetry; the themes, characters, plots are usually preserved, the
SL culture converted to the TL culture and the text rewritten.
7
Free translation: reproduces the matter without the manner, or the
content without the form of original. Usually it is a paraphrase much longer
than the original, a so-called “intralingual translation”, not translation at all
Idiomatic translation: reproduces the “message” of the original
but tend to distort nuances of meaning by preferring colloquialism and
idioms where there do not exist in the original.
Communicative translation: attempts to render the exact
contextual meaning of the original in such a way that both content and
language are readily acceptable and comprehensible to the readership.
II. An overview of term
1. Definitions of term
According to Oxford Advanced Learner Dictionary, term is “a word or a
phrase used as name of something especially one connected with a
particular type of language.” Besides, this dictionary also defines
terminology as “a set of technical words or expressions used in a particular
subject”.
Quite a few senior Vietnamese linguists have also proposed other
definitions of term as follow:
Terminology is a word or a word group used in science,
technology, politics, diplomacy, art, etc, which exactly indicates a concept
or a title of a particular
(Nguyễn Văn Tú, 1960)
8
Terminology is a part of special words of language. It consists of
certain words and phrase that are the exact names of a variety of concepts
and subjects, which belong to professional field.
(Nguyễn Thiện Giáp, 1986)
Terms are words and compound words that are used in specific
contexts
(en.wikipedia.org)
In brief, unlike ordinary words, term or the set of terms are regarded as
scientific words and each term are denotes a concept in a particular field
such as economic, c

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài A study on the translation of english human resource management terms into Vietnamese

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *