[block id=”bo-sung-1″]

Việt Nam tham gia vào Tổ chức thương mại thế giới (WTO) tính đến nay đã
được 8 năm, trong suốt quá trình đó, nền kinh tế của nước ta đã từng bước không
ngừng đi lên, phát triển hơn trước và gặt hái được rất nhiều thành công, góp phần
nâng cao vị thế của quốc gia trên trường thế giới. Chính điều này cũng đặt ra rất
nhiều thách thức cho các cơ quan, bộ máy và đặc biệt là các doanh nghiệp phải biết
đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng, phản ứng nhanh nhạy với
những biến động của thị trường. Để có thể tồn tại lâu dài và đứng vững được trên thị
trường đòi hỏi mỗi doanh nghiệp luôn luôn phải hoạt động tích cực, tìm tòi phương
hướng cho thật phù hợp. Chính vì vậy hiệu quả hoạt động kinh doanh là một điều
kiện quan trọng, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Muốn
doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, kết quả hoạt động kinh doanh tốt thì bản thân
mỗi doanh nghiệp phải xác định và đề ra được những chiến lược đúng đắn lâu dài và
phù hợp với nền kinh tế, có thể phát huy được điểm mạnh và khắc phục được điểm
yếu của doanh nghiệp để tối đa hóa lợi nhuận, tạo ra được nhiều công ăn việc làm
cho người lao động và không ngừng khẳng định sự phát triển bền vững của doanh
nghiệp.
Với những cơ hội và những thách thức to lớn trên thị thường, Công ty TNHH
MTV Cơ khí & Xây dựng công trình 878 đang từng bước không ngừng cải thiện và
nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để ngày càng khẳng
định được vị thế của mình. Là một công ty chuyên thực hiện thi công các công trình
cầu, đường sắt, cầu đường bộ và sản xuất phụ kiện cơ khí phục vụ cho công việc xây
dựng cầu đường sắt, kinh doanh các mặt hàng như: ray, sắt, thép. thì vấn đề nâng
cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tạo ra nhiều lợi nhuận là những mục tiêu vô cùng
quan trọng và cần thiết đối với sự phát triển của Công ty. Công ty TNHH MTV Cơ
khí & Xây dựng công trình 878 trong những năm qua vẫn có những bước chuyển
mình tuy nhiên vấn đề về doanh thu, lợi nhuận của Công ty chưa thật sự hiệu
quả,chưa ổn định trong thời gian gần đây.

de_tai_danh_gia_hieu_qua_hoat_dong_san_xuat_kinh_doanh_cua

 

pdf66 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 509 | Lượt tải: 10download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV cơ khí & xây dựng công trình 878, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Lời Cảm Ơn
Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu
sắc đến Quý Thầy, Cô trong khoa Kinh tế và Phát triển, trường Đại học
Kinh tế Huế đã tận tình truyền đạt, trang bị kiến thức cho em trong suốt
thời gian học tập tại trường vừa qua. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn
chân thành nhất tới thầy giáo Th.s Hồ Trọng Phúc đã trực tiếp hướng
dẫn, tận tình giúp đỡ, cho em những lời khuyên, những lời nhận xét quý
báu để em có thể hoàn thành khóa luận này.
Em chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, cán bộ Công ty TNHH MTV
Cơ khí & Xây dựng công trình 878. Đặc biệt là các anh chị tại phòng Tài
chính – Kế toán đã rất nhiệt tình giúp đỡ em trong quá trình cung cấp số
liệu, tài liệu, giảng giải những thắc mắc, góp ý những sai sót cũng như
tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành kỳ thực tập của mình.
Cuối cùng em kính chúc quý Thầy, Cô dồi dào sức khỏe và thành
công trong sự nghiệp cao quý. Đồng kính chúc các Cô, Chú, Anh, Chị
trong Công ty TNHH MTV Cơ khí & Xây dựng công trình 878 luôn dồi
dào sức khỏe, đạt được nhiều thành công tốt đẹp trong công việc.
Huế, tháng 5, năm 2015
Sinh viên
Phạm Thị Kim Tiến
i
Đạ
i h
ọc
Ki
nh
tế
H
uế
MỤC LỤC
Lời cảm ơn …………………………………………………………………………………………………….i
Mục lục ……………………………………………………………………………………………………….. ii
Danh mục các chữ viết tắt và ký hiệu …………………………………………………………… iv
Danh mục các sơ đồ, biểu đồ ………………………………………………………………………… v
Danh mục các bảng biểu ……………………………………………………………………………… vi
Tóm tắt nghiên cứu …………………………………………………………………………………….. vii
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ……………………………………………………………………………….. 1
1. Lý do chọn đề tài ……………………………………………………………………………………….. 1
2. Mục tiêu nghiên cứu …………………………………………………………………………………… 2
3. Đối tượng nghiên cứu …………………………………………………………………………………. 2
4. Phạm vi nghiên cứu ……………………………………………………………………………………. 2
5. Phương pháp nghiên cứu …………………………………………………………………………….. 3
PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ………………………………………………………….. 4
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ………………… 4
1.1. Cơ sở lý luận …………………………………………………………………………………………… 4
1.1.1. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh ………………………………………………….. 4
1.1.1.1. Khái niệm ………………………………………………………………………………………….. 4
1.1.1.2. Bản chất của hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh …………………………….. 6
1.1.2. Chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp …… 7
1.1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ………….. 12
1.1.3.1. Nhân tố bên trong doanh nghiệp …………………………………………………………. 12
1.1.3.2. Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp ………………………………………………………… 15
1.2. Cơ sở thực tiễn ………………………………………………………………………………………. 18
1.2.1. Thực trạng ngành cơ khí ở Việt Nam …………………………………………………….. 18
1.2.2. Thực trạng ngành xây dựng công trình ở Việt Nam …………………………………. 19
1.2.3. Thực trạng ngành cơ khí & xây dựng công trình ở Thừa Thiên Huế ………….. 19
1.2.4. .Khái quát về Công ty TNHH MTV Cơ khí & Xây dựng công trình 878 ……. 20
1.2.4.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty ……………………………………….. 20
ii
Đạ
i h
ọc
K
inh
tế
H
uế
1.2.4.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty ……………………………………………………….. 21
1.2.4.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty ………………………………………… 21
1.2.4.4. Nguồn lực cơ bản của Công ty giai đoạn 2012-2014 …………………………….. 23
1.2.4.5. Thuận lợi và khó khăn của Công ty …………………………………………………….. 33
CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆU QỦA SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA
CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ & XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 878…………. 35
2.1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2012-2014 ……………. 35
2.2. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2012-2014 …. 41
2.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn …………………………………………………………….. 41
2.2.2. Hiệu quả sử dụng lao động …………………………………………………………………… 46
2.3. Phân tích một số nhân tố ảnh hưởng tới kết quả và hiệu quả kinh doanh của
Công ty. ………………………………………………………………………………………………………. 49
CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP …………………………………………. 52
3.1. Định hướng hoạt động của Công ty trong giai đoạn tới ………………………………. 52
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty ………………………………… 52
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ…………………………………………………….. 56
1. Kết luận …………………………………………………………………………………………………… 56
2. Kiến nghị …………………………………………………………………………………………………. 57
iii
Đạ
i h
ọc
K
inh
tế
H
uế
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU
TNHH Trách nhiệm hữu hạn
MTV Một thành viên
TSCĐ Tài sản cố định
TSNH Tài sản ngắn hạn
TSDH Tài sản dài hạn
VCSH Vốn chủ sở hữu
ĐVT Đơn vị tính
SXKD Sản xuất kinh doanh
VCĐ Vốn cố định
VLĐ Vốn lưu động
CBCNV Cán bộ công nhân viên
TNDN Thu nhập doanh nghiệp
LNST Lợi nhuận sau thuế
NSLĐ Năng suất lao động
iv
Đạ
i h
ọc
K
inh
tế
H
uế
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
Sơ đồ Tên Trang
1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 21
Biểu đồ
Tên
Trang
1 Tình hình tài sản ở Công ty giai đoạn 2012–2014 31
v
Đạ
i h
ọc
K
inh
tế
H
uế
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Bảng Tên Trang
1 Tình hình lao động của Công ty giai đoạn 2012-2014 24
2 Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty giai đoạn 2012-2014 27
3 Tình hình tài chính của công ty giai đoạn 2012-2014 30
4 Tình hình doanh thu của cồng ty giai đoạn 2012-2014 36
5 Tình hình chi phí của công ty giai đoạn 2012-2014 39
6 Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2012-2014 40
7 Hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty giai đoạn 2012-2014 42
8 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty giai đoạn 2012-2014 45
9 Hiệu quả sử dụng lao động của Công ty giai đoạn 2012-2014 48
vi
Đạ
i h
ọc
K
inh
tế
Hu
ế
TÓM TẮT NGHIÊN CỨU
Qua quá trình thực tập tại Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng công
trình 878 với đề tài “Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH
MTV Cơ khí và Xây dựng công trình 878” cùng với những phân tích, quan sát. Đề
tài đã nhận ra được tầm quan trọng của hiệu quả sản xuất kinh doanh đến sự tồn tại
và phát triển lâu dài của Công ty.
Mục tiêu của đề tài: Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại
Công ty. Đề tài tập trung nghiên cứu những nội dung cơ bản như sau: Hệ thống hóa
cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh và đánh giá hoạt động kinh doanh. Phân tích,
đánh giá kết quả và hiệu quả kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2012-2014.
Qua đó đưa ra đề xuất một số giải pháp góp phần cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt
động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.
Dữ liệu phục vụ nghiên cứu: Để thực hiện bài nghiên cứu, đề tài đã lấy thông
tin thứ cấp từ các báo cáo về tài chính của Công ty qua các năm, từ năm 2012 đến
năm 2014 (báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, bảng lưu
chuyển tiền tệ…); các bài báo, một số giáo trình và luận văn có liên quan.
Phương pháp nghiên cứu: Để đạt được những mục tiêu trên, đề tài này đã sử
dụng các phương pháp nghiên cứu sau: phương pháp thu thập số liệu, phương pháp
thống kê so sánh, phương pháp xử lý số liệu bằng phần mềm excel, phương pháp
phân tích đánh giá.
Kết quả đạt được: Có thể thấy trong giai đoạn 2012-2014, Công ty TNHH
MTV Cơ khí & Xây dựng công trình 878 đạt hiệu quả kinh doanh chưa cao và có xu
hướng giảm. Tổng doanh thu của Công ty qua 3 năm không ổn định, lợi nhuận của
Công ty chưa cao và có xu hướng giảm. Chi phí chiếm giá trị cao và tăng dần qua
các năm, tỷ lệ hàng tồn kho, nợ phải trả/vốn chủ sở hữu còn khá cao, gây gánh nặng
về vốn cho Công ty trong quá trình hoạt động, chính là những nguyên nhân làm cho
hoạt động kinh doanh có hiệu quả thấp và không ổn định.
vii
Đạ
i h
ọc
K
inh
tế
Hu
ế
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài
Việt Nam tham gia vào Tổ chức thương mại thế giới (WTO) tính đến nay đã
được 8 năm, trong suốt quá trình đó, nền kinh tế của nước ta đã từng bước không
ngừng đi lên, phát triển hơn trước và gặt hái được rất nhiều thành công, góp phần
nâng cao vị thế của quốc gia trên trường thế giới. Chính điều này cũng đặt ra rất
nhiều thách thức cho các cơ quan, bộ máy và đặc biệt là các doanh nghiệp phải biết
đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng, phản ứng nhanh nhạy với
những biến động của thị trường. Để có thể tồn tại lâu dài và đứng vững được trên thị
trường đòi hỏi mỗi doanh nghiệp luôn luôn phải hoạt động tích cực, tìm tòi phương
hướng cho thật phù hợp. Chính vì vậy hiệu quả hoạt động kinh doanh là một điều
kiện quan trọng, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Muốn
doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, kết quả hoạt động kinh doanh tốt thì bản thân
mỗi doanh nghiệp phải xác định và đề ra được những chiến lược đúng đắn lâu dài và
phù hợp với nền kinh tế, có thể phát huy được điểm mạnh và khắc phục được điểm
yếu của doanh nghiệp để tối đa hóa lợi nhuận, tạo ra được nhiều công ăn việc làm
cho người lao động và không ngừng khẳng định sự phát triển bền vững của doanh
nghiệp.
Với những cơ hội và những thách thức to lớn trên thị thường, Công ty TNHH
MTV Cơ khí & Xây dựng công trình 878 đang từng bước không ngừng cải thiện và
nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để ngày càng khẳng
định được vị thế của mình. Là một công ty chuyên thực hiện thi công các công trình
cầu, đường sắt, cầu đường bộ và sản xuất phụ kiện cơ khí phục vụ cho công việc xây
dựng cầu đường sắt, kinh doanh các mặt hàng như: ray, sắt, thép… thì vấn đề nâng
cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tạo ra nhiều lợi nhuận là những mục tiêu vô cùng
quan trọng và cần thiết đối với sự phát triển của Công ty. Công ty TNHH MTV Cơ
khí & Xây dựng công trình 878 trong những năm qua vẫn có những bước chuyển
mình tuy nhiên vấn đề về doanh thu, lợi nhuận của Công ty chưa thật sự hiệu
quả,chưa ổn định trong thời gian gần đây. Có những năm lợi nhuận của Công ty rất
1
Đạ
i h
ọc
K
inh
tế
H
uế
biến động, giảm khá mạnh gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty. Chính vì vậy để giữ vững và ngày một nâng cao lợi nhuận thì
đòi hỏi công ty phải nghiên cứu, tìm tòi, cải thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng
sản phẩm, chất lượng người lao động, đội ngũ cán bộ quản lý và hơn hết là hiệu quả
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình.Xuất phát từ những lý do trên, tôi đã
chọn đề tài “Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
TNHH MTV Cơ khí & Xây dựng công trình 878” để nghiên cứu.
2. Mục tiêu nghiên cứu
– Mục tiêu chung:
Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV
Cơ khí & Xây dựng công trình 878 giai đoạn 2012-2014 và đề ra các giải pháp nhằm
nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
– Mục tiêu cụ thể:
+ Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh và đánh giá hoạt động
kinh doanh.
+ Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV
Cơ khí & Xây dựng công trình 878 giai đoạn 2012-2014.
+ Đưa ra một số giải pháp nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao hoạt động sản
xuất kinh doanh trong giai đoạn tới.
3. Đối tượng nghiên cứu
Hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Cơ khí & Xây dựng công
trình 878.
4. Phạm vi nghiên cứu
– Về không gian: Tại Công ty TNHH MTV Cơ khí & Xây dựng công trình 878, số
31 đường Lý Đạo Thành, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
– Về thời gian: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH
MTV Cơ khí & Xây dựng công trình 878 giai đoạn 2012-2014
2
Đạ
i h
ọc
K
inh
tế
H
uế
5. Phương pháp nghiên cứu
Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm:
– Phương pháp thu thập số liệu: đề tài này sử dụng nguồndữ liệu thứ cấp được
tổng hợp tại Công ty TNHH MTV Cơ khí & Xây dựng Công trình 878 trong giai
đoạn 2012-2014 bao gồm các bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo
cáo lưu chuyển tiền tề và các sổ sách khác tại công ty. Ngoài ra, đề tài còn sử dụng
dữ liệu thứ cấp từ các nguồn khác như: các tạp chí, bài báo cáotrên mạng internet.
– Phương pháp xử lý số liệu: số liệu và các bảng số liệu sử dụng trong nghiên
cứu này được tổng hợp và xử lý bằng phần mềm excel từ nguồn dữ liệu thứ cấp thu
thập được tại Công ty và các nguồn thống kê.
– Phương pháp phân tích đánh giá: Phương pháp thống kê mô tảphương pháp
phân tích, so sánh, phương pháp đánh giá hiệu quả kinh doanhđược sử dụng trong
nghiên cứu để làm rõ thực trạng và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong thời
gian qua.
3
Đạ
i h
ọc
K
inh
tế
H
uế
PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1.1.1. Khái niệm
“Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn
của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên
thị trường nhằm mục đích sinh lợi”(Khoản 2 điều 4 luật Doanh nghiệp 2005).
Trong thời đại ngày nay, hoạt động sản xuất tạo ra của cải vật chất và dịch vụ
luôn gắn liền với cuộc sống của con người, công việc sản xuất thuận lợi khi các sản
phẩm tạo ra được thị trường chấp nhận tức là đồng ý sử dụng sản phẩm đó. Để được
như vậy thì các chủ thể tiến hành sản xuất phải có khả năng kinh doanh.
“Nếu loại bỏ các phần khác nhau nói về phương tiện, phương thức, kết quả cụ
thể của hoạt động kinh doanh thì có thể hiểu kinh doanh là các hoạt động kinh tế
nhằm mục tiêu sinh lời của chủ thể kinh doanh trên thị trường”.
Hoạt động kinh doanh có đặc điểm:
+ Do một chủ thể thực hiện và gọi là chủ thể kinh doanh, chủ thể kinh doanh
có thể là cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp
+ Kinh doanh phải gắn với thị trường, các chủ thể kinh doanh có mối quan hệ
mật thiết với nhau, đó là quan hệ với các bạn hàng, với chủ thể cung cấp đầu vào,
với khách hàng, với đối thủ cạnh tranh, với Nhà nước. Các mối quan hệ này giúp
cho các chủ thể kinh doanh duy trì hoạt động kinh doanh và đưa doanh nghiệp của
mình ngày càng phát triển.
+ Kinh doanh phải có sự vận động của đồng vốn: Vốn là yếu tố quyết định cho
công việc kinh doanh, không có vốn thì không thể có hoạt động kinh doanh. Chủ thể
kinh doanh sử dụng vốn mua nguyên liệu, thiết bị sản xuất, thuê lao động…
+ Mục đích chủ yếu của hoạt động kinh doanh là lợi nhuận.
Trong điều kiện kinh tế hiện nay, nền kinh tế nước ta đã chuyển đổi từ cơ chếbao
cấp sang cơ chế thị trường. Sự thay đổi này đã làm thay đổi mạnh mẽ nền kinh tế.
4
Đạ

c K
inh
tế
H
uế
Để duy trì và phát triển doanh nghiệp của mình thì trước hết đòi hỏi các doanh
nghiệpsản xuất kinh doanh phải có hiệu quả.
Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, không chỉ
làmối quan tâm của bất kỳ ai mà là mối quan tâm của tất cả mọi người, mọi
doanhnghiệp.Đó cũng là vấn đề bao trùm và xuyên suốt, thể hiệntrong công tác quản
lý, bởi suy cho cùng quản lý kinh tế là để đảm bảo tạo ra kết quảvà hiệu quả cao
nhất trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tất cả những cải tiến, nhữngđổi mới về nội
dung, phương pháp, biện pháp áp dụng trong quản lý chỉ thực sự đemlại ý nghĩa khi
chúng làm tăng được hiệu quả kinh doanh, không những là thước đo vềchất lượng,
phản ánh tổ chức, quản lý kinh doanh, mà còn là vấn đề sống còn củadoanh nghiệp.
Doanh nghiệp muốn tồn tại và vươn lên thì trước hết đòi hỏi kinh doanhphải có hiệu
quả. Hiệu quả sản xuất kinh doanh càng cao, doanh nghiệp càng có điềukiện tái sản
xuất mở rộng, đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ tiêntiến hiện
đại. Kinh doanh có hiệu quả là tiền đề nâng cao phúc lợi cho người lao động,kích
thích người lao động tăng năng suất lao động và là điều kiện nâng cao hiệu quảsản
xuất kinh doanh.
Như vậy “Hiệu quả sản xuất kinh doanh là một phạm trù kinh tế, biểu hiện
sựphát triển kinh tế theo chiều sâu, nó phản ánh trình độ khai thác và sử dụng các
nguồnlực trong quá trình tái sản xuất nhằm thực hiện mục tiêu kinh doanh, với chi
phí bỏra ít nhất mà đạt hiệu quả cao nhất” [1]
Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là một vấn đề phức tạp, có mối
liên hệ với tất cả các yếu tố tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh (lao động,
vốn, công nghệ…), doanh nghiệp chỉ có thể hoạt động hiệu quả khi các yếu tố này
được sử dụng hiệu quả.
Để đánh giá một cách chính xác, khoa học về hiệu quả sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp thì cần phải xây dựng được các chỉ tiêu đầy đủ, hoàn chỉnh vừa phản
ánh một cách tổng hợp, vừa phản ánh mức sinh lợi và phản ánh hiệu quả của từng
yếu tố sản xuất, từng loại vốn đầu tư… Để đảm bảo yêu cầu trên, thống kê thường sử
dụng hai phương pháp thống kê để đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp
5
Đạ
i h
ọc
K
inh
tế
Hu
ế
– Phương pháp thứ nhất:
Hiệu quả sản xuất kinh doanh (SXKD) được xác định dưới dạng hiệu số
Hiệu quả hoạt động SXKD = Kết quả đầu ra – Chi phí đầu vào
Phương pháp này dễ tính, đơn giản nhưng có những mặt hạn chế nhất định, nó
không phản ánh được hết chất lượng kinh doanh, cũng như tiềm năng nâng cao hiệu
quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, và cũng không thể dùng để so sánh giữa
các doanh nghiệp với nhau và của bản thân doanh nghiệp qua các giai đoạn.
– Phương pháp thứ hai:
Hiệu quả hoạt động SXKD = Chi phí đầu vào
Kết quả đầu ra
Chi phí này phản ánh để tạo ra 1 đơn vị kết quả đầu ra cần bao nhiêu chi phí
đầu vào.
Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh là một quá trình nhằm đánh
giá toàn bộ quá trình và hiệu quả hoạt động kinh doanh, nhằm làm rõ chất lượng
kinh doanh, nguồn tiềm năng cần khai thác, từ đó có thể đề ra được những giải pháp
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
1.1.1.2. Bản chất của hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh là nâng cao năng suất lao động xã
hội và tiết kiệm lao động xã hội. Đây là hai mặt có quan hệ mật thiết của vấn đề hiệu
quả kinh tế. Chính việc khan hiếm các nguồn lực và việc sử dụng chúng có tính cạnh
tranh nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của xã hội đặt ra yêu cầu phải khai
thác, tận dụng

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV cơ khí & xây dựng công trình 878

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *