[block id=”bo-sung-1″]

Với đa số dân sống bằng nghề nông, thu nhập chủ yếu dựa vào nông nghiệp,
trình độ sản xuất, thâm canh cây trồng của nhân dân trong vùng còn rất hạn chế, trình
độ dân trí chưa theo kịp với nhu cầu phát triển của sản xuất thị trường, trong khi đó giá
vật tư nông nghiệp ngày càng tăng cao, giá sản phẩm nông nghiệp bấp bênh nên đã
ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Xuất phát từ vấn đề đó, đề
tài: “Đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác trên địa bàn xã Võ Liệt –
huyện Thanh Chương – tỉnh Nghệ An” được thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu
thực trạng sử dụng đất canh tác của xã từ đó tìm ra những giải pháp để nâng cao hiệu
quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho người dân tại địa phương.
 Mục tiêu nghiên cứu
– Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề hiệu quả sử dụng đất.
– Phân tích thực trạng sử dụng đất canh tác của các hộ nông dân tại xã Võ Liệt,
huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
– Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất canh tác.
 Phương pháp nghiên cứu
– Phương pháp thu thập số liệu.
– Phương pháp so sánh, hạch toán chi phí
– Phương pháp điều tra phỏng vấn.
– Phương pháp nghiê
– n cứu tài liệu.
– Phương pháp chuyên gia chuyên khảo.
 Kết quả đạt được
Qua quá trình nghiên cứu tôi thấy xã Võ Liệt có diện tích đất canh tác chiếm
phần lớn trong tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp của xã. Tuy nhiên do tỷ lệ lao
động trong lĩnh vực nông nghiệp và trên hộ nông nghiệp thấp. Đất canh tác còn manh
mún, nhiều ô thửa gây ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất

de_tai_danh_gia_hieu_qua_kinh_te_su_dung_dat_canh_tac_tren

pdf96 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 297 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác trên địa bàn xã Võ Liệt – Huyện Thanh Chương – tỉnh Nghệ An, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Huế, tháng 5 năm 2012
Lời Cảm Ơn
Để thực hiện và hoàn thành đề tài này, em đã nhận được sự quan
tâm giúp đỡ tận tình về nhiều mặt của các tổ chức và cá nhân.
Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các thầy cô
giáo trường Đại học kinh tế Huế, đặc biệt là các thầy cô trong khoa
Kinh tế phát triển đã tận tình dạy dỗ, truyền đạt cho em kiến thức quý
báu trong suốt khóa học.
Đặc biệt, cho em gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo TS. Phan
Văn Hoà, người đã trực tiếp tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong
suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành khóa luận này.
Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cô, các chú, các anh chị ở
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Chương đã hướng
dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp số liệu tài liệu cần
thiết cho em trong suốt quá trình thực tập tại phòng.
Cuối cùng, em muốn bày tỏ lời cảm ơn tới gia đình và bạn bè đã
cổ vũ, động viên tinh thần cho em trong suốt thời gian qua.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do kiến thức và năng lực bản
thân có hạn, kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều nên không tránh khỏi
những sai sót. Kính mong nhận được những đóng góp ý kiến quý báu
của thầy cô và các bạn để khoá luận được hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn!
Huế, tháng 05 năm 2012
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Thị Huyền
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
t H
uế
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
MỤC LỤC
Trang
PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ………………………………………………………………………………… 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ………………………………………………………………………….. 2
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài ………………………………………………………………. 2
3. Phương pháp nghiên cứu của đề tài …………………………………………………………. 3
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu…………………………………………………………….. 3
PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU…………………………………… 4
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU……………………………… 4
1.1. Cơ sở lý luận ………………………………………………………………………………………. 4
1.1.1. Khái niệm về hiệu quả và phương pháp xác định hiệu quả kinh tế ………….. 4
1.1.2 Một số khái niệm và phân loại đất nông nghiệp …………………………………….. 6
1.1.2.1 Một số khái niệm về đất đai ……………………………………………………………… 6
1.1.2.2 Phân loại đất đai …………………………………………………………………………….. 7
1.1.3 Vai trò, đặc điểm của đất đai trong sản xuất nông nghiệp ……………………….. 9
1.1.4 Sự cần thiết phải đánh giá hiệu quả sử dụng đất …………………………………….. 11
1.1.5. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả sử dụng đất ……………………………………………. 12
1.1.6. Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả sử dụng đất canh tác …………. 12
1.1.7 Sử dụng đất và những nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng đất …………….. 14
1.1.7.1 Sử dụng đất là gì?…………………………………………………………………………… 14
1.1.7.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng đất………………………………… 15
1.1.8 Quan điểm sử dụng đất bền vững ……………………………………………………….. 16
1.1.8.1 Khái quát về sử dụng đất bền vững…………………………………………………… 16
1.1.8.2 Những quan điểm sử dụng đất nông nghiệp bền vững …………………………. 17
1.2 Cơ sở thực tiễn ……………………………………………………………………………………. 18
1.2.1 Chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước về đất đai …….. 18
1.2.2 Tình hình sử dụng đất ở Việt Nam………………………………………………………. 18
1.2.3. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp của Huyện Thanh Chương,
tỉnh Nghệ An ………………………………………………………………………………… 20
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ SỬ DỤNG ĐẤT
CANH TÁC Ở XÃ VÕ LIỆT, HUYỆN THANH CHƯƠNG TỈNH NGHỆ AN . 22
2.1 Đặc điểm cơ bản của xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương ……………………………. 22
2.1.1 Điều kiện tự nhiên …………………………………………………………………………….. 22
2.1.1.1. Vị trí địa lý ……………………………………………………………………………………. 22
2.1.1.2 Địa hình, địa mạo …………………………………………………………………………… 22
2.1.1.3 Khí hậu ………………………………………………………………………………………. 22
2.1.1.4. Thuỷ văn……………………………………………………………………………………….. 23
2.1.1.5 Các nguồn tài nguyên………………………………………………………………………. 24
2.1.1.6. Thực trạng môi trường ……………………………………………………………………. 25
2.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế xã hội ……………………………………………………… 25
2.1.2.1 Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ……………………………… 25
2.1.2.2 Thực trạng phát triển các ngành kinh tế……………………………………………… 26
2.1.2.3 Dân số, lao động, việc làm và thu nhập của xã Võ Liệt ………………………. 27
2.1.2.4 Thực trạng phát triển các khu dân cư nông thôn…………………………………. 28
2.1.2.5 Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng…………………………………………………… 28
2.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội và môi trường xã
Võ Liệt……………………………………………………………………………………………. 29
2.1.3.1 Thuận lợi ……………………………………………………………………………………….. 29
2.1.3.2. Khó khăn. ……………………………………………………………………………………… 30
2.2 Thực trạng sử dụng đất canh tác của xã Võ Liệt ………………………………………. 31
2.2.1 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của xã Võ Liệt………………………………. 31
2.2.2 Cơ cấu sử dụng đất xã Võ Liệt ……………………………………………….. 32
2.2.3 Các hình thức luân canh, chuyên canh sử dụng đất canh tác của xã Võ Liệt 33
2.2.4. Tỷ lệ sử dụng đất canh tác của xã Võ Liệt. ………………………………. 34
2.2.5. Cơ cấu diện tích đất canh tác của xã Võ Liệt………………………………………… 35
2.2.6 Cơ cấu các loại cây trồng hàng năm của xã Võ Liệt giai đoạn 2009-2011… 38
2.2.6.1 Diện tích, cơ cấu một số loại cây trồng hàng năm của xã Võ Liệt …………. 38
2.2.6.2 Năng suất, sản lượng các loại cây trồng hàng năm của xã Võ Liệt ………… 42
2.3 Đánh giá hiệu quả sử dụng đất canh tác của các hộ điều tra ………………………. 45
Trư
ờn
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
2.3.1 Tình hình nhân khẩu và lao động của các hộ điều tra …………………………….. 45
2.3.2 Tình hình trang bị tư liệu sản xuất và vay vốn của nông hộ …………………….. 46
2.3.3. Tình hình đất đai của các hộ điều tra ………………………………………………….. 48
2.3.4 Một số công thức luân canh chủ yếu của các hộ điều tra ……………………….. 49
2.3.5. Tình hình bố trí cây trồng hàng năm của các hộ điều tra……………………….. 51
2.3.6. Tình hình đầu tư của các nông hộ trên từng công thức luân canh ……………. 52
2.3.7 Năng suất ruộng đất theo các công thức luân canh …………………………………. 55
2.3.8. Hiệu quả kinh tế của việc sử dụng đất canh tác của các hộ điều tra ………… 57
2.3.9. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất về mặt xã hội ……………………………………….. 61
2.3.10. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất về mặt môi trường. …………………………….. 63
2.4 Một số vấn đề cần thiết liên quan đến hiệu quả sản xuất đất canh tác của xã .. .64
2.4.1 Thị trường đầu vào, đầu ra ………………………………………………………………….. 64
2.4.2 Công tác khuyến nông………………………………………………………………………… 65
2.4.3 Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp……………………………. 66
2.4.4 Áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất ………………………………………… 66
2.4.5 Chính sách của chính phủ ………………………………………………………………….. 67
CHƯƠNG III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU
QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT CANH TÁC XÃ VÕ LIỆT…………………………………………. 68
3.1 Quan điểm khai thác và định hướng sử dụng đất canh tác của xã Võ Liệt……. 68
3.1.1 Quan điểm khai thác…………………………………………………………………………… 68
3.1.2 Định hướng sử dụng đất canh tác của xã Võ Liệt. ………………………………….. 69
3.2 Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất canh tác trên địa bàn
xã Võ Liệt ………………………………………………………………………………………….. 69
PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ………………………………………………………. 73
1. Kết luận. ……………………………………………………………………………………………….. 73
2. Kiến nghị ………………………………………………………………………………………………. 74Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
CNH – HĐH: Công nghiệp hoá – hiện đại hóa
CTLC: Công thức luân canh
KHKT: Khoa học kỹ thuật
CC: Cơ cấu
LN: Lợi nhuận
TR: Tổng doanh thu
TC: Tổng chi phí
LĐ: Lao động
DT: Diện tích
KT – XH: Kinh tế- xã hội
THCS: Trung học cơ sở
THPT: Trung học phổ thông
ĐVT: Đơn vị tính
TLSX: Tư liệu sản xuất
BQ: Bình quân
Tr.đ: Triệu đồng
LĐNN: Lao động nông nghiệp
BVTV: Bảo vệ thực vật
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
Trang
Biểu đồ 1: Cơ cấu sử dụng đất của xã Võ Liệt năm 2011 ………………………………………32
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Trang
Bảng 1 : Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp năm 2010 của Việt Nam ……………….. 19
Bảng 2: Tình hình sử dụng đất nông nghiệp của Huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ
An qua 3 năm 2009-2011 …………………………………………………………………… 21
Bảng 3: Tình hình dân số và lao động của xã Võ Liệt giai đoạn 2009-2011………….. 27
Bảng 4: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của xã Võ Liệt năm 2011……………………… 31
Bảng 5: Một số công thức luân canh sử dụng đất chủ yếu phân theo hạng đất của
xã Võ Liệt năm 2011 …………………………………………………………………………. 34
Bảng 6: Tỷ lệ sử dụng đất canh tác xã Võ Liệt giai đoạn 2009-2011 ……………………. 34
Bảng 7: Cơ cấu diện tích đất canh tác xã Võ Liệt giai đoạn 2009 – 2011 ……………… 37
Bảng 8: Diện tích và cơ cấu các loại cây trồng hàng năm của xã Võ Liệt giai đoạn
2009-2011…………………………………………………………………………………………. 40
Bảng 9: Năng suất, sản lượng các loại cây trồng hàng năm của xã Võ Liệt giai
đoạn 2009-2011 …………………………………………………………………………………. 43
Bảng 10: Tình hình nhân khẩu và lao động của các hộ điều tra……………………………. 46
Bảng 11: Tình hình trang bị tư liệu sản xuất và vay vốn của các hộ điều tra ………… 47
Bảng 12 : Tình hình đất đai của các hộ điều tra năm 2011 ………………………………….. 48
Bảng 13: Các công thức luân canh phân theo hạng đất của các hộ điều tra …………… 50
Bảng 14: Lịch mùa vụ của xã Võ Liệt………………………………………………………………. 51
Bảng 15: Tình hình đầu tư theo công thức luân canh của các nông hộ điều tra
năm 2011 ………………………………………………………………………………………….. 53
Bảng 16: Năng suất ruộng đất theo các công thức luân canh của các hộ điều tra
năm 2011 ( tính bình quân/sào ) ………………………………………………………….. 56
Bảng 17 : Hiệu quả kinh tế của các công thức luân canh phân theo hạng đất ………… 58Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
ĐƠN VỊ QUY ĐỔI
1sào = 500 m2
1ha = 10.000 m2 = 20 sào
1tạ = 100 kg
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
TÓM TẮT NGHIÊN CỨU
Với đa số dân sống bằng nghề nông, thu nhập chủ yếu dựa vào nông nghiệp,
trình độ sản xuất, thâm canh cây trồng của nhân dân trong vùng còn rất hạn chế, trình
độ dân trí chưa theo kịp với nhu cầu phát triển của sản xuất thị trường, trong khi đó giá
vật tư nông nghiệp ngày càng tăng cao, giá sản phẩm nông nghiệp bấp bênh nên đã
ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Xuất phát từ vấn đề đó, đề
tài: “Đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác trên địa bàn xã Võ Liệt –
huyện Thanh Chương – tỉnh Nghệ An” được thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu
thực trạng sử dụng đất canh tác của xã từ đó tìm ra những giải pháp để nâng cao hiệu
quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho người dân tại địa phương.
 Mục tiêu nghiên cứu
– Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề hiệu quả sử dụng đất.
– Phân tích thực trạng sử dụng đất canh tác của các hộ nông dân tại xã Võ Liệt,
huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
– Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất canh tác.
 Phương pháp nghiên cứu
– Phương pháp thu thập số liệu.
– Phương pháp so sánh, hạch toán chi phí
– Phương pháp điều tra phỏng vấn.
– Phương pháp nghiê
– n cứu tài liệu.
– Phương pháp chuyên gia chuyên khảo.
 Kết quả đạt được
Qua quá trình nghiên cứu tôi thấy xã Võ Liệt có diện tích đất canh tác chiếm
phần lớn trong tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp của xã. Tuy nhiên do tỷ lệ lao
động trong lĩnh vực nông nghiệp và trên hộ nông nghiệp thấp. Đất canh tác còn manh
mún, nhiều ô thửa gây ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất. Trong những năm qua xã
Trư
ờ g
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
đã nỗ lực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng nhiều công thức luân canh mới vào địa
phương, bước đầu đã mang lại hiệu quả đáng kể.
Người dân tích cực ủng hộ chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tiến hành
thâm canh trong sản xuất nông nghiệp. Đây là tiền đề cho việc nâng cao hơn nữa hiệu
quả kinh tế sử dụng đất canh tác, nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, hệ
thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp chưa được đầu tư đồng bộ, sản xuất
nông nghiệp còn phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên gây trở ngại cho việc phát triển nền
nông nghiệp của xã theo hướng sản xuất hàng hoá.
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
Khoá Luận Tốt Nghiệp GVHD: TS. Phan Văn Hoà
SVTH : Nguyễn Thị Huyền 1
PHẦN I
ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là sản phẩm của tự nhiên, là tặng phẩm của thiên nhiên cho không loài
người. Con người không thể tạo ra đất đai mà chỉ có thể dựa vào nó để sản xuất và
tồn tại. Không phải ngẫu nhiên mà ông W.Petty cho rằng: “Đất đai là cha, lao động
là mẹ của mọi của cải vật chất” vì ông nhận thấy tầm quan trọng của đất đai đối với
loài người.
Thật vậy, đất đai là môi trường sống của con người cũng như các sinh vật khác,
là nơi diễn ra các hoạt động khác của con người. Đối với các hoạt động diễn ra trong
ngành công nghiệp chế biến và xây dựng thì đất đai là địa điểm, là chỗ đứng, là nền
tảng không gian để thực hiện quá trình lao động. Đối với ngành khai thác thì đất đai
còn là kho tàng của nguyên nhiên liệu cung cấp một phần năng lượng cho con người.
Đất đai còn là nơi xây dựng những khu văn hoá, du lịch, khu vui chơi giải trí, là nơi bố
trí khu quân sự, an ninh quốc phòng… Đặc biệt nhất, đối với ngành nông nghiệp, đất
đai không chỉ là địa điểm để thực hiện quá trình sản xuất mà còn là công cụ lao động-
tư liệu sản xuất đặc biệt.Trải qua thời gian cùng với sự phát minh của nhiều công trình
khoa học kỹ thuật, con người đã tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm vật chất nhưng con
người không thể tạo ra lương thực thực phẩm nuôi sống bản thân mình nếu không có
đất đai.
Riêng đối với nước ta, nông nghiệp chiếm một ví trí quan trọng trong nền kinh tế
quốc dân, thu hút khoảng 70% dân số và 60% lao động của cả nước. Do đó để có thể tiến
hành nhanh công cuộc CNH-HĐH đất nước thì mục tiêu trước mắt là phải công nghiệp
hoá nông thôn. Muốn làm được điều này thì phải không ngừng nâng cao thu nhập cho
người nông dân mà trước hết là nâng cao hiệu quả của ngành sản xuất nông nghiệp trong
đó nâng cao hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác đóng vai trò quan trọng.
Mặt khác, sự gia tăng dân số và quá trình đô thị hoá diễn ra nhanh chóng trên thế
giới nói chung, ở Việt Nam nói riêng điều này buộc các nhà quản lý phải giải quyết
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
in
tế H
uế
Khoá Luận Tốt Nghiệp GVHD: TS. Phan Văn Hoà
SVTH : Nguyễn Thị Huyền 2
đồng thời hai vấn đề quan trọng: vừa đảm bảo nhu cầu nhà ở, nhu cầu xây dựng công
nghiệp vừa đảm bảo an ninh lương thực. Muốn vậy, một mặt cần quản lý tốt quỹ đất
canh tác mặt khác không ngừng tăng năng suất, tăng vụ, tăng chất lượng sản phẩm
nông nghiệp để tạo ra giá trị ngày càng cao trên quỹ đất canh tác ngày càng giảm dần.
Xã Võ Liệt là một xã miền núi nằm trên địa bàn Huyện Thanh Chương, dân số và
lao động trên địa bàn chủ yếu hoạt động trong ngành nông nghiệp. Do đó, để phát triển
kinh tế ở địa phương nhà quản lý cần có chính sách phát triển nông nghiệp mà mục
tiêu chủ yếu là tạo ra giá trị ngày càng lớn trên đất sản xuất nông nghiệp.
Trong những năm qua do nhiều mục đích khác nhau khiến cho quỹ đất canh tác
trên địa bàn xã luôn giảm xuống. Điều này đã làm thiếu hụt nghiêm trọng đất sản xuất,
với một diện tích nhỏ đất canh tác thì sẽ không đủ công việc cho người lao động và
cũng không đủ thu nhập để chi tiêu cho nông hộ. Vì thế buộc chúng ta phải có biện
pháp thâm canh tăng vụ, tạo ra một giá trị ngày càng lớn trên đất nông nghiệp hiện có
nghĩa là không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp nói chung,
hiệu quả sử dụng đất canh tác nói riêng.
Nhận thức được điều này, trong thời gian thực tập tại phòng Tài nguyên và Môi
trường của Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An, tôi đã chọn nghiên cứu đề tài:
“Đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác trên địa bàn xã Võ Liệt – huyện
Thanh Chương – tỉnh Nghệ An” để từ đó có thể giúp người dân sử dụng đất hiệu
quả, tiết kiệm, áp dụng trồng các cây cho hiệu quả kinh tế cao.
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
– Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả kinh tế sử dụng đất đai.
– Đánh giá thực trạng sử dụng đất canh tác tại xã Võ Liệt
– Đánh giá hiệu quả kinh tế một số công thức luân canh trên đất canh tác của hộ
tại xã Võ Liệt.
– Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất canh tác của xã
Võ Liệt trong thời gian tới.
3. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
Để hoàn thành đề tài của mình, trong quá trình nghiên cứu tôi đã sử dụng một số
phương pháp sau:
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
ế H
uế
Khoá Luận Tốt Nghiệp GVHD: TS. Phan Văn Hoà
SVTH : Nguyễn Thị Huyền 3
a, Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp bao gồm:
+ Số liệu về hiện trạng sử dụng đất ( Tổng diện tích đất tự nhiên, đất canh tác
nông nghiệp, đất phi nông nghiệp.)
+ Số liệu về tình hình dân số và lao động của xã Võ Liệt.
+ Thu thập thông tin về các loại cây trồng, năng suất, sản lượng hàng năm của
địa phương
b, Phương pháp điều tra phỏng vấn hộ nông dân

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác trên địa bàn xã Võ Liệt – Huyện Thanh Chương – tỉnh Nghệ An

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *