[block id=”bo-sung-1″]

Trong thời kỳ đổi mới định hướng phát triển Xã hội Chủ nghĩa, các chính sách
của nhà nước và sự giao lưu học hỏi từ các cường quốc năm châu đã góp phần làm
nước ta ngày một tiến bộ, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, hàng hóa trở
nên đa dạng và phong phú với nhiều mẫu mã, chủng loại đáp ứng triệt để nhu cầu của
dân cư. Nhưng không phải lúc nào người tiêu dùng cũng có đủ khả năng chi trả cho tất
cả các nhu cầu mua sắm của mình. Nắm bắt được nhu cầu mua sắm của khách hàng,
các ngân hàng thương mại đã phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm
nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng. Sản phẩm này đã và đang phát triển
mạnh mẽ trong thời gian qua, mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng và tạo dòng thu
nhập ổn định cho các Ngân hàng Thương mại Cổ phần.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, Chi nhánh Thạnh Mỹ
Lợi tham gia vào lĩnh vực này khá trễ so với nhiều Ngân hàng khác (từ năm 2010)
nhưng cũng đã phát triển rộng rãi các loại hình cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm
như cho vay mua nhà, mua ô tô, mua sắm vật dụng gia đình, cho vay du học.Qua hơn
3 năm hình thành và phát triển, dưới sự chỉ đạo và dẫn dắt của đội ngũ nhân viên nhiệt
tình, có kinh nghiệm, Chi nhánh Thạnh Mỹ lợi đã gắt hái được nhiều kết quả khả quan.
Tuy nhiên, trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các Ngân hàng Thương
mại và sự hiểu biết cao của khách hàng, để phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng có
tài sản bảo đảm an toàn và hiệu quả là không hề đơn giản. Xuất phát từ mục tiêu đó,
cùng với mong muốn hiểu biết sâu hơn về thực trạng cũng như định hướng phát triển
trong tương lai của sản phẩm cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm tại Ngân hàng Việt
Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Thạnh Mỹ Lợi. Tôi đã chọn đề tài “Định hướng phát
triển hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm tại Ngân hàng Việt nam
Thịnh Vượng, Chi nhánh chuẩn Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TPHCM giai đoạn 2014-2017” làm báo cáo thực tập cho đợt thực tập tốt nghiệp tháng 12 năm 2014.

de_tai_dinh_huong_phat_trien_hoat_dong_cho_vay_tieu_dung

Tải Đề tài Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm tại ngân hàng Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Chuẩn Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP HCM giai đoạn 2014-2017

download1 google drive

BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: Ths LƯU THU QUANG
SVTH: NGUYỄN THỊ DUYÊN – 030127110232 Trang 1 / 33
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG
CHO VAY TIÊU DÙNG CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM TẠI
NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
CHI NHÁNH CHUẨN THẠNH MỸ LỢI, QUẬN 2,
TPHCM GIAI ĐOẠN 2014 – 2017
SVTT : NGUYỄN THỊ DUYÊN
LỚP : ĐH27TC05
MSSV : 030127110232
GVHD: ThS LƯU THU QUANG
Tp. Hồ Chí Minh, tháng 12 – 2014
BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: Ths LƯU THU QUANG
SVTH: NGUYỄN THỊ DUYÊN – 030127110232 Trang 2 / 33
NHẬN XÉT VÀ XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
——————————————————————————————–
——————————————————————————————–
——————————————————————————————–
——————————————————————————————–
——————————————————————————————–
——————————————————————————————–
——————————————————————————————–
——————————————————————————————–
——————————————————————————————–
——————————————————————————————–
——————————————————————————————–
—————————————————————————————————–
Đánh giá mức độ hoàn thành quá trình thực tập và nội dung báo cáo thực tập của
sinh viên :
Xuất sắc
Tốt
Khá
Đáp ứng yêu cầu
Không đáp ứng yêu cầu
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: Ths LƯU THU QUANG
SVTH: NGUYỄN THỊ DUYÊN – 030127110232 Trang 3 / 33
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Từ viết tắt Nguyên nghĩa
NH TMCP Ngân hàng thương mại cổ phần
TML Thạnh Mỹ Lợi
VPBank Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng
VNĐ Đơn vị tiền tệ Việt Nam
CP Cổ phiếu.
TNHH Trách nhiệm hữu hạn
KHCN Khách hàng cá nhân
TSBĐ Tài sản bảo đảm
CSKH Chăm sóc khách hàng
BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: Ths LƯU THU QUANG
SVTH: NGUYỄN THỊ DUYÊN – 030127110232 Trang 4 / 33
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1.1: Tình hình huy động vốn và cho vay của Chi nhánh Thạnh Mỹ Lợi
giai đoạn 2011-2013……………………………………………………………………………………………6
Bảng 2.1.2: Tình hình kinh doanh của Chi nhánh Thạnh Mỹ lợi trong 3 năm
2011, 2012,
2013…………………………………………………………………………………………………..7
Bảng 2.5.1: Doanh số huy động và cho vay tiêu dùng có TSBĐ theo thời
hạn…….12
DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.2: Mô hình quản trị và bộ máy quản lý……………………………………………….3
Sơ đồ 2.5: Quy trình nghiệp vụ cho vay tiêu dùng có tài sản bảo
đảm………………..11
Sơ đồ 2.6: Tỷ trọng cho vay theo thời kỳ (ngắn, trung, dài hạn) của Chi nhánh
TML VPBank giai đoạn 2011-
2013………………………………………………………………………..12
BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: Ths LƯU THU QUANG
SVTH: NGUYỄN THỊ DUYÊN – 030127110232 Trang 5 / 33
LỜI MỞ ĐẦU
Trong thời kỳ đổi mới định hướng phát triển Xã hội Chủ nghĩa, các chính sách
của nhà nước và sự giao lưu học hỏi từ các cường quốc năm châu đã góp phần làm
nước ta ngày một tiến bộ, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, hàng hóa trở
nên đa dạng và phong phú với nhiều mẫu mã, chủng loại đáp ứng triệt để nhu cầu của
dân cư. Nhưng không phải lúc nào người tiêu dùng cũng có đủ khả năng chi trả cho tất
cả các nhu cầu mua sắm của mình. Nắm bắt được nhu cầu mua sắm của khách hàng,
các ngân hàng thương mại đã phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm
nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng. Sản phẩm này đã và đang phát triển
mạnh mẽ trong thời gian qua, mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng và tạo dòng thu
nhập ổn định cho các Ngân hàng Thương mại Cổ phần.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, Chi nhánh Thạnh Mỹ
Lợi tham gia vào lĩnh vực này khá trễ so với nhiều Ngân hàng khác (từ năm 2010)
nhưng cũng đã phát triển rộng rãi các loại hình cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm
như cho vay mua nhà, mua ô tô, mua sắm vật dụng gia đình, cho vay du học…Qua hơn
3 năm hình thành và phát triển, dưới sự chỉ đạo và dẫn dắt của đội ngũ nhân viên nhiệt
tình, có kinh nghiệm, Chi nhánh Thạnh Mỹ lợi đã gắt hái được nhiều kết quả khả quan.
Tuy nhiên, trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các Ngân hàng Thương
mại và sự hiểu biết cao của khách hàng, để phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng có
tài sản bảo đảm an toàn và hiệu quả là không hề đơn giản. Xuất phát từ mục tiêu đó,
cùng với mong muốn hiểu biết sâu hơn về thực trạng cũng như định hướng phát triển
trong tương lai của sản phẩm cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm tại Ngân hàng Việt
Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Thạnh Mỹ Lợi. Tôi đã chọn đề tài “Định hướng phát
triển hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm tại Ngân hàng Việt nam
Thịnh Vượng, Chi nhánh chuẩn Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TPHCM giai đoạn 2014-
2017” làm báo cáo thực tập cho đợt thực tập tốt nghiệp tháng 12 năm 2014.
BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: Ths LƯU THU QUANG
SVTH: NGUYỄN THỊ DUYÊN – 030127110232 Trang 6 / 33
MỤC LỤC
Danh mục từ viết tắt…………………………………………………………………………………..
Danh mục bảng biểu, hình………………………………………………………………………….
Mở đầu…………………………………………………………………………………………………….
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG. ……………………………………………………………. 1
1.1 Giới thiệu tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh
Vượng………….. ………………………………………………………………………………………………… 9
1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển. ………………………………………………………. 9
1.1.2 Mô hình tổ chức: ………………………………………………………………………….. 10
1.2 Giới thiệu về Chi nhánh Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2. ……………………………. 10
1.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển. …………………………………………………….. 10
1.2.2 Mô hình quản trị và bộ máy quản lý. ………………………………………………. 11
1.2.3 Mục tiêu và hoạt động kinh doanh chính. ………………………………………… 12
1.2.4 Đặc điểm về cơ sở vật chất và trang thiết bị. ……………………………………. 12
TÓM TẮT CHƯƠNG 1…………………………………………………………………………….5
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CÓ
TÀI SẢN BẢO ĐẢM TẠI CHI NHÁNH THẠNH MỸ LỢI. …………………………………. 6
2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Thạnh Mỹ lợi. ………….. 6
2.2 Các sản phẩm cho vay tiêu dùng có TSBĐ. ……………………………………. 16
2.2.1 Cho vay mua nhà, sửa chữa nhà. ………………………………………………………. 8
2.2.2 Cho vay mua ô tô. ………………………………………………………………………….. 8
2.2.3 Cho vay du học. ……………………………………………………………………………… 9
2.2.4 Cho vay tiêu dùng khác …………………………………………………………………… 9
BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: Ths LƯU THU QUANG
SVTH: NGUYỄN THỊ DUYÊN – 030127110232 Trang 7 / 33
2.3 Các loại tài sản bảo đảm. ……………………………………………………………… 17
2.3.1 Các loại TSBĐ được ưu tiên. …………………………………………………………. 17
2.3.2 TSBĐ bị hạn chế. …………………………………………………………………………. 10
2.4 Nguyên nhân hình thành yêu cầu bảo đảm trong hoạt động cho vay của
NHTM……………….. ………………………………………………………………………………………… 18
2.5 Quy trình nghiệp vụ cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm. ……………… 19
2.6 Tình hình kinh doanh hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo.
20
2.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản đảm
bảo tại Chi nhánh Thạnh Mỹ Lợi. …………………………………………………………………….. 22
2.7.1 Các yếu tố vi mô …………………………………………………………………………… 22
2.7.2 Các yếu tố nội bộ. …………………………………………………………………………. 26
2.8 Xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức cho hoạt động cho
vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm tai Chi nhánh Thạnh Mỹ Lợi. …………………………… 29
2.8.1 Điểm mạnh (Strengths) …………………………………………………………………. 29
2.8.2 Điểm yếu (Weaknesses). ……………………………………………………………….. 29
2.8.3 Cơ hội (Opputinities) …………………………………………………………………….. 30
2.8.4 Thách thức (Threats). ……………………………………………………………………. 30
TÓM TẮT CHƯƠNG 2…………………………………………………………………………..23
CHƯƠNG 3 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU
QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO TẠI PGD
TML 31
3.1 Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng có
TSBĐ. 31
3.1.1 Đối với ngân hàng VPBank……………………………………………………………. 31
BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: Ths LƯU THU QUANG
SVTH: NGUYỄN THỊ DUYÊN – 030127110232 Trang 8 / 33
3.1.2 Đối với nhân viên hoạt động tín dụng. …………………………………………….. 32
TÓM TẮT CHƯƠNG 3…………………………………………………………………………..25
BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: Ths LƯU THU QUANG
SVTH: NGUYỄN THỊ DUYÊN – 030127110232 Trang 9 / 33
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ
PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG.
1.1 Giới thiệu tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh
Vượng.
1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển.
Tên tiếng Việt: Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng.
Tên tiếng Anh: Vietnam Prosperity Joint Stock Comercial Bank.
Vốn điều lệ: 5.770 tỷ VNĐ.
Số CP niêm yết: 577,000,000 CP.
Số CP đang lưu hành: 505,000,000 CP.
Mã CP: VPBank.
Slogan: “Hành động vì ước mơ”
Thành lập ngày 12/8/1993, có tiền đề là Ngân hàng TMCP Các Doanh Nghiệp
Ngoài Quốc Doanh. Sau 21 năm hoạt động, VPBank đã nâng vốn điều lệ lên 6.347 tỷ
đồng, phát triển mạng lưới lên hơn 200 điểm giao dịch, với đội ngũ trên 7.000 cán bộ
nhân viên. Với định hướng “Tất cả vì khách hàng” các sản phẩm, dịch vụ của VPBank
luôn được cải tiến và kết hợp thêm nhiều tiện ích nhằm gia tăng quyền lợi cho khách
hàng…Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho việc tăng trưởng ổn định và bền vững, VPBank đã
tiến hành đồng bộ các giải pháp xây dựng hệ thống nền tảng: ứng dụng công nghệ
thông tin trong sản phẩm, dịch vụ và hệ thống vận hành. Cùng với việc xây dựng môi
trường văn hóa doanh nghiệp vững mạnh, hệ thống quản trị nhân sự cốt l i được xây
dựng và triển khai thành công, đáp ứng chuẩn mực quốc tế và gắn kết với chiến lược
kinh doanh của Ngân hàng: r ràng và minh bạch.
Thành tựu: Ngân hàng thanh toán xuất sắc nhất do Citibank, Bank of New
York trao tặng, giải thưởng Ngân hàng có chất lượng dịch vụ được hài lòng nhất,
BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: Ths LƯU THU QUANG
SVTH: NGUYỄN THỊ DUYÊN – 030127110232 Trang 10 / 33
Thương hiệu quốc gia 2012, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam cùng nhiều giải
thưởng khác.
Biểu tượng:
Biểu tượng mới của VPBank là Hoa Thịnh Vượng, với màu đỏ tươi thể hiện
nhiệt huyết và tinh thần làm việc hăng say, sự thịnh vượng và may mắn. Cánh hoa
được cách điệu bằng sự kết hợp tinh tế giữa nét chắc chắn và đường cong mềm mại,
như đôi bàn tay ấp ủ, thể hiện sự linh hoạt, thân thiện và sự tin cậy mà VPBank
mong muốn đem lại cho khách hàng. Biểu tượng còn gợi liên tưởng tới những đôi tay
cùng chung sức xây dựng một cộng đồng, một đất nước Việt Nam Thịnh Vượng.
Tại ngày 31/12/2013, NH có 1 hội sở chính, 1 sở giao dịch, 39 Chi nhánh,
156 phòng giao dịch, 10 quỹ tiết kiệm trên cả nước; Ngân hàng có 2 công ty con:
Công ty TNHH chứng khoán NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ( VPBS );
Công ty TNHH quản lý tài sản NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ( VPAMC ).
1.1.2 Mô hình tổ chức:
Cơ quan trung ương của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng là Hội sở.
Thông qua các Khối nghiệp vụ, Hội sở quản lý toàn bộ mạng lưới bao gồm các Sở
Giao dịch, Chi nhánh, Phòng Giao dịch trong cả nước.
1.2 Giới thiệu về Chi nhánh Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2.
1.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển.
Chi nhánh Thạnh Mỹ Lợi có tiền thân là Phòng giao dịch Thạnh Mỹ Lợi – trực
thuộc VPBank Chi nhánh Hồ Chí Minh được khai trương vào ngày 3/12/2010,
tại 638-640 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TPHCM.
BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: Ths LƯU THU QUANG
SVTH: NGUYỄN THỊ DUYÊN – 030127110232 Trang 11 / 33
Vào tháng 1/2014 Phòng giao dịch Thạnh Mỹ Lợi đã chính thức trở thành
Chi nhánh Thạnh Mỹ lợi hoạt động độc lập, chịu sự giám sát của hội sở.
Qua hơn 3 năm hoạt động phát triển, Chi nhánh Thạnh Mỹ Lợi đã dần chiếm
được lòng tin yêu của khách hàng, ngày càng cung cấp các dịch vụ chất lượng, cùng
với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và tận tâm. Tất cả điều đó làm nên thắng lợi của
Chi nhánh Thạnh Mỹ Lợi, làm nền tảng vững chắc cho quá trình phát triển trong tương
lai.
1.2.2 Mô hình quản trị và bộ máy quản lý.
Sơ đồ 1.2.2: Mô hình quản trị và bộ máy quản lý.
Hầu hết các nhân viên đề có trình độ và kinh nghiệm, luôn hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ được giao. 100% nhân viên có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên với các
chuyên ngành: tài chính, kinh tế, ngân hàng, kế toán,kiểm toán, quản trị kinh doanh.
 Nhiệm vụ của các phòng ban.
Phòng Giám đốc: kiểm tra, đôn đốc, xử lý các hoạt động của các phòng ban
cấp dưới, đảm bảo cả Chi nhánh hoạt động hiệu quả; Đề ra các chiến lược cho sự phát
triển của phòng; Trực tiếp tiếp xúc với khách hàng lớn.
P. Giám đốc
P. Phó giám đốc
P. Quan hệ KHCN
P. Giao dịch viên
Kiểm soát
BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: Ths LƯU THU QUANG
SVTH: NGUYỄN THỊ DUYÊN – 030127110232 Trang 12 / 33
Phó giám đốc kiêm kiểm soát viên: Hỗ trợ giám đốc trong một số nghiệp vụ
ngân hàng, kiểm soát các hoạt động của bộ phận giao dịch viên.
Phòng Quan hệ KHCN: nghiên cứu và phát triển dịch vụ tín dụng cá nhân
phục vụ khách hàng, soạn thảo chính sách tín dụng, thực hiện thẩm định và đề xuất
cấp tín dụng cá nhân; Chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn khách hàng thực hiện đúng
nghĩa vụ hợp đồng.
Phòng Giao dịch viên: Thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng trong quan hệ với
khách hàng như: mở tài khoản, thu chi, chuyển khoản, giải ngân, thanh toán và chi trả
cho khách hàng…
1.2.3 Mục tiêu và hoạt động kinh doanh chính.
Mục tiêu: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tối đa lợi nhuận cho ngân hàng
VPBank, Chi nhánh Thạnh Mỹ Lợi tập trung vào các chiến lược: nâng cao chất lượng
dịch vụ và tăng cường năng lực đội ngũ nhân sự. Với phong cách làm việc chuyên
nghiệp cùng môi trường thoải mái, nhân viên thân thiện, giỏi nghiệp vụ… Tất cả đã tạo
nên sự khác biệt của Chi nhánh, góp phần nâng cao thương hiệu của VPBank.
Hoạt động kinh doanh chính: Nhận tiền gửi bằng VNĐ, ngoại tệ, vàng; Cho
vay phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; Dịch vụ thanh toán, chuyển tiền;
Chuyển tiền nhanh Western Union; Thu đổi ngoại tệ; các dịch vụ thẻ quốc tế và thẻ nội
địa; Và các dịch vụ ngân hàng khác…
1.2.4 Đặc điểm về cơ sở vật chất và trang thiết bị.
Chi nhánh Thạnh Mỹ Lợi tọa lạc tại số 638-640 Nguyễn Thị Định, Phường
Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TPHCM. Với kết cấu 2 tầng, sử dụng lầu dưới là nơi làm việc
của nhân viên, nơi giao dịch và tiếp khách hàng. Lầu 2 làm kho lưu trữ tài liệu và các
dụng cụ văn phòng khác.
Nhằm tạo cảm giác thoải mái và thân thiện nhất cho khách hàng, không gian Chi
nhánh Thạnh Mỹ Lợi được bố trí hợp lý và đẹp mắt, có trang bị đầy đủ ghế đợi, thông
tin lãi suất, chính sách vay ưu đãi…cho khách hàng tiện theo d i. Ngoài ra Chi nhánh
BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: Ths LƯU THU QUANG
SVTH: NGUYỄN THỊ DUYÊN – 030127110232 Trang 13 / 33
còn phục vụ nước uống nóng, lạnh, bánh kẹo và báo chí cho khách hàng trong quá
trình đợi giao dịch tại ngân hàng.
Để đảm bảo các hoạt động của Chi nhánh Thạnh Mỹ Lợi diễn ra thuận lợi và
nhanh chóng, mỗi nhân viên đều được trang bị bàn làm việc với đầy đủ dụng cụ văn
phòng, máy tính cá nhân có kết nối internet, máy photocopy, máy in, máy scan. Ngoài
ra còn được trang bị 1 tủ lạnh phục vụ nhu cầu của nhân viên.
Tóm tắt chương I
Chương I trình bày tổng quan về ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng và Ngân
hàng Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh chuẩn Thạnh Mỹ Lợi, qua đó đánh giá được
mức độ hoàn thiện bộ máy quản lý, các hoạt động kinh doanh chính và đặc điểm cơ sở
vật chất và trang thiết bị của Ngân hàng. Từ đó nhận ra mức độ quan trọng trong việc
liên kết giữa các bộ phận giữa Hội sở và Chi nhánh, nhằm đem lại hiệu quả hoạt động
cao, và gia tăng thị phần cũng như chất lượng các dịch vụ cung ứng.
BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: Ths LƯU THU QUANG
SVTH: NGUYỄN THỊ DUYÊN – 030127110232 Trang 14 / 33
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CÓ TÀI
SẢN BẢO ĐẢM TẠI CHI NHÁNH THẠNH MỸ LỢI.
2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Thạnh Mỹ lợi.
Bảng 2.1.1: Tình hình huy động vốn và cho vay của Chi nhánh Thạnh Mỹ
Lợi giai đoạn 2011-2013.
Đơn vị tính: Tỷ đồng
NĂM
HUY
ĐỘNG
CHO VAY TỔNG
DƯ NỢ
CHO
VAY
TỶ TRỌNG
CHO
VAY/HUY
ĐỘNG
NGẮN
HẠN
TRUNG
HẠN
DÀI
HẠN
2011 95,946 8,086 24,662 7,681 40,429 42.14%
2012 76,757 14,533 45,324 6,203 66,060 86.06%
2013 81,554 8,690 54,866 16,330 79,886 97.95%
(Nguồn: sao kê tín dụng VPBank 2011-2013)
Trong năm 2012, Chi nhánh đã huy động được 76,757 tỷ đồng, giảm 20% so
với năm 2011. Tuy tình hình huy động giảm nhưng toàn Chi nhánh đã giải ngân được
66,060 tỷ đồng, tăng 38,8% so với cùng kỳ năm trước. Chiếm tỷ trọng cao là dư nợ cho
vay trung hạn, chiếm 68,61% tổng dư nợ, điều này phản ánh đúng thực trạng nhu cầu
mua sắm các vật dụng lâu bền như bất động sản, ô tô hiện nay. So sánh tình hình huy
động và cho vay ta thấy tình hình kinh doanh của Chi nhánh còn đang gặp nhiều khó
khăn. Do năm 2012, nền kinh tế lâm vào tình trạng trì trệ và suy thoái, tăng trưởng
kinh tế Việt Nam cả năm 2012 đạt 5,03% (tính theo giá 1994) – tốc độ tăng trưởng
thấp nhất kể từ năm 2000, ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình huy động vốn của Ngân
hàng. Huy động giảm cũng có thể do mức lãi suất của ngân hàng ít cạnh tranh hơn so
với các ngân hàng TMCP khác, chưa chiếm được lòng tin yêu của khách hàng, hay do
áp lực cạnh tranh và khan hiếm nguồn vốn trên thị trường.
BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: Ths LƯU THU QUANG
SVTH: NGUYỄN THỊ DUYÊN – 030127110232 Trang 15 / 33
Trong năm 2013, Chi nhánh huy động được 81,554 tỷ, tăng 6,25% so với năm
2012. Toàn Chi nhánh giải ngân được 79,886 tỷ đồng, tăng 20,87% so với năm 2012.
Tình hình huy động v

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm tại ngân hàng Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Chuẩn Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP HCM giai đoạn 2014-2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *