[block id=”bo-sung-1″]

Chủ đầu t-ưlà UBND tỉnh Vĩnh Phúc ủy quyền cho sở Giao Thông Công
Chính tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện. Trên cơ sở đấu thầu hạn chế để tuyển chọn nhà
thầu có đủ khả năng về năng lực, máy móc, thiết bị , nhân lực và đáp ứng kỹ
thuật yêu cầu về chất l-ợng và tiến độ thi công.
Nguồn vốn xây dựng công trình do ngân sách nhà n-ớc cấp. bên cạnh đó
đ-ợc sự hỗ trợ của nguồn vốn ODA.
3. Kế hoạch đầu t-:
Dự kiến nhà n-ớc đầu t- tập trung trong vòng 6 tháng, bắt đầu đầu t- từ tháng
1/2011 đến tháng 7/2011. Và trong thời gian 15 năm kể từ khi xây dựng xong
Tính khả thi XDCT:
Để đánh giá sự cần thiết phải đầu t- xây dựng tuyến đ-ờng M7- C4 cần xem
xét trên nhiều khía cạnh đặc biệt là cho sự phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã
hội nhằm các mục đích chính nh- sau:
Huyện Tam Đao n m chinh giữa phía bắc tỉnh Vĩnh Phúc , gần ngã ba ranh
giới tỉnh Vĩnh Phúc với tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên
Phía nam va tây nam giáp huyện Tam D-ơng
Phia tây giáp huyện Lập Thạch

de_tai_du_an_dau_tu_xay_dung_tuyen_duong_m7_c4_huyen_tam_dao

 

pdf119 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 12/12/2015 | Lượt xem: 953 | Lượt tải: 1download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường M7 – C4 Huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Lê Thành Công – Mssv: 100491
Lớp: CĐ1001 Trang: 1
Mục lục
Lời cảm ơn ………………………………………………………………………………………………. 4
Phần I: lập báo cáo đầu t- xây dựng tuyến đ-ờng …………………………………………. 5
Ch-ơng 1: Giới thiệu chung …………………………………………………………………… 6
I. Tên công trình: …………………………………………………………………………………… 6
II. Địa điểm xây dựng: ……………………………………………………………………………. 6
III. Chủ đầu t- và nguồn vốn đầu t-: ………………………………………………………… 6
IV. Kế hoạch đầu t-: ………………………………………………………………………………. 6
V. Tính khả thi XDCT: …………………………………………………………………………… 6
VI. Tính pháp lý để đầu t- xây dựng: ……………………………………………………….. 7
VII. Đặc điểm khu vực tuyến đ-ờng đi qua: ……………………………………………… 8
VIII. Đánh giá việc xây dựng tuyến đ-ờng: …………………………………………….. 10
Ch-ơng 2: Xác định cấp hạng đ-ờng và các chỉ tiêu kỹ thuật của đ-ờng …… 11
$1. Xác định cấp hạng đ-ờng: ……………………………………………………………….. 11
Xe con …………………………………………………………………………………….. 11
$ 2. Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật: ……………… Error! Bookmark not defined.
1. Căn cứ theo cấp hạng đã xác định ta xác định đ-ợc chỉ tiêu kỹ thuật
theo tiêu chuẩn hiện hành (TCVN 4054-2005) nh- sau: (Bảng 2.2.1) ….. Error!
Bookmark not defined.
$ 3. Tính toán chỉ tiêu kỹ thuật: …………………… Error! Bookmark not defined.
1. Tính toán tầm nhìn xe chạy: ………… Error! Bookmark not defined.
2. Độ dốc dọc lớn nhất cho phép imax: . Error! Bookmark not defined.
3. Tính bán kính tối thiểu đ-ờng cong nằm khi có siêu cao: ……. Error!
Bookmark not defined.
4. Tính bán kính tối thiểu đ-ờng cong nằm khi không có siêu cao:
……………………………………………………. Error! Bookmark not defined.
5. Tính bán kính thông th-ờng: ……….. Error! Bookmark not defined.
6. Tính bán kính tối thiểu để đảm bảo tầm nhìn ban đêm: ……………… 19
7. Chiều dài tối thiểu của đ-ờng cong chuyển tiếp & bố trí siêu cao: 19
8. Độ mở rộng phần xe chạy trên đ-ờng cong nằm E: …………….. Error!
Bookmark not defined.
9. Xác định bán kính tối thiểu đ-ờng cong đứng: …. Error! Bookmark
not defined.
10. Tính bề rộng làn xe: …………………. Error! Bookmark not defined.
11. Tính số làn xe cần thiết: ……………. Error! Bookmark not defined.
III. Kết luận: ……………………………………………… Error! Bookmark not defined.
Ch-ơng 3: Nội dung thiết kế tuyến trên bình đồ ………… Error! Bookmark not
defined.
I. Vạch ph-ơng án tuyến trên bình đồ: …………. Error! Bookmark not defined.
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Lê Thành Công – Mssv: 100491
Lớp: CĐ1001 Trang: 2
1. Tài liệu thiết kế: …………………………. Error! Bookmark not defined.
2. Đi tuyến: …………………………………… Error! Bookmark not defined.
II. Thiết kế tuyến: ………………………………………. Error! Bookmark not defined.
1. Cắm cọc tim đ-ờng…………………….. Error! Bookmark not defined.
2. Cắm cọc đ-ờng cong nằm: ………….. Error! Bookmark not defined.
Ch-ơng 4: Tính toán thủy văn và xác định khẩu độ cống …. Error! Bookmark
not defined.
I. Tính toán thủy văn: ………………………………… Error! Bookmark not defined.
1. Khoanh l-u vực …………………………. Error! Bookmark not defined.
2. Tính toán thủy văn ……………………… Error! Bookmark not defined.
II. Lựa chọn khẩu độ cống ………………………… Error! Bookmark not defined.
Ch-ơng 5:Thiết kế trắc dọc & trắc ngang ………. Error! Bookmark not defined.
I. Nguyên tắc, cơ sở và số liệu thiết kế …………. Error! Bookmark not defined.
1. Nguyên tắc ………………………………… Error! Bookmark not defined.
2. Cơ sở thiết kế …………………………….. Error! Bookmark not defined.
3. Số liệu thiết kế …………………………… Error! Bookmark not defined.
II. Trình tự thiết kế …………………………………….. Error! Bookmark not defined.
III. Thiết kế đ-ờng đỏ ………………………………… Error! Bookmark not defined.
IV. Bố trí đ-ờng cong đứng ………………………… Error! Bookmark not defined.
V. Thiết kế trắc ngang & tính khối l-ợng đào đắp ………. Error! Bookmark not
defined.
1. Các nguyên tắc thiết kế mặt cắt ngang: …………. Error! Bookmark not
defined.
2. Tính toán khối l-ợng đào đắp ………………….. Error! Bookmark not defined.
Ch-ơng 6: Thiết kế kết cấu áo đ-ờng …………. Error! Bookmark not
defined.
I. áo đ-ờng và các yêu cầu thiết kế ………………. Error! Bookmark not defined.
II. Tính toán kết cấu áo đ-ờng …………………….. Error! Bookmark not defined.
Phần II: Tổ chức thi công …………………………. Error! Bookmark not defined.
Ch-ơng 1: Công tác chuẩn bị …………………….. Error! Bookmark not defined.
1. Công tác xây dựng lán trại : …………………….. Error! Bookmark not defined.
2. Công tác làm đ-ờng tạm …………………………. Error! Bookmark not defined.
3. Công tác khôi phục cọc, rời cọc ra khỏi Phạm vi thi công Error! Bookmark
not defined.
4. Công tác lên khuôn đ-ờng ………………………. Error! Bookmark not defined.
5. Công tác phát quang, chặt cây, dọn mặt bằng thi công. …. Error! Bookmark
not defined.
Ch-ơng 2: Thiết kế thi công công trình ………. Error! Bookmark not defined.
1. Trình tự thi công 1 cống ………………………….. Error! Bookmark not defined.
2. Tính toán năng suất vật chuyển lắp đặt ống cống …….. Error! Bookmark not
defined.
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Lê Thành Công – Mssv: 100491
Lớp: CĐ1001 Trang: 3
3. Tính toán khối l-ợng đào đất hố móng và số ca công tác Error! Bookmark
not defined.
4. Công tác móng và gia cố:………………………… Error! Bookmark not defined.
5. Xác định khối l-ợng đất đắp trên cống ……… Error! Bookmark not defined.
6. Tính toán số ca máy vận chuyển vật liệu. ….. Error! Bookmark not defined.
Ch-ơng 3: Thiết kế thi công nền đ-ờng ………. Error! Bookmark not defined.
I. Giới thiệu chung …………………………………….. Error! Bookmark not defined.
II. Lập bảng điều phối đất …………………………… Error! Bookmark not defined.
III. Phân đoạn thi công nền đ-ờng ……………….. Error! Bookmark not defined.
IV. Tính toán khối l-ợng, ca máy cho từng đoạn thi công …. Error! Bookmark
not defined.
1. Thi công vận chuyển ngang đào bù đắp bằng máy ủi .. Error! Bookmark not
defined.
2. Thi công vận chuyển dọc đào bù đắp bằng máy ủi D271A Error! Bookmark
not defined.
3. Thi công nền đ-ờng bằng máy đào + ôtô . … Error! Bookmark not defined.
4. Thi công vận chuyển đất từ mỏ đắp vào nền đắp bằng ô tô Maz503 ….. Error!
Bookmark not defined.
Ch-ơng 4: Thi công chi tiết mặt đ-ờng ……….. Error! Bookmark not defined.
I. Tình hình chung …………………………………….. Error! Bookmark not defined.
1. Kết cấu mặt đ-ờng đựoc chọn để thi công là: …………. Error! Bookmark not
defined.
2. Điều kiện thi công: …………………………………. Error! Bookmark not defined.
II. Tiến độ thi công chung …………………………. Error! Bookmark not defined.
III. Quá trình công nghệ thi công mặt đ-ờng .. Error! Bookmark not defined.
1. Thi công mặt đ-ờng giai đoạn I . ……………… Error! Bookmark not defined.
2. Thi công mặt đ-ờng giai đoạn II . ……………. Error! Bookmark not defined.
3. Thi công lớp mặt đ-ờng BTN hạt mịn ………. Error! Bookmark not defined.
4. Thành lập đội thi công mặt đ-ờng: …………… Error! Bookmark not defined.
Phần III: Thiết kế kỹ thuật …………………………. Error! Bookmark not defined.
Ch-ơng 1: Những vấn đề chung …………………. Error! Bookmark not defined.
I. Những căn cứ thiết kế ……………………………… Error! Bookmark not defined.
II. Những yêu cầu chung đối với thiết kế kỹ thuật ………. Error! Bookmark not
defined.
III. Tình hình chung của đoạn tuyến: ……………. Error! Bookmark not defined.
Ch-ơng 2: Thiết kế tuyến trên bình đồ ……………………………………………………….
I. Nguyên tắc thiết kế: ………………………………… Error! Bookmark not defined.
1. Những căn cứ thiết kế. ……………………………. Error! Bookmark not defined.
2. Những nguyên tắc thiết kế. ……………………… Error! Bookmark not defined.
II. Nguyên tắc thiết kế ……………………………….. Error! Bookmark not defined.
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Lê Thành Công – Mssv: 100491
Lớp: CĐ1001 Trang: 4
1. Các yếu tố chủ yếu của đ-ờng cong tròn theo . …….. Error! Bookmark not
defined.
2. Đặc điểm khi xe chạy trong đ-ờng cong tròn. …………. Error! Bookmark not
defined.
III. Bố trí đ-ờng cong chuyển tiếp ……………….. Error! Bookmark not defined.
IV. Bố trí siêu cao ……………………………………… Error! Bookmark not defined.
1. Độ dốc siêu cao ……………………………………… Error! Bookmark not defined.
2. Cấu tạo đoạn nối siêu cao. ………………………. Error! Bookmark not defined.
V. Trình tự tính toán và cắm đ-ờng cong chuyển tiếp ….. Error! Bookmark not
defined.
Ch-ơng 3: Thiết kế trắc dọc
I, Những căn cứ, nguyên tắc khi thiết kế : …… Error! Bookmark not defined.8
II. Bố trí đ-ờng cong đứng trên trắc dọc : ……… Error! Bookmark not defined.
Ch-ơng 4: Thiết kế công trình thoát n-ớc ……. Error! Bookmark not defined.
Ch-ơng 5: Thiết kế nền, mặt
đ-ờng………………………………………………………Error! Bookmark not defined.
Tài liệu tham khảo
.119
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Lê Thành Công – Mssv: 100491
Lớp: CĐ1001 Trang: 5
Lời cảm ơn
Hiện nay, đất n-ớc ta đang trong giai đoạn phát triển, thực hiện công cuộc
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị tr-ờng,
việc giao l-u buôn bán, trao đổi hàng hóa là một nhu cầu của ng-ời dân, các cơ
quan xí nghiệp, các tổ chức kinh tế và toàn xã hội.
Để đáp ứng nhu cầu l-u thông, trao đổi hàng hóa ngày càng tăng nh- hiện
nay, xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông cơ sở là vấn đề rất
quan trọng đặt ra cho nghành cầu đ-ờng nói chung, nghành đ-ờng bộ nói riêng.
Việc xây dựng các tuyến đ-ờng góp phần đáng kể làm thay đổi bộ mặt đất n-ớc,
tạo điều kiện thuận lợi cho nghành kinh tế quốc dân, an ninh quốc phòng và sự
đi lại giao l-u của nhân dân.
Là một sinh viên khoa Xây dựng cầu đ-ờng của tr-ờng ĐH Dân lập HP, sau
4 năm học tập và rèn luyện d-ới sự chỉ bảo tận tình của các thầy giáo trong bộ
môn Xây dựng tr-ờng ĐH Dân lập HP, em đã học hỏi rất nhiều điều bổ ích.
Theo nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp của bộ môn, đề tài tốt nghiệp của em là: Thiết
kế tuyến đ-ờng qua 2 điểm M7 – C4 thuộc huy n Tam Đao tỉnh Vĩnh Phúc.
Trong quá trình làm đồ án do hạn chế về thời gian và điều kiện thực tế nên
em khó tránh khỏi sai sót, kính mong các thầy giúp đỡ em hoàn thành tốt nhiệm
vụ thiết kế tốt nghiệp.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy trong bộ môn, đặc biệt là Ths. Nguyễn
Hữu Khải và Ks Đào Hữu Đồng đã giúp đỡ em trong quá trình học tập và làm đồ
án tốt nghiệp này.
Hải Phòng, tháng năm 2010
Sinh viên
Lê Thành Công
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Lê Thành Công – Mssv: 100491
Lớp: CĐ1001 Trang: 6
Phần I:
lập báo cáo đầu t-
xây dựng tuyến đ-ờng
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Lê Thành Công – Mssv: 100491
Lớp: CĐ1001 Trang: 7
Ch-ơng 1: Giới thiệu chung
1. Tên công trình:
“ Dự án đầu tư xây d ng tuyến đ-ờng M7 – C4 Huyện Tam Đao tỉnh Vĩnh
Phúc
Địa điểm xây dựng:
Huyện Tam Đao tỉnh Vĩnh Phúc
2. Chủ đầu t- và nguồn vốn đầu t-:
Chủ đầu t- là UBND tỉnh Vĩnh Phúc ủy quyền cho sở Giao Thông Công
Chính tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện. Trên cơ sở đấu thầu hạn chế để tuyển chọn nhà
thầu có đủ khả năng về năng lực, máy móc, thiết bị , nhân lực và đáp ứng kỹ
thuật yêu cầu về chất l-ợng và tiến độ thi công.
Nguồn vốn xây dựng công trình do ngân sách nhà n-ớc cấp. bên cạnh đó
đ-ợc sự hỗ trợ của nguồn vốn ODA.
3. Kế hoạch đầu t-:
Dự kiến nhà n-ớc đầu t- tập trung trong vòng 6 tháng, bắt đầu đầu t- từ tháng
1/2011 đến tháng 7/2011. Và trong thời gian 15 năm kể từ khi xây dựng xong
Tính khả thi XDCT:
Để đánh giá sự cần thiết phải đầu t- xây dựng tuyến đ-ờng M7- C4 cần xem
xét trên nhiều khía cạnh đặc biệt là cho sự phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã
hội nhằm các mục đích chính nh- sau:
Huyện Tam Đao n m chinh giữa phía bắc tỉnh Vĩnh Phúc , gần ngã ba ranh
giới tỉnh Vĩnh Phúc với tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên
Phía nam va tây nam giáp huyện Tam D-ơng
Phia tây giáp huyện Lập Thạch
Phía tây bắc giáp huyện Sơn D-ơng của Tuyên Quang
Phía bắc và đông bắc giáp huyện Đại Từ của tỉnh Thái Nguyên
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Lê Thành Công – Mssv: 100491
Lớp: CĐ1001 Trang: 8
Bản đồ huyện chạy đà theo h-ớng tây bắc – đông nam . Huyện Tam
Đảo là một huyện miền núi , nằm trên phần chính , phía tây bắc của dãy
núi Tam Đảo , nơi bắt nguồn của sông Cà Lồ ( sông này nối với sông
Hồng và sông Cầu ) . Trên địa bàn huyện có ngọn núi Tam Đảo cao
1.310 m , nằm ở xã Minh Quang . Diện tích tự nhiên của huyện là
236,42 km²
Huyện Tam Đảo có đá xây dựng trữ l-ợng hàng tỷ m3 đ-ợc phân bổ ở dãy
núi Tam Đảo , ngoài ra còn có than , ba rít , đồng , vàng sa khoáng , thiếc ở Đạo
Trù , sắt ở Đồng Bùa , cao lanh Yên D-ơng.
Đất đai huyện Tam Đảo thích hợp cho các loai cây trông nh- : cây công
nghiệp , cây ăn quả , rừng nguyên liệu , cây d-ợc liệu và trồng lúa , sắn , chè …
Tam Đảo cũng thích hợp cho việc chăn nuôi gia súc , gia cầm , ong lấy mật .
Trên địa bàn huyện Tam Đảo có các tuyến quốc lộ 2B , tỉnh lộ 306 chạy
qua .
Tam Đảo có những điểm du lịch nổi tiếng nh- : hồ Xạ H-ơng . chùa Tây
Thiên , khu du lịch Tam Đảo , thác Bạc , cổng trời , bãi đá , đền thờ Bà chúa
Th-ợng Ngàn , đền Tiên Mẫu , đền Tiên Kiều , v-ờn quốc gia Tam Đảo …
Theo số liệu điều tra l-u l-ợng xe thiết kế năm thứ 15 sẽ là: 1363 xe/ng.đ. Với
thành phần dòng xe:
– Xe con : 29%
– Xe tải nhẹ (Taz53) : 25%
– Xe tải trung ( Zil 130 ) : 32%
– Xe tải nặng (Maz 500) : 14%
– Hệ số tăng xe : 6 %.
Nh- vậy l-ợng vận chuyển giữa 2 điểm M7 – C4 là khá lớn với hiện trạng
mạng l-ới giao thông trong vùng đã không thể đáp ứng yêu cầu vận chuyển.
Chính vì vậy, việc xây dựng tuyến đ-ờng M7 – C4 là hoàn toàn cần thiết. Góp
phần vào việc hoàn thiện mạng l-ới giao thông trong khu vực, góp phần vào việc
phát triển kinh tế xã hội ở địa ph-ơng và phát triển du lịch sinh thái …
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Lê Thành Công – Mssv: 100491
Lớp: CĐ1001 Trang: 9
4. Tính pháp lý để đầu t- xây dựng:
Căn cứ vào:
– Quy hoạch tổng thể mạng l-ới giao thông của tỉnh Vĩnh Phúc.
– Quyết định đầu t- của UBND tỉnh Vĩnh Phúc số 3769/QĐ-UBND.
– Kế hoạch về đầu t- và phát triển theo các định h-ớng về quy hoạch của
UBND huyện Hoàntỉnh Vĩnh Phúc
– Một số văn bản pháp lý có liên quan khác.
– Hồ sơ kết quả khảo sát của vùng (hồ sơ về khảo sát địa chất thuỷ văn, hồ
sơ quản lý đ-ờng cũ, ..vv..)
– Căn cứ về mặt kỹ thuật:
Tiêu chuẩn thiết kế đ-ờng ôtô TCVN 4054 – 05.
Quy phạm thiết kế áo đ-ờng mềm (22TCN – 211 -06).
Quy trình khảo sát xây dựng (22TCN – 27 – 84).
Quy trình khảo sát thuỷ văn (22TCN – 220 – 95) của bộ GTVT
Luật báo hiệu đ-ờng bộ 22TCN 237- 01
Ngoài ra còn có tham khảo các quy trình quy phạm có liên quan khác.
7. Đặc điểm khu vực tuyến đ-ờng đi qua:
7.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên
– Địa hình núi đá có cao độ từ 500m => 1.090m, ở các xã Đông Sơn,Kì Ph-ợng
chiếm khoảng 12% diện tích tự nhiên, vùng núi có độ dốc >350,
– Địa hình đồi chiếm khoảng 70% diện tích có cao độ 20-500m,đồi sắp xếp
thành dạng bát úp và cấu tạo b-ởi đá lục nguyên, phân bố theo h-ớng Đông Tây,
độ dốc từ 12-350,
– Địa hình thung lũng chiếm khoảng 8% th-ờng hẹp, dốc với cấu tạo chữ V,ít có
hình chữ U
– Địa hình đồng bằng chiếm 10% diện tích, đây là diện tích đất nông nghiệp
trồng lúa là chủ yếu của Huyện
7.2. Đặc điểm địa hình :
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Lê Thành Công – Mssv: 100491
Lớp: CĐ1001 Trang: 10
Tuyến đi qua khu vực địa hình t-ơng đối phức tạp có độ dốc lớn và có địa
hình chia cắt mạnh.
Chênh cao của hai đ-ờng đồng mức là 5m.
Độ dốc trung bình của s-ờn dốc khoảng 19,6%
7.3. Đặc điểm về KT-VH-XH huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc
– Căn cứ vào đặc điểm địa hình của huyện mục tiêu phát triển kinh tế của
vùng năm 2010 là : Tiếp tục đổi mới một cách sâu sắc toàn cảnh của các
ngành,các cấp tập trung sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực,khai thác tiềm năng
vị trí địa lý,tài nguyên, Đẩy mạnh định h-ớng Công nghiệp hoá hiện đại hoá
– Thực hiện cơ cấu kinh tế : Công nghiệp-dịch vụ-nông nghiệp tiếp tục đẩy
nhanh cơ cấu trong ngành theo tăng tr-ởng kinh tế gắn với bảo vệ môi tr-ờng
sinh thái. Kết hợp chặt chẽ giữa các tăng tr-ởng kinh tế với việc giải quyết tốt
các lĩnh vực xã hội.Giũ vững ổn định chính trị,trật tự an toàn xã hội tạo thể và
lực cho tỉnh Vĩnh Phúc phát triển.Phấn đấu năm 2010 Vĩnh Phúc trở thành khu
vực kinh tế trọng điểm của Việt Nam
7.4. Đặc điểm địa chất thuỷ văn:
– Địa chất khu vực khá ổn định ít bị phong hoá, không có hiện t-ợng nứt
nẻ, không bị sụt nở. Đất nền chủ yếu là đất á sét, địa chất lòng sông và các suối
chính nói chung ổn định .
– Cao độ mực n-ớc ngầm ở đây t-ơng đối thấp, cao độ là -3.7m, cấp thoát
n-ớc nhanh chóng, trong vùng có 1 dòng suối hình thành dòng chảy rõ ràng có
l-u l-ợng t-ơng đối lớn và các suối nhánh tập trung n-ớc về dòng suối này.
7.5. Đặc điểm môi tr-ờng:
– Đây là khu vực rất ít bị ô nhiễm và ít bị ảnh h-ởng xấu của con ng-ời,
trong vùng tuyến có khả năng đi qua có 1 phần là đất trồng trọt. Do đó khi xây
dựng tuyến đ-ờng phải chú ý không phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, chiếm nhiều
diện tích đất canh tác của ng-ời dân và phá hoại công trình xung quanh.
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Lê Thành Công – Mssv: 100491
Lớp: CĐ1001 Trang: 11
7.6. Đặc điểm điều kiện vật liệu và điều kiện thi công:
– Các nguồn cung cấp nguyên vật liệu đáp ứng đủ việc xây dựng đ-òng cự
ly vận chuyển < 5km. Đơn vị thi công có đầy đủ năng lực máy móc, thiết bị để
đáp ứng nhu cầu về chất l-ợng và tiến độ xây dựng công trình. Có kh

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường M7 – C4 Huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *