[block id=”bo-sung-1″]

Thành phố Hải Phòng được thành lập từ năm 1888. Trải qua hơn 100 năm xây
dựng và phát triển, đến nay Hải Phòng đã được Trung ương xác định là trung tâm
kinh tế công nghiệp, thương mại, du lịch của vùng Duyên Hải Bắc bộ, là cửa chính
ra biển của các tỉnh phía Bắc, là đầu mối giao thông quan trọng của miền Bắc và cả
nước, đồng thời có một vị trí quốc phòng trọng yếu, là mộ t trong 3 cực tăng trưởng
kinh tế trọng điểm Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.
Hải Phòng có diện tích tự nhiên là 1.519,2 km
2
với dân số khoảng 1,83 triệu
dân và 15 đơn vị hành chính.
Hải phòng do địa hình bị chia cắt mạnh nên có nhiều sông suối nhỏ chảy qua
các cấu trúc địa chất khác nhau, mật độ sông suối từ 1 – 1,9km/km
2
, có nơi đến
2,4km/km
2
. Các sông lớn là các sông Thái Bình, Văn Úc , Lạch Tray, Cửa Cấm,
Cửa Nam Triệu, Cửa Lạch Huyện Trong đó Hải Phòng có 3 hệ thống sông cung
cấp đầu vào sản xuất nước sạch phục vụ đời sống xã hội của thành phố là sông Rế,
sông Đa Độ và sông Giá với trữ lượng hơn 21 triệu m
3
.
Sông Rế ngoài việc cung cấp nước ngọt tưới tiêu cho khoảng 10.000ha cây
trồng cho 2 địa phương An Dương và Hồng Bàng, còn là nguồn cung cấp chính
nước thô cho Nhà máy nước An Dương và nhà máy nước Vật Cách. Công suất của
2 nhà máy khoảng 200.000m
3
/ngày và cung cấp 80% nước sạch cho thành phố.
Đây là nguồn tài nguyên quý giá góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã
hội. Tuy nhiên, nước mặt ở Hải Phòng hiện đang đối mặt với nhiều thách thức,
đáng kể nhất là tình trạng ô nhiễm trên diện rộng.

de_tai_hien_trang_moi_truong_nuoc_song_re_thanh_pho_hai_phon

pdf53 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 04/12/2015 | Lượt xem: 1636 | Lượt tải: 7download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hiện trạng môi truờng nuớc sông rế thành phố Hải Phòng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Vũ Thị Hƣờng
Ngƣời hƣớng dẫn: Ths. Nguyễn Thị Tuyết Lan
HẢI PHÒNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG NƢỚC SÔNG RẾ
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Vũ Thị Hƣờng
Ngƣời hƣớng dẫn: Ths. Nguyễn Thị Tuyết Lan
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
HẢI PHÒNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Vũ Thị Hường Mã số: 120146
Lớp: MT1201 Ngành: Kỹ thuật môi trường
Tên đề tài: Hiện trạng môi trường nước sông Rế thành Phố Hải Phòng
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý
luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
..
..
..
..
..
..
..
..
..
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
..
..
..
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:……………………………………………………………………………………….
Cơ quan công tác:……………………………………………………………………………………..
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………………………….
………………..
……………….
……………….
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:………………………………………………………………………………………………..
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………………………
Cơ quan công tác:……………………………………………………………………………………..
Nội dung hướng dẫn:…………………………………………………………………………………
……………….
……………….
……………….
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày ……. tháng ……. năm 2012
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày ……. tháng ……. năm 2012
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Hải Phòng, ngày ……tháng……..năm 2012
HIỆU TRƢỞNG
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong
nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu):
..
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi cả số và chữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày tháng năm 2012
Cán bộ hướng dẫn
(họ tên và chữ ký)
LỜI CẢM ƠN
Em xin chân thành cảm ơn:
Bố mẹ và những người thân đã ủng hộ và động viên, giúp đỡ em trong thời
gian học tập và thực hiện khóa luận tốt nghiệp.
Em xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô trong khoa Môi Trường đã tận
tâm hướng dẫn và giảng dạy những kiến thức căn bản quan trọng trong suốt thời
gian em học tập tại trường.
Đặc biệt là cô Th.s Nguyễn Thị Tuyết Lan – Giám đốc trung tâm quan trắc
môi trường, sở Tài nguyên Môi Trường Hải Phòng đã nhiệt tình hướng dẫn và
cung cấp cho em những tài liệu, thông tin bổ ích hỗ trợ tích cực cho em hoàn
thành khóa luận này.
Và cuối cùng, em xin cảm ơn các bạn khoa Môi Trường đã giúp đỡ, gắn bó,
động viên và chia sẻ những khó khăn trong 4 năm học tại giảng đường.
Do thời gian học tập và những kiến thức có hạn,chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu
sót trong quá trình làm khóa luận của mình. Em kính mong nhận được những ý
kiến nhận xét, đánh giá chân tình của thầy cô về bài khóa luận này nhằm giúp em
nâng cao nhận thức củng cố thêm hiểu biết của mình.
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
BOD Nhu cầu oxy sinh hóa
BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường
COD Nhu cầu oxy hóa học
DO Nhu cầu oxy hòa tan
TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam
TSS Chất rắn lơ lửng
QA/QC Đảm bảo chất lượng/ Kiểm soát chất lượng
QCVN Quy chuẩn Việt Nam
DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1: Phương pháp và thiết bị quan trắc, phân tích. ………………………………… 14
Bảng 2.2: Kỹ thuật bảo quản mẫu. ………………………………………………………………. 15
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 2.1: So sánh kết quả pH qua các đợt quan trắc …………………………………… 24
Biểu đồ 2.2: So sánh kết quả DO qua các đợt quan trắc …………………………………. 25
Biểu đồ 2.3: So sánh kết quả phân tích thông số BOD5 qua các đợt quan trắc …… 26
Biểu đồ 2.4: So sánh kết quả phân tích COD qua các đợt quan trắc …………………. 27
Biểu đồ 2.5: So sánh kết quả phân tích TSS qua các đợt quan trắc …………………… 28
Biểu đồ 2.6 : So sánh kết quả phân tích NH4
+
-N qua các đợt quan trắc …………….. 29
Biểu đồ 2.7: So sánh kết quả thông số phenol qua từng đợt quan trắc ………………. 30
Biểu đồ 2.8: So sánh kết quả thông số Fe qua từng đợt quan trắc …………………….. 31
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………… 1
Chƣơng 1 TỔNG QUAN MÔI TRƢỜNG NƢỚC SÔNG RẾ THÀNH PHỐ
HẢI PHÒNG ………………………………………………………………………………………………. 4
1.1 Tổng quan về nƣớc mặt …………………………………………………………………… 4
1.2 Các nguồn gây ô nhiễm nƣớc mặt ……………………………………………………. 4
1.2.1 Ô nhiễm do nước thải từ hoạt động công nghiệp ……………………….. 4
1.2.2 Ô nhiễm do sinh hoạt ………………………………………………………………. 5
1.2.3 Ô nhiễm từ hoạt động nông nghiệp ………………………………………….. 6
1.2.4 Ô nhiễm từ hoạt động y tế ………………………………………………………… 6
1.3 Các loại ô nhiễm nƣớc …………………………………………………………………….. 7
1.3.1 Ô nhiễm vật lý …………………………………………………………………………. 7
1.3.2 Ô nhiễm sinh học của nước ……………………………………………………… 7
1.3.3 Ô nhiễm hóa học do chất vô cơ ………………………………………………… 8
1.3.4 Ô nhiễm do các chất hữu cơ tổng hợp ………………………………………. 8
1.4 Cơ sở đánh giá chất lƣợng nƣớc…………………………………………………….. 10
1.4.1 Thông số vật lý ………………………………………………………………………. 10
1.4.2 Thông số hóa học ………………………………………………………………….. 10
1.4.3 Thông số sinh học …………………………………………………………………. 10
Chƣơng 2 HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG NƢỚC SÔNG RẾ THÀNH PHỐ
HẢI PHÒNG …………………………………………………………………………………………….. 11
2.1. Mạng lƣới quan trắc ……………………………………………………………………… 11
2.1.1. Vị trí quan trắc …………………………………………………………………………. 11
2.1.2. Thông số quan trắc ……………………………………………………………….. 12
2.1.3. Tần suất ……………………………………………………………………………….. 13
2.1.4. Phương pháp lấy mẫu và phân tích ………………………………………… 14
2.1.5. Đảm bảo chất lượngvà kiểm soát chất lượng( QA/QC) …………….. 16
2.1.6. Kết quả phân tích ………………………………………………………………….. 17
2.1.7. Đánh giá ………………………………………………………………………………. 24
2.2. Tác động của ô nhiễm môi trƣờng nƣớc sông Rế ……………………………. 31
2.2.2. Tác động đến sức khỏe con người …………………………………………… 31
2.2.3. Tác động đến môi trường ……………………………………………………….. 32
2.2.4. Tác động đến phát triển kinh tế – xã hội ………………………………….. 34
Chƣơng 3 GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG NƢỚC SÔNG RẾ THÀNH
PHỐ HẢI PHÒNG ……………………………………………………………………………………… 36
3.1. Giải pháp quản lý …………………………………………………………………………. 36
3.2. Giải pháp kỹ thuật (khoa học và công nghệ) ………………………………….. 36
3.3. Giải pháp kinh tế ………………………………………………………………………….. 37
3.4. Giải pháp xã hội ……………………………………………………………………………. 38
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ………………………………………………………… 39
1. Kết luận ………………………………………………………………………………………… 39
2. Kiến nghị………………………………………………………………………………………. 40
TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………… 41
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s.Nguyễn Thị Tuyết Lan
SVTH: Vũ Thị Hường Trang 1
MSV: 120146
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Thành phố Hải Phòng được thành lập từ năm 1888. Trải qua hơn 100 năm xây
dựng và phát triển, đến nay Hải Phòng đã được Trung ương xác định là trung tâm
kinh tế công nghiệp, thương mại, du lịch của vùng Duyên Hải Bắc bộ, là cửa chính
ra biển của các tỉnh phía Bắc, là đầu mối giao thông quan trọng của miền Bắc và cả
nước, đồng thời có một vị trí quốc phòng trọng yếu, là một trong 3 cực tăng trưởng
kinh tế trọng điểm Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.
Hải Phòng có diện tích tự nhiên là 1.519,2 km2 với dân số khoảng 1,83 triệu
dân và 15 đơn vị hành chính.
Hải phòng do địa hình bị chia cắt mạnh nên có nhiều sông suối nhỏ chảy qua
các cấu trúc địa chất khác nhau, mật độ sông suối từ 1 – 1,9km/km2 , có nơi đến
2,4km/km
2 . Các sông lớn là các sông Thái Bình, Văn Úc, Lạch Tray, Cửa Cấm,
Cửa Nam Triệu, Cửa Lạch HuyệnTrong đó Hải Phòng có 3 hệ thống sông cung
cấp đầu vào sản xuất nước sạch phục vụ đời sống xã hội của thành phố là sông Rế,
sông Đa Độ và sông Giá với trữ lượng hơn 21 triệu m3.
Sông Rế ngoài việc cung cấp nước ngọt tưới tiêu cho khoảng 10.000ha cây
trồng cho 2 địa phương An Dương và Hồng Bàng, còn là nguồn cung cấp chính
nước thô cho Nhà máy nước An Dương và nhà máy nước Vật Cách. Công suất của
2 nhà máy khoảng 200.000m3/ngày và cung cấp 80% nước sạch cho thành phố.
Đây là nguồn tài nguyên quý giá góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã
hội. Tuy nhiên, nước mặt ở Hải Phòng hiện đang đối mặt với nhiều thách thức,
đáng kể nhất là tình trạng ô nhiễm trên diện rộng.
Theo kết quả quan trắc và phân tích của Trung tâm quan trắc Môi trường
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng cho thấy tại hầu hết các điểm quan
trắc nước sông Rế đều có dấu hiệu ô nhiễm bởi các chất hữu cơ (BOD, COD,
Amoni – N) và vi sinh vất có hại (coliform) theo chiều hướng ngày càng gia tăng
mức độ ô nhiễm.
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s.Nguyễn Thị Tuyết Lan
SVTH: Vũ Thị Hường Trang 2
MSV: 120146
Do nằm ở phần hạ lưu của các dòng chảy sông Rế luôn chịu tác động của
nước thải không được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường từ khu dân cư, bệnh viện,
các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trang trại và gia trại thậm chí cả nước thải
của các khu công nghiệp ở phía thượng nguồn sông Rế. Các nguồn thải này nếu
không được kiểm kê, quản lý kịp thời sẽ là nguyên nhân chính dẫn đến sự suy
giảm chất lượng nguồn nước cấp sinh hoạt của thành phố đặc biệt là nguồn nước
sông Rế trong tương lai. Vì những lý do trên em chọn khóa luận tốt nghiệp với đề
tài: “ Hiện trạng môi trƣờng nƣớc sông Rế thành Phố Hải Phòng”. Kết quả
nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.
2. Đối tƣợng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu bao gồm:
– Các thông số đo ngoài hiện trường: pH, Oxy hòa tan (DO).
– Các thông số phân tích trong phòng thí nghiệm: BOD5 (20
O
C); COD; tổng
chất rắn lơ lửng (TSS); Amoni (NH4
+) tính theo Nitơ; ); Phenol tổng số; Kim loại
nặng :Fe
3. Phạm vi nghiên cứu:
Phạm vi không gian: Lựa chọn quan trắc sông Rế tại 6 điểm gồm:
– Khu Bắc Hà, xã Bắc Sơn, huyện An Dương (gần nhà máy nước Vật Cách);
– Khu vực xóm Phụng Dương, thôn Đình Ngọ, xã Hồng Phong, huyện An Dương;
– Khu vực thôn lương Quy, xã Lê Lợi, huyện An Dương;
– Khu vực tổ 3 thị trấn An Dương, huyện An Dương (gần cầu Rế);
– Khu vực thôn Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương;
– Cống Cái Tắt
Phạm vi thời gian: Đề tài được nghiên cứu và hoàn thành trong 3 tháng
Từ tháng 9/2012 đến tháng 12/2012
4. Kết cấu khóa luận
Khóa luận được kết cấu như sau:
Phần mở đầu
Phần nội dung
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s.Nguyễn Thị Tuyết Lan
SVTH: Vũ Thị Hường Trang 3
MSV: 120146
Chương 1: Tổng quan môi trường nước sông Rế thành phố Hải Phòng
Chương 2: Hiện trạng môi trường nước sông Rế thành phố Hải Phòng
Chương 3: Giải pháp bảo vệ môi trường nước sông Rế thành phố Hải Phòng
Phần kết luận và kiến nghị.
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s.Nguyễn Thị Tuyết Lan
SVTH: Vũ Thị Hường Trang 4
MSV: 120146
Chương 1
TỔNG QUAN MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG RẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
1.2 Tổng quan về nƣớc mặt
Nước mặt bao gồm các nguồn nước trong các hồ chứa, sông, suối. Do kết hợp
từ các dòng chảy trên bề mặt và thường xuyên tiếp xúc với không khí nên các đặc
trưng của nước mặt là:
– Chứa khí hòa tan, đặc biệt là oxy.
– Chứa nhiều chất rắn lơ lửng (riêng trường hợp nước trong các ao hồ, đầm
lầy chứa chất rắn lơ lửng và chủ yếu ở dạng keo).
– Có hàm lượng chất hữu cơ cao.
– Có sự hiện diện của nhiều loại tảo.
– Chứa nhiều vi sinh vật.
1.3 Các nguồn gây ô nhiễm nƣớc mặt
1.3.1 Ô nhiễm do nước thải từ hoạt động công nghiệp
Hải Phòng là một trong những trung tâm công nghiệp, thương mại lớn của
Việt Nam. Song do đặc thù của nền công nghiệp mới phát triển, chưa có sự quy
hoạch tổng thể và nhiều nguyên nhân khác nhau như: Điều kiện kinh tế còn khó
khăn, hoặc do chi phí xử lý ảnh hưởng đến lợi nhuận nên hầu như chất thải công
nghiệp của nhiều nhà máy chưa được xử lý mà thải thẳng ra môi trường.
Nước thải từ hoạt động của các cơ sở sản xuất công nghiệp và khu công
nghiệp là nguồn gây áp lực lớn nhất đến môi trường nước mặt lục địa. Đi dọc theo
sông Rế từ huyện Kim Thành (Hải Dương) về đến huyện An Dương (Hải Phòng)
trước khi chảy nhập vào các dòng sông khác đổ ra biển mới thấy các công xưởng,
nhà máy, mương chảy thải đang ngày đêm tuồn nước đổ thẳng vào các dòng sông.
Các loại hình doanh nghiệp khác nhau có ảnh hưởng tới nguồn nước khác nhau:
Nước thải của ngành cơ khí chứa nhiều dầu mỡ và chất rắn lơ lửng; Nước thải của
các cơ sở chế biến thực phẩm lại chứa nhiều các hợp chất hữu cơ; Nước thải của
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s.Nguyễn Thị Tuyết Lan
SVTH: Vũ Thị Hường Trang 5
MSV: 120146
ngành dệt nhuộm chứa nhiều hóa chất như xút, thuốc tẩy, phèn, nhựa thông, phẩm
mầu đều có những tác động xấu tới chất lượng nước sông trên địa bàn thành phố.
Phần lớn các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, các cơ sở sản xuất nhỏ, hộ gia đình
với thiết bị công nghệ đơn giản, mặt bằng sản xuất nhỏ hầu như không có hệ
thống xử lý nước thải. Nước thải đó thải trực tiếp ra nguồn tiếp nhận gây ô nhiễm
nguồn nước mặt nghiêm trọng.
Mỗi loại nước thải của mỗi ngành công nghiệp có một đặc tính riêng,tuy
nhiên các thành phần chính của nước thải công nghiệp gây ô nhiễm chủ yếu bao
gồm: các kim loại nặng, dầu mỡ, chất hữu cơ khó phân hủy (có trong nước thải sản
xuất dược phẩm, nông dược, dệt nhuộm). Các thành phần này rất độc hại đối với
con người và môi trường sinh thái. Bên cạnh đó, các thành phần khác trong nước
thải công nghiệp tuy không phải là nguy hiểm nhưng nếu quá nhiều và không được
xử lý đúng cách cũng là mối đe dọa lớn đối với nguồn nước và môi trường.
1.3.2 Ô nhiễm do sinh hoạt
Nước thải sinh hoạt là nước thải phát sinh từ các hộ gia đình, khách sạn, cơ
quan, trường học, chứa các chất thải trong quá trình sinh hoạt, vệ sinh của con
người
Thành phần cơ bản của nước thải sinh hoạt là chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh
học (cacbohydrat, protein, dầu mỡ), chất dinh dưỡng (photpho, nitơ), chất rắn và vi
trùng. Tùy theo mức sống và lối sống mà lượng nước thải cũng như tải lượng các
chất có trong nước thải của mỗi người trong một ngày là khác nhau. Nhìn chung
mức sống càng cao thì lượng nước thải và tải lượng thải càng cao. Hải Phòng, do
cơ sở hạ tầng kỹ thuật không phát triển tương xứng, nước thái sinh hoạt chưa được
thu gom và xử lý được đổ thẳng xuống các sông hồ trên địa bàn nói chung và sông
Rế nói riêng, làm gia tăng ô nhiễm môi trường nước.
Các thành phần gây ô nhiễm chính đặc trưng của nước thải sinh hoạt là
Amoni, BOD, COD, TSS. Một yếu tố gây ô nhiễm quan trọng trong nước thải sinh
hoạt nữa đó là các vi sinh vật gây bệnh (coliform). Vi sinh vật gây bệnh cho người
bao gồm các nhóm chính là virus, vi khuẩn, nguyên sinh bào và giun sán.
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s.Nguyễn Thị Tuyết Lan
SVTH: Vũ Thị Hường Trang 6
MSV: 120146
1.3.3 Ô nhiễm từ hoạt động nông nghiệp
Các hoạt động chăn nuôi gia súc; phân, nước tiểu gia súc, thức ăn thừa không
qua xử lý đưa vào môi trường và các hoạt động sản xuất nông nghiệp khác; thuốc
trừ sâu, phân bón từ các ruộng lúa, dưa, vườn cây, rau chứa các chất hóa học độc
hại có thể gây ô nhiễm nguồn nước ngầm và nước mặt.
Trong quá trình sản xuất nông nghiệp, đa số nông dân đều sử dụng thuốc bảo
vệ thực vật (BVTV) gấp ba lần liều khuyến cáo. Ngoài ra, nông dân còn sử dụng
cả các loại thuốc trừ sâu đã bị cấm trên thị trường như Aldrin, Thiodol, Monitor…
Trong quá trình bón phân, phun xịt thuốc, người nông dân hầu như không hề trang
bị bảo hộ lao động đảm bảo.
Đa số nông dân không có kho cất giữ, bảo quản thuốc, thuốc khi mua về chưa
sử dụng xong bị vứt ngay ra bờ ruộng, số còn lại được gom để bán phế liệu…
Chất gây ô nhiễm môi trường nước sông Rế chính từ hoạt động nông nghiệp
là: Phân bón hóa học, thuốc bào vệ thực vật
1.3.4 Ô nhiễm từ hoạt động y tế
Với các bệnh viện trên địa bàn thành phố, mặc dù lượng nước thải không
nhiều nhưng lại là nguồn gây ô nhiễm và dịch bệnh nguy hiểm nhất. Bệnh viện Đa
khoa An Dương – một trong những điểm xả thải ra sông Rế – đã chi nguồn kinh
phí khá lớn để ký hợp đồng vận chuyển, xử lý hàng ngày với chất thải rắn tại địa
điểm xử lý rác của công ty Môi trường đô thị Hải Phòng. Tuy nhiên nước thải y tế
của đơn vị này lại chưa được xử lý đạt TCVN về môi trường. Hàng ngày, nước thải
từ bệnh viện chảy ra hệ thống bể lắng, sau đó tràn vào ao bèo có diện tích khoảng
300m
2
rồi chảy ra sông Rế, không hệ thống xử lý bằng hóa chất.
Nước thải bệnh viện bao gồm nước thải từ các phòng phẫu thuật, phòng xét
nghiệm, phòng thí nghiệm, từ các nhà vệ sinh, khu giặt là, rửa thực phẩm, bát đĩa,
từ việc làm vệ sinh phòng… cũng có thể từ các hoạt động sinh hoạt của bệnh nhân,
người nuôi bệnh và cán bộ công nhân viên làm việc trong bệnh viện. Điểm đặc thù
của nước thải y tế có khả năng lan truyền

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Hiện trạng môi truờng nuớc sông rế thành phố Hải Phòng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *