[block id=”bo-sung-1″]

Hiện nay, Việt Nam đang trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện
đại hoá đất nước theo hướng phát triển bền vững. Cùng với sự tăng thêm các cơ
sở sản xuất với quy mô ngày càng lớn, các khu tập trung dân cư càng ngày nhiều,
nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm vật chất cũng ngày càng lớn. Tất cả những điều
đó tạo điều kiện kích thích các ngành sản xuất, kinh doanh và dịch vụ được mở
rộng và phát triển nhanh chóng, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của
đất nước, nâng cao mức sống chung của xã hội. Mặt khác cũng tạo ra một số
lượng lớn chất thải đang gây ra những vấn đề nghiêm trọng tới môi trường. Do
đó, để bảo vệ môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững cho tương lai cần tiến
hành thu hồi, xử lý các chất thải ô nhiễm, độc hại do sản xuất sinh ra.
Hải Phòng một trong những đô thị lớn của quốc gia đang trong xu thế phát
triển kinh tế – xã hội, công nghiệp hóa, đô thị hóa đang diễn ra hết sức mạnh mẽ
với nhịp độ rất cao. Song song với đó nhiều vấn đề môi trường đã nảy sinh liên
quan đến các hoạt động dân sinh, trong đó chất thải rắn sinh hoạt là một vấn đề
lớn cần quan tâm và giải quyết.

de_tai_hien_trang_quan_ly_chat_thai_ran_sinh_hoat_thi_tran

pdf54 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 04/12/2015 | Lượt xem: 1256 | Lượt tải: 5download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy – Hải Phòng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Trường ĐHDL Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Ngô Trọng Dương – MT1101
Lời Mở Đầu
Hiện nay, Việt Nam đang trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện
đại hoá đất nước theo hướng phát triển bền vững. Cùng với sự tăng thêm các cơ
sở sản xuất với quy mô ngày càng lớn, các khu tập trung dân cư càng ngày nhiều,
nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm vật chất cũng ngày càng lớn. Tất cả những điều
đó tạo điều kiện kích thích các ngành sản xuất, kinh doanh và dịch vụ được mở
rộng và phát triển nhanh chóng, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của
đất nước, nâng cao mức sống chung của xã hội. Mặt khác cũng tạo ra một số
lượng lớn chất thải đang gây ra những vấn đề nghiêm trọng tới môi trường. Do
đó, để bảo vệ môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững cho tương lai cần tiến
hành thu hồi, xử lý các chất thải ô nhiễm, độc hại do sản xuất sinh ra.
Hải Phòng một trong những đô thị lớn của quốc gia đang trong xu thế phát
triển kinh tế – xã hội, công nghiệp hóa, đô thị hóa đang diễn ra hết sức mạnh mẽ
với nhịp độ rất cao. Song song với đó nhiều vấn đề môi trường đã nảy sinh liên
quan đến các hoạt động dân sinh, trong đó chất thải rắn sinh hoạt là một vấn đề
lớn cần quan tâm và giải quyết.
Huyện Kiến Thụy là một đô thị vệ tinh của thành phố, có vị trí địa lý và
điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội. Cùng với sự phát triển
nhanh về kinh tế, xã hội kéo theo sự phát sinh một lượng chất thải rắn sinh hoạt
ngày càng lớn đặc biệt là tại khu vực thị trấn Núi Đối, đã và đang ảnh hưởng tới
môi trường. Đây là vấn đề mà không chỉ thị trấn Núi Đối vấp phải mà rất nhiều
các đô thị vệ tinh khác cũng đang phải đối mặt. Tuy nhiên công tác quản lý chất
thải rắn sinh hoạt ở đây vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại cần được cải thiện. Vì vậy
cần thiết phải có một giải pháp cho vấn đề quản lý chất thải rắn sinh hoạt của thị
trấn Núi Đối. Do đó đề tài: “Hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt thị trấn
Núi Đối, huyện Kiến Thụy – Hải Phòng” được thực hiện nhằm nâng cao hiệu
quả công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn Núi Đối.
Mục đích nghiên cứu
– Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt của thị trấn
Núi Đối.
Trường ĐHDL Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Ngô Trọng Dương – MT1101
– Đề xuất các giải pháp quản lý thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản
lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn Núi Đối.
Nội dung nghiên cứu
– Tìm hiểu hiện trạng quản lý, thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn
sinh hoạt của thị trấn Núi Đối.
– Đánh giá hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt của thị trấn
Núi Đối.
– Đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt của thị trấn Núi
Đối.
Phƣơng pháp nghiên cứu
Phƣơng pháp luận
Dựa vào hiện trạng diễn biến môi trường, các dữ liệu môi trường cơ sở
phải được nghiên cứu, thu thập chính xác, khách quan. Từ đó đánh giá phương
án thực hiện cần thiết nhằm thực hiện công tác quản lý môi trường đạt hiệu quả.
Với sự gia tăng dân số, tốc độ đô thị hóa, tăng trưởng kinh tế diễn ra
mạnh mẽ, là tiền đề cho nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt ngày càng gia
tăng cả về mặt khối lượng và đa dạng về thành phần. Do đó, chất thải rắn đã và
đang xâm phạm mạnh vào các hệ sinh thái tự nhiên, kinh tế, xã hội, môi trường
gây tiêu cực tới mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường và sức khỏe con người một
cách nghiêm trọng, nếu không được quản lý và xử lý thích hợp.
Bên cạnh đó, vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải rắn gây ra, bởi ý
thức thực hiện bảo vệ môi trường của người dân chưa cao. Chưa có sự quản lý
chặt chẽ từ chính quyền địa phương. Vẫn còn các cơ sở sản xuất nhỏ tự xử lý
chất thải rắn sinh hoạt bằng cách thải bỏ trong khuôn viên, hay đốt làm ô nhiễm
môi trường xung quanh.
Phƣơng pháp cụ thể
– Phương pháp khảo sát thực địa: nhằm thu thập các số liệu về điều kiện tự
nhiên, kinh tế, xã hội, môi trường và công tác thu gom, vận chuyển, xử lý
chất thải rắn sinh hoạt.
– Phương pháp phân tích, đánh giá: trên cơ sở các thông tin cần thu thập,
Trường ĐHDL Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Ngô Trọng Dương – MT1101
quan sát, điều tra có chọn lọc, có hệ thống phù hợp với mục tiêu và nội
dung đề ra.
– Phương pháp nghiên cứu và tham khảo tài liệu: sưu tầm và tham khảo tài
liệu là bước không thể thiếu trong quá trình đánh giá.
– Phương pháp xử lý số liệu: với phần mềm Microsoft Excel. Phần soạn văn
bản được sử dụng với phần mềm Microsoft Word.
Phạm vi nghiên cứu
Đề tài chỉ đề cập đến hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị
trấn Núi Đối huyện Kiến Thụy.
Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn
– Đề tài đã cung cấp một số cơ sở tìm giải pháp cho công tác quản lý chất
thải rắn sinh hoạt tại thị trấn Núi Đối..
– Đề xuất biện pháp phân loại rác tại nguồn.
Trường ĐHDL Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Ngô Trọng Dương – MT1101
CHƢƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT
1.1. Khái niệm chất thải rắn và quản lý chất thải rắn [7]
1.1.1. Khái niệm về chất thải rắn
Chất thải rắn (CTR) là chất thải ở thể rắn, được thải ra từ quá trình sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác. Chất thải rắn bao
gồm chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại.
Chất thải rắn phát thải trong sinh hoạt cá nhân, hộ gia đình, nơi công cộng
được gọi chung là chất thải rắn sịnh hoạt.
1.1.2. Khái niệm về quản lý chất thải rắn
Theo nghị định 59/2007/NĐ-CP định nghĩa về quản lý chất thải rắn như sau:
Hoạt động quản lý chất thải rắn bao gồm các hoạt động quy hoạch quản lý, đầu
tư xây dựng cơ sở quản lý chất thải rắn, các hoạt động phân loại, thu gom, lưu
giữ, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn nhằm ngăn ngừa,
giảm thiểu những tác động có hại đối với môi trường và sức khỏe con người.
1.2 . Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn [7]
Hàng năm lượng chất thải rắn phát sinh của nước ta rất lớn chủ yếu là từ
các khu dân cư, công trình xây dựng, các điểm công cộng, cơ quan công sở, và
các hoạt động sản xuất.
Nguồn gốc phát sinh, thành phần và tốc độ phát sinh của chất thải rắn là cơ
sở quan trọng để thiết kế, lựa chọn công nghệ xử lý và đề xuất các chương trình
quản lý hệ thống quản lý chất thải rắn.
Có nhiều cách phân loại nguồn gốc chất thải rắn khác nhau, đây là cách
phân loại theo cách thông dụng.
– Khu dân cư
– Cơ quan, công sở.
– Công trình xây dựng.
– Khu công cộng
– Nông nghiệp.
Trường ĐHDL Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Ngô Trọng Dương – MT1101
Bảng 1.1. Nguồn gốc chất thải rắn
Nguồn phát
sinh
Hoạt động và vị trí
phát sinh chất thải rắn
Loại chất thải rắn
Khu dân cư
Các hộ gia đình, các biệt
thự và các căn hộ chung
cư.
Thực phẩm, giấy, carton,
plastic, gỗ, thuỷ tinh,
thiếc, nhôm.
Cơ quan, công sở
Trường học, bệnh viện,
nhà tù, văn phòng cơ
quan nhà nước.
Giấy, carton, plastic, thực
phẩm thừa, gỗ, thuỷ tinh,
nhôm, chất thải nguy hại.
Công trình xây
dựng
Nơi xây dựng mới, sửa
đường, san bằng các
công trình xây dựng…
Gỗ, thép, bê tông, thạch
cao, gạch, bụi
Khu công cộng
Công viên, khu vui chơi
giải trí, bãi tắm.
Nhựa, cành cây cắt tỉa,
chất thải chung tại các khu
vui chơi, giải trí.
Nông nghiệp
Đồng ruộng, vườn cây
ăn quả, nông trại,
– Các loại sản phẩm phụ
của quá trình nuôi trồng và
thu hoạch chế biến như
rơm rạ, rau quả, sản phẩm
thải của các lò giết mổ
Nguồn: TS Nguyễn Văn Phước, Giáo trình xử lý chất thải rắn, ĐH Bách Khoa
TP HCM, 2009.
Trường ĐHDL Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Ngô Trọng Dương – MT1101
1.3. Phân loại chất thải rắn [7]
Việc phân loại chất thải rắn sẽ giúp xác định các loại chất khác nhau của
chất thải rắn sinh ra. Khi thực hiện việc phân loại chất thải rắn sẽ giúp chúng ta
gia tăng khả năng tái chế và tái sử dụng lại các vật liệu trong chất thải, đem lại
hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường.
Chất thải rắn đa dạng vì vậy có nhiều cách phân loại khác nhau:
Theo quan điểm thông thƣờng
– Rác thực phẩm: Đó là những chất thải từ nguồn thực phẩm, nông phẩm hoa
quả trong quá trình sản xuất, thu hoạch, chế biến, bảo quản bị hư bị thải loại
ra. Tính chất đặc trưng loại này là quá trình lên men cao, nhất là trong điều
kiện ẩm độ không khí 85 – 90%, nhiệt độ 30 – 350C. Quá trình này gây mùi
thối nồng nặc và phát tán vào không khí nhiều bào tử nấm bệnh.
– Rác tạp: Bao gồm các chất cháy được và không cháy được, sinh ra từ công sở,
hộ gia đình, khu thương mại, nông nghiêp, công nghiệp, các hoạt động xây
dựng. Loại cháy được gồm giấy, bìa, plastic, vải, cao su, da, gỗ lá cây loại
không cháy gồm thủy tinh, đồ nhôm, kim loại.
– Tro: Vật chất còn lại trong quá trình đốt củi, than, rơm rạtạo ra từ các hộ
gia đình, nhà hàng, nhà máy, xí nghiệp.
– Chất thải nông nghiệp: Vật chất loại bỏ từ các hoạt động nông nghiệp như gốc
rơm, rạ, cây trồng, chăn nuôi, bao bì thuốc trừ sâu….Hiện nay chất thải này
chưa quản lý tốt ngay ở những nước phát triển, vì việc thu gom, xử lý gặp
nhiều khó khăn.
– Chất thải đặc biệt: có rác thu gom từ việc quét đường, rác từ các thùng rác công
cộng, xác động vật, xe ô tô phế thải…
– Chất thải từ các nhà máy xử lý ô nhiễm: Chất thải này có từ các hệ thống xử
lý nước, nước thải, nhà máy xử lý chất thải công nghiệp. Bao gồm bùn cát
lắng trong quá trình ngưng tụ chiếm 25 – 29 %.
– Chất thải của quá trình xây dựng và chỉnh trang đô thị tạo ra bao gồm bụi đá,
mảnh vỡ, bê tông, gỗ, gạch, ngói, đường ống những vật liệu thừa của trang
bị nội thất…
Trường ĐHDL Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Ngô Trọng Dương – MT1101
– Chất thải độc hại: gồm các chất thải hóa chất, sinh học dễ cháy, dễ nổ hoặc
mang tính phóng xạ theo thời gian có ảnh hưởng đến đời sống con người,
động vật và thực vật. Những chất này thường xuất hiện ở thể lỏng, khí và
rắn. Đối với chất thải loại này thì việc thu gom, xử lý phải hết sức thận
trọng.
Theo bản chất nguồn tạo thành: chất thải rắn công nghiệp, chất thải rắn
nông nghiệp, chất thải rắn y tế, chất thải rắn sinh hoạt.
Theo mức độ nguy hại
– Chất thải nguy hại: bao gồm các loại hóa chất độc hại, các chất dễ cháy, nổ
hoặc các chất thải phóng xạ, các chất thải có khả năng gây nhiễm khuẩn, lây
lan gây ảnh hưởng tới môi trường và con người.
– Chất thải không nguy hại: là chất thải không chứa các chất có đặc tính nguy
hại tới môi trường và con người.
Theo thành phần hóa học và vật lý: gồm các loại hữu cơ, vô cơ, kim loại,
da, cao su, chất dẻo…
Phân loại theo công nghệ quản lý – xử lý
Bảng 1.2 Phân loại CTR theo công nghệ xử lý
Thành phần Định nghĩa Ví dụ
1. Các chất cháy
được
– Giấy
– Các vật liệu làm từ giấy
– Các túi giấy, các
mảnh bìa, giấy vệ
sinh
– Cỏ, gỗ củi, rơm
rạ
– Các vật liệu và sản phẩm
được chế tạo từ gỗ tre và
rơm
– Đồ dùng bằng gỗ
như bàn, ghế, đồ
chơi, vỏ dừa
– Da và cao su – Các vật liệu và sản phẩm
được chế tạo từ da và cao su
– Giầy, bì, băng cao
su…
Trường ĐHDL Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Ngô Trọng Dương – MT1101
Thành phần Định nghĩa Ví dụ
– Chất dẻo
– Các vật liệu và sản phẩm
được chế tạo từ chất dẻo
– Phim cuộn, túi chất
dẻo, chai, lọ chất
dẻo, nilon,
2. Các chất không
cháy được
– Các kim loại sắt
– Các loại vật liệu và sản
phẩm được chế tạo từ sắt
– Vỏ hộp, nắp hộp,
hàng rào…
– Các kim loại
không phải là sắt
– Các vật liệu không bị nam
châm hút
– Vỏ hộp nhôm, giấy
bao gói, đồ đựng
– Thủy tinh – Các vật liệu và sản phẩm
được chế tạo từ thủy tinh
– Chai lọ, đồ bằng
thủy tinh, bóng đèn
– Đá và sành sứ – Các loại vật liệu không
cháy khác ngoài kim loại và
thủy tinh
– Vỏ trai, ốc, xương,
gạch, đá, gồm,
3. Các chất hỗn hợp – Tất cả các loại vật liệu
khác không phân loại, đều
thuộc loại này
– Đá cuội, cát, đất,
tóc
Nguồn: GS.TS Trần Hiếu Nhuệ, TS Ứng Quốc Dũng, TS Nguyễn Thị Kim Thái,
Giáo trình quản lý chất thải rắn, Nhà xuất bản Hà Nội, 2001.
1.4. Tính chất của chất thải rắn [7]
1.4.1 Tính chất vật lý
Trọng lƣợng riêng: Trọng lượng riêng của chất thải rắn là trọng lượng của
vật liệu trên một đơn vị thể tích (T/m3, kg/m3, Ib/ft3, Ib/yd3). Dữ liệu trọng
lượng riêng được sử dụng để ước lượng tổng khối lượng và thể tích rắn phải
Trường ĐHDL Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Ngô Trọng Dương – MT1101
quản lý. Trọng lượng riêng của chất thải rắn sẽ rất khác nhau tùy theo
phương pháp lưu trữ như để tự nhiên không chứa trong thùng, chứa trong
thùng và không nén, chứa trong thùng và nén.
Trọng lượng riêng của chất thải rắn thay đổi rõ rệt theo vị trí địa lý, mùa
trong năm và thời gian lưu trữ.
Độ ẩm: Độ ẩm chất thải rắn thường được biểu hiện bằng 2 cách:
– Phương pháp trọng lượng ướt, độ ẩm của mẫu được biểu diễn bằng %
của trọng lượng ướt vật liệu.
– Phương pháp trọng lượng khô, độ ẩm của mẫu được biểu diễn bằng %
của trọng lượng khô vật liệu.
Kích thƣớc và sự phân bố kích thƣớc
Kích thước và sự phân bố kích thước của các thành phần có trong chất thải
rắn đóng vai trò quan trọng trong quá trình thu hồi vật liệu, nhất là khi sử dụng
phương pháp cơ học như sàng quay hoặc các thiết bị tách loại từ tính.
Khả năng tích ẩm
Khả năng tích ẩm của chất thải rắn là tổng lượng ẩm mà chất thải có thể tích
trữ được. Khả năng tích ẩm chất thải rắn là một tiêu chuẩn quan trọng trong tính
toán xác định lượng nước rò rỉ từ bãi rác. Khả năng tích ẩm sẽ thay đổi tùy theo
điều kiện nén ép rác và trạng thái phân hủy của chất thải.
1.4.2 Tính chất hóa học.
Các chỉ tiêu hoá học quan trọng của chất thải rắn đô thị gồm: chất hữu cơ,
chất tro, hàm lượng cacbon cố định, nhiệt trị.
Chất hữu cơ
Lấy mẫu nung ở 950oC, phần bay hơi đi là phần chất hữu cơ hay còn gọi
là tổn thất khi nung, thông thường chất hữu cơ dao động trong khoảng 40 – 60%,
giá trị trung bình là 53%.
Chất tro
Là phần còn lại sau khi đốt chất thải rắn trong lò. Khi nung đến nhiệt độ
khoảng 1100°C – 1200ºC thì tro sẽ liên kết lại thành 1 khối rắn gọi là clinker
(đây là điểm nóng chảy của tro)
Trường ĐHDL Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Ngô Trọng Dương – MT1101
Hàm lƣợng cacbon cố định
Là lượng cacbon còn lại sau khi đã loại các chất vô cơ khác không phải
là cacbon trong tro khi nung ở 950oC, hàm lượng này thường chiếm khoảng 5 –
12%, giá trị trung bình là 7%. Các chất vô cơ này chiếm khoảng 15 – 30%, giá
trị trung bình là 20%.
Nhiệt trị: là giá trị nhiệt tạo thành khi đốt chất thải rắn.
1.4.3. Tính chất sinh học [4]
Tính chất sinh học quan trọng nhất của phần hữu cơ trong chất thải rắn vì tất
cả các hợp phần hữu cơ đều có thể bị biến đổi sinh học tạo thành các khí đốt và
chất trơ, các chất rắn vô cơ có liên quan.
Khả năng phân hủy sinh học của các thành phần hữu cơ trong chất
thải
Hàm lượng chất rắn bay hơi, được xác định bằng cách nung ở 550oC, thường
sử dụng như một thước đo sự phân hủy sinh học của phần hữu cơ trong chất thải
rắn đô thị. Việc sử dụng chất thải rắn bay hơi để mô tả khả năng phân hủy sinh
học của phần hữu cơ trong chất thải rắn thì không chính xác vì một số thành
phần tạo thành chất hữu cơ của chất thải rắn đô thị rất dễ bay hơi nhưng rất khó
bị phân hủy sinh học.
Theo đó, những chất thải hữu cơ có thành phần lignin cao, khả năng phân hủy
sinh học thấp đáng kể so với các chất khác.
Trường ĐHDL Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Ngô Trọng Dương – MT1101
Bảng 1.3. Khả năng phân hủy sinh học của các chất hữu cơ
Hợp phần
Chất rắn bay
hơi(% tổng
chất rắn)
Thành phần
lignin (% chất
rắn bay hơi)
Phần phân
hủy sinh học
Chất thải thực phẩm 7 – 15 0.4 0.82
Giấy báo 94.0 21.9 0.22
Giấy văn phòng 96.4 0.4 0.82
Bìa cứng 94.0 12.9 0.47
Chất thải vườn 50 – 90 4.1 0.72
Nguồn: TS Trần Thị Mỹ Diệu, Giáo trình quản lý chất thải rắn sinh hoạt,
ĐH Văn Lang.
Sự phát sinh mùi hôi
Mùi hôi sinh ra khi chất thải được chứa trong khoảng thời gian dài ở
trong nhà, trạm trung chuyển và ở bãi đổ. Mùi hôi phát sinh đáng kể ở các
thùng chứa bên trong nhà vào mùa khô có khí hậu nóng ẩm. Sự hình thành mùi
hôi là do sự phân hủy kỵ khí của các thành phần hữu cơ dễ phân hủy nhanh tìm
thấy trong chất thải rắn.
Sự phát sinh côn trùng
Tại các vị trí lưu giữ chất thải, vào mùa hè và trong suốt tất cả các mùa ở
nơi thời tiết ấm áp, côn trùng có thể sinh sản và phát triển từ giai đoạn ấu trùng.
Trường ĐHDL Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Ngô Trọng Dương – MT1101
1.5. Thành phần của chất thải rắn sinh hoạt [7]
1.5.1. Thành phần vật lý
Bảng 1.4. Thành phần riêng biệt của CTR sinh hoạt
Hợp phần
% Trọng lƣợng Độ ẩm ( %)
Trọng lƣợng riêng
( kg/m3)
Khoảng
giá trị
Trung
bình
Khoảng
giá trị
Trung
bình
Khoảng giá
trị
Trung bình
Chất thải
thực phẩm
6 – 25 15 50 – 80 70 128 – 280 228
Giấy 24 – 45 40 4 – 10 6 32 – 128 81,6
Catton 3 -15 4 4 – 8 5 38 – 80 49,6
Chất dẻo 2 – 8 3 1 – 4 2 32 – 128 64
Vải vụn 0 – 4 2 6 – 15 10 32 – 96 64
Cao su 0 – 2 0,5 1 – 4 2 96 – 192 128
Da vụn 0 – 2 0,5 8 – 12 10 96 – 256 160
Sản phẩm
vườn
0 – 20 12 30 – 80 60 84 – 224 104
Gỗ 1 – 4 2 15 – 40 20 128 – 1120 240
Thủy tinh 4 – 16 8 1 – 4 2 160 – 480 193,6
Can hộp 2 – 8 6 2 – 4 3 48 – 160 88
Kim loại
Không thép 0 – 1 1 2 – 4 2 64 – 240 160
Kim loại
thép
1 – 4 2 2 – 6 3 128 – 1120 320
Bụi,
tro,gạch 0 – 10 4 6 – 12 8 320 – 960 480
Tổng hợp
100 15 – 40 20 180 – 420 300
Nguồn: GS.TS Trần Hiếu Nhuệ, TS Ứng Quốc Dũng, TS Nguyễn Thị Kim Thái,
Giáo trình quản lý chất thải rắn, Nhà xuất bản Hà Nội, 2001.
Trường ĐHDL Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Ngô Trọng Dương – MT1101
1.5.2. Thành phần hóa học
Thành phần hóa học của rác bao gồm những chất dễ bay hơi khi đốt ở
nhiệt độ 9200C, thành phần tro sau khi đốt và dễ nóng chảy. Tại điểm nóng chảy
thể tích của rác giảm 95%.
Bảng 1.5. Thành phần hoá học của rác sinh hoạt
STT
Thành phần
Loại rác
Tính theo % trọng lượng khô
Carbon Hydro Oxy Nitơ Lưu huỳnh Tro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Thực phẩm
Giấy
Carton
Plastic
Vải
Cao su
Da
Rác làm vườn
Gỗ
Bụi, tro, gạch
48.0
3.5
4,4
60.0
55.0
78.0
60.0
47.8
49.5
26.3
6.4
6.0
5.9
7.2
6.6
10.0
8.0
6.0
6.0
3.0
37.5
44.0
44.6
22.8
31.2

11.6
42.7
42.7
2.0
2.6
0.3
0.3

4.6
2.0
10.0
3.4
0.2
0.5
0.4
0.2
0.2

0.15

0.4
0.1
0.1
0.2
5.0
6.0
5.0
10.0
2.45
10.0
10.0
4.5
1.5
68.0
Nguồn: GS.TS Trần Hiếu Nhuệ, TS Ứng Quốc Dũng, TS Nguyễn Thị Kim Thái,
Giáo trình quản lý chất thải rắn, Nhà xuất bản Hà Nội, 2001.
1.6. Ảnh hƣởng của chất thải rắn tới môi trƣờng [7]
1.6.1. Ảnh hƣởng đến môi trƣờng không khí
Nguồn rác thải từ các hộ gia đình thường là các loại thực phẩm chiếm tỷ
lệ cao trong toàn bộ khối lượng rác thải ra. Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm và mưa
nhiều ở nước ta là điều kiện thuận lợi cho các thành phần hữu cơ phân huỷ, thúc
đẩy nhanh quá trình lên men, thối rữa, tạo nên mùi khó chịu và nhiều loại khí ô
nhiễm có tác động xấu đến môi trường, sức khỏe của con người. Các chất thải
khí phát ra từ các quá trình này thường là H2S, NH3, CH4, SO2, CO2.
Trường ĐHDL Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Ngô Trọng Dương – MT1101
1.6.2. Ảnh hƣởng đến môi trƣờng nƣớc
Theo thói quen nhiều người thường đổ rác tại bờ sông, hồ, ao, cống rãnh.
Lượng rác này sau khi bị phân huỷ sẽ tác động trực tiếp và gián tiếp đến chất
lượng nước mặt, nước ngầm trong khu vực. Rác có thể bị cuốn trôi theo nước
mưa xuống ao, hồ, sông, ngòi, kênh rạch, sẽ làm nguồn nước mặt ở đây bị nhiễm
bẩn.
Mặt khác, lâu dần những đống rác này sẽ làm giảm diện tích ao hồ, giảm
khả năng tự làm sạch của nước gây cản trở các dòng chảy, tắc cống rãnh thoát
nước. Hậu quả của hiện tượng này là hệ sinh thái nước trong các ao hồ bị huỷ
diệt. Việc ô nhiễm các nguồn nước mặt này cũng là một trong những nguyên
nhân gây các bệnh tiêu chảy, tả, lỵ trực khuẩn thương hàn, ảnh hưở

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy – Hải Phòng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *