[block id=”bo-sung-1″]

Như mọi đơn vị kinh doanh khác, muốn hoạt động kinh doanh được tiến hành cần phải có tư liệu sản xuất. Ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh doanh tiền tệ nên phải có tiền mới có thể hoạt động kinh doanh được. Hoạt động tìm kiếm tư liệu sản xuất của ngân hàng thương mại là hoạt động huy động vốn.
Vốn rất quan trọng với mọi doanh nghiệp kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh dịch vụ ngân hàng nó là cơ sở để ngân hàng tiến hành hoạt động kinh doanh, giúp ngân hàng chủ động trong kinh doanh Nhưng để có thể sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả thì công tác quản lý cần phải được hoàn chỉnh hơn nữa. Đây là vấn đề đáng quan tâm của các nhà quản trị.
Để tìm hiểu kỹ hơn và có thể tìm ra được những tồn tại trong công tác quản lý vốn của ngân hàng nhóm chúng em lựa chọn tiểu đề án “Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát nghiệp vụ quản lý – quản trị và hạch toán (nghiệp vụ kỹ thuật/ thống kê/ kế toán/ kinh doanh) vốn tại Ngân Hàng Vietcombank” làm báo cáo thu hoạch sau khi kết thúc bài học đồng thời làm cơ sở để thực hành, thực tập và tạo ra hiện vật cuối cùng.

de_tai_hoach_dinh_to_chuc_lanh_dao_va_kiem_soat_nghiep_vu

 

docx20 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 26/07/2017 | Lượt xem: 3340 | Lượt tải: 3download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát nghiệp vụ quản lý – Quản trị và hạch toán (nghiệp vụ kỹ thuật/ thống kê/ kế toán/ kinh doanh) vốn tại Ngân hàng Vietcombank, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

MỤC LỤC
TIỂU ĐỀ ÁN
Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát nghiệp vụ quản lý – quản trị và hạch toán (nghiệp vụ kỹ thuật/ thống kê/ kế toán/ kinh doanh) vốn tại Ngân hàng Vietcombank
1. SỰ CẦN THIẾT LẬP TIỂU ĐỀ ÁN
1.1. Sự cần thiết lập tiểu đề án
Như mọi đơn vị kinh doanh khác, muốn hoạt động kinh doanh được tiến hành cần phải có tư liệu sản xuất. Ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh doanh tiền tệ nên phải có tiền mới có thể hoạt động kinh doanh được. Hoạt động tìm kiếm tư liệu sản xuất của ngân hàng thương mại là hoạt động huy động vốn.
Vốn rất quan trọng với mọi doanh nghiệp kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh dịch vụ ngân hàng nó là cơ sở để ngân hàng tiến hành hoạt động kinh doanh, giúp ngân hàng chủ động trong kinh doanh Nhưng để có thể sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả thì công tác quản lý cần phải được hoàn chỉnh hơn nữa. Đây là vấn đề đáng quan tâm của các nhà quản trị.
Để tìm hiểu kỹ hơn và có thể tìm ra được những tồn tại trong công tác quản lý vốn của ngân hàng nhóm chúng em lựa chọn tiểu đề án “Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát nghiệp vụ quản lý – quản trị và hạch toán (nghiệp vụ kỹ thuật/ thống kê/ kế toán/ kinh doanh) vốn tại Ngân Hàng Vietcombank” làm báo cáo thu hoạch sau khi kết thúc bài học đồng thời làm cơ sở để thực hành, thực tập và tạo ra hiện vật cuối cùng.
1.2. Phạm vi đối tượng tiểu đề án:
– Phạm vi của tiểu đề án: bài thứ 2, bài thứ 3 trong học phần Vốn, kinh phí, thuộc nhóm học phần Vốn, kinh phí và thuế
– Đối tượng của tiểu đề án: là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nói chung, trong đó là Ngân hàng thương mại cổ phần Vietcombank
1.3. Phương pháp thực hiện
– Phương pháp kế thừa: kế thừa các kiến thức đã học và biết trước;
– Phương pháp thu thập số liệu: thu thập, tổng hợp và thống kê các số liệu liên quan đến các nghiệp vụ về vốn trong Ngân hàng Vietcombank
– Phương pháp thống kê: xử lý số liệu điều tra, phân tích kết quả điều tra thông qua các chỉ tiêu thống kê;
– Phương pháp phân tích cơ hội và thách thức: trong khai thác và sử dụng TSCĐ (SWOT);
– Phương pháp tổng hợp: Tổng hợp các thông tin, số liệu liên quan công tác quản lý – quản trị và hạch toán vốn, kinh phí tại Trường Đại học Hải Dương và đưa ra các giải pháp phù hợp với thực tiễn.
1.4. Yêu cầu của tiểu đề án
– Xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, thực hiện để khác phục những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát nghiệp vụ quản lý – quản trị và hạch toán (nghiệp vụ kỹ thuật/ thống kê/ kế toán/ kinh doanh) vốn tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Vietcombank chi nhánh Hải Dương.
– Có các cơ chế chính sách cụ thể, đảm bảo các nguồn lực cho thực hiện tiểu đề án
– Về thời gian: 1 tuần
1.5. Sản phẩm của tiểu đề án
– Báo cáo thu hoạch tiểu đề án làm cơ sở để giảng viên thực hành hướng dẫn (Giảng viên lý thuyết phối hợp) cho sinh viên thực tập và tạo ra sản phẩm bằng hiện vật cuối cùng.
2. NỘI DUNG CỦA TIỂU ĐỀ ÁN
2.1 Căn cứ xây dựng tiểu đề án
2.1.1 Căn cứ pháp lý
* Theo chương trình đào tạo được ban hành:
– Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch thực hiện của Nhà trường; đề cương chi tiết học phần đã được Tổ bộ môn, khoa chuyên ngành thống nhất được đính kèm theo các quyết định sau:
+ Số 237/QĐ HT ngày 10/8/2012 của Hiệu trưởng Trường ĐH KT-KT Hải Dương (nay là Đại học Hải Dương) ban hành chương trình đào tạo ngành Kế toán, Tài chính – Ngân hàng;
+ Số 250/QĐ-HT ngày 31/8/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học KT – KT Hải Dương (nay là Đại học Hải Dương) về việc ban hành chuẩn đầu ra trình độ Đại học, cao đẳng;
+ Số 387/QĐ-HT ngày 18/7/2014 của Hiệu trưởng Trường ĐHHD ban hành chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán, Tài chính – Ngân hàng;
Nhằm đào tạo lý luận gắn liền với thực tiễn, phù hợp với nhu cầu xã hội ở trong nước và hội nhập quốc tế theo bài giảng đã tích hợp
* Theo các văn bản quy định của cơ quan, đơn vị
– Về quản lý doanh nghiệp:
+ Luật số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 Quốc hội ban hành luật doanh nghiệp;
+ Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
+ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
– Chế độ kế toán tài chính:
+ Quyết định số 5/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do bộ tài chính ban hành cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện kèm theo;
– Thông tư 200/2014/TT- BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
– Quyết định số 2137/QĐ- NHNN ngày 28/10/2014 quy định lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chứ, cá nhân tại tổ chức tín dụng
– Quyết định số 1938/QĐ- NHNN ngày 25/9/2015 quyết định về mức lãi tối đa đối với tiền gửi bằng đo la mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 06/2014/TT- NHNN ngày 17/3/2014
– Điều lệ Ngân hàng Vietcombank
2.1.2 Căn cứ yêu cầu thực tiễn
– Xuất phát từ thực tiễn năng lực giảng dạy của giảng viên trường đại học Hải Dương và trình độ tiếp thu kiến thức học tập và nghiên cứu,rèn luyện thực hành của sinh viên tại trường đòi hỏi phải thực hành lập tiểu đề án giúp sinh viên làm quen và tìm hiểu một cách kĩ càng, cụ thể hơn về chuyên đề 5, học phần:”Vốn và kinh phí trong ngân hàng”.
– Xuất phát từ thực trạng nền kinh tế Việt Nam:
+ Tình hình sử dụng vốn,nguồn vốn hiện nay.
+ Nhu cầu sử dụng vốn trong các ngân hàng nói chung và ngân hàng Vietcombank nói riêng.
2.2 Mục tiêu của đề án đến năm 2015
2.2.1 Mục tiêu chung
– Đạt được chất lượng theo chuẩn đầu ra tại chuyên ngành kế toán tổng hợp
– Nắm được các kiến thức của bài học cũng như kiến thức trong học phần Vốn và chi phí
– Tăng thêm hiểu biết trong thực tế về vốn trong Ngân hàng Vietcombank
– Nhận thức rõ ràng và chính xác hơn về các kiến thức được học trên lý thuyết
2.2.2 Mục tiêu cụ thể
– Đạt chất lượng theo học phần Vốn, kinh phí tiến tới đạt chuẩn đầu ra theo ngành Kế toán, chuyên ngành Kế toán tổng hợp
– Nhức nhằm đáp ứng yêu cầu đề ra của trường đại học Hải Dương.
– Hiểu rõ được vốn là một yếu tố số một của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Có vốn các doanh nghiệp có thể mở rộng sản xuất kinh doanh, mua sắm các trang thiết bị hay triển khai các kế hoạch trong tương lai.
– Phân loại vốn: trong quá trình sản xuất kinh doanh, mỗi doanh nghiệp đều có một phương thức và hình thức khac nhau. Nhưng mục tiêu của họ vẫn là tạo ra được lợi nhuận cho mình. Nhưng điều đó chỉ đạt được khi vốn của doanh nghiệp được quản lý và sử dụng một cách hợp lý.
* Nhắc lại nguyên lý chung
a) Các khái niệm:
– Vốn:
Theo quan điểm của Mác thì: vốn (tư bản) không phải là vật, là tư liệu sản xuất, không phải là phạm trù vĩnh viễn. Tư bản là giá trị mang lại giá trị thặng dư bằng cách bóc lột lao động làm thuê. Để tiến hành sản xuất, nhà tư bản ứng tiền ra mua tư liệu sản xuất và sức lao động, nghĩa là tạo ra các yếu tố của quá trình sản xuất. Các yếu tố này có vai trò khác nhau trong việc tạo ra giá trị thặng dư. Mác chia tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả biến. Tư bản bất biến là bộ phận tư bản tồn tại dưới hình thức tư liệu sản xuất (máy móc, thiết bị, nhà xưởng,¼) mà giá trị của nó được chuyển nguyên vẹn vào sản phẩm. Còn tư bản khả biến là bộ phận tư bản tồn tại dưới hình thức lao động, trong quá trình sản xuất thay đổi về lượng, tăng lên do sức lao động của hàng hoá tăng.
Theo nghĩa hẹp thì: vốn là tiềm lực tài chính của mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp, mỗi quốc gia.
Theo nghĩa rộng thì: vốn bao gồm toàn bộ các yếu tố kinh tế được bố trí để sản xuất hàng hoá, dịch vụ như  tài sản hữu hình, tài sản vô hình, các kiến thức kinh tế, kỹ thuật của doanh nghiệp được tích luỹ, sự khéo léo về trình độ quản lý và tác nghiệp của các cán bộ điều hành, cùng đội ngũ cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp, uy tín của doanh nghiệp.Quan điểm này có ý nghĩa quan trọng trong việc khai thác đầy đủ hiệu quả của vốn trong nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, việc xác định vốn theo quan điểm này rất khó khăn phức tạp nhất là khi nước ta trình độ quản lý kinh tế còn chưa cao và pháp luật chưa hoàn chỉnh
– Vốn chủ sở hữu:
Là số vốn góp do chủ sở hữu, cá nhà đầu tư đóng góp. Số vốn này không phải là một khoản nợ, doanh nghiệp không phải cam kết thanh toán, kgoonf phải trả lãi suất. Tuy nhiên, lợi nhuận thu dduwwocj do kinh doanh có lãi của doanh nhiệp sẽ được chia cho cá cổ đông theo tỷ lệ phần vốn góp cho mình. Tùy theo loại hình doanh nghiệp, vốn chủ sở huuwx được hình thành theo các cách thức khác nhau. Thông thường nguồn vốn này bao gồm vón góp và lãi chưa phân phối.
– Đặc trưng cơ bản của vốn:
+ Vốn phải đại diện cho một lương tài sản nhất định.
+ Vốn phải vận đng và sinh lời, đạt mục tieu trong kinh doanh.
+ Vốn phải được tích tụ và ttapj trung một lượng nhất định thì mới có khả năng phát huy tác dụng khi đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh.
+ Vốn có giá trị về thời gian.
+ Vốn phải gắn liền với chủ sở hữu nhất định, vốn sẽ không được đưa ra để đầu tư khi mà người chủ của nó nghĩ về một sự đầu tự hông có lợi nhuận.
+ Vốn được quan niệm như một thứ hàng hóa và có thể coi là thứ hàng hóa đặc biệt vì có khả năng được mua bán quyền.
Nguồn vốn trong ngân hàng:
Nguồn vốn của ngân hàng là toàn bộ các nguồn tiền tệ mà ngân hàng tạo lập và huy động được để đầu tư cho vay và đáp ứng cá nhu cầu khác trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Để đáp ứng được nhu cầu vốn cho sự phát triển chung của nền kinh tế thì việc tạo lập vốn cho ngân hàng là vấn đề quan trọng hàng đầu trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại. Vốn không những giúp cho ngân hàng tổ chức được mọi hoạt động kinh doanh mà còn góp phần quan trọng trong việc đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp nói riêng cũng như sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế quốc dân nói chung.
* Các chỉ tiêu phân tích và sử dụng nguồn vốn
– An toàn vốn chủ sở hữu
+ Vốn chủ sở hữu trong quan hệ với tiền gửi
Tỷ trọng vốn chủ sở hữu trên tiền gửi
=
Vốn chủ sở hữu
Tổng tiền gửi
+ Vốn chủ sở hữu trong quan hệ với tổng tài sản
Tỷ trọng của chủ sở hữu trên tổng tài sản
=
Vốn chủ sở hữu
Tổng tài sản
+ Vốn chủ sở hữu trong quan hệ với tổng tài sản rủi ro
Tỷ trọng vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản rủi ro
=
Vốn chủ sở hữu
Tổng tài sản rủi ro
– Mối liên hệ sinh lời:
Tỷ lệ tài sản sinh lời
=
Tài sản sinh lãi
Tổng tài sản bình quân
Chênh lệch lãi suất
=
Thu lãi – Chi trả lãi
Tổng tài sản bình quân
b) Một số khái niệm cơ bản mà tiểu đề án đề cập
– Quản lý – Quản trị vốn
Quản lý vốn của Nhà nước: Nhà nước quản lý đối với thuế của mình thông qua các văn bản quy phạm pháp luật (bao gồm Hiến pháp, Bộ luật, Luật, Nghị định, Nghị quyết (của Quốc hội/ Ủy ban thường vụ QH/ của CP); quyết định của Thủ tướng CP; thông tư hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, quyết định của người đứng đầu Bộ, ngành, Trung ương (Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng CP, Thống đốc ngân hàng Nhà nước, Tổng thanh tra CP); Nghị quyết của HĐND cấp Tỉnh và quyết định của Chủ tịch UBND cấp Tỉnh);
+ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
+ Quyết định số 5/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do bộ tài chính ban hành cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện kèm theo;
– Thông tư 200/2014/TT- BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;
– Quyết định số 2137/QĐ- NHNN ngày 28/10/2014 quy định lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chứ, cá nhân tại tổ chức tín dụng;
– Quyết định số 1938/QĐ- NHNN ngày 25/9/2015 quyết định về mức lãi tối đa đối với tiền gửi bằng đô la mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 06/2014/TT- NHNN ngày 17/3/2014;
Như vậy:
Về hoạch định Nhà nước cần xác định trước các chương trình mục tiêu và ban hành các nghị quyết, các quyết định trong đó bao gồm các giải pháp tốt nhất để đạt được mục tiêu đó để giao nhiệm vụ hoặc ký hợp đồng;
Về tổ chức: Nhà nước sử dụng và phân công thực hiện các nguồn lực chung của quốc gia để thực hiện chương trình mục tiêu đã định trước đạt hiệu quả tốt nhất;
Về lãnh đạo: Nhà nước tổ chức và phân công nhiệm vụ cụ thể (kể cả theo cơ chế ủy quyền) để lãnh đạo thành công chương trình mục tiêu đã định trước;
Về kiểm soát: Nhà nước thông qua các tổ chức và cá nhân (người đứng đầu tổ chức) của mình để kiểm soát nhằm đảm bảo quá trình thực hiện chương trình mục tiêu đúng như đã hoạch định ban đầu; đồng thời trong trường hợp điều kiện thực tế có thay đổi thì có quyết định điều chỉnh cho phù hợp;
Đối với các doanh nghiệp:
Thực hiện đúng các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước. Từ đó cụ thể cho 4 bước hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát
– Hoạch định: là một hoạt động chủ quan, có ý thức, có tổ chức của con người trên cơ sở nhận thức và vận dụng các quy luật khách quan nhằm xác định mục tiêu, phương án, bước đi, trình tự và cách thức tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh;
– Tổ chức: là quá trình sắp xếp và bố trí các công việc, giao quyền hạn và phân phối các nguồn lực của tổ chức sao cho chúng đóng góp một cách tích cực và có hiệu quả vào mục tiêu chung của doanh nghiệp;
– Lãnh đạo: là khả năng thuyết phục và gây ảnh hưởng trên người khác để hoàn thành những mục tiêu chung của doanh nghiệp;
– Kiểm soát: là việc công việc nhằm soát xét lại nhữn quy định, những quá trình ra quyết định và thực thi các quyết định quản lý được thể hiện trên các nghiệp vụ nhằm nắm bắt và điều hành được những nghiệp vụ đó.
Hạch toán vốn:
Hạch toán là quá trình quan sát, đo lường, tính toán, ghi chép và cung cấp thông tin về các hiện tượng các quá trình kinh tế – xã hội;
Như vậy để quản lý hoạt động của một tổ chức cần thiết phải sử dụng hạch toán.
– Hạch toán bao gồm 3 loại: Hạch toán ký thuật nghiệp vụ, hạch toán thống kê (thống kê), hạch toán kế toán (kế toán). Các loại hạch toán này có vai trò, chức năng khác nhau trong hoạt động quản lý tổ chức của họ. Vì vậy, Nhà quản lý – quản trị cơ quan/ đơn vị/ doanh nghiệp (gọi chung là đơn vị) cần phân biệt rõ sự khác nhau và giống nhau của mỗi loại hạch toán để sử dụng hiệu quả nó trong quá trình quản lý – quản trị đơn vị;
– Hạch toán là quá trình quan sát, đo lường, tính toán, ghi chép và cung cấp thông tin về vốn, kinh phí:
Quan sát: là việc quan sát các quá trình và hiện tượng kinh tế là giai đoạn đầu tiên của việc phản ánh và quản lý quá trình tái sản xuất xã hội
Đo lường: là cách thức biểu hiện mọi hao phí trong sản xuất và kết quả sản xuất bằng các thuwocs đo thích hợp (thước đo hiện vật: mét, kg, cái, con; thước đo lao động: ngày công, giờ công; thước đo giá trị: đồng Việt nam).
Tính toán: là quá trình sử dụng các phép tình, các phương pháp tổng hợp, phân tích để xác định các chi tiêu cần thiết.
Ghi chép: là quá trình thu thập, xử lý và ghi lại tình hình, kết quả của các hoạt động kinh tế trong từng thời kỳ, từng địa điểm phát sinh theo một trật tự nhất định.
+ Hạch toán nghiệp vụ:
Là sự quan sát, phản ánh và kiểm tra trực tiếp từng nghiệp vụ, từng quá trình kinh tế diễn ra trong quá trình hình thành và sử dụng vốn, kinh phí phục vụ cho việc chỉ đạo thường xuyên, kịp thời tình hình thực hiện các nghiệp vụ, các quá trình đó.
Hạch toán thống kê là khoa học nghiên cứu mặt lượng trong mối quan hệ mật thiết với mặt chất của các hiện tượng kinh tế xã hội số lớn trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể, nhằm rút ra bản chất và tính qui luật trong sự phát triển của các hiện tượng đó.
2.3. Nội dung của tiểu đề án
2.3.1 Bối cảnh xây dựng và triển khai thực hiện tiểu đề án
– Thuận lợi:
Nắm được các kiến thức cơ bản về vốn, nguồn vốn, kinh phí
– Khó khăn và thách thức: quá trình học tập còn hạn chế.
Trong quá trình học còn một số hạn chế về mặt thời gian ở trên lớp, giảng viên chưa truyền đạt được hết nội dung của bài
Mới chỉ dừng lại ở những ví dụ các nghiệp vụ, chưa đi sâu vào nghiệp vụ thực tế ở doanh nào nào cụ thể
Kỹ năng vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn vẫn còn ít.
2.3.2 Thực trạng
2.3.2.1 Các kết quả đạt được:
– Đã nắm chắc các mục đích của bài học (bài thứ 2 và bài thứ 3 trong học phần Vốn, kinh phí, thuộc nhóm học phần Vốn, kinh phí và thuế)
– Nắm vững được các cơ sở khoa học cùng pháp lý chung và riêng của bài học và học phần Vốn, kinh phí.
a) Các cơ sở lý luận
– Vốn của NHTM là những giá trị tiền tệ là những giá trị tiền tệ do ngân hàng tạo lập huy động được, dùng để cho vay, đầu tư hoặc thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác.
Thực chất , vốn của Ngân hàng là một bộ phận của thu nhập quốc dân tạm thời nhàn rỗi trong quá trình sản xuất, phân phối và tiêu dùng, người chủ sở hữu của chúng gửi vào ngân hàng với mục đích thanh toán, tiết kiệm hay đầu tư. Nói cách khác , họ có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng vốn cho ngân hàng để ngân hàng trả lại cho họ một khoản thu nhập .
Như vậy, ngân hàng đã thực hiện vai trò tập trung vốn và phân phối lại vốn dưới hình thức tiền tệ, làm tang nhanh quá trình luân chuyển vốn, kích thích mọi hoạt động kinh tế phát triển . Đồng thời chính các hoạt động đó lại quyết định sự tồn tại và phát triển hoạt động kinh doanh của ngân hàng
– Nguồn vốn
* Nguồn hình thành nên nguồn vốn của ngân hàng thương mại :
Nguồn vốn của ngân hàng thương mại phần lớn do thu nhập quốc dân tạm thời nhàn rỗi trong sản suất kinh doanh được gửi vào ngân hàng với các mục đích khác nhau. Ngân hàng đóng vai trò tập trung nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế để chuyển đến các nhà đầu tư có nhu cầu về vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh qua đó thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Ngân hàng và các hoạt động về nguồn vốn quyết định trực tiếp đến sự tồn tại và phất triển của cấc Ngân hàng thương mại. Nguồn vốn đóng vai trò chi phối và quyết định đối với các hoạt động của các ngân hàng thương mại trong việc thực hiện các chức năng của mình.
* Các nguồn hình thành vốn của ngân hàng thương mại:
– Vốn tự có :
Vốn tự có là những giá trị tiền tệ do ngân hàng tạo lập được thuộc về sở hữu của ngân hàng . Đây là loại vốn ngân có thể sử dụng lâu dài để hình thành nên trang thiết bị , nhà cửa cho ngân hàng. Vốn này chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng nguồn vốn của ngân hàng song laji là điều kiện pháp lý bắt buộc khi thành lập một ngân hàng
Vốn tự có gồm các thành phần : vốn tự có cơ bản, vốn tự có bổ sung
Vốn tự có bổ sung trong quá trình hoạt động của ngân hàng gia tăng vốn của chủ theo nhiều phương thức khác nhau tùy thuộc vào điều kiện cụ thêr và các quỹ như : Qũy dự trữ bổ sung vốn điều lệ , quỹ dự trữ đặc biệt và quỹ khác
– Vốn huy động :
Vốn huy động là những giá trị tiền tệ mà ngân hàng huy động được từ các tổ chức kinh tế và cá nhân trong xã hội , thông qua việc thực hiện các nghiệp vụ tín dụng, thanh toán , nghiệp vụ kinh doanh khác và được dùng làm vốn để kinh doanh.
Nguồn vốn huy động là tài sản thuộc các chủ sở hữu khác nhau, ngân hàng chỉ có quyền sử dụng sử dụng chứ không có quyền sở hữu và có trách nhiệm hoàn trả đúng thời hạn cả gốc và lãi khi đến hạn hoặc khi họ có nhu cầu rút . Vốn huy động đóng vai trò rất quan trọng đối với mọi hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại.
Nguồn vốn huy động không ngừng tăng lên , tỷ lệ thuận với mọi thành phần kinh tế trong xã hội. Do đó, các ngân hàng thương mại luôn quan tâm khai thác để mở rông tín dụng. Nhưng nguồn vốn này chỉ dược sử dụng một phần để kinh doanh, còn phải dự trữ một tỷ lệ hợp lí để đẩm bảo khả năng thanh toán. Vốn huy động gồm có: vốn tiền gửi và phát hành những giấy tờ có giá trị.
-Vốn đi vay :
Vốn đi vay là khoản tiền vay mượn thêm để đáp ứng nhu cầu chi trả khi khả năng huy động vốn bị hạn chế . Đây là nguồn chủ yếu để chống rủi ro thanh khoản của các ngân hàng
Vay từ ngân hàng trung ương là khoản vay nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách trong chi trả của ngân hàng thuwong mại. Hình thức cho vay chủ yếu của ngân hàng là tái chiết khấu. Các thương phiếu đã dược các ngân hàng chiết khấu

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát nghiệp vụ quản lý – Quản trị và hạch toán (nghiệp vụ kỹ thuật/ thống kê/ kế toán/ kinh doanh) vốn tại Ngân hàng Vietcombank

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *