[block id=”bo-sung-1″]

Trong nền kinh tế thị trường, nguồn nhân lực là thứ tài sản quý giá nhất, là chiếc chìa khoá dẫn đến thành công của mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp. Trong đó, chất lượng nguồn nhân lực là một trong những lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Làm thế nào để có đội ngũ lao động giỏi, đáp ứng yêu cầu của công việc, thích ứng được với sự thay đổi là vấn đề đang được đặt ra với mọi doanh nghiệp? Muốn vậy, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cần phải được chú trọng. Với ngành viễn thông, cũng không thể nhằm ngoài quy luật này.
Trong xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế, nhân lực của ngành viễn thông cũng cần phải có sự thay đổi cơ bản về chất, không ngừng nâng cao năng lực, kỹ năng và nhận thức về môi trường hoạt động thì mới đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ mới. Chỉ khi có sự chuyển biến cơ bản cả về lượng và chất của đội ngũ nhân lực thì ngành viễn thông mới có thể tồn tại và phát triển.
Xuất phát từ những nhận thức trên, trong bài tiểu luận này, em xin thực hiện đề tài: “Hoàn thiện công tác Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Viễn thông Viettel”.

de_tai_hoan_thien_cong_tac_dao_tao_va_phat_trien_nguon_nhan

docx34 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 900 | Lượt tải: 15download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Viễn thông Viettel, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

KHOA KINH TẾ – QUẢN TRỊ
BỘ MÔN QUẢN TRỊ
————-
TIỂU LUẬN
HỌC PHẦN: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
Đề tài:
Hoàn thiện công tác Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Viễn thông Viettel
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong nền kinh tế thị trường, nguồn nhân lực là thứ tài sản quý giá nhất, là chiếc chìa khoá dẫn đến thành công của mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp. Trong đó, chất lượng nguồn nhân lực là một trong những lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Làm thế nào để có đội ngũ lao động giỏi, đáp ứng yêu cầu của công việc, thích ứng được với sự thay đổi là vấn đề đang được đặt ra với mọi doanh nghiệp? Muốn vậy, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cần phải được chú trọng. Với ngành viễn thông, cũng không thể nhằm ngoài quy luật này.
Trong xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế, nhân lực của ngành viễn thông cũng cần phải có sự thay đổi cơ bản về chất, không ngừng nâng cao năng lực, kỹ năng và nhận thức về môi trường hoạt động thì mới đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ mới. Chỉ khi có sự chuyển biến cơ bản cả về lượng và chất của đội ngũ nhân lực thì ngành viễn thông mới có thể tồn tại và phát triển.
Xuất phát từ những nhận thức trên, trong bài tiểu luận này, em xin thực hiện đề tài: “Hoàn thiện công tác Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Viễn thông Viettel”.
Mục đích nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản và chung nhất về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Nghiên cứu, phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực xác định được những ưu nhược điểm, đề xuất những giải pháp góp phần hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Viễn thông Viettel.
Bài tiểu luận gồm 3 chương chính như sau:
– Chương 1: Lý luận chung về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
– Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty Viễn thông Viettel.
– Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty Viễn thông Viettel.
CHƯƠNG 1:
LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
Nguồn nhân lực của một tổ chức chính là tập hợp những người lao động làm việc trong tổ chức đó. Là tất cả các thành viên trong tổ chức sử dụng kiến thức, kỹ năng, trình độ, kinh nghiệm, hành vi đạo đức… để thành lập, phát triển và duy trì doanh nghiệp.
1.1.2. Khái niệm về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực theo nghĩa rộng được hiểu là hệ thống các biện pháp được sử dụng nhằm tác động lên quá trình học tập giúp con người tiếp thu các kiến thức, kỹ năng mới, thay đổi các quan điểm hay hành vi và nâng cao khả năng thực hiện công việc của cá nhân. Đó là tổng thể các hoạt động có tổ chức được thực hiện trong một thời gian nhất định nhằm đem đến sự thay đổi cho người lao động đối với công việc của họ theo chiều hướng tốt hơn.
Quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuẩn thường bao gồm các bước chính như sau:
w Phân tích nhu cầu đào tạo;
w Thiết kế và chuẩn bị đào tạo;
w Chuẩn bị tài liệu đào tạo;
w Thực hiện;
w Đánh giá;
w Hỗ trợ sau đào tạo hoặc phát triển theo một quy trình đào tạo như vậy nhưng với trình độ và cấp bậc cao hơn.
1.1.3. Mối quan hệ giữa đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Mục tiêu đào tạo là để phát triển. Đào tạo và phát triển là các hoạt động để duy trì và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Mục tiêu chung của Đào tạo & Phát triển Nguồn nhân lực là nhằm sử dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có và nâng cao tính hiệu quả của Doanh nghiệp thông qua việc giúp cho người lao động hiểu rõ hơn về công việc, nắm vững hơn về nghề nghiệp của mình và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình một cách tự giác hơn, với thái độ tốt hơn, cũng như nâng cao khả năng thích ứng của họ với các công việc tương lai.
1.1.4. Một số nguyên tắc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Nguyên tắc đào tạo và phát triển nhân lực gồm các nguyên tắc: con người hoàn toàn có năng lực để phát triển, mỗi người đều có giá trị riêng, lợi ích của người lao động và lợi ích của tổ chức có thể kết hợp được với nhau, phát triển nguồn nhân lực và đào tạo người lao động là một sự đầu tư sinh lợi đáng kể …
1.1.5. Các loại hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
1.1.5.1. Các phương pháp đào tạo trong công việc
Đào tạo trong công việc là một phương pháp đào tạo trực tiếp tại nơi làm việc, trong đó người học sẽ học được những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công việc thông qua thực tế thực hiện công việc và thường là dưới sự hướng dẫn của những người lao động lành nghề, có nhiều kỹ năng và kinh nghiệm, đã từng làm việc tại vị trí đó nhiều năm, có uy tín và có những thành công nhất định tại vị trí đó.
Đào tạo trong công việc bao gồm các phương pháp sau:
– Một là, đào tạo theo kiểu chỉ dẫn công việc.
– Hai là, đào tạo theo kiểu học nghề.
– Ba là, kèm cặp và chỉ bảo.
– Bốn là, luân chuyển và thuyên chuyển công việc.
1.1.5.2. Các phương pháp đào tạo ngoài công việc
Đào tạo ngoài công việc là các phương pháp đào tạo trong đó người học được tách khỏi sự thực hiện các công việc thực tế.
Đào tạo ngoài công việc bao gồm các phương pháp sau:
– Một là, tổ chức các lớp cạnh doanh nghiệp.
– Hai là, cử đi học ở các trường theo hình thức chính quy.
– Ba là, các bài giảng, các hội nghị hoặc các hội thảo.
– Bốn là, đào tạo theo kiểu chương trình hoá, với sự trợ giúp của máy tính.
– Năm là, đào tạo theo phương thức từ xa.
– Sáu là, đào tạo theo kiểu phòng thí nghiệm.
– Bảy là, đào tạo kỹ năng xử lý công văn, giấy tờ.
– Tám là, mô hình hóa hành vi.
1.1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
1.1.6.1. Các yếu tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp
– Một là: Mục tiêu, chiến lược, chính sách của doanh nghiệp.
– Hai là: Quy mô, cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.
– Ba là: Lực lượng lao động hiện tại của doanh nghiệp.
– Ba là: Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
1.1.6.2. Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp
– Một là, môi trường pháp lý của doanh nghiệp.
– Hai là, môi trường kinh tế, môi trường chính trị cũng ảnh hưởng tới công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
– Ba là, sự tiến bộ của khoa học công nghệ.
– Bốn là, thị trường của doanh nghiệp.
1.2. Nội dung của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
Quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp gồm những nội dung sau:
– Xác định nhu cầu, mục tiêu, đối tượng;
– Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp;
– Lựa chọn và đào tạo giáo viên;
– Xác định chi phí đào tạo;
– Đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
1.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Xác định nhu cầu đào tạo là quá trình thu thập và phân tích thông tin nhằm làm rõ nhu cầu cần cải thiện kết quả thực hiện công việc và xác định đào tạo hiện có phải là giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc, khả năng phát triển với từng cán bộ, nhân viên cụ thể.
Sau đây là một số căn cứ để xác định nhu cầu đào tạo:
w Phân tích mục tiêu, kế hoạch, chiến lược, chỉ số hiệu quả về mặt tổ chức của doanh nghiệp;
w Phân tích công việc;
w Đánh giá thực hiện công việc;
Ngoài ra, còn có thể sử dụng các thông tin khác để xác định nhu cầu đào tạo.
1.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Là xác định các kết quả cần đạt được của hoạt động đào tạo. Bao gồm:
– Những kỹ năng, kiến thức cụ thể cần được đào tạo và trình độ kỹ năng có được sau đào tạo;
– Số lượng và cơ cấu học viên tham gia đào tạo;
– Số lượng khóa đào tạo theo cơ chế nâng cao tự động;
– Tổng số thời lượng đào tạo cho mỗi nhân viên theo mỗi chương trình đào tạo.
1.2.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Là lựa chọn người cụ thể để đào tạo, dựa trên:
– Nghiên cứu nhu cầu và động cơ đào tạo của người lao động;
– Tác dụng của đào tạo đối với người lao động;
– Triển vọng nghề nghiệp của từng người.
1.2.4. Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo và phát triển
Có nhiều phương pháp đào tạo khác nhau để lựa chọn và mỗi phương pháp đều có những ưu, nhược điểm riêng của nó. Doanh nghiệp có thể lựa chọn một phương pháp hoặc kết hợp nhiều phương pháp đào tạo. Phương pháp đào tạo phải phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, chi phí phải thấp và là phương pháp đem lại hiệu quả lớn nhất. Cụ thể, doanh nghiệp có thể lựa chọn phương thức đào tạo thuê mướn bên ngoài toàn bộ hoặc là tự tổ chức đào tạo theo nhu cầu thực tế của công ty.
1.2.5. Lựa chọn và đào tạo giáo viên
Doanh nghiệp có thể lựa chọn giáo viên theo 2 phương án sau:
w Phương án 1: Lựa chọn những công nhân lành nghề, những người quản lý có kinh nghiệm, nhân sự cấp cao, những người có những thành tích đặc biệt trong thời gian dài cũng như có những ý tưởng đột phá trong công việc thường ngày của doanh nghiệp để tham gia giảng dạy cho những “người học” khác – là những nhân viên được cử đi đào tạo.
w Phương án 2: Lựa chọn giáo viên từ cơ sở đào tạo bên ngoài (giảng viên của các trường đại học, trung tâm đào tạo, công ty cung cấp dịch vụ đào tạo nghề nghiệp).
1.2.6. Xác định chi phí đào tạo
Chi phí đào tạo quyết định việc lựa chọn các phương án đào tạo, bao gồm các chi phí cho việc học tập, chi phí cho việc đào tạo.
w Những chi phí về học tập: là những chi phí phải trả trong quá trình người lao động học việc.
w Những chi phí về đào tạo bao gồm: Tiền lương của những người quản lý trong thời gian họ quản lý bộ phận học việc; tiền thù lao cho giáo viên hay những nhân viên đào tạo và bộ phận giúp việc của họ; những dụng cụ giảng dạy
1.2.7. Đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo
1.2.7.1. Các giai đoạn đánh giá
w Giai đoạn 1: Xác định mục tiêu đặt ra có đạt hay không? (Có 2 phương pháp)
– Phương pháp 1: Kiểm tra kiến thức, kinh nghiệm của học viên sau khóa học.
Phương pháp 2: Dùng phiếu đánh giá.
w Giai đoạn 2: Tiến hành thu thập thông tin về kết quả học tập của các học viên sau đào tạo.
1.2.7.2. Các phương pháp đánh giá
w Phân tích thực nghiệm:
w Đánh giá hiệu quả đào tạo theo 4 vấn đề cơ bản: Phản ứng; Hành vi; Học thuộc; Mục tiêu
w Đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo thông qua chất lượng lao động.
w Đánh giá bằng cách lượng hóa hiệu quả công tác đào tạo và phát triển.
1.3. Kinh nghiệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại một số Tập đoàn trong và ngoài nước
Các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, có văn hóa kinh doanh và làm việc chuyên nghiệp, đặc biệt là những tập đoàn, doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông ở Việt Nam cũng như ở trên thế giới rất chú trọng cho công tác đào tạo và phát triển nhân sự của công ty.
Trước hết, có thể kể đến kinh nghiệm đào tạo và phát triển nhân sự của tập đoàn FPT – một trong số những tập đoàn kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông lớn tại Việt Nam.
Tập đoàn FPT đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của mình bằng phương pháp tiếp cận theo năng lực cốt lõi. Tức là nếu được triển khai một cách hiệu quả phương pháp này sẽ là một công cụ để phát triển và phát huy tối đa nguồn nhân lực trong công ty, khi mà công ty tạo điều kiện để các tiềm năng của mỗi người (kiến thức, kỹ năng, tố chất, quan điểm, quan hệ) được phát huy có lợi cho cả cá nhân và công ty.
Thứ hai, bài học kinh nghiệm trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của tập đoàn viễn thông hàng đầu Hoa Kỳ – tập đoàn Verizon.
Verizon là một trong số những hãng viễn thông lớn nhất Hoa Kỳ cũng như lớn nhất thế giới nếu như xét về khía cạnh doanh thu, quy mô thị trường và giá trị thương hiệu. Tập đoàn viễn thông Verizon rất coi trọng việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của mình để tăng sức mạnh cạnh tranh trong việc cung cấp dịch vụ ngày càng hoàn hảo hơn dành cho khách hàng.
Hãng có trung tâm đào tạo nhân lực chuyên phụ trách việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của hãng trên toàn quốc và được phân cấp theo khu vực. Cụ thể, hãng đào tạo về việc phát triển sản phẩm và dịch vụ mới; đào tạo về việc quản trị hệ thống; đào tạo về quá trình tương tác với khách hàng của nhân viên giao dịch – phải giao tiếp với khách hàng một cách trực tiếp; đào tạo về các kỹ năng mềm như kỹ năng đàm phán, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sáng tạo, lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh
CHƯƠNG 2:
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL
2.1. Khái quát về Công ty Viễn thông Viettel
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty
Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) trực thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, trên cở sở sát nhập các Công ty Internet Viettel, Điện thoại cố định Viettel và Điện thoại di động Viettel. Tiền thân của Công ty viễn thông Viettel là Trung tâm Điện thoại đường dài (sau là công ty Điện thoại Đường dài), Trung tâm Internet (sau là công ty Internet) và Trung tâm Điện thoại Di động (sau là công ty điện thoại Di động) được thành lập theo quyết định 2097/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký vào ngày 14/12/2009, là doanh nghiệp kinh tế quốc phòng 100% vốn nhà nước với số vốn điều lệ 50.000 tỷ đồng, có tư cách pháp nhân, có con dấu, biểu tượng và điều lệ tổ chức.
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ công ty
2.1.2.1. Chức năng
Cung cấp và kinh doanh các sản phẩm kỹ thuật số, thiết bị đầu cuối và các dịch vụ viễn thông.
2.1.2.2. Nhiệm vụ của Công ty
w Thay mặt Tổng Giám đốc Tập đoàn quản lý, điều hành toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh tại các Vùng, Chi nhánh Tỉnh đảm bảo hiệu quả, theo đúng pháp luật, quy định của Nhà nước và Tập đoàn.
w Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn về xây dựng các công ty trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực viễn thông.
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty
2.1.3.1. Quan điểm tổ chức
w Tổ chức, điều hành bộ máy theo mô hình hạt nhân, điều hành trực tuyến trên nền tảng công nghệ thông tin, trách nhiệm trực tiếp.
w Người đứng đầu giữ vai trò hạt nhân, chịu trách nhiệm toàn diện về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức (Tổ chức chia 3 lớp: Công ty à Vùng à Tỉnh).
w Tổ chức vùng: Thống nhất một đầu mối điều hành Tỉnh là Vùng, Giám đốc Vùng toàn quyền quyết định điều hành và chịu trách nhiệm toàn diện về mọi hoạt động của Tỉnh do Vùng quản lý (như Giám đốc công ty Viễn thông Viettel hiện nay).
w Nhân sự: Giám đốc Vùng phải nắm và điều hành được toàn diện Kinh doanh, Kỹ thuật và Quản lý; Nhân sự của vùng phải tinh và gọn nhẹ; Các trợ lý Vùng phải chọn người giỏi, có khả năng điều hành tốt, có thể thay mặt Giám đốc Vùng ra các lệnh điều hành cho Tỉnh; Lực lượng tại các cơ quan Chi nhánh chính là lực lượng điều hành trực tiếp của Vùng.
2.1.3.2. Tổ chức bộ máy công ty
a – Cơ cấu tổ chức của Công ty: gồm Ban giám đốc Công ty và 4 Khối
– Ban Giám đốc công ty: gồm 5 đồng chí.
– Giám đốc công ty, Phó giám đốc Chiến lược kinh doanh, Phó giám đốc Nội chính, Phó giám đốc Tài chính và Phó giám đốc.
– Khối chức năng Công ty.
– Khối Chiến lược Kinh doanh.
– Khối Điều hành Chi nhánh Tỉnh.
– Khối trực tiếp sản xuất
b – Tổ chức Vùng
Phân chia địa giới Vùng: gồm 9 Vùng và là cấp trên điều hành trực tiếp các Chi nhánh Tỉnh.
Tổ chức bộ máy của Vùng gồm: Giám đốc Vùng; Ban điều hành, tổng hợp (mỗi vùng có 1 ban); Ban cơ động (mỗi vùng có 1 ban).
2.1.3.3. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận
a – Khối chức năng Công ty:
w Thứ nhất, Phòng Tổ chức Chính trị:
– Xây dựng mô hình tổ chức biến chế và theo dõi đánh giá và theo dõi giám sát công tác đào tạo tại các CNVT Tỉnh/Tp.
– Thực hiện công tác chính trị của Công ty.
w Thứ hai, Phòng hành chính: Thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ của Công ty.
w Thứ ba: Phòng Tài chính: Hạch toán, ghi chép sổ sách, in, lữu trữ chứng từ; đảm bảo kịp thời kinh phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
w Thứ tư, Phòng Đầu tư & Xây dựng.
w Thứ năm, Phòng quản lý tài sản: Thực hiện công tác quản lý tài sản.
b – Khối chiến lược kinh doanh:
Xây dựng chính sách kinh doanh các dịch vụ (các gói sản phẩm, dịch vụ, các chính sách bán hàng, các chương trình thúc đẩy kinh doanh); Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh các dịch vụ; Xây dựng các quy trình nghiệp vụ, điều kiện đảm bảo để triển khai dịch vụ
Khối này bao gồm các phòng: Phòng Chiến lược sản phẩm; Phòng Phát triển Sản phẩm, Dịch vụ mới; Thứ ba, Ban Kênh phân phối; Ban Roaming quốc tế và Kinh doanh quốc tế; Ban Nghiệp vụ.
c – Khối Điều hành Tỉnh:
w Thứ nhất, Phòng Điều hành: điều hành công việc công ty.
w Thứ hai, 9 Vùng: Các nhiệm vụ của Vùng bao gồm 6 nhiệm vụ được thể hiện trong bảng sau:
NHIỆM VỤ CỦA VÙNG – ĐIỀU HÀNH TỈNH
(Tổ chức 9 vùng nhiệm vụ giống nhau)
1. Nhiệm vụ quản lý kế hoạch (xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch).
2. Nhiệm vụ quản lý kỹ thuật.
3. Nhiệm vụ quản lý bán hàng (bán hàng và sau bán hàng).
4. Nhiệm vụ quản lý triển khai hạ tầng cho các dự án.
5. Nhiệm vụ quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.
6. Nhiệm vụ quản lý các mặt công tác còn lại: Tổ chức Lao động và Tiền lương, CTĐ, CTCT, Tài chính, Tài sản/ công cụ dụng cụ, Đầu tư, Tổ chức đào tạo, Khai thác công nghệ thông tin, Hành chính.
“Nguồn: tài liệu lưu hành nội bộ Công ty Viễn thông Viettel”
d – Khối trực tiếp sản xuất:
w Thứ nhất, Trung tâm Thanh khoản: Thực hiện đối soát số liệu với các đối tác trong nước và quốc tế; Thiết lập kết nối và xây dựng kế hoạch đảm bảo dung lương kết nối quốc tế.
w Thứ hai, Trung tâm Chăm sóc khách hàng: Điều hành hoạt động chăm sóc khách hàng.
w Thứ ba, Trung tâm Công nghệ Thông tin: Quản lý toàn bộ hạ tầng công nghệ thông tin.
w Thứ tư, Trung tâm kinh doanh dịch vụ GTGT (VAS): Kinh doanh các dịch vụ giá trị gia tăng.
w Thứ năm, Trung tâm Phát triển nội dung: Nghiên cứu, phát triển dịch vụ mới liên quan đến nội dung người dùng trên các kênh SMS, Web, Wap, Truyền hình…
w Thứ sáu, Trung tâm KHDN: Kinh doanh các Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng Công lớn; Giải pháp cho doanh nghiệp.
w Thứ bảy, Trung tâm Bảo Hành: Tổ chức điều hành, quản lý công tác bảo hành các loại thiết bị đầu cuối (TBĐC) thuộc công ty quản lý trên toàn quốc.
2.1.4. Đặc điểm về quá trình sản xuất kinh doanh của công ty
Cơ cấu tổ chức của Công ty viễn thông Viettel bao gồm nhiều bộ phận lớn nhỏ khác nhau được quy định chức năng và nhiệm vụ hoạt động khác nhau. Đề cập đến cơ cấu tổ chức sản xuất của công ty có thể nói đến cơ cấu tổ chức của các Khối Chức năng, Trung tâm Chiến lược Kinh doanh – Tạo ra sản phẩm (Não) và Khối Điều hành Tỉnh, trong đó Khối Chiến lược Kinh doanh có nhiệm vụ quan trọng nhất. Hơn nữa, với tổ chức bộ máy của Công ty Viễn thông Viettel ta có thể dễ dàng nhận thấy chỉ có Khối chiến lược Kinh doanh bộ phận tổ chức sản xuất và tạo ra các sản phẩm, dịch vụ chính của dịch vụ viễn thông cũng như các dịch vụ giá trị gia tăng khác của lĩnh vực kinh doanh này. Khối trung tâm trực tiếp sản xuất có nhiệm vụ hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của Khối Chiến lược kinh doanh được diễn ra thuận lợi và hỗ trợ các nghiệp vụ mà công ty quy định như vấn đề thanh toán, chăm sóc khách hàng, bảo hành thiết bị đầu cuối của công ty
2.1.5. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty
Từ năm 2001 đến nay, Công ty Viễn thông Viettel đã áp dụng công nghệ tiên tiến hiện đại, xác lập mạng lưới đa dịch vụ, khẩn trương lắp đặt triển khai mạng lưới, cung cấp dịch vụ Internet, ĐT Cố định và ĐT đi động. Đến nay, tất cả các dịch vụ đã có tại cả 63/63 tỉnh thành. Chỉ sau 6 năm từ ngày khai trương mạng Di động, Công ty Viễn thông Viettel trở thành doanh nghiệp có tốc độ phát triển nhanh nhất trong lịch sử ngành Viễn thông Việt Nam, xứng đáng là một mô hình tiêu biểu trong toàn quốc với mức doanh thu ấn tượng đạt được trong năm 2010 là 53.500 tỷ đồng.
2.1.5.1. Đi đầu trong phát triển hạ tầng mạng lưới Viễn thông và hệ thống kinh doanh
a. Phát triển mạng lưới kỹ thuật
Mạng Internet đã có tại 63/63 tỉnh thành với hơn 3.600 node mạng, dung lượng đạt 1 triệu thuê bao.
Mạng Điện thoại cố định: đã có tại 63/63 tỉnh thành v

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Hoàn thiện công tác Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Viễn thông Viettel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.