[block id=”bo-sung-1″]

Nền kinh tế thị trƣờng nƣớc ta hiện nay đang bƣớc vào giai đoạn phát triển
mới với nhiều thời cơ và thách thức. Điều đó buộc các doanh nghiệp phải cạnh
tranh để tồn tại và phát triển. Các hoạt động kinh tế cũng dần thay đổi để phù hợp
với guồng máy, xu hƣớng chung của xã hội.Với bất kì một doanh nghiệp nào dù đó
là quốc doanh, liên doanh hay tƣ nhân thì việc cân nhắc tính toán để đạt đƣợc hiệu
quả cao nhất trong thời buổi kinh tế thị trƣờng là điều luôn đƣợc chú trọng. Nhƣng
để đạt đƣợc điều ấy các nhà quản lí ngoài việc nắm bắt thị trƣờng, nắm bắt tình
hình bên ngoài để định hƣớng cho doanh nghiệp thì không thể quên việc suy xét
trong nội bộ doanh nghiệp, giữa những yếu tố bên ngoài và bên trong. Sự nhìn
nhận hai mặt ấy mới giúp doanh nghiệp đi đúng hƣớng vừa phù hợp với hoàn cảnh
bên ngoài vừa phù hợp với khả năng bên trong của bản thân. Bất kì một lĩnh vực
kinh doanh nào đều có ý nghĩa là tập hợp các phƣơng tiện và con ngƣời để tạo ra
của cải vật chất cho doanh nghiệp và cho xã hội. Khi chế độ quản lí kinh tế tài
chính có sự thay đổi nhằm đáp ứng những yêu cầu mới của quản lí ở tầm vĩ mô và
vi mô, hạch toán kế toán giữ vai trò quan trọng trong quản lí kinh doanh ở các
doanh nghiệp.Đó là công cụ hiệu lực nhất để điều hành quản lí các hoạt động, tính
toán và kiểm tra việc sử dụng tài sản, tiền vốn nhằm chủ động trong kinh doanh và
tự chủ về tài chính trong doanh nghiệp.

de_tai_hoan_thien_cong_tac_ke_toan_lap_va_phan_tich_bao_cao

pdf81 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 03/12/2015 | Lượt xem: 928 | Lượt tải: 2download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM Vương Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh tại
công ty TNHH TM Vƣơng Nam
Sinh viên: Hoàng Văn Cƣờng 1
LỜI NÓI ĐẦU
Nền kinh tế thị trƣờng nƣớc ta hiện nay đang bƣớc vào giai đoạn phát triển
mới với nhiều thời cơ và thách thức. Điều đó buộc các doanh nghiệp phải cạnh
tranh để tồn tại và phát triển. Các hoạt động kinh tế cũng dần thay đổi để phù hợp
với guồng máy, xu hƣớng chung của xã hội.Với bất kì một doanh nghiệp nào dù đó
là quốc doanh, liên doanh hay tƣ nhân thì việc cân nhắc tính toán để đạt đƣợc hiệu
quả cao nhất trong thời buổi kinh tế thị trƣờng là điều luôn đƣợc chú trọng. Nhƣng
để đạt đƣợc điều ấy các nhà quản lí ngoài việc nắm bắt thị trƣờng, nắm bắt tình
hình bên ngoài để định hƣớng cho doanh nghiệp thì không thể quên việc suy xét
trong nội bộ doanh nghiệp, giữa những yếu tố bên ngoài và bên trong. Sự nhìn
nhận hai mặt ấy mới giúp doanh nghiệp đi đúng hƣớng vừa phù hợp với hoàn cảnh
bên ngoài vừa phù hợp với khả năng bên trong của bản thân. Bất kì một lĩnh vực
kinh doanh nào đều có ý nghĩa là tập hợp các phƣơng tiện và con ngƣời để tạo ra
của cải vật chất cho doanh nghiệp và cho xã hội. Khi chế độ quản lí kinh tế tài
chính có sự thay đổi nhằm đáp ứng những yêu cầu mới của quản lí ở tầm vĩ mô và
vi mô, hạch toán kế toán giữ vai trò quan trọng trong quản lí kinh doanh ở các
doanh nghiệp.Đó là công cụ hiệu lực nhất để điều hành quản lí các hoạt động, tính
toán và kiểm tra việc sử dụng tài sản, tiền vốn nhằm chủ động trong kinh doanh và
tự chủ về tài chính trong doanh nghiệp.
Để nắm bắt đƣợc yếu tố bên ngoài thì các doanh nghiệp phải nắm bắt đƣợc
giá cả, nhận định tình hình thời cuộc, xem xét đƣợc nhu cầu thị trƣờng. Còn để
nắm bắt đƣợc yếu tố nội bộ thì phải tiến hành phân tích tình hình tài chính.
Tất cả các con số tài chính sẽ biểu hiện tình trạng sản xuất kinh doanh một
cách nhanh nhất thực chất nhất. Cũng nhờ các con số tài chính mà chủ thể doanh
nghiệp hay các nhà quản lí kinh tế có thể định hƣớng cho doanh nghiệp phát triển
hoặc đón đầu sự suy vong để chuyển hƣớng hoặc có biện pháp khắc phục. Tình
hình tài chính là vấn đề đƣợc rất nhiều đối tƣợng quan tâm, đó là các nhà đầu tƣ,
các nhà cho vay, khách hàng và bạn hàng.
Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh tại
công ty TNHH TM Vƣơng Nam
Sinh viên: Hoàng Văn Cƣờng 2
Xuất phát từ vấn đề đó, cùng với sự định hƣớng của cô giáo hƣớng dẫn
Lƣơng Khánh Chi em quyết định lựa chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác lập và
phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH TM Vƣơng
Nam”.
Bài luận văn của em ngoài nội dung và kết luận gồm 3 chƣơng chính nhƣ sau:
Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh
doanh tại doanh nghiệp
Chƣơng 2: Thực tế tổ chức lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh tại
doanh nghiệp.
Chƣơng 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích báo
cáo kết quả kinh doanh đối với doanh nghiệp.
Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh tại
công ty TNHH TM Vƣơng Nam
Sinh viên: Hoàng Văn Cƣờng 3
Chƣơng 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT
QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1.1 Báo cáo kế toán doanh nghiệp và sự cần thiết phải thiết lập hệ thống báo
cáo kế toán doanh nghiệp
1.1.1.1. Khái niệm báo cáo tài chính (BCTC)
Báo cáo kế toán là phƣơng pháp kế toán tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán
theo các chỉ tiêu kinh tế tài chính nhất định; phản ánh tình hình tài sản của đơn vị
tại một thời điểm; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình sử dụng vốn
trong một thời gian nhất định của đơn vị; phục vụ cho các đối tƣợng sử dụng thông
tin kế toán để nhận biết tình hình kinh tế tài chính, quá trình sản xuất kinh doanh
của đơn vị và đề ra các quyết định cần thiết.
Theo quy định hiện hành thì hệ thống BCTC doanh nghiệp Việt Nam gồm
04 báo cáo:
– Bảng cân đối kế toán
– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
– Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ
– Thuyết minh báo cáo tài chính
1.1.1.2. Sự cần thiết của báo cáo tài chính trong công tác quản lý kinh tế
Các nhà quản trị muốn đƣa ra đƣợc các quyết định kinh doanh thì họ đều căn
cứ vào điều kiện hiện tại và những dự đoán về tƣơng lai, dựa trên những thông tin
có liên quan đến quá khứ và kết quả kinh doanh mà doanh nghiệp đã đạt đƣợc.
Những thông tin đáng tin cậy đó đƣợc các doanh nghiệp lập trên các BCTC.
Xét trên tầm vi mô, nếu không thiết lập hệ thống BCTC thì khi phân tích
tình hình tài chính kế toán hoặc tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh
Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh tại
công ty TNHH TM Vƣơng Nam
Sinh viên: Hoàng Văn Cƣờng 4
nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, các nhà đầu tƣ, chủ nợ, khách hàng …. sẽ
không có cơ sở để biết về tình hình tài chính của doanh nghiệp cho nên họ khó có
thể đƣa ra các quyết định hợp tác kinh doanh và nếu có thì các quyết định sẽ có
mức rủi ro cao.
Xét trên tầm vĩ mô, nhà nƣớc sẽ không thể quản lý đƣợc hoạt động sản xuất
kinh doanh của các doanh nghiệp, các ngành khi không có hệ thống BCTC. Bởi vì
mỗi chu kì kinh doanh của một doanh nghiệp bao gồm rất nhiều các nghiệp vụ
kinh tế và có rất nhiều các hoá đơn, chứng từ… Việc kiểm tra khối lƣợng các hoá
đơn, chứng từ đó là rất khó khăn, tốn kém và độ chính xác không cao. Vì vậy nhà
nƣớc phải dựa vào hệ thống BCTC để quản lý và điều tiết nền kinh tế, nhất là đối
với nền kinh tế nƣớc ta là nền kinh tế thị trƣờng có sự điều tiết của nhà nƣớc theo
định hƣớng xã hội chủ nghĩa.
Do đó, hệ thống BCTC là rất cần thiết đối với mọi nền kinh tế, đặc biệt là nền
kinh tế thị trƣờng hiện nay của đất nƣớc ta.
1.1.1.3 Ý nghĩa của việc lập báo cáo tài chính doanh nghiệp
Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình
hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý
của chủ doanh nghiệp, cơ quan nhà nƣớc và nhu cầu hữu ích của những ngƣời sử
dụng trong việc đƣa ra các quyết định kinh tế. Báo cáo tài chính phải cung cấp
những thông tin của một doanh nghiệp về:
– Tài sản
– Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
– Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh và chi phí khác
– Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh
– Thuế và các khoản phải nộp nhà nƣớc
– Tài sản khác có liên quan đến đơn vị kế toán
– Các luồng tiền
Ngoài các thông tin này doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin khác
trong “Bản thuyết minh báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã
Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh tại
công ty TNHH TM Vƣơng Nam
Sinh viên: Hoàng Văn Cƣờng 5
phản ánh trên các báo cáo tài chính tổng hợp và các chính sách kế toán đã áp dụng
để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày báo cáo tài chính
1.1.2 Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo chế độ hiện hành
Theo quyết định số 48/2006/QĐ – BTC Ban hành ngày 14 tháng 09 năm 2006
của Bộ Trƣởng Bộ Tài Chính.
1.1.2.1 Mục đích của việc lập báo cáo tài chính
Hệ thống báo cáo tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đƣợc lập
với mục đích sau:
(1) Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nguồn
vốn hình thành tài sản của doanh nghiệp, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất,
kinh doanh của doanh nghiệp trong một năm tài chính.
(2) Cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá tình hình
và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, đánh giá tình hình tài chính của doanh
nghiệp trong năm tài chính đã qua và những dự đoán trong tƣơng lai. Thông tin của
báo cáo tài chính là căn cứ quan trọng cho việc đề ra những quyết định về quản lý,
điều hành sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tƣ vào các doanh nghiệp của các chủ
doanh nghiệp, chủ sở hữu, các nhà đầu tƣ, các chủ nợ hiện tại và tƣơng lai của
doanh nghiệp, đồng thời cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu quản lý vĩ mô của
Nhà nƣớc.
1.1.2.2. Tác dụng của Báo cáo tài chính
– Đối với nhà quản lý doanh nghiệp: BCTC cung cấp những chỉ tiêu kinh tế
dƣới dạng tổng hợp sau một kỳ hoạt động giúp cho họ trong việc phân tích, đánh
giá kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, xác định
nguyên nhân tồn tại và những khả năng tiềm tàng của doanh nghiệp. Từ đó để đề ra
các giải pháp, quyết định quản lý kịp thời, phù hợp cho sự phát triển của doanh
nghiệp mình trong tƣơng lai.
– Đối với các cơ quan quản lý chức năng của Nhà nƣớc: BCTC là nguồn tài
liệu quan trọng cho việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của
Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh tại
công ty TNHH TM Vƣơng Nam
Sinh viên: Hoàng Văn Cƣờng 6
doanh nghiệp, kiểm tra tình hình thực hiện các chính sách, chế độ về quản lý kinh
tế – tài chính của doanh nghiệp. Ví dụ nhƣ:
+ Cơ quan thuế: Kiểm tra tình hình thực hiện và chấp hành các loại thuế, xác
định chính xác số thuế phải nộp, đã nộp, số thuế đƣợc khấu trừ, miễn giảm của
doanh nghiệp…
+ Cơ quan tài chính: Kiểm tra, đánh giá tình hình và hiệu quả sử dụng vốn của
các doanh nghiệp Nhà nƣớc, kiểm tra việc chấp hành các chính sách quản lý nói
chung và chính sách quản lý vốn nói riêng…
– Đối với các đối tƣợng sử dụng khác, nhƣ:
+ Các chủ đầu tƣ: BCTC thể hiện tình hình tài chính, khả năng sử dụng hiệu
quả các loại nguồn vốn, khả năng sinh lời, từ đó làm cơ sở tin cậy cho quyết định
đầu tƣ vào doanh nghiệp.
+ Các chủ nợ: BCTC cung cấp các thông tin về khả năng thanh toán của doanh
nghiệp, từ đó chủ nợ đƣa ra quyết định tiếp tục hay ngừng việc cho vay đối với
doanh nghiệp.
+ Các khách hàng: BCTC cung cấp các thông tin mà từ đó họ có thể phân tích
đƣợc khả năng cung cấp của doanh nghiệp, từ đó đƣa ra quyết định tiếp tục hay
ngừng việc mua bán với doanh nghiệp.
+ CBCNV : BCTC giúp CBCNV hiểu rõ hơn tình hình sản xuất kinh doanh của
công ty, từ đó giúp họ ý thức hơn trong sản xuất, đó là điều kiện gia tăng doanh thu
và chất lƣợng sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trƣờng.
1.1.2.3 Đối tƣợng áp dụng
Hệ thống báo cáo tài chính năm đƣợc áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có
quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nƣớc là
công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp
tƣ nhân. Các hợp tác xã cũng áp dụng Hệ thống báo cáo tài chính năm quy định tại
chế độ kế toán này.
Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh tại
công ty TNHH TM Vƣơng Nam
Sinh viên: Hoàng Văn Cƣờng 7
Hệ thống báo cáo tài chính năm này không áp dụng cho doanh nghiệp Nhà
nƣớc, công ty TNHH Nhà nƣớc một thành viên, công ty cổ phần niêm yết trên thị
trƣờng chứng khoán, hợp tác xã nông nghiệp và hợp tác xã tín dụng.
Việc lập và trình bày báo cáo tài chính của các doanh nghiệp có quy mô nhỏ
và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù tuân thủ theo quy định tại chế độ kế toán do Bộ Tài
chính ban hành hoặc chấp thuận cho ngành ban hành.
Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa
(1) Báo cáo tài chính quy định cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm:
Báo cáo bắt buộc
– Bảng Cân đối kế toán: Mẫu số B 01 – DNN
– Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B 02 – DNN
– Bản Thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B 09 – DNN
Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm phụ biểu sau:
– Bảng Cân đối tài khoản: Mẫu số F 01- DNN
Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:
– Báo cáo Lƣu chuyển tiền tệ Mẫu số B03-DNN
Ngoài ra, để phục vụ yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất,
kinh doanh, các doanh nghiệp có thể lập thêm các báo cáo tài chính chi tiết khác.
1.1.2.4 Trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính
(1) Trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính:
a. Tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc đối tƣợng áp dụng hệ thống báo
cáo tài chính này phải lập và gửi báo cáo tài chính năm theo đúng quy định của chế
độ này.
b. Đối với các công ty TNHH, công ty cổ phần và các hợp tác xã thời hạn gửi
báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
c. Đối với doanh nghiệp tƣ nhân và công ty hợp danh, thời hạn gửi báo cáo tài
chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
Các doanh nghiệp có thể lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý để phục vụ yêu
cầu quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh tại
công ty TNHH TM Vƣơng Nam
Sinh viên: Hoàng Văn Cƣờng 8
(2) Nơi nhận báo cáo tài chính năm được quy định như sau:
Loại hình doanh nghiệp Nơi nhận báo cáo tài chính

quan
Thuế
Cơ quan
đăng ký
kinh doanh
Cơ quan
Thống kê
1- Công ty TNHH, Công ty cổ phần,
Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tƣ
nhân.
2- Hợp tác xã
x
x
x
x
X
(3) Danh mục và biểu mẫu báo cáo tài chính
a. Danh mục báo cáo tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ
1. Bảng Cân đối kế toán – Mẫu số B01-DNN
2. Bảng Cân đối tài khoản – Mẫu số F01-DNN
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh – Mẫu số B02-DNN
4. Báo cáo Lƣu chuyển tiền tệ – Mẫu số B03-DNN
5. Bản Thuyết minh báo cáo tài chính – Mẫu số B09-DNN
b. Danh mục báo cáo tài chính hợp tác xã
1. Bảng Cân đối Tài khoản – Mẫu số B01-
DNN/HTX
2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh – Mẫu số B02-DNN
3. Bản Thuyết minh báo cáo tài chính – Mẫu số B09-DNN/HTX
1.1.2.5 Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính
Việc lập và trình bày báo cáo tài chính phải tuân thủ các yêu cầu quy định
tại Chuẩn mực kế toán số 21- Trình bày báo cáo tài chính, gồm:
– Lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán phù hợp với quy định của từng
chuẩn mực kế toán nhằm đảm bảo cung cấp thông tin thích hợp với nhu cầu ra
quyết định kinh tế của ngƣời sử dụng và cung cấp đƣợc các thông tin tin cậy khi:
Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh tại
công ty TNHH TM Vƣơng Nam
Sinh viên: Hoàng Văn Cƣờng 9
+ Trình bày trung thƣc, hợp lý tình hình tài chính, tình hình và kết quả kinh
doanh của doanh nghiệp;
+ Phản ánh đúng bản chất kinh tế của các giao dịch và sự kiện không chỉ
đơn thuần phản ánh hình thức hợp pháp của chúng;
+ Trình bày khách quan, không thiên vị;
+ Tuân thủ nguyên tắc thận trọng;
+ Trình bày đầy đủ trên mọi khía cạnh trọng yếu.
– Trung thực và hợp lý
Việc lập báo cáo tài chính phải căn cứ vào số liệu sau khi khoá sổ kế toán.
Báo cáo tài chính phải đƣợc lập đúng nội dung, phƣơng pháp và trình bày nhất
quán giữa các kì kế toán. Báo cáo tài chính phải đƣợc ngƣời lập, kế toán trƣởng và
ngƣời đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán ký, đóng dấu của đơn vị.
1.1.2.6 Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính
Việc lập và trình bày BCTC phải tuân thủ 6 nguyên tắc quy định tại Chuẩn
mực kế toán số 21 “ Trình bày báo cáo tài chính”, gồm :
– Hoạt động liên tục
– Cơ sở dồn tích
– Nhất quán
– Trọng yếu và tập hợp
– Nguyên tắc bù trừ
– Nguyên tắc có thể so sánh đƣợc
– Nguyên tắc hoạt động liên tục: Khi lập và trình bày báo cáo tài chính, Giám đốc
(hoặc ngƣời đứng đầu) doanh nghiệp cần phải đánh giá về khả năng hoạt động liên
tục của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính phải đƣợc lập trên cơ sở giả định là doanh
nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động và kinh doanh bình thƣờng
trong tƣơng lai gần, trừ khi doanh nghiệp có ý định cũng nhƣ buộc phải ngừng hoạt
động, hoặc phải thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động của mình.
– Nguyên tắc cơ sở dồn tích: Doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính theo cơ sở kế
toán dồn tích, ngoại trừ các thông tin liên quan đến luồng tiền. Theo nguyên tắc
này, các giao dịch và sự kiện đƣợc ghi nhận vào thời điểm phát sinh, không căn cứ
vào thời điểm thực thu, thực chi tiền và đƣợc ghi nhận vào sổ kế toán và báo cáo
tài chính của các kỳ kế toán liên quan. Các khoản chi phí đƣợc ghi nhận vào báo
Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh tại
công ty TNHH TM Vƣơng Nam
Sinh viên: Hoàng Văn Cƣờng 10
cáo kế hoạch hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi
phí. Tuy nhiên, việc áp dụng nguyên tắc này không cho phép ghi nhận trên Bảng
cân đối kế toán những khoản mục không thoả mãn định nghĩa về tài sản hoặc nợ
phải trả.
– Nguyên tắc nhất quán: Việc trình bày và phân loại các khoản mục trong báo cáo
tài chính phải nhất quán từ niên độ kế toán này sang niên độ kế toán khác, trừ khi:
Có sự thay đổi đáng kể về bản chất các hoạt động của doanh nghiệp hoặc khi xem
xét lại việc trình bày báo cáo tài chính cho thấy rằng cần phải thay đổi để có thể
trình bày một cách hợp lý hơn các giao dịch và các sự kiện, hoặc:
Một chuẩn mực kế toán khác yêu cầu có sự thay đổi trong việc trình bày.
– Nguyên tắc trọng yếu và tập hợp: Từng khoản mục trọng yếu phải đƣợc trình bày
riêng biệt trong báo cáo tài chính. Các khoản mục trọng yếu thì không phải trình
bày riêng rẽ mà đƣợc tập hợp vào những khoản mục có cùng tính chất hay chức
năng. Để xác định mọt khoản mục hay một tập hợp các khoản mục là trọng yếu
phải đánh giá tính chất quy mô của chúng. Tuỳ theo các tình huống cụ thể, tính
chất hoặc quy mô của từng khoản mục có thể là nhân tố quyết định tính trọng yếu.
Theo nguyên tắc trọng yếu, doanh nghiệp không nhất thiết phải tuân thủ các
quy định về trình bày báo cáo tài chính của các chuẩn mực kế toán cụ thề nếu các
thông tin cần trình bày không có tính trọng yếu.
– Nguyên tắc bù trừ:
Các khoản mục tài sản và nợ phải trả trình bày báo cáo tài chính không đƣợc
bù trừ khi một chuẩn mực kế toán khác quy định hoặc cho phép bù trừ. Các khoản
doanh thu, thu nhập khác và chi phí khác đƣợc bù trừ khi:
– Quy định tại một chuẩn mực kế toán khác, hoặc:
– Một số giao dịch ngoài hoạt động kinh doanh thông thƣờng của doanh
nghiệp thì đƣợc bù trừ khi nhận giao dịch và trình bày báo cáo tài chính. Ví dụ,
Hoạt động kinh doanh chứng khoán ngắn hạn, kinh doanh ngoại tệ. Các khoản mục
bù trừ sẽ đƣợc trình bày số lãi (hoặc lỗ) thuần.
Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh tại
công ty TNHH TM Vƣơng Nam
Sinh viên: Hoàng Văn Cƣờng 11
– Nguyên tắc có thể so sánh đƣợc: Các thông tin số liệu trong báo cáo tài chính
phải đƣợc trình bày tƣơng ứng giữa các kỳ. Để đảm bảo nguyên tắc so sánh, số liệu
“năm trƣớc” trong báo cáo tài chính phải đƣợc điều chỉnh lại số liệu trong các
trƣờng hợp sau:
– Năm báo cáo áp dụng chính sách kế toán khác với năm trƣớc.
– Năm báo cáo phân loại chỉ tiêu báo cáo khác với năm trƣớc.
– Kỳ kế toán “năm báo cáo” dài hoặc ngắn hơn kỳ kế toán năm trƣớc.
Ngoài ra, trong bản thuyết minh báo cáo tài chính còn phải trình bày rõ lý do của
sự thay đổi trên để ngƣời sử dụng hiểu rõ đƣợc báo cáo tài chính.
Việc thuyết minh báo cáo tài chính phải căn cứ vào yêu cầu trình bày thông
tin quy định trong các chuẩn mực kế toán. Các thông tin trọng yếu phải đƣợc giải
trình để giúp ngƣời đọc hiểu đúng thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp.
1.1.2.7 Kỳ lập báo cáo tài chính
a. Kỳ lập báo cáo tài chính năm
Các doanh nghiệp phải lập BCTC theo kì kế toán năm là năm dƣơng lịch
hoặc kì kế toán năm là 12 tháng sau khi thông báo cho cơ quan thuế. Trƣờng hợp
đặc biệt, doanh nghiệp đƣợc phép thay đổi ngày kết thúc kì kế toán năm dẫn đến
việc lập BCTC cho kỳ kế toán năm đầu tiên hay kỳ kế toán năm cuối cùng có thể
ngắn hơn hoặc dài hơn 12 tháng nhƣng không vƣợt quá 15 tháng
b. Kỳ lập báo cáo tài chính giữa niên độ
Kỳ lập báo cáo tài chính giữa niên độ là mỗi quý của năm tài chính.
1.2 NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH
1.2.1. Khái niệm về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo kết quả kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp, phản án

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán lập và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM Vương Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *