[block id=”bo-sung-1″]

Trong nền kinh tế thị trƣờng ở nƣớc ta hiện nay, mục đích cuối cùng của các doanh nghiệp là lợi nhuận, các công ty hoạt động kinh doanh trong môi trƣờng cạnh tranh khốc liệt. Do đó, các doanh nghiệp, công ty luôn phải có những biện pháp quản lý hiệu quả để khẳng định vị trí của doanh nghiệp mìmh trên thƣơng trƣờng. Để có đƣợc điều đó, họ phải luôn đa dạng hóa sản phẩm, hạ giá thành, nâng cao chất lƣợng sản phẩm. Hạ giá thành luôn đƣợc coi là bài toán hữu hiệu đối với các doanh nghiệp trong tƣơng quan cạnh tranh với các đối thủ khác. Việc nghiên cứu các biện pháp hạ giá thành luôn là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp.
Khi đứng trƣớc bài toán hạ giá thành sản phẩm, các doanh nghiệp thƣờng áp dụng tổng thể các biện pháp, một trong những biện pháp hiệu quả là nâng cao quản lý và tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu (NVL). Vì NVL là một trong ba yếu tố đầu vào cơ bản không thể thiếu của quá trình sản xuất, đặc biệt đối với các doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc thì NVL chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng giá thành sản phẩm. Bất kì một sự biến động nào liên quan đến NVL cũng sẽ làm biến động giá thành của sản phẩm và ảnh hƣởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp đó. Do vậy cần có biện pháp để quản lý tốt NVL.
Để công tác quản lý NVL đƣợc hiệu quả, tại một doanh nghiệp bất kỳ cũng cần có sự phối hợp đồng bộ giữa ban lãnh đạo công ty, giữa các phòng ban trong công ty. Kế toán là một trong những bộ phận quan trọng trong bộ máy quản lý doanh nghiệp, kế toán NVL lại là một nội dung trong công tác hạch toán kế toán, nó phản ánh tình hình tăng, giảm, số hiện có của NVL trong doanh nghiệp, giúp cho việc quản lý và sử dụng NVL đƣợc hiệu quả và tiết kiệm. Chất lƣợng của công tác kế toán NVL có ảnh hƣởng lớn đến chất lƣợng của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm và toàn bộ công tác kế toán chung của doanh nghiệp. Do đó công tác kế toán NVL ngày càng trở nên quan trọng với mọi doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp may mặc.
Công ty cổ phần May 40 Hà Nội là doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng may mặc, dệt thêu phục vụ nhu cầu trong nƣớc và xuất khẩu NVL sử dụng trong công ty rất phong phú, đa dạng với nhiều chủng loại khác nhau, chi phí NVL chiếm một tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm.
Qua một thời gian thực tập tại Công ty, đi vào tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, em đã nhận thấy đƣợc tầm quan trọng của yêu cầu

quản lý và sử dụng NVL trong quá trình sản xuất kinh doanh, cũng nhƣ tầm quan trọng của công tác kế toán NVL. Do đó em đã chọn đề tài:
“Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần May 40 Hà Nội”
Luận văn tốt nghiệp này là bức tranh tổng thể về công công tác kế toán NVL tại các doanh nghiệp sản xuất nói chung và công ty Cổ phần May 40 Hà Nội. Đồng thời sau một quá trình tìm hiểu công tác kế toán NVL tại công ty em cũng xin đƣa ra một vài nhận xét và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL của công ty. Luận văn đƣợc chia thành 3 chƣơng:
Chương I: Vấn đề chung vể công tác kế toán NVL ở các doanh nghiệp sản xuất
Chương II: Thực trạng công tác kế toán NVL tại công ty cổ phần May 40 Hà Nội
Chương III: Một số ý kiến đánh giá và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL tại công ty cổ phần May 40 Hà Nội

de_tai_hoan_thien_cong_tac_ke_toan_nguyen_vat_lieu_o_cong_ty

docx138 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 26/07/2017 | Lượt xem: 860 | Lượt tải: 2download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần May 40 Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 4
DANH MỤC CÁC BIỂU 5
LỜI MỞ ĐẦU 6
CHƢƠNG I: VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 8
Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán NVL trong các doanh nghiệp sản xuất 8
Khái niệm, đặc điểm NVL trong quá trình sản xuất 8
Vai trò của NVL trong quá trình sản xuất 9
Yêu cầu quản lý NVL trong các doanh nghiệp sản xuất 9
Chức năng và nhiệm vụ của kế toán NVL trong các doanh nghiệp sản xuất 10
Phân loại và đánh giá NVL trong các doanh nghiệp sản xuất 11
Phân loại nguyên vật liệu 12
Đánh giá nguyên vật liệu 13
Nguyên tắc chung 13
Đánh giá NVL nhập kho 13
Đánh giá NVL xuất kho 14
Mục tiêu, nguyên tắc tổ chức công tác kế toán
NVL trong các doanh nghiệp sản xuất 19
Mục tiêu của công tác kế toán nguyên vật liệu 19
Nguyên tắc của tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu 20
Nội dung tổ chức công tác kế toán NVL tại các doanh nghiệp sản xuất 21
Tổ chức lập và luân chuyển chứng từ mua hàng, nhập kho, xuất kho nguyên vật liệu 21
Chứng từ sử dụng 21
Tổ chức lập và luân chuyển chứng từ 23
Tổ chức hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 26
Mục tiêu và yêu cầu tổ chức hạch toán chi tiết NVL 26
Các phương pháp hạch toán chi tiết NVL 27
Tổ chức hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu 33
Tổ chức hạch toán tổng hợp theo phương pháp kê khai thường xuyên 33
Tổ chức hạch toán tổng hợp theo phương pháp kiểm kê định kỳ 44
Kế toán dự phòng giảm giá NVL tồn kho 46
Đặc điểm tổ chức kế toán về nguyên vật liệu theo các hình thức sổ 48
CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 40 HÀ NỘI 54
Đặc điểm chung về công ty cổ phần May 40 Hà Nội 54
Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần May 40 Hà Nội 54
Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 56
Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 61
Đặc điểm về tổ chức hệ thống sản xuất kinh doanh 61
Quy trình công nghệ 62
Đặc điểm chung về tổ chức công tác kế toán
tại công ty cổ phần May 40 Hà Nội 63
Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty 63
Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại công ty cổ phần May 40 Hà Nội 65
Chế độ kế toán chung áp dụng tại công ty 65
Chế độ chứng từ 66
Chế độ tài khoản 67
Chế độ sổ sách 67
2.2.2.5. Chế độ báo cáo tài chính 69
Thực tế công tác kế toán NVL tại công ty cổ phần May 40 Hà Nội 70
Đặc điểm, yêu cầu quản lý nguyên vật liệu tại công ty cổ phần May 40 Hà Nội 70
Vai trò của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất của công ty 70
Phân công công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty 71
Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu tại công ty 72
Tính giá nguyên vật liệu tại công ty 73
Tính giá NVL nhập kho 73
Tính giá NVL xuất kho 74
Tổ chức hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần May 40 Hà Nội 74
Tổ chức lập và luân chuyển chứng từ KT NVL tại công ty CP May 40 Hà Nội 74
Tổ chức hạch toán kế toán chi tiết NVL tại công ty CP May 40 Hà Nội 79
Phương pháp hạch toán chi tiết và các sổ chi tiết sử dụng 80
Sơ đồ tổ chức hạch toán chi tiết NVL 81
Quá trình ghi sổ 82
Đánh giá ưu nhược điểm của phương pháp
hạch toán chi tiết nguyên vật liệu của công ty 96
Tổ chức hạch toán kế toán tổng hợp nguyên vật liệu
tại công ty cổ phần May 40 Hà Nội 98
Trình tự ghi sổ kế toán nguyên vật liệu 98
Kế toán tổng hợp tăng nguyên vật liệu 100
Kế toán tổng hợp giảm nguyên vật liệu 101
CHƢƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHÂN MAY 40 HÀ NỘI 121
Một số ý kiến đánh giá về công tác kế toán NVL
tại công ty cổ phần May 40 Hà Nội 121
Ƣu điểm 121
Nhƣợc điểm 122
Sự kiện cần thiết phải hoàn thiện hạch toán kế toán NVL
tại công ty cổ phần May 40 Hà Nội 124
Các nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán NVL
tại công ty cổ phần May 40 Hà Nội 124
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL
tại công ty cổ phần May 40 Hà Nội 125
KẾT LUẬN 136
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
CTCP: Công ty cổ phần (Công ty cổ phần May 40 Hà Nội) NVL: Nguyên vật liệu
CCDC: Công cụ dụng cụ
TP: Thành phẩm
CPSX: Chi phí sản xuất TGNH: Tiền gửi ngân hàng GTGT: Giá trị gia tăng
BCTC: Báo cáo tài chính BCĐSPS: Bảng cân đối số phát sinh NKC: Nhật ký chung
NKCT: Nhật ký chứng từ
ĐVT: Đơn vị tính
TK: Tài khoản
SL: Số lƣợng
TT: Thành tiền
KTT: Kế toán trƣởng
ĐG: Đơn giá
Phòng KHVT-XNK: Phòng kế hoạch vật tƣ xuất nhập khẩu
Chú thích các sơ đồ:
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng hoặc định kỳ Quan hệ đối chiếu
DANH MỤC CÁC BIỂU
Biểu số 1.1: Biên bản kiểm nghiệm (Vật tƣ, hàng hóa, sản phẩm) Biểu số 1.2: Phiếu nhập kho
Biểu số 2: Phiếu xuất kho Biểu số 3: Thẻ kho
Biểu số 4: Bảng kê nhập kho Biểu số 5: Bảng kê xuất kho Biểu số 6: Sổ số dƣ TK 152.1
Biểu số 7: Bảng kê chi tiết xuất vật liệu, dụng cụ Biểu số 8: Nhật ký mua hàng
Biểu số 9: Sổ chi tiết công nợ của một nhà cung cấp Biểu số 10: Báo cáo kiểm kê tồn kho công cụ, phụ tùng Biểu số 11: Bảng phân bổ NVL công cụ, dụng cụ
Biểu số 12: Nhật ký chung
Biểu số 13: Sổ cái tài khoản (TK152.1)
LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trƣờng ở nƣớc ta hiện nay, mục đích cuối cùng của các doanh nghiệp là lợi nhuận, các công ty hoạt động kinh doanh trong môi trƣờng cạnh tranh khốc liệt. Do đó, các doanh nghiệp, công ty luôn phải có những biện pháp quản lý hiệu quả để khẳng định vị trí của doanh nghiệp mìmh trên thƣơng trƣờng. Để có đƣợc điều đó, họ phải luôn đa dạng hóa sản phẩm, hạ giá thành, nâng cao chất lƣợng sản phẩm. Hạ giá thành luôn đƣợc coi là bài toán hữu hiệu đối với các doanh nghiệp trong tƣơng quan cạnh tranh với các đối thủ khác. Việc nghiên cứu các biện pháp hạ giá thành luôn là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp.
Khi đứng trƣớc bài toán hạ giá thành sản phẩm, các doanh nghiệp thƣờng áp dụng tổng thể các biện pháp, một trong những biện pháp hiệu quả là nâng cao quản lý và tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu (NVL). Vì NVL là một trong ba yếu tố đầu vào cơ bản không thể thiếu của quá trình sản xuất, đặc biệt đối với các doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc thì NVL chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng giá thành sản phẩm. Bất kì một sự biến động nào liên quan đến NVL cũng sẽ làm biến động giá thành của sản phẩm và ảnh hƣởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp đó. Do vậy cần có biện pháp để quản lý tốt NVL.
Để công tác quản lý NVL đƣợc hiệu quả, tại một doanh nghiệp bất kỳ cũng cần có sự phối hợp đồng bộ giữa ban lãnh đạo công ty, giữa các phòng ban trong công ty. Kế toán là một trong những bộ phận quan trọng trong bộ máy quản lý doanh nghiệp, kế toán NVL lại là một nội dung trong công tác hạch toán kế toán, nó phản ánh tình hình tăng, giảm, số hiện có của NVL trong doanh nghiệp, giúp cho việc quản lý và sử dụng NVL đƣợc hiệu quả và tiết kiệm. Chất lƣợng của công tác kế toán NVL có ảnh hƣởng lớn đến chất lƣợng của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm và toàn bộ công tác kế toán chung của doanh nghiệp. Do đó công tác kế toán NVL ngày càng trở nên quan trọng với mọi doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp may mặc.
Công ty cổ phần May 40 Hà Nội là doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng may mặc, dệt thêu phục vụ nhu cầu trong nƣớc và xuất khẩuNVL sử dụng trong công ty rất phong phú, đa dạng với nhiều chủng loại khác nhau, chi phí NVL chiếm một tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm.
Qua một thời gian thực tập tại Công ty, đi vào tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, em đã nhận thấy đƣợc tầm quan trọng của yêu cầu
quản lý và sử dụng NVL trong quá trình sản xuất kinh doanh, cũng nhƣ tầm quan trọng của công tác kế toán NVL. Do đó em đã chọn đề tài:
“Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần May 40 Hà Nội”
Luận văn tốt nghiệp này là bức tranh tổng thể về công công tác kế toán NVL tại các doanh nghiệp sản xuất nói chung và công ty Cổ phần May 40 Hà Nội. Đồng thời sau một quá trình tìm hiểu công tác kế toán NVL tại công ty em cũng xin đƣa ra một vài nhận xét và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL của công ty. Luận văn đƣợc chia thành 3 chƣơng:
Chương I: Vấn đề chung vể công tác kế toán NVL ở các doanh nghiệp sản xuất
Chương II: Thực trạng công tác kế toán NVL tại công ty cổ phần May 40 Hà Nội
Chương III: Một số ý kiến đánh giá và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL tại công ty cổ phần May 40 Hà Nội
Em xin chân thành cảm ơn TS. Trần thị Nam Thanh, trung tâm Thƣ viện trƣờng Đại học Kinh Tế Quốc Dân và các anh chị Phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ phần May 40 Hà Nội đã giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.
Trong quá trình thực hiện luận văn, kiến thức của em còn nhiều thiếu sót nên chắc chắn không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận đƣợc những ý kiến nhận xét, đóng góp của các thầy cô cùng các anh, các chị phòng Kế toán Tài chính công ty Cổ phần May 40 Hà Nội cũng nhƣ những ai quan tâm đến vấn đề này.
Sinh viên thực hiện: Vũ thị Việt Nga
CHƢƠNG I: VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán NVL trong các doanh nghiệp sản xuất
Khái niệm, đặc điểm NVL trong quá trình sản xuất
Khái niệm
Để có thể tiến hành đƣợc quá trình sản xuất kinh doanh thì một trong những điều kiện thiết yếu là đối tƣợng lao động. NVL là những đối tƣợng lao động đã đƣợc thể hiện dƣới dạng vật hóa nhƣ: Sắt, thép trong các doanh nghiệp cơ khí chế tạo, sợi, vải trong các doanh nghiệp dệt may, da trong doanh nghiệp đóng giầy, NVL là một trong ba yếu tố chủ yếu của một quá trình sản xuất kinh doanh: Tài sản cố định, NVL, tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng.
Đối tƣợng lao động đƣợc coi là NVL khi có sự tác động của bàn tay con ngƣời vào đối tƣợng lao động và làm thay đổi tính chất hóa lý hoặc tình trạng bên ngoài (gọi là nguyên vật liệu)
Ví dụ: Quặng sắt dƣới lòng đất khi chƣa đƣợc khai thác nó là đối tƣợng lao động, nhƣng khi đƣợc khai thác lên nó sẽ là NVL của ngành luyện kim.
Nói cách khác, lao động có ích của con ngƣời tác động vào các đối tƣợng lao động tạo ra NVL.
Đặc điểm:
Khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, NVL mang những đặc điểm rất riêng so với những yếu tố đầu vào khác nhƣ:
NVL thƣờng tham gia vào một chu kỳ sản xuất kinh doanh và tiêu hao toàn bộ hay chuyển dịch một lần toàn bộ giá trị vào sản phẩm.
NVL là một loại hàng tồn kho đƣợc doanh nghiệp dự trữ với mục đích phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Mỗi một loại NVL nhất định lại gắn liền với một thời hạn bảo quản nhất định. Do vậy doanh nghiệp phải dựa vào đặc điểm này của NVL để có kế hoạch trong việc thu mua, dự trữ và bảo quản NVL cũng nhƣ việc xuất NVL vào sản xuất.
nghiệp.
NVL là một bộ phận quan trọng trong tài sản lƣu động của doanh
·
Vai trò của NVL trong quá trình sản xuất
Đối với từng doanh nghiệp tùy thuộc vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh mà NVL có những vai trò cụ thể. Song nhìn chung, với vị trí là một trong ba yếu tố đầu vào không thể thiếu của quá trình sản xuất, cho nên nguyên vật liệu đảm bảo cho quá trình sản xuất đƣợc diễn ra và tham gia cấu thành nên thực thể sản phẩm. Việc sử dụng các loại NVL khác nhau vào quá trình sản xuất ảnh hƣởng trực tiếp đến chất lƣợng sản phẩm sản xuất ra và do đó ảnh hƣởng đến chi phí, doanh thu và lợi nhuận. Tóm lại, đối với một doanh nghiệp sản xuất, NVL có vai trò rất quan trọng. Vai trò đó thể hiện ở hai điểm chính sau:
NVL là một trong ba yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, là một trong các yếu tố sẽ tham gia vào quá trình hình thành nên chi phí sản xuất kinh doanh (đƣợc tập hợp chi phí tại TK 621 là chủ yếu và một số tài khoản chi phí khác liên quan đến xuất dùng nhƣ: TK 627, TK 641, TK 642, TK 632), chi phí NVL là một bộ phận của giá thành sản phẩm. Từ đó doanh nghiệp có thể xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ của doanh nghiệp – đặc biệt đối với các doanh nghiệp sản xuất.
NVL là một loại hàng tồn kho đƣợc dự trữ để đáp ứng cho nhu cầu của quá trình sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Nhƣ vậy, NVL là một thành phần thuộc về vốn lƣu động của doanh nghiệp. Vốn lƣu động phải đƣợc luân chuyển liên tục không ngừng: từ vốn bằng tiền chuyển sang vốn bằng NVL, rồi sang giai đoạn chế biến sản phẩm, thành sản phẩm để tiêu thụ và quay trở về hình thái tiền tệ. Giá trị NVL trong kho cuối niên độ không chỉ là giá trị đƣợc thể hiện trên báo cáo tài chính cuối kỳ, mà còn là chỉ tiêu để đánh giá khả năng hoạt động của doanh nghiệp thông qua chỉ tiêu vòng quay vốn lƣu động. Nếu quá trình thu mua, dự trữ và xuất dùng NVL đƣợc phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả sẽ làm tăng nhanh đƣợc “vòng quay” của vốn trên phƣơng châm vốn ít mà tạo ra hiệu quả kinh tế cao.
Yêu cầu quản lý NVL trong các doanh nghiệp sản xuất
Từ vai trò quan trọng và những đặc điểm chủ yếu của NVL trong quá trình sản xuất kinh doanh mà yêu cầu quản lý NVL là một đòi hỏi khách quan của các doanh nghiệp trong quá trình thu mua, sử dụng và dự trữ NVL.
Yêu cầu quản lý NVL ở đây không chỉ đơn thuần là quản lý về mặt số lƣợng mà đòi hỏi phải quản lý cả về mặt chất lƣợng, giá cả NVL. Để cho quá trình quản lý NVL đƣợc hiệu quả thì việc tổ chức công tác quản lý cần đƣợc bố trí hợp lý và có sự phối hợp đồng bộ từ khâu thu mua đến khâu dự trữ và khâu sử dụng.
Khâu thu mua: Cần lập kế hoạch thu mua NVL để đảm bảo doanh nghiệp luôn có nguồn cung cấp NVL với số lƣợng, chất lƣợng ổn định và giá cả hợp lý ở mọi thời điểm. Ngoài ra, doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống các điểm thu mua và phƣợng tiện vận chuyển để đảm bảo chất lƣợng NVL thu mua không bị ảnh hƣởng bởi quá trình vận chuyển và chi phí thu mua là thấp nhất.
Khâu bảo quản: Đảm bảo NVL mua về phải đƣợc bảo quản trong hệ thống kho bãi đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cho từng thứ, loại NVL để NVL khi cất trữ trong kho sẽ không bị thất thoát cũng nhƣ không bị kém phẩm chất.
Khâu sử dụng: Yêu cầu sử dụng NVL phải hợp lý, tiết kiệm và theo đúng các định mức kinh tế kỹ thuật đặt ra cho từng sản phẩm. Đây là một trong những khâu có tính quyết định đến việc tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm để tăng tính cạnh tranh trên thị trƣờng của các doanh nghiệp.
Nhƣ vậy, việc tổ chức quản lý NVL chỉ đƣợc thực hiện tốt khi doanh nghiệp đảm bảo đƣợc các yêu cầu sau:
+ Có đủ trang thiết bị vật chất đảm bảo cho việc bảo quản, cất trữ NVL từ khâu thu mua cho đến khâu đƣa vào sử dụng.
+ Có đủ đội ngũ cán bộ công nhân viên có năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm trong việc tổ chức thu mua, vận chuyển, bảo quản và đƣa NVL vào sử dụng.
+ Có sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận trong công ty trong quá trình thu mua, dự trữ và sử dụng NVL. Các bộ phận này bao gồm: Bộ phận cung ứng, bộ phận kho, bộ phận hạch toán, bộ phận kỹ thuật, bộ phân sử dụng và các bộ phận khác trong doanh nghiệp. Giữa các bộ phận này luôn phải đảm bảo có sự phối hợp nhịp hàng và cung cấp thông tin nhanh chóng giữa các bộ phận để quá trình sản xuất đƣợc diễn ra liên tục, chính xác và hiệu quả.
Chức năng và nhiệm vụ của kế toán NVL trong các doanh nghiệp sản xuất
Với chức năng cung cấp thông tin và kiểm tra kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp, kế toán thực sự là công cụ quan trọng để đáp ứng các yêu cầu quản lý của ban lãnh đạo doanh nghiệp. Hạch toán kế toán NVL là một bộ phận của hạch toán kế toán tại mỗi một doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất). Hạch toán NVL là một công cụ hữu hiệu phục vụ cho công tác quản lý NVL ở doanh nghiệp. Hạch toán NVL đầy đủ, kịp thời, chính xác giúp lãnh đạo doanh nghiệp nắm bắt kịp thời tình hình thu mua, xuất dùng và dự trữ NVL
để từ đó có kế hoạch cung ứng và đƣa ra các quyết định, giải pháp phù hợp, kịp thời…đảm bảo cho quá trình sản xuất đƣợc diễn ra liên tục, hiệu quả.
Để đáp ứng yêu cầu quản lý, kế toán NVL trong doanh nghiệp cần thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:
Một là: Ghi chép, tính toán, phản ánh chính xác, trung thực kịp thời số lƣợng, chất lƣợng và giá thành thực tế của NVL nhập kho.
Hai là: Thực hiện phân loại, đánh giá vật tƣ phù hợp với các nguyên tắc chuẩn mực kế toán đã quy định và phù hợp với các yêu cầu quản trị khác của doanh nghiệp.
Ba là: Tập hợp và phản ánh đây đủ, chính xác, kịp thời số lƣợng và giá trị NVL xuất kho, kiểm tra tình hình chấp hành các định mức tiêu hao NVL.
Bốn là: Tính toán và phản ánh chính xác số lƣợng và giá trị NVL tồn kho, phát hiện kịp thời NVL thiếu, thừa, ứ đọng, kém phẩm chất để doanh nghiệp có biện pháp xử lý kịp thời, hạn chế đến mức tối đa thiệt hại có thể xảy ra.
Năm là: Tổ chức chứng từ, tài khoản kế toán, sổ sách kế toán phù hợp với tình hình biến động tăng, giảm của vật tƣ trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm cung cấp thông tin để tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh cũng nhƣ phải phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán đã quy định.
Phân loại và đánh giá NVL trong các doanh nghiệp sản xuất
hân loại nguyên vật liệu
Mỗi một doanh nghiệp do tính chất đặc thù trong sản xuất kinh doanh nên sử dụng những loại NVL khác nhau. Mỗi loại NVL có công dụng, tính chất khác nhau. Để quản lý một cách có hiệu quả và hạch toán chi tiết NVL phục vụ cho nhu cầu quản trị doanh nghiệp đòi hỏi doanh nghiệp phải tiến hành phân loại NVL theo những tiêu thức phù hợp. Có nhiều cách thức phân loại NVL khác nhau. Trong thực tế của công tác quản lý và hạch toán ở các doanh nghiệp, đặc trƣng dùng để phân loại NVL thông dụng nhất là vài trò và tác dụng của NVL trong quá trình sản xuất – kinh doanh. Theo đặc trƣng này, NVL ở các doanh nghiệp đƣợc phân ra thành các loại sau đây:
+ Nguyên liệu, vật liệu chính: (Bao gồm cả bán thành phẩm mua ngoài) là nguyên liệu, vật liệu mà sau quá trình gia công chế biến sẽ cấu thành hình thái vật chất cảu sản phẩm. Danh từ Nguyên liệu ở đây dùng để chỉ đối tƣợng lao động chƣa qua chế biến công nghiệp. Ví dụ: Sắt, thép trong các doanh nghiệp chế tạo cơ khí, doanh nghiệp xây dựng cơ bản; bông trong các doanh nghiệp dệt, vải trong các doanh nghiệp may
+ Vật liệu phụ: những vật liệu có tác dụng phụ trong quá trình sản xuất – kinh doanh, đƣợc sử dụng kết hợp với NVL chính để hoàn thiện và nâng cao tính năng, chất lƣợng của sản phẩm hoặc đƣợc sử dụng để bảo đảm cho công cụ lao động hoạt động bình thƣờng, hoặc dùng để phục vụ cho nhu cầu kỹ thuật, nhu cầu quản lýnhƣ: thuốc nhuộm, sơn, dầu nhờn, cúc áo, chỉ may
+ Nhiên liệu là những thứ dùng để tạo nhiệt năng nhƣ than đá, than bùn, củi, xăng, dầuNhiên liệu trong các doanh nghiệp thực chất là một loại NVL phụ, tuy nhiên nó đƣợc tách ra thành loại riêng vì việc sản xuất và tiêu dùng nhiên liệu chiếm một tỷ trọng lớn và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Nhiên liệu cũng có yêu cầu và kỹ thuật quản lý hoàn toàn khác với các loại VLP thông thƣờng.
+ Phụ tùng thay thế: là loại vật tƣ đƣợc sử dụng cho hoạt động sửa chữa, bảo dƣỡng TSCĐ.
+ Vật liệu khác: là các loại vật liệu đăc chủng của từng doanh nghiệp hoặc phế liệu thu hồi.
Ngoài cách phân loại trên, các doanh nghiệp cũng có thể lựa chọn một trong hai cách sau để phân loại NVL cho phù hợp với đặc điểm riêng của doanh nghiệp mình.
Căn cứ vào mục đích, công dụng của NVL:
+ Nguyên vật liệu trực tiếp: là những NVL đƣợc dùng trực tiếp cho sản xuất chế tạo sản phẩm.
+ Nguyên vật liệu sử dụng cho mục đích khác, nhƣ: phục vụ công tác quản lý ở các phân xƣởng, tổ, đội sản xuất, cho công tác bán hàng, quản lý doanh nghiệp.
Căn cứ vào nguồn hình thành NVL chia thành:
+ Nguyên vật liệu nhập từ bên ngoài: Do mua ngoài, nhận vốn góp liên doanh, nhận biếu tăng
+ Nguyên vật liệu tự chế: Do doanh nghiệp sản xuất.
Cách phân loại này làm căn cứ cho việc lập kế hoạch thu mua và kế hoạch sản xuất NVL, là cơ sở để xác định trị giá vốn thực tế NVL nhập kho.
Tuy nhiên việc phân loại vật liệu nhƣ trên vẫn mang tính tổng quát mà chƣa đi vào từng loại, từng thứ vật liệu cụ thể để phục vụ cho việc quản lý chặt chẽ và thống nhất trong toàn doanh nghiệp. Để phục vụ tốt cho yêu cầu quản lý chặt chẽ và thống nhất các loại NVL ở các bộ phận khác nhau, đặc biệt là phục vụ cho yêu cầu xử lý
thông tin trên máy tính thì các doanh nghiệp phải tiếp tục chi tiết và hình thành nên “sổ danh điểm vật liệu”. Sổ này xác định thống n

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần May 40 Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *