[block id=”bo-sung-1″]

Tiền lương là phần thu nhập của người lao động trên cơ sở số lượng và chất
lượng lao động trong khi thực hiện công việc của bản thân người lao động theo
cam kết giữa chủ doanh nghiệp và người lao động. Đối với doanh nghiệp thì tiền
lương là một khoản chi phí sản xuất.
Việc hạch toán tiền lương đối với doanh nghiệp phải thực hiện một cách
chính xác, hợp lý. Tiền lương được trả đúng với thành quả lao động sẽ kích thích
người lao động làm việc, tăng hiệu quả cho doanh nghiệp, thúc đẩy tinh thần hăng
say làm việc, sáng tạo trong quá trình lao động. Ngoài tiền lương chính mà người
lao động được hưởng thì các khoản tiền thưởng, phụ cấp, BHXH, BHYT, BHTN,
KPCĐ là các quỹ xã hội mà người lao động được hưởng, nó thể hiện sự quan tâm
của xã hội, của doanh nghiệp đến từng thành viên trong doanh nghiệp
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

de_tai_hoan_thien_to_chuc_cong_tac_ke_toan_tien_luong

pdf92 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 03/12/2015 | Lượt xem: 800 | Lượt tải: 4download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Sơn La, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Nguyễn Hoàng Yến – Lớp QTL302K 1
LỜI MỞ ĐẦU
Tính cấp thiết của đề tài
Tiền lƣơng là phần thu nhập của ngƣời lao động trên cơ sở số lƣợng và chất
lƣợng lao động trong khi thực hiện công việc của bản thân ngƣời lao động theo
cam kết giữa chủ doanh nghiệp và ngƣời lao động. Đối với doanh nghiệp thì tiền
lƣơng là một khoản chi phí sản xuất.
Việc hạch toán tiền lƣơng đối với doanh nghiệp phải thực hiện một cách
chính xác, hợp lý. Tiền lƣơng đƣợc trả đúng với thành quả lao động sẽ kích thích
ngƣời lao động làm việc, tăng hiệu quả cho doanh nghiệp, thúc đẩy tinh thần hăng
say làm việc, sáng tạo trong quá trình lao động. Ngoài tiền lƣơng chính mà ngƣời
lao động đƣợc hƣởng thì các khoản tiền thƣởng, phụ cấp, BHXH, BHYT, BHTN,
KPCĐ là các quỹ xã hội mà ngƣời lao động đƣợc hƣởng, nó thể hiện sự quan tâm
của xã hội, của doanh nghiệp đến từng thành viên trong doanh nghiệp
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
– Mục tiêu chung :
Nghiên cứu thực trạng hạch toán kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo
lƣơng ở công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp SơnLa. Từ đó, để hiểu sâu hơn
về lý thuyết và có cái nhìn thực tế hơn về kế toán tiền lƣơng và các khoản trích
theo lƣơng.
– Mục tiêu cụ thể :
+ Tìm hiểu cơ sở lý luận về tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng
+ Phản ánh thực tế hạch toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng ở công
ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Sơn La.
+ Đƣa ra nhận xét chung và đề xuất một số biện phát nhằm hoàn thiện công
tác hạch toán kế toán tiền lƣơng và vác khoản trích theo lƣơng tại công ty cổ phần
xuất nhập khẩu tổng hợp Sơn La.
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Nguyễn Hoàng Yến – Lớp QTL302K 2
Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu
– Đối tƣợng nghiên cứu : Đối tƣợng nghiên cứu chính là tiền lƣơng và các
khoản trích theo lƣơng của công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Sơn La.
– Phạm vi nghiên cứu : Tìm hiểu thực trạng hạch toán kế toán tiền lƣơng và
các khoản trích theo lƣơng tại chi nhánh công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp
Sơn La.
Phƣơng pháp nghiên cứu
– Phƣơng pháp điều tra, thu thập số liệu: bằng việc sử dụng phƣơng pháp
phỏng vấn trực tiếp và nghiên cứu, tìm hiểu các sổ sách, báo cáo kế toán từ phòng
Tài chính – Kế toán của Công ty để thu thập những số liệu cần thiết cho đề tài.
– Phƣơng pháp phân tích: trên cơ sở hệ thống số liệu thu thập đƣợc, thông
qua sàng lọc xử lý số liệu để từ đó là cơ sở cho việc phân tích thực tế hoạt động
của đơn vị.
– Phƣơng pháp hạch toán kế toán: theo dõi, ghi chép, phản ánh tình hình và
sự biến động của các đối tƣợng kế toán của đơn vị, đặc biệt là các đối tƣợng kế
toán liên quan đến công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng của
đơn vị.
– Một số phƣơng pháp nghiên cứu khác.
Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài này là tình hình quản lý, sử dụng lao động,
phƣơng pháp tính trả lƣơng, phƣơng pháp trích lập các khoản trích theo lƣơng và
công tác kế toán tiền lƣơng tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Sơn La.
Đề tài tiền lƣơng là một đề tài lớn và với phạm vi nghiên cứu rộng lớn thì mới
phản ánh đầy đủ thực tế của nó. Do hạn chế về mặt thời gian, em chỉ tập trung
nghiên cứu vấn đề tiền lƣơng, các khoản trích theo lƣơng, phƣơng pháp hạch toán
về chi phí lƣơng tại Công ty chứ không đi sâu cụ thể tại các nhà máy, đơn vị trực
thuộc do các đơn vị trực thuộc này ở xa và ở các nơi khác nhau.
Từ nhận thức nhƣ vậy nên trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần xuất
nhập khẩu tổng hợp Sơn La, đƣợc sự giúp đỡ của các cán bộ nhân viên phòng Tài
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Nguyễn Hoàng Yến – Lớp QTL302K 3
chính – Kế toán, em đã đi sâu vào nghiên cứu công tác hạch toán tiền lƣơng và các
khoản trích theo lƣơng và chọn nghiên cứu đề tài:
” Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo
lƣơng tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Sơn La”
Tổng hợp lý luận chung về lao động, tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng
tìm hiểu cụ thể thực tế công tác quản lý và sử dụng lao động, phƣơng pháp tính trả
lƣơng và tình hình tổ chức công tác hạch toán tiền lƣơng và các khoản trích theo
lƣơng tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Sơn La. Sau khi đánh giá
những vấn đề này, đề tài đƣa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao
hiệu quả hệ thống tiền lƣơng, hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lƣơng và các
khoản trích theo lƣơng, qua đó nâng cao năng suất của ngƣời lao động đồng thời
tăng lợi nhuận cho Công ty trong thời gian tới.
Kết cấu của đề tài
Gồm 3 chƣơng:
Chƣơng 1: Cơ sở lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tiền lƣơng và các
khoản trích theo lƣơng trong các doanh nghiệp sản xuất.
Chƣơng 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tiền lƣơng và các khoản trích
theo lƣơng tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Sơn La.
Chƣơng 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền
lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại công ty cổ phần xuất nhập
khẩu tổng hợp Sơn La.
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Nguyễn Hoàng Yến – Lớp QTL302K 4
Chƣơng 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG TRONG
DOANH NGHIỆP
1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH
THEO LƢƠNG
1.1.1. Khái quát về tiền lƣơng
1.1.1.1. Khái niệm tiền lương
Trong xã hội, bất kỳ ngành nghề lĩnh vực nào từ sản xuất, thƣơng mại hay
dịch vụ muốn tồn tại và phát triển đều có yếu tố lao động hoặc là lao động chân tay
hoặc là lao động trí óc. Lao động chính là điều kiện đầu tiên, là yếu tố có tính chất
quyết định nhằm biến đổi các vật thể tự nhiên thành những vật phẩm cần thiết để
thoả mãn nhu cầu xã hội . Xã hội càng phát triển thì đòi hỏi ngƣời lao động càng
phải tiến bộ phát triển cao hơn, từ đó càng biểu hiện rõ tính quan trọng, cần thiết
của lao động.
Và để cho ngƣời lao động có thể tồn tại, bù đắp đƣợc những hao phí mà họ đã bỏ
ra nhằm tái sản xuất sức lao động thì cần phải có yếu tố tiền lƣơng. Tiền lƣơng có ý
nghĩa đặc biệt quan trọng là nguồn thu nhập chính chủ yếu của ngƣời lao động nó đƣợc
xác định theo hai cơ sở chủ yếu là số lƣợng và chất lƣợng lao động.
Bên cạnh chức năng đảm bảo cuộc sống cho ngƣời lao động, tiền lƣơng còn
đƣợc sử dụng dể khuyến khích tinh thần, tạo điều kiện nâng cao mức sống cho ngƣời
lao động từ đó thúc đẩy ngƣời lao động làm việc tốt hơn, hăng hái tích cực hơn.
Ngoài ra tiền lƣơng cũng đƣợc xem là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá
trị các loại sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra, qua đó sẽ ảnh hƣởng
đến kết quả kinh doanh hay lợi nhuận của doanh nghiệp.Trong cơ chế thị trƣờng
hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều hƣớng tới mục tiêu
lợi nhuận. Một trong các biện pháp để tăng lợi nhuận là tìm mọi cách để cắt giảm
chi phí sản xuất ở mức có thể chấp nhận đƣợc. Là một bộ phận cấu thành chi phí
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Nguyễn Hoàng Yến – Lớp QTL302K 5
sản xuất doanh nghiệp, chi phí nhân công có vị trí rất quan trọng, không chỉ là cơ
sở để xác định giá thành sản phẩm mà còn là căn cứ để xác định các khoản nộp về
BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ.
Có thể nói, tiền lƣơng là nguồn thu nhập chủ yếu của ngƣời lao động. Do đó,
tiền lƣơng phải đảm bảo bù đắp sức lao động mà họ đã bỏ ra nhằm tái sản xuất sức
lao động, đáp ứng đƣợc nhu cầu cần thiết trong cuộc sống của họ. Vì vậy, đối với
mỗi doanh nghiệp, lựa chọn hình thức trả lƣơng nào cho phù hợp nhằm thoả mãn
lợi ích ngƣời lao động thực sự là đòn bẩy kinh tế, khuyến khích tăng năng suất lao
động và có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tuỳ theo đặc điểm của mỗi doanh nghiệp
mà tổ chức hạch toán tiền lƣơng cho hợp lý, đảm bảo tính khoa học và tuân thủ
đúng những quy định của kế toán tiền lƣơng, thực hiện đúng đắn chế độ tiền lƣơng
và quyền lợi cho ngƣời lao động.
Tiền lƣơng là biểu hiện bằng tiền của bộ phận sản phẩm xã hội mà ngƣời lao
động đƣợc sử dụng để bù đắp hao phí lao động của mình trong quá trình sản xuất
nhằm tái sản xuất sức lao động. Mặt khác, tiền lƣơng là một bộ phận cấu thành nên
giá trị sản phẩm do lao động tạo ra.
Tùy theo cơ chế quản lý mà tiền lƣơng có thể đƣợc xác định là một bộ phận
của chi phí sản xuất kinh doanh cấu thành nên giá thành sản phẩm hay đƣợc xác
định là một bộ phận của thu nhập – kết quả tài chính cuối cùng của hoạt động
SXKD trong doanh nghiệp.
Về bản chất, tiền lƣơng chính là biểu hiện bằng tiền của giá cả sức lao động. Theo
quan điểm của cải cách tiền lƣơng năm 1993 “Tiền lƣơng là giá cả sức lao động,
đƣợc hình thành qua thoả thuận giữa ngƣời sử dụng lao động và ngƣời lao động
phù hợp với quan hệ cung cầu sức lao động trong nền kinh tế thị trƣờng. Mặt khác,
tiền lƣơng còn là đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần hăng hái lao động,
kích thích và tạo mối quan tâm của ngƣời lao động đến kết quả công việc của họ.
Nói cách khác, tiền lƣơng chính là một nhân tố thúc đẩy nhân tố lao động.
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Nguyễn Hoàng Yến – Lớp QTL302K 6
1.1.1.2. Phân loại tiền lương
Quỹ tiền lƣơng của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền lƣơng tính theo số công nhân
viên của doanh nghiệp, do doanh nghiệp trực tiếp quản lý và chi trả lƣơng bao
gồm các khoản:
+ Tiền lƣơng tính theo thời gian, tiền lƣơng tính theo sản phẩm và tiền lƣơng
khoán, công nhật.
+ Tiền lƣơng trả cho ngƣời lao động trong thời gian ngừng sản xuất do
nguyên nhân khách quan, trong thời gian đƣợc điều động đi công tác, đi làm nghĩa
vụ trong phạm vi chế độ quy định, thời gian nghỉ phép, thời gian đi học
+ Các loại phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ, phụ cấp trách nhiệm
+ Các khoản tiền thƣởng có tính chất thƣờng xuyên.
+ Tiền ăn giữa ca của ngƣời lao động,
Ngoài ra, trong quỹ tiền lƣơng còn gồm cả khoản tiền chi trợ cấp bảo hiểm xã
hội cho công nhân viên trong thời gian ốm đau, thai sản, tai nạn lao động (BHXH
trả thay lƣơng). Quỹ tiền lƣơng trong doanh nghiệp cần đƣợc quản lý và kiểm tra
một cách chặt chẽ, đảm bảo việc sử dụng quỹ tiền lƣơng một cách hợp lý và có
hiệu quả
Trong kế toán và phân tích kinh tế, tiền lƣơng của công nhân viên trong
doanh nghiệp đƣợc chia làm 2 loại: tiền lƣơng chính và tiền lƣơng phụ.
+ Tiền lƣơng chính: là tiền lƣơng trả cho công nhân viên trong thời gian
công nhân viên thực hiện nhiệm vụ chính của họ bao gồm: tiền lƣơng trả theo cấp
bậc và các khoản phụ cấp kèm theo lƣơng (nhƣ phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp khu
vực, phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ, phụ cấp thâm niên)
+ Tiền lƣơng phụ: là tiền lƣơng trả cho công nhân viên trong thời gian công
nhân viên thực hiện nhiệm vụ khác ngoài nhiệm vụ chính của họ và thời gian CNV
nghỉ theo chế độ đƣợc hƣởng lƣơng (nhƣ nghỉ phép, nghỉ lễ, đi học, nghỉ vì ngừng
sản xuất do nguyên nhân khách quan, đi họp). Ngoài ra tiền lƣơng trả cho công
nhân sản xuất nhƣng không mang lại kết quả cũng đƣợc xếp vào lƣơng phụ.
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Nguyễn Hoàng Yến – Lớp QTL302K 7
Việc phân chia tiền lƣơng chính, tiền lƣơng phụ có ý nghĩa quan trọng trong
công tác kế toán tiền lƣơng và phân tích khoản mục chi phí tiền lƣơng trong giá
thành sản phẩm.
1.1.1.3. Vai trò, chức năng của tiền lương:
– Chức năng tái sản xuất sức lao động: Qúa trình tái sản xuất sức lao động
đƣợc thực hiện bằng việc trả công cho ngƣời lao động thông qua lƣơng. Bản chất
của sức lao động là sản phẩm lịch sử luôn đƣợc hoàn thiện và nâng cao nhờ thƣờng
xuyên đƣợc khôi phục và phát triển, còn bản chất của tái sản xuất sức lao động là
có đƣợc một khoản tiền lƣơng sinh hoạt nhất định để họ có thể duy trì và phát triển
sức lao động mới( Nuôi dƣỡng giáo dục thế hệ sau), tích lũy kinh nghiệm và nâng
cao trình độ, hoàn thiện chức năng lao động.
– Chức năng là công cụ quản lý của doanh nghiệp: Mục đích cuối cùng của
các nhà quản trị là lợi nhuận cao nhất. Để đạt đƣợc mục tiêu đó họ phải biết kết
hợp nhịp nhàng và quản lý một cách có nghệ thuật các yếu tố trong quá trình kinh
doanh. Ngƣời sử dụng lao động có thể tiến ành kiểm tra giám sát, theo dõi ngƣời
lao động làm việc theo kế hoạch, tổ chức của mình thông qua việc trả lƣơng cho
họ. Phải đảm bảo chi phí mà mình bỏ ra phải đem lại kết quả và hiệu quả cao nhất.
Qua đó ngƣời sử dụng lao động sẽ quản lý chặt chẽ về ssố lƣợng và chất lƣợng lao
động của mình để trả công xứng đáng cho ngƣời lao động.
– Chức năng kích thích lao động ( đòn bẩy kinh tế): Với một mức lƣơng thỏa
đáng sẽ là động lực thúc đẩy sản xuất và phát triển tăng năng xuất lao động. Khi
đƣợc trả công xứng đáng, ngƣời lao động sẽ say mê, tích cực làm việc, phát huy
tinh thần làm việc sáng tạo, họ sẽ gắn bó chặt chẽ trách nhiệm của mình với lợi ích
của doanh nghiệp. Do vậy, tiền lƣơng là một công cụ khuyến khích vật chất, kích
thích ngƣời lao động làm việc thực sự có hiệu quả cao.
1.1.1.4. Các hình thức tiền lương
Việc tính và trả chi phí lao động có thể thực hiện theo nhiều hình thức khác
nhau, tuỳ theo đặc điểm hoạt động kinh doanh, tính chất công việc và trình độ
quản lý của doanh nghiệp. Mục đích của chế độ tiền lƣơng là nhằm quán triệt
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Nguyễn Hoàng Yến – Lớp QTL302K 8
nguyên tắc phân phối theo lao động. Hầu hết các doanh nghiệp hiện nay không chỉ
kinh doanh một mặt hàng mà họ áp dụng chiến lƣợc đa phƣơng hoá, đa dạng hoá
sản phẩm trên thị trƣờng nên việc trả lƣơng theo từng loại là không phổ biến. Các
doanh nghiệp thƣờng áp dụng hai chế độ trả lƣơng cơ bản là chế độ trả lƣơng theo
thời gian làm việc và chế độ trả lƣơng theo khối lƣợng sản phẩm do công nhân
viên chức làm ra. Tƣơng ứng với hai chế độ trả lƣơng đó là hai hình thức tiền
lƣơng cơ bản:
+ Hình thức tiền lƣơng theo thời gian
+ Hình thức tiền lƣơng theo sản phẩm
1.1.1.4.1. Hình thức tiền lương theo thời gian
Tiền lƣơng tính theo thời gian là tiền lƣơng tính trả cho ngƣời lao động theo
thời gian làm việc, cấp bậc công việc và thang lƣơng của ngƣời lao động. Tiền
lƣơng tính theo thời gian có thể đƣợc thực hiện theo tháng, ngày hoặc giờ làm việc
tùy thuộc theo yêu cầu và trình độ quản lý thời gian lao động của doanh nghiệp.
Tiền lƣơng thời gian có hai hình thức phổ biến, đó là tiền lƣơng tính theo thời
gian giản đơn hay tính theo thời gian có thƣởng.
* Tiền lƣơng theo thời gian giản đơn: là tiền lƣơng tính theo đơn giá tiền
lƣơng thời gian cố định ( không có tiền thƣởng ). Ngƣời lao động đƣợc nhận khoản
tiền lƣơng tuỳ thuộc vào cấp bậc lƣơng cao hay thấp và thời gian làm việc thực tế
nhiều hay ít
Tiền lƣơng theo thời gian lao động giản đơn gồm có: tiền lƣơng tháng, tiền
lƣơng tuần, tiền lƣơng ngày và tiền lƣơng giờ
+ Tiền lƣơng tháng: Là tiền lƣơng trả cố định hàng tháng trên cơ sở hợp
đồng lao động hoặc đã đƣợc qui định sẵn đói với từng bậc lƣơng trong các thang
lƣơng theo chế độ tiền lƣơng của Nhà nƣớc. Tiền lƣơng tháng thƣờng áp dụng để
trả lƣơng cho nhân viên hành chính, nhân viên quản lý hoặc ngƣời lao động làm
việc theo hợp đồng ngắn hạn
Tiền lƣơng tháng = Mức lƣơng cơ bản x Hệ số lƣơng + Các khoản phụ cấp
(nếu có)
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Nguyễn Hoàng Yến – Lớp QTL302K 9
+ Tiền lƣơng tuần: Là tiền lƣơng trả cho một tuần làm việc đƣợc xác định
trên cơ sở tiền lƣơng tháng. Tiền lƣơng tuần thƣờng áp dụng để trả lƣơng cho lao
động bán thời gian, lao động làm việc theo hợp đồng thời vụ
Tiền lƣơng tuần = Tiền lƣơng tháng x 12 tháng / 52 tuần
+ Tiền lƣơng ngày: Là tiền lƣơng trả cho một ngày làm việc và đƣợc xác
định trên cơ sở tiền lƣơng tháng và số ngày làm việc trong tháng. Tiền lƣơng ngày
thƣờng áp dụng để trả lƣơng cho lao động trực tiếp hƣởng lƣơng thời gian, tính
lƣơng cho ngƣời lao động trong những ngày nghỉ việc để hội họp, học tập.
Tiền lƣơng ngày = Tiền lƣơng tháng / Số ngày làm việc trong tháng theo chế độ
Số ngày làm việc trong tháng theo chế độ là 22 ngày hoặc 26 ngày
+ Tiền lƣơng giờ: Là tiền lƣơng trả cho một giờ làm việc và đƣợc xác định
trên cơ sở tiền lƣơng ngày và số giờ tiêu chuẩn theo qui định của Luật lao động.
Tiền lƣơng giờ thƣờng áp dụng để trả lƣơng cho lao động bán thời gian, lao động
làm việc không hƣởng theo sản phẩm, hoặc làm việc trong ngày nghỉ, ngày lễ, làm
việc ngoài giờ
Tiền lƣơng giờ = Tiền lƣơng ngày / Số giờ làm việc trong ngày theo chế độ
Hình thức trả lƣơng theo thời gian lao động giản đơn có ƣu điểm là hình thức
đơn giản, dễ theo dõi, nhƣng vẫn còn nhiều hạn chế nhƣ: Mang tính bình quân,
chƣa thực sự gắn chặt tiền lƣơng với kết quả lao động, không khuyến khích đƣợc
ngƣời lao động có trình độ tay nghề phát huy hết khả năng của ngƣời lao động
+ Tiền lƣơng theo thời gian có thƣởng:
Ngƣời lao động ngoài tiền lƣơng theo thời gian giản đơn còn nhận một khoản
tiền thƣởng do kết quả tăng năng suất lao động, nâng cao chất lƣợng sản phẩm, tiết
kiệm vật tƣ hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hình thức trả lƣơng này là một
trong những biện pháp kích thích vật chất đối với ngƣời lao động, tạo cho họ gắn
bó và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Mức tiền thƣởng của mỗi ngƣời cao
hay thấp tuỳ thuộc vào thành tích công tác của họ và khả năng quỹ thƣởng của đơn
vị quyết định
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Nguyễn Hoàng Yến – Lớp QTL302K 10
1.1.1.4.2 Hình thức tiền lương theo sản phẩm
Hình thức tiền lƣơng theo sản phẩm là hình thức tiền lƣơng tính theo khối
lƣợng (số lƣợng)sản phẩm, công việc đã hoàn thành đảm bảo yêu cầu chất lƣợng,
quy định và đơn giá tiền lƣơng tính cho một đơn vị sản phẩm đó
Đây là hình thức trả lƣơng phù hợp với nguyên tắc phân phối theo lao động,
gắn chặt số lƣợng lao động với chất lƣợng lao động, khuyến khích ngƣời lao động
hăng say lao động, góp phần làm tăng thêm sản phẩm cho doanh nghiệp.
Tiền lƣơng theo sản phẩm là số tiền mà ngƣời lao động nhận đƣợc căn cứ vào
đơn giá tiền lƣơng và số lƣợng sản phẩm hoàn thành:
Lsp = qi x Gi
Trong đó: Lsp: Là tiền lƣơng theo sản phẩm
qi : Là số lƣơng sản phẩm loại i sản xuất ra
Gi : Là đơn giá tiền lƣơng một sản phẩm loại i
i = 1,n ; n: là loại sản phẩm ngƣời lao động sản xuất ra.
Tiền lƣơng sản phẩm có thể áp dụng đối với lao động trực tiếp sản xuất sản
phẩm gọi là tiền lƣơng sản phẩm trực tiếp. Hoặc có thể áp dụng đối với ngƣời
gián tiếp phục vụ sản xuất sản phẩm gọi là tiền lƣơng sản phẩm gián tiếp.
+ Tiền lƣơng sản phẩm trực tiếp bao gồm:
– Trả lƣơng cho cá nhân: Căn cứ vào số lƣợng, chất lƣợng sản công việc mà
ngƣời công nhân trực tiếp sản xuất ra để tính lƣơng theo một đơn giá nhất định
– Trả lƣơng cho tập thể: Đƣợc áp dụng khi điều kiện sản xuất cho phép thực
hiện theo nhóm công nhân hoặc tổ chức lao động theo tổ, tức là một nhóm ngƣời
cùng phối hợp thực hiện số lƣợng sản phẩm đƣợc giao nhằm hoàn thành nhiệm vụ.
Theo chế độ này tiền lƣơng đƣợc tính chung cho cả tổ, nhóm sản xuất. Sau đó căn
cứ vào trình độ lành nghề và thời gian lao động của các thành viên để thực hiện
việc chia lƣơng:
Lƣơng trả cho
công nhân
Đơn giá tiền lƣơng một đơn
vị sản phẩm hoàn thành
Số sản phẩm
hoàn thành
= x
Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Nguyễn Hoàng Yến – Lớp QTL302K 11
Lspt = Đgt x Stt
Trong đó: Lspt : lƣơng trả cho tập thể
Đgt : đơn giá lƣơng sản phẩm
Stt : Số lƣợng sản phẩm thực tế mà tập thể nhóm đó sản xuất ra
Sau khi tính lƣơng trả cho tập thể, thì tiến hành tính lƣơng riêng cho từng
ngƣời trên cơ sở áp dụng các phƣơng pháp chia lƣơng nhƣ sau:
– Chia lƣơng theo cấp bậc tiền lƣơng và thời gian lao động thực tế của từng
ngƣời lao động trong tập thể:
+ Tiền lƣơng sản phẩm gián tiếp:
Tiền lƣơng sản phẩm gián tiếp là hình thức tiền lƣơng trả cho công nhân viên
phụ, cùng tham gia sản xuất với công nhân chính đã hƣởng lƣơng theo sản
phẩm. Hình thức này áp dụng cho những công nhân phụ hoặc cán bộ nhân viên
kinh tế, kỹ thuật mà chất lƣợng công việc của công nhân này có ảnh hƣởng đến
năng suất lao động của công nhân sản xuất chí

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Sơn La

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *