[block id=”bo-sung-1″]

Mấy năm gần đây, Đảng và Chính phủ ta đã triển khai công tác nghiên cứu tư
tưởng Hồ Chí Minh về cả chiều rộng và chiều sâu bởi nó là nền tảng tinh thần văn
hóa xã hội Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành tài sản tinh thần vô giá
của cả dân tộc. Thiết tưởng những điều Bác Hồ dạy bảo các em học sinh, thiếu
niên và nhi đồng cũng là những nội dung cần nghiên cứu đầy đủ hơn, sâu hơn, bởi
vì những lời khuyên răn của Bác vẫn còn nguyên giá trị giáo dục trong thời đại
hiện nay và mai sau

de_tai_mot_so_bien_phap_giup_hoc_sinh_hieu_va_thuc_hien

Tải Đề tài Một số biện pháp giúp học sinh hiểu và thực hiện tốt “5 điều bác hồ dạy thiếu niên nhi đồng”

download1 google drive

ĐỀ TÀI:
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH HIỂU VÀ THỰC HIỆN TỐT
“5 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG”
I . TÍNH MỤC ĐÍCH:
1. Bối cảnh của đề tài:
– Mấy năm gần đây, Đảng và Chính phủ ta đã triển khai công tác nghiên cứu tư
tưởng Hồ Chí Minh về cả chiều rộng và chiều sâu bởi nó là nền tảng tinh thần văn
hóa xã hội Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành tài sản tinh thần vô giá
của cả dân tộc. Thiết tưởng những điều Bác Hồ dạy bảo các em học sinh, thiếu
niên và nhi đồng cũng là những nội dung cần nghiên cứu đầy đủ hơn, sâu hơn, bởi
vì những lời khuyên răn của Bác vẫn còn nguyên giá trị giáo dục trong thời đại
hiện nay và mai sau .
Trong những năm gần đây Bộ chính trị phát động cuộc vận động “Học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chỉ thị số 06/CT – TW ngày
07/11/2006 của Bộ Chính Trị ban hành. Nghị quyết của chi bộ trường TH “A” An
Cư cũng phát động, tổ chức trong đội ngũ ĐV, CB-CNVC-LĐ thực hiện một cách
nghiêm túc. Hưởng ứng cuộc vận động trên mỗi giáo viên không chỉ học tập mà
còn giáo dục cho thế hệ học sinh của mình “làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh”. Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần giúp trẻ thể
hiện lòng yêu nước, lòng kính trọng yêu quý đối với Bác. Việc làm này đã thực sự
trở thành việc làm thường xuyên trong các nhà trường và trong mỗi người Việt
Nam. Và 5 điều Bác dạy thiếu niên, nhi đồng đã được phổ biến rộng khắp trong
các trường học ở Việt Nam. Nghe theo lời dạy của Người, thiếu niên, nhi đồng
khắp nơi đã hăng hái thi đua tham gia phong trào “Hai tốt”, phong trào “Thiếu nhi
làm nghìn việc tốt”. Chính những đóng góp nhỏ bé của các em đã góp phần xứng
đáng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và sự nghiệp dựng xây đất
nước .
Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới đất nước, 5 điều Bác dạy thiếu niên nhi
đồng vẫn là bài học thuộc lòng quý giá để thiếu nhi ghi nhớ, học tập, rèn luyện và
noi theo…
2. Lý do chọn đề tài:
Mục đích và nhiệm vụ của việc dạy học là phải hướng tới mục tiêu: “Nâng
cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Và cũng
hướng tới mục tiêu phát triển nhân cách toàn diện cho thế trẻ trong nhà
trường”. Với mục tiêu này đòi hỏi nội dung đào tạo phải thiết thực; Nội dung và
phương pháp dạy học phải đảm bảo tính liên thông đối với các bậc học tiếp theo.
Mục tiêu của giáo dục Tiểu học là giáo dục toàn diện cho học sinh về: Đức, Trí ,
Thể, Mỹ, Lao. Từ mục tiêu này cho thấy giáo dục toàn diện cho trẻ trở thành một
người có ích cho xã hội. Là một giáo viên tôi nhận thức rõ tầm quan trọng của việc
dạy học của việc dạy học, trách nhiệm của mình đối với trẻ em hôm nay, những
người sẽ là chủ nhân tương lai của đất nước mai sau. Hiện nay đất nước ta đã và
đang tiến lên thời kỳ Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa, cùng với sự thay đổi của thế
giới .
Trong những năm qua Trung Ương Đoàn TTNCS Hồ Chí Minh triển khai
cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”.
Đây là cuộc vận động lớn, được triển khai rộng rãi cho Thiếu niên nhi đồng cả
nước. Cùng với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh”, các em thiếu nhi bước vào cuộc vận động với tinh thần thi đua sôi nổi, với
quyết tâm cao. Riêng đối với học sinh thì tôi cũng lồng ghép cuộc học tập theo
gương Bác. Đó là việc giảng dạy các em “Hiểu và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ
dạy thiếu niên nhi đồng”. Là một giáo viên, là một phụ trách chi Đội (GV-PT chi
đội) là người chịu trách nhiệm chính về hoạt động của chi đội. Về việc triển khai
các nội dung, kế hoạch, hướng dẫn chi đội thực hiện cuộc vận động, của Liên Đội
trường bản thân tôi đã tích luỹ được một số kinh nghiệm dẫn đến thực hiện thành
công. Vì thế, tôi mạnh dạn trình bày đề tài với mong muốn tâm sự, chia sẻ với
đồng nghiệp, những người đang thực hiện vai trò của một GV- PT chi Đội để góp
sức mình vào công tác giáo dục thiếu niên nhi đồng, giúp các em phát triển, hoàn
thiện nhân cách, góp phần xây dựng những công dân tương lai gương mẫu cho xã
hội. Do đó tôi đã mạnh dạn lựa chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm cho mình là:
“Một số biện pháp giúp học sinh hiểu và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu
niên nhi đồng”.
3. Phạm vi nghiên cứu:
Để thực hiện đề tài này, bản thân tôi đã xác định nhiệm vụ là phải tập trung
nghiên cứu, tìm hiểu nội dung, ý nghĩa cuộc vận động, triển khai thực hiện cuộc
vận động. Xây dựng kế hoạch thực hiện từng tuần, tháng, năm, quá trình thực hiện
có kiểm tra, đánh giá, rút ra ưu, khuyết điểm, những hạn chế, tồn tại để rút kinh
nghiệm và tiếp tục thực hiện cuộc vận động hiệu quả hơn. Dựa trên tài liệu về lịch
sử của 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng (TNNĐ) và nội dung giáo dục theo 5
điều Bác Hồ dạy, nghiên cứu về lý thuyết dựa trên tài liệu: Hồ Chí Minh – Giáo
dục – Bồi dưỡng Thanh thiếu niên và nhi đồng, nội dung hướng dẫn thực hiện cuộc
vận động của phong trào Đội triển khai. Đặc biệt trong quá trình nghiên cứu tôi đã
thể hiện trên thực tế ở chính Liên đội của mình để thực hiện đề tài.
4. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu :
Đề tài tuy không mới, tuy nhiên việc khai thác về tư tưởng Hồ Chí Minh trong
5 điều Bác dạy thiếu niên nhi đồng trong giáo dục và thực hiện nội dung cuộc vận
động là vấn đề luôn mới mẻ. Bởi lẽ tư tưởng Hồ Chí Minh sâu sắc mà phạm vi của
đề tài không khai thác hết được. Giáo dục thiếu niên nhi đồng qua 5 điều Bác Hồ
dạy cần người tổ chức giáo dục có sự sáng tạo, mô hình phù hợp, xây dựng chương
trình có tính nhân văn cao, có giá trị đạo đức thuyết phục.
II . TÍNH KHOA HỌC:
1. Cơ sở lý luận:
“Từ trước đến nay, qua các thời kỳ cách mạng khác nhau, lúc nào Đảng, Bác
Hồ kính yêu và nhà nước cũng ân cần chăm lo sự nghiệp đào tạo, giáo dục các thế
hệ thiếu nhi Việt Nam trở thành những công dân gương mẫu, những chiến sĩ cách
mạng kiên cường, góp phần cùng cha anh không ngừng phấn đấu cho lý tưởng Độc
lập – Tự do và chủ nghĩa xã hội”.
“Đội thiếu niên đã đạt được những thành tích xuất sắc trong giáo dục và rèn
luyện thiếu niên nhi đồng theo 5 điều Bác Hồ dạy, góp phần vào sự nghiệp cách
mạng vẻ vang của dân tộc. Các cuộc vận động, các phong trào hoạt động bổ ích,
hấp dẫn của Đội luôn được triển khai rộng khắp, sôi nổi, qua đó làm nảy nở nhiều
gương sáng, nhiều tài năng nhỏ tuổi góp phần làm rạng rỡ gương mặt của Tổ Quốc
ta ”. Sinh thời Chủ Tịch Hồ Chí Minh rất yêu quý thiếu niên nhi đồng, Bác rất
quan tâm giáo dục các em, Bác nói thiếu nhi là người chủ tương lai của nước nhà
nên phải sớm rèn luyện đạo đức cách mạng cho thiếu nhi. Vì vậy, một người giáo
viên Tổng phụ trách Đội cần trau dồi và thấm nhuần tư tưởng của Chủ Tịch Hồ
Chí Minh trong công tác giáo dục thiếu nhi, chính vì lẽ đó giáo dục thiếu nhi theo 5
điều Bác dạy là nhiệm vụ cần thiết .
Từ nhận thức trên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tôi luôn coi trọng công
tác giáo dục, tuyên truyền, giúp các em hiểu sâu sắc về 5 điều Bác dạy, về nội dung
cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua học tập tốt 5 điều Bác Hồ dạy”,
không phải là thuộc 5 điều Bác dạy mà phải giúp các em hiểu rõ, thực hiện đúng
với chức năng nhiệm vụ của mình, càng thực hiện càng thấm nhuần tư tưởng
giáo dục thiếu niên nhi đồng của Đảng, của Bác Hồ kính yêu.
Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy chính là quán triệt tốt tư tưởng của Chủ Tịch
Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục thế hệ trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục,
điều này đã xác định trong “Luật giáo dục” của nước ta. Hiểu rõ tầm quan trọng đó
vì thế, Liên đội đã tập trung công tác tuyên truyền vận động Đội viên – Học sinh
hưởng ứng tích cực nội dung cuộc vận động, giúp các em hiểu được ý nghĩa, nội
dung của cuộc vận động, từ đó hướng dẫn hành động bằng nhiều hình thức khác
nhau, phù hợp với từng độ tuổi, thời gian hợp lý, để từ đó các em thi đua học tập
tốt, rèn luyện tốt, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, phấn đấu trở
thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.
Theo tôi, để hoàn thành thắng lợi nội dung trên chương trình công tác Đội và
phong trào thiếu nhi hàng năm, ngoài việc học sinh học tập tốt, rèn luyện tốt, cần
duy trì thực hiện hiệu quả các hoạt động xã hội để các em được trưởng thành lớn
lên trong phong trào, tạo tính phát triển toàn diện, nâng cao kỹ năng sống cho các
em, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường .
2. Thực trạng:
Mặc dù công tác tổ chức, triển khai thực hiện 5 điều Bác dạy đã có từ nhiều
năm qua, nhưng khi bước vào cuộc vận động cũng không tránh khỏi những khó
khăn, vướng mắc như: cuộc vận động còn trừu tượng, chưa có hướng dẫn cụ thể về
hình thức triển khai cuộc vận động, nội dung thực hiện như thế nào, làm sao để có
hiệu quả cao Vì thế kết quả của năm đầu thực hiện cuộc vận động vẫn chưa
được mỹ mãn, công tác tuyên truyền vận động còn hạn chế, một số đội viên, học
sinh chưa hiểu, chưa tham gia mạnh dạn vào các hoạt động trong phong trào vẫn
còn một số đối tượng học sinh đứng ngoài cuộc vận động, chưa năng nổ tham gia
phong trào. Bên cạnh đó, thời gian biểu học tập của các em quá vất vả, thời gian
cho công tác Đội là khó khăn, nhiều phụ huynh, học sinh cho rằng tham gia các
hoạt động Đội, tham gia các hoạt động phong trào sẽ ảnh hưởng đến học tập. Có ý
kiến cho rằng cứ học tập tốt là được, không cần tham gia các hoạt động Đội, họ
đâu hiểu rằng những hoạt động phong trào là những nội dung liên quan đến cuộc
vận động. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, tham gia các phong trào chính là giúp các
em trưởng thành, tự tin, nâng cao kỹ năng sống, có khả năng ứng xử thông minh
trong mọi tình huống, linh hoạt, đó chính là mục tiêu của giáo dục đào tạo.
Hiện nay hầu hết các trường Tiểu học trong tỉnh nói chung, trường của tôi dạy
nói riêng. Thứ hai hằng tuần thì tất cả các em học sinh và đội viên phải chào cờ
đầu tuần. Trong quá trình thực hiện tiết chào cờ thì có mời một em học sinh lên
đọc “5 Điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng”, số học sinh còn lại phía dưới đáp lời
“xin hứa” (kể cả các em học sinh nhỏ như lớp 1, 2). Nhưng thực chất các em chỉ
nghe theo lời bạn đọc dưới cờ, rồi xin hứa theo chứ không biết thực hiện như thế
nào về “5 điều Bác Hồ dạy”. Tôi thử hỏi một học sinh lớp 4 và 5 “em hiểu như thế
nào về điều 1? (Yêu tổ quốc, yêu đồng bào) Bác Hồ dạy? thì cả hai em ở hai khối
lớp chỉ trả lời chung chung. Công việc làm của từng điều ví dụ là như thế nào? Bản
thân em phải cần để thể hiện các điều đó?
Tôi vẫn mong sao có một điều gì đó trong kinh nghiệm những năm thực hiện
nội dung cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ
dạy” tại Liên đội mình trao đổi với đồng nghiệp của tôi, những người đang làm
nhiệm vụ của một GV- phụ trách Đội để có thêm một chút kinh nghiệm giáo dục
học sinh qua 5 điều Bác Hồ dạy .
* Xin nêu lại “5 Điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng”
Sinh thời Chủ Tịch Hồ Chí Minh rất yêu quý thiếu niên nhi đồng, Bác rất quan
tâm giáo dục các em, Bác nói thiếu nhi là người chủ tương lai của nước nhà nên
phải sớm rèn luyện đạo đức cách mạng cho thiếu nhi. Vì vậy, một người giáo viên
– phụ trách chi Đội cần trau dồi và thấm nhuần tư tưởng của Chủ Tịch Hồ Chí
Minh trong công tác giáo dục thiếu nhi, chính vì lẽ đó giáo dục thiếu nhi theo 5
điều Bác dạy là nhiệm vụ cần thiết.
Từ nhận thức trên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tôi luôn coi trọng công
tác giáo dục, tuyên truyền, giúp các em hiểu sâu sắc về 5 điều Bác dạy, về nội dung
cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua học tập tốt 5 điều Bác Hồ dạy”,
không phải là thuộc 5 điều Bác dạy mà phải giúp các em hiểu rõ, thực hiện đúng
Điều 1: Yêu tổ quốc, yêu đồng bào .
Điều 2 : Học tập tốt, lao động tốt .
Điều 3 : Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt .
Điều 4 : Giữ gìn vệ sinh thật tốt .
với chức năng nhiệm vụ của mình, càng thực hiện càng thấm nhuần tư tưởng
giáo dục thiếu niên nhi đồng của Đảng, của Bác Hồ kính yêu.
Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy chính là quán triệt tốt tư tưởng của Chủ Tịch
Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục thế hệ trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục,
điều này đã xác định trong “Luật giáo dục” của nước ta. Theo tôi, để hoàn thành
thắng lợi chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi hàng năm, ngoài việc
học sinh học tập tốt, rèn luyện tốt, cần duy trì thực hiện hiệu quả các hoạt động xã
hội để các em được trưởng thành lớn lên trong phong trào, tạo tính phát triển toàn
diện, nâng cao kỹ năng sống cho các em, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ nâng cao
chất lượng giáo dục của nhà trường .
3. Biện pháp tiến hành:
Là GV-phụ trách chi Đội bản thân tôi luôn nhận thức sâu sắc tầm quan trọng,
của việc thực hiện cuộc vận động, tôi thường có nhiều trăn trở: làm thế nào để cuộc
vận động mang tính thực tiễn, không chỉ là cách hô khẩu hiệu, không chung
chung mà phải bắt đầu từ việc tìm hiểu ý nghĩa, nội dung của cuộc vận động,
lịch sử của việc ra đời 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng, tính cụ thể, thiết
thực cho việc thực hiện nội dung cuộc vận động .
Ngay từ đầu mỗi năm học, Liên đội trường xây dựng chương trình hành động
của việc thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua học tập tốt 5 điều
Bác Hồ dạy” theo từng tuần, tháng, năm, dựa trên các chủ đề, chủ điểm. Kết hợp
với các giáo viên chủ nhiệm tổ chức các tiết sinh hoạt Đội, các tiết chào cờ, sinh
hoạt ngoại khoá, sinh hoạt ngoài giờ lên lớp, các nội dung sinh hoạt định kỳ của
Ban chỉ huy Liên đội, Ban chỉ huy Chi đội để quán triệt thực hiện nội dung cuộc
vận động .
Muốn mỗi đội viên thực hiện tốt 5 điều bác Hồ dạy người GV-phụ trách chi
Đội có hướng tổ chức một cách phù hợp, đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức
tạp, nắm bắt tâm tư tình cảm của học sinh ở từng khối lớp để giáo dục, tổ chức các
hoạt động phù hợp .
* Ví dụ: Cũng trong nội dung tìm hiểu 5 điều Bác dạy học sinh khối 4 & 5
giáo viên giới thiệu sự ra đời 5 điều Bác Hồ dạy.
Thông qua phụ trách Chi đội, Ban chỉ huy Liên đội, Chi đội hướng dẫn các
bạn thực hiện, không tập trung ở một nhóm đối tượng nào mà phải có tính chất đại
trà, em nào cũng phải thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, đưa các em vào hoạt động,
tham gia Hội thi, các chương trình vận động tuyên truyền để các em nắm bắt, từ đó
tạo thành phong trào. Để thu hút đông đảo các em tham gia phong trào phải có tính
hấp dẫn, sự lôi cuốn, mới mẻ, yêu cầu đặt ra cho người phụ trách các Chi đội phải
có sáng tạo trong tổ chức, khen thưởng phong trào kịp thời.
Tất nhiên trong thực hiện sẽ xuất hiện những hạt nhân tích cực, từ những hạt
nhân tích cực lấy đó làm nòng cốt phong trào, làm hạt nhân, nêu gương sáng điển
hình để học tập trong toàn chi đội, Liên đội.
Các tập thể, cá nhân hưởng ứng tích cực cuộc vận động cần có khen thưởng,
động viên kịp thời vì đó là yếu tố tốt, thúc đẩy cho cho công tác thực hiện .
Để thực hiện nội dung cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua học tập tốt
5 điều Bác Hồ dạy”, hiệu quả – thực tế tôi đã thực hiện những biện pháp như sau:
* Giúp phụ trách – học sinh – Đội viên nhận thức sâu sắc, sự cần thiết của
việc thực hiện cuộc vận động :
– Lập kế hoạch hàng tuần, kế hoạch lồng ghép thực hiện nội dung 5 điều Bác
Hồ dạy: thực hiện nề nếp tác phong, nề nếp học tập tốt, thực hiện phong trào “Tiết
kiệm”, công tác Đội, phong trào vệ sinh, phát huy tinh thần đoàn kết trong từng
Chi đội, lớp, đoàn kết học sinh trong nhà trường
– Qua tuyên truyền giáo dục giúp các em hiểu sâu sắc về ý nghĩa, hoàn cảnh ra
đời, nội dung của 5 điều Bác Hồ dạy, bài nội dung tuyên truyền của chúng tôi đã
nêu bật một số vấn đề như sau:
+ Hoàn cảnh ra đời của 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng:
Nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Bác viết
thư gửi các cháu TNNĐ và cũng từ đó hàng năm Người đều viết thư cho thiếu nhi.
Trong thư Bác đều khuyên các cháu TNNĐ biết yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu
lao động, bảo vệ của công, mạnh dạn, hoạt bát Suốt 15 năm bác luôn suy nghĩ,
nghiên cứu, mỗi năm có bổ sung để cuối cùng hoàn chỉnh thành 5 điều, mỗi điều
có 6 tiếng .
Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 15/5/1961, 5 điều
Bác Hồ dạy TNNĐ ra đời:
+ Ý nghĩa của 5 điều Bác Hồ dạy: 5 điều Bác Hồ dạy là sự đúc kết kinh
nghiệm rèn luyện của bản thân Bác đúc kết kinh nghiệm động viên thiếu nhi của
Bác, cuộc đời của bác gắn liền với 5 điều Bác dạy chúng ta. 5 điều Bác Hồ dạy
được thể hiện rõ nét trong “Di chúc” của Người, đặt cơ sở bước đầu trong giáo dục
Điều 1: Yêu tổ quốc, yêu đồng bào.
Điều 2 : Học tập tốt, lao động tốt .
Điều 3 : Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt .
con người mới, là mục tiêu, cương lĩnh giáo dục thiếu niên nhi đồng Việt Nam thể
hiện tính toàn diện, cả đức dục, trí dục, thẩm mỹ, thể chất để xây dựng thế hệ có đủ
đức, đủ tài .
5 điều Bác dạy có ý nghĩa giáo dục cao nhưng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ được
sắp xếp trật tự, hợp lý, có giá trị trong công tác giáo dục TNNĐ .
+ Nội dung của 5 điều Bác Hồ dạy: Đây là nội dung rộng lớn, cần phân tích
kỹ từng điều để các em hiểu cái sâu sắc, cái ý nghĩa của từng điều Bác dạy, lý do
Bác đặt thứ tự cho từng điều, phân tích để em hiểu được từng điều và liên hệ với
nhiệm vụ của các em khi đang là học sinh trường tiểu học .
Bác là Người kỳ vọng nhất vào lớp thiếu nhi của đất nước, mọi tình yêu thương,
sự chăm sóc Bác đều dành cho thiếu nhi, vì thế trong các bài phát thanh tuyên
truyền, những bài viết về Bác cần làm nổi bật tình cảm của Bác dành cho thiếu nhi,
những thư gửi thiếu niên nhi đồng luôn thể hiện tình cảm và kỳ vọng của Bác với
thiếu nhi Việt Nam. Rất nhiều năm trôi qua, trên đất nước Việt nam yêu quý chúng
ta đã có bao đổi thay lớn lao, bao biến cố lịch sử trọng đại, nhưng lời dạy của Bác
vẫn sáng ngời giá trị giáo dục và khích lệ tuổi trẻ trên mọi miền Tổ quốc.
– Công tác tuyên truyền 5 điều Bác Hồ dạy là hoạt động chính trị, tư tưởng, đạo
đức giúp các em nâng cao nhận thức về lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã
hội, hiểu biết về truyền thống của Đảng, Đoàn, Đội. Từ đó xây dựng cho các em
tình cảm tốt đẹp, nâng cao tình yêu nước, tinh thần tự lập, tự cường, truyền thống
bất khuất kiên cường nhưng giàu lòng nhân ái vị tha của dân tộc. Qua giáo dục
truyền thống các em biết ơn các anh hùng liệt sỹ, biết ơn cha mẹ, thầy cô giáo, phát
triển lòng nhân ái, vị tha, tích cực tham gia đóng góp xây dựng cộng đồng .
*Sự hiểu biết của các em chưa được hướng dẫn cụ thể nên các em không hiểu
việc thực hiện từng điều. Nên tôi đã tiến hành thực hiện các biện pháp của mình,
trong giờ sinh hoạt lớp cuối tuần và nêu thời gian thực hiện của các điều, nhằm
giúp cho các em hiểu rõ nhiệm vụ của từng điều rất cụ thể . Các điều ấy cũng được
thể hiện trong việc học tập hằng ngày của các em. (Được thể hiện cụ thể từng điều
là)
*Điều 1: Yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Điều này được thể hiện trong hành động
hằng ngày của các em là gì?
-“Yêu tổ quốc” có nghĩa là: Có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của dân tộc,
của địa phương, hăng hái tham gia giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp đó.
Bằng việc lồng ghép vào phân môn lịch sử và địa lí thông qua bài dạy hằng tuần.
Việc học tốt môn học này chính là các em đã thể hiện được ý nhỏ nói trên.
-“Yêu đồng bào” Lòng yêu đồng bào được thể hiện trong cuộc sống hằng
ngày, là cách giao tiếp, cách cư xử với mọi người xung quanh, với gia đình với bạn
bè, thầy cô, sự tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống khi có người
gặp khó khăn hoạn nạn thì chúng ta phải biết giúp đỡ họ. “Yêu Tổ quốc, Yêu đồng
bào”, các em thiếu nhi học cách yêu thương, giúp đỡ mọi người và ra sức học tập,
tìm hiểu lịch sử dân tộc, lịch sử và truyền thống đấu tranh của dân tộc thông qua
các bài học từ phân môn lịch sử (lớp 4&5).
Quy định mỗi lớp học, của chi đội được nhà trường trang trí ảnh Bác, 5 điều
Bác dạy, và nhiều lời dạy của Bác dành cho thiếu nhi làm công tác tuyên truyền,
nhắc nhở. Giáo dục, bồi dưỡng cho thiếu nhi về truyền thống vẻ vang của Đảng,
của dân tộc, của Thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng, về truyền thống của Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh; tham gia tìm hiểu gìn giữ và phát
huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng ở địa phương; tổ chức cho thiếu
nhi t

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Một số biện pháp giúp học sinh hiểu và thực hiện tốt “5 điều bác hồ dạy thiếu niên nhi đồng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *