[block id=”bo-sung-1″]

Giáo dục Mầm non là giai đoạn đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân,
là bộ phận quan trọng trong sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ thành những con người
mới có ích. Một trong ba mục tiêu cải cách giáo dục của nước ta là: Làm tốt việc
chăm sóc giáo dục thế hệ trẻ ngay từ thời thơ ấu nhằm tạo ra cơ sở quan trọng của
con người Việt nam mới, người lao động làm chủ tập thể, phát triển toàn diện nhân
cách, giáo dục mầm non đã góp phần thực hiện mục tiêu trên. Ngày nay, chúng ta
không chỉ đào tạo những con người có tri thức, có khoa học, có tình yêu thiên
nhiên, yêu Tổ quốc, yêu lao động mà còn tạo nên những con người biết yêu nghệ
thuật, yêu cái đẹp, giàu mơ ước và sáng tạo. Những phẩm chất ấy của con người
phải được hình thành từ lứa tuổi mầm non, lứa tuổi hứa hẹn biết bao điều tốt đẹp
trong tương lai

de_tai_mot_so_bien_phap_giup_tre_24_36_thang_tuoi_phat_trien

Tải Đề tài Một số biện pháp giúp trẻ 24 – 36 tháng tuổi phát triển ngôn ngữ mới nhất

download1 google drive

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ TAM KỲ
TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
ĐỀ TÀI:
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ 24 – 36 THÁNG TUỔI
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Năm học 2014 – 2015
Họ và tên : Võ Thị Ngâu
Chức vụ : Tổ trưởng chuyên môn
Tổ : Nhà trẻ
1
1. Tên đề tài:
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ 24- 36 THÁNG TUỔI
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
2. Đặt vấn đề:
Giáo dục Mầm non là giai đoạn đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân,
là bộ phận quan trọng trong sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ thành những con người
mới có ích. Một trong ba mục tiêu cải cách giáo dục của nước ta là: Làm tốt việc
chăm sóc giáo dục thế hệ trẻ ngay từ thời thơ ấu nhằm tạo ra cơ sở quan trọng của
con người Việt nam mới, người lao động làm chủ tập thể, phát triển toàn diện nhân
cách, giáo dục mầm non đã góp phần thực hiện mục tiêu trên. Ngày nay, chúng ta
không chỉ đào tạo những con người có tri thức, có khoa học, có tình yêu thiên
nhiên, yêu Tổ quốc, yêu lao động mà còn tạo nên những con người biết yêu nghệ
thuật, yêu cái đẹp, giàu mơ ước và sáng tạo. Những phẩm chất ấy của con người
phải được hình thành từ lứa tuổi mầm non, lứa tuổi hứa hẹn biết bao điều tốt đẹp
trong tương lai.
Trong những năm gần đây bậc học Mầm non đang tiến hành đổi mới chương
trình giáo dục trẻ mầm non, trong đó đặc biệt coi trọng việc tổ chức các hoạt động
với sự phát triển của từng cá nhân trẻ, khuyến khích trẻ hoạt động một cách chủ
động tích cực, hồn nhiên, vui tươi. Đồng thời tạo điều kiện cho giáo viên phát huy
khả năng sáng tạo trong việc lựa chọn và tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục
trẻ một cách linh hoạt, thực hiện phương châm “ Học mà chơi- chơi mà học” đáp
ứng mục tiêu phát triển trẻ một cách toàn diện.
Trong quá trình phát triển toàn diện nhân cách, ngôn ngữ có vai trò là một
phương tiện hình thành và phát triển nhận thức của trẻ về thế giới xung quanh,
ngôn ngữ giúp trẻ tìm hiểu, khám phá và nhận thức về môi trường xung quanh,
thông qua cử chỉ và lời nói của người lớn trẻ làm quen với các sự vật hiện tượng có
trong môi trường xung quanh, trẻ hiểu những đặc điểm, tính chất, công dụng của
các sự vật cùng với từ tương ứng với nó.
Đăc biệt trẻ 24- 36 tháng tuổi, khả năng hiểu lời nói, vốn từ tăng nhanh, cấu
trúc từ hoàn thiện, chúng dễ dàng bắt chước các kết hợp âm, các câu ngắn, vốn từ
2
của trẻ phần lớn là những danh từ và động từ, các loại từ khác như: tính từ, đại từ,
trạng từ xuất hiện rất ít và được tăng dần theo độ tuổi của trẻ. Trẻ ở độ tuổi này
không chỉ hiểu nghĩa các từ biểu thị các sự vật, hành động cụ thể mà có thể hiểu
nghĩa các từ biểu thị tính chất màu sắc, thời gian và các mối quan hệ. Tuy nhiên
mức độ hiểu nghĩa của các từ này ở trẻ còn rất hạn chế và có nét đặc trưng riêng,
trẻ sử dụng các từ biểu thị thời gian chưa chính xác, trẻ nhận thức về công cụ ngữ
pháp và sử dụng nó còn rất hạn chế, chúng ta cần phải giúp trẻ phát triển mở rộng
các loại từ trong các từ, biết sử dụng nhiều loại câu, bằng con đường giao tiếp
thường xuyên, có hệ thống của trẻ với người lớn về những sự vật, sự việc trẻ được
nhìn thấy trong sinh hoạt hằng ngày. Chính vì vậy tôi chọn đề tài : “ Một số biện
pháp giúp trẻ 24- 36 tháng tuổi phát triển ngôn ngữ” làm đề tài nghiên cứu tại lớp
24-36 tháng tuổi trường Mầm non Sơn Ca.
3. Cơ sở lý luận:
Chương trình giáo dục Mầm non theo thông tư: 17/2009/TT-BGDĐT ngày
25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu: Mục tiêu của
giáo dục Mầm non là giúp trẻ em phát triển toàn diện trên 5 lĩnh vực: Phát triển thể
chất, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, phát triển thẫm mỹ, phát triển tình
cảm- xã hội. Hình thành yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp
một, hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm sinh lý, năng lực và
phẩm chất mang tính nền tảng, những kỹ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi,
khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học tập
ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời
Căn cứ công văn số: 632/PGDĐT-GDMN ngày 3 tháng 9 năm 2014 của
Phòng Gíao dục và Đào tạo Thành phố Tam Kỳ về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm
học 2014- 2015
Căn cứ Kế hoạch nhiệm vụ năm học: 2014- 2015 số 73 /KH-SC ngày 20
tháng 9 năm 2014 Trường Mầm non Sơn Ca
Năm thứ ba là giai đoạn quan trọng nhất trong sự phát triển ngôn ngữ của
trẻ. “ Trẻ lên ba cả nhà học nói”, điều này thật đúng. Do đặc điểm và nhu cầu giao
tiếp mà giai đoạn ba tuổi, lời nói của trẻ phát triển với tốc độ mạnh mẽ nhất. Chính
3
yếu tố này đòi hỏi người lớn phải hướng trẻ vào thế giới xung quanh, phát triển ở
trẻ năng lực quan sát, nhận biết các đồ vật, hiện tượng khác nhau, đồng thời cho trẻ
làm quen với hoạt động của người lớn. Có như vậy mới phát triển được mặt hiểu ý
nghĩa của lời nói, khả năng phát âm, các chức năng giao tiếp và điều quan trọng
nhất là ở chỗ làm sao cho trẻ không những nắm vững từ mà còn học sử dụng chúng
theo ý mình. Điều này không tự đến, nhu cầu sử dụng ngữ liệu vào giao tiếp cần
phải được giáo dục, quan hệ của người lớn đối với trẻ có ý nghĩa rất quan trọng
đối với sự phát triển kịp thời lời nói cho trẻ, thái độ quan tâm, thận trọng, hết mình
của cô giáo tạo ra sự phát triển những tình cảm tích cực và những phản ứng khác
nhau, thiếu những thứ đó không thể tạo ra được mối quan hệ chặt chẽ và phát triển
ngôn ngữ cho trẻ. Những tác động sư phạm phải được tiến hành thường xuyên và
hướng vào tất cả các mặt phát triển thần kinh- tâm lý của trẻ, chỉ có sự phát triển
toàn diện như vậy ở trẻ mới hình thành được ngôn ngữ
4. Cơ sở thực tiễn:
Đầu năm học 2014-2015, tôi được phân công chủ nhiệm lớp nhà trẻ (24-36
tháng tuổi) cùng với cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Hiền và cô giáo Đặng Thị My Na với
sỉ số là 36 cháu. Trong lớp có nhiều cháu chậm nói, chưa nói rõ được các từ đơn
giản như: Dạ, ba, mẹ, cô, cho. Mỗi khi đến lớp và khi ra về các cháu này chỉ
vòng hai tay lại và cúi đầu xuống, ậm ự trong miệng chứ không nói rõ được từ nào,
một số cháu nói được thì nói chưa rõ lời, chưa đủ ý. Do vậy tôi thăm dò với phụ
huynh về tình hình của các cháu. Qua trao đổi tôi được biết: Nhiều gia đình cán bộ
công chức, họ gửi con cho các nhóm trẻ tư thục, ít có thời gian chơi đùa, trò
chuyện với con cái; hay có những gia đình buôn bán, họ giao con cho người giúp
việc, cũng có gia đình giao con cho bà nội bà ngoại chăm sóc, ở những trẻ này
được nội ngoại cưng chiều, luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của trẻ nên trẻ lười
nói dẫn đến chậm nói. Hầu hết các trẻ nêu trên đều do phụ huynh dành thời gian
cho con ở độ tuổi này rất ít, trẻ hạn chế trong giao lưu với những người thân, cơ
hội thỏa mãn nhu cầu, tự bộc lộ ý muốn của mình và khi được nói, được thể hiện ý
mình đôi lúc trẻ phát âm chưa rõ cũng chưa được sửa sai.
4
a) Thuận lợi:
– Lớp được chia theo đúng độ tuổi qui định
– Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu nhà trường
– Đồ dùng phục vụ cho việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ phong phú
– Giáo viên nắm vững phương pháp giảng dạy bộ môn, được bồi dưỡng thường
xuyên và tham gia học tập tại các lớp chuyên đề do Sở, Phòng tổ chức
– Trình độ của giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn
b) Khó khăn:
– Lần đầu tiên đến lớp nên trẻ còn khóc nhiều
– Trí nhớ của trẻ còn hạn chế, trẻ chưa biết khối lượng các âm tiếp thu cũng như
trật tự các từ khi nhắc lại câu của người lớn, nên trẻ bỏ bớt từ, bỏ bớt âm khi nói.
– Đa số phụ huynh đều bận công việc nên ít có thời gian trò chuyện với trẻ
– Trẻ được đáp ứng đầy đủ về nhu cầu trẻ cần mà không cần phải dùng lời để
yêu cầu hoặc xin, nên trẻ chậm nói
Điều trăn trở nhất đối với tôi lúc này là làm sao để cho những cháu chậm nói,
phát âm chưa rõ lời: nói được những từ đơn giản như các bạn cùng độ tuổi, đồng
thời phát triển được khả năng phát âm, hiểu ý nghĩa lời nói, khả năng khái quát và
chức năng giao tiếp ngôn ngữ được chuẩn mực ở các trẻ khác.
Tôi tiến hành khảo sát trẻ trong lớp, kết quả như sau:
Đạt Chưa đạt
Tiêu chí Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ
Khả năng nghe, hiểu ngôn ngữ và
phát âm
16/36 44,4% 20/36 55,6%
Vốn từ 12/36 33,3% 24/36 66,7%
Khả năng nói đúng ngữ pháp 12/36 33,3% 24/36 66,7%
Khả năng giao tiếp 10/36 27,7% 26/36 72,3%
5. Nội dung nghiên cứu:
Biện pháp 1: Chú ý đến cháu chậm nói, phát âm chưa rõ lời
5
Trong lớp có nhiều cháu chậm nói, phát âm chưa rõ lời, tôi chú ý đến những
cháu này trong tất cả các hoạt động hằng ngày ở lớp như cháu: Nhật Minh, Như
Gấm, Viết Phúc Vào những giờ hoạt động góc, tôi chia những cháu này chơi
cùng nhóm với các bạn phát âm rõ lời, tôi chỉ việc theo dõi, giúp đỡ khi có tình
huống xảy ra.Vì thế những cháu này rất an tâm khi chơi cùng các bạn, cháu chơi
đến lúc gần hết giờ, tôi gọi: “Các con ơi! Giờ chơi sắp hết rồi”, thế là những cháu
phát âm rõ lời “Dạ” một cách to rõ, còn những cháu chậm nói, phát âm chưa rõ lời
thì cũng ngẩng ngay đầu lên nhìn tôi và “ạ”.Tôi nghĩ ngay đến từ “dạ” và bắt đầu
tập cho những cháu này “dạ” theo tôi. Tôi gọi “Nhật Minh ơi!” rồi tập cho cháu
“dạ” nhiều lần, tôi gọi “Như Gấm ơi!” rồi tập cho cháu “dạ” nhiều lần…. Sau đó tôi
gọi “Các cháu ơi!” thì những cháu này cùng “dạ”, cháu nào phát âm đúng thì được
cô khen. Cứ thế, tôi tập cho các cháu trong bất cứ tình huống nào thuận lợi nhất
trong mỗi ngày ở lớp. ( hình ảnh 1)
Ví dụ: Vào giờ ăn tôi gọi cháu lại chỗ tôi để tôi cho cháu ăn, tôi gọi: “Phúc ơi”
rồi tập cháu nói “dạ”, hoặc giờ vệ sinh tôi cũng gọi “Như Gấm ơi!” lại đây cô lau
mặt cho và tập cháu nói “dạ”.
Cùng với hai cô giáo trong lớp, chúng tôi kiên trì trong suốt một tuần lễ, thế
là các cháu đã phát âm được từ “dạ”. Bây giờ không sử dụng theo tình huống nữa,
tôi bắt đầu tập cho cháu bắt chước những âm thanh đơn giản(các nguyên âm đơn:
a, o, ô, ơ..; các phụ âm môi-môi: b, m, p..; phụ âm môi-răng: ph,v…)
Dựa vào sự bắt chước của trẻ mà tôi cho chúng phát âm các các âm vị với
những kết hợp khác nhau
Ví dụ: Bà bế bé, bé bế búp bê, bé bồng búp bê ( âm vị: b)
Mẹ thơm bé nhé ! (âm vị: e )
Con cào cào có cái cánh xanh xanh (âm vị: c)
Cứ như vậy, tôi lặp đi lặp lại những âm vị đơn giản đó để các cháu luyện
tập, tôi trao đổi với phụ huynh để luyện các cháu lúc ở nhà. Khi các cháu đã phát
âm được những âm thanh đơn giản, tôi tiếp tục tập cho các cháu phát âm những âm
khó dần. Đặc biệt chú ý đến các âm mà trẻ phát âm không chính xác hoặc hoàn
6
toàn không phát âm (các nguyên âm đôi: ie, uô, ươ ; vần có âm đệm u; các phụ âm:
s, x, kh…)
Ví dụ: Bé hông (không) thích ăn cả (quả) chối ( chuối)
Các mẫu phát âm luôn đặt trong hoạt động ngôn ngữ giao tiếp, có những mẫu mô
phỏng âm thanh khác nhau để trẻ luyện phát âm. Chẳng hạn ở góc chơi học tập, trò
chơi “Gọi hình”. Mỗi cháu một bộ tranh lôtô “Phương tiện giao thông đường bộ”,
một cháu phát âm rõ chọn một phương tiện giao thông đưa lên và gọi to “xe máy”,
sau đó tất cả cùng cầm tranh “xe máy” đưa lên và gọi to “ xe máy” rồi xếp tranh
“xe máy” ra tấm bìa, tiếp tục trẻ khác cầm tranh “ xe đạp” đưa lên , các bạn còn lại
tìm tranh “ xe đạp” đưa lên và gọi từ “ xe đạp” rồi xếp xuống tấm bìa. Trò chơi cứ
tiếp tục, các cháu phát âm được các từ: ô tô, xe đạp, ô tô tải, ô tô khách, tàu hỏa, xe
xích lô…, cũng với cách chơi này các cháu được chơi ở các chủ đề khác như: cây
và những bông hoa đẹp, những con vật đáng yêu, tết và mùa xuân trong năm học (
hình ảnh 2)
Dần dần, tôi tập cho những cháu, chậm nói, phát âm chưa rõ lời này nói
những câu dài hơn trong các trò chơi khác.
Ví dụ: trong trò chơi phân vai: “Tập làm bác tài xế”. Tôi cho một cháu phát
âm rõ lời đóng vai: Bác tài xế, một cháu phát âm rõ lời đóng vai: Nguời phụ xe,
các cháu chậm nói, phát âm chưa rõ lời đóng vai hành khách. Bác tài xế hai tay
giả cầm vô lăng chạy quanh lớp, miệng kêu “pim, pim”, người phụ xe ôm eo bác
tài chạy sau, đến chỗ hành khách thì bác tài phanh lại, miệng kêu: “kít”, người phụ
xe bước xuống hỏi: “Các bạn có đi xe buýt không?”
Tôi tập cho những cháu chậm nói, phát âm chưa rõ trả lời: “cho tôi đi xe
buýt với”.
Tôi tập từng cháu phát âm, cháu nào nói được theo cô thì lần lượt lên xe, thế
là tất cả các cháu đều cố gắng nói theo cô, và bước lên xe ôm eo bạn. Xe chạy tất
cả các cháu cùng kêu “pim, pim”. Bằng nhiều hình thức tôi luôn tạo cơ hội cho
những cháu chậm nói, phát âm chưa rõ lời được nói nhiều.
Biện pháp 2: Phát triển ngôn ngữ cho trẻ qua hoạt động học
2.1. Thông qua hoạt động “ Nhận biết tập nói”
7
Ở hoạt động nhận biết tập nói, trẻ được quan sát hình ảnh mà cô giáo cung
cấp. Đối tượng này đã được cô giáo chuẩn bị trước, sắp xếp chúng từ đơn giản đến
phức tạp dần, khi quan sát cô gợi mở để trẻ nói được điều trẻ đang quan sát, trong
khi trẻ trả lời cô hướng dẫn trẻ nói đúng từ, đủ câu, không nói lắp.
Ví dụ: Ở đề tài: “Nhận biết con mèo”
Mục đích yêu cầu cần đạt được ở đề tài này là:
– Rèn khả năng phát âm, phát triển lời nói cho trẻ.
– Trẻ biết và gọi được tên con mèo
– Biết được một số bộ phận của con mèo: Đầu, mình, chân, đuôi.
– Biết và giả được tiếng kêu của con mèo
– Biết được lợi ích của con mèo
– Giáo dục trẻ yêu thương chăm sóc các con vật nuôi trong gia đình
Đồ dùng dạy học cho đề tài này là: hình ảnh về con mèo, ghi hình các vận
động: đi, chạy, nhảy, leo trèo, bắt chuột của con mèo để trẻ được quan sát cùng với
từng vận động là kèm theo từ để trẻ hiểu và biết cách sử dụng chúng sau này. Ví dụ
“Mèo đang chạy” trẻ vừa quan sát vừa phát âm được từ “chạy”. Tôi cho những trẻ
phát âm rõ lời phát âm trước sau đó tập cho những trẻ phát âm chưa rõ, những cháu
chậm nói được phát âm nhiều lần, luân phiên nhau.
Ở hoạt động Nhận biết tập nói, trẻ được phát âm nhiều, được nói nhiều và
cũng dễ bộc lộ ý tưởng của mình muốn nói, cũng chính trong hoạt động này cô
giáo phát hiện ra những cháu phát âm chuẩn, những cháu phát âm chưa chuẩn để
sửa sai kịp thời.
2.2.Thông qua hoạt động làm quen văn học
Những bài đồng dao, ca dao rất gần gũi, quen thuộc với trẻ, những động tác
kết hợp với lời thơ( lời ca) trẻ vừa đọc, vừa vận động sẽ là cơ hội để bộ máy phát
âm được làm việc
Ví dụ: Bài “Kéo cưa lừa xẻ”
Kéo cưa lừa xẻ
Ông thợ nào khỏe
Thì ăn cơm vua
8
Ông thợ nào thua
Về bú tí mẹ
Hai trẻ ngồi đối mặt nhau, chạm chân vào nhau, nắm tay nhau vừa đọc, vừa
làm động tác kéo cưa, kéo qua kéo lại. Trẻ rất thích thú trẻ đang học mà như đang
chơi vậy.
Hoặc bài “Dung dăng dung dẻ”
Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Đến cổng nhà trời
Lạy cậu lạy mợ
Cho cháu về quê
Cho dê đi học
Cho cóc ở nhà
Cho gà bới bếp
Ù à ù ụp
Ngồi thụp xuống đây
Trẻ nắm tay nhau vừa đi vừa dung dăng theo nhịp đọc của bài đồng dao, đến
câu cuối “Ngồi thụp xuống đây” thì tất cả trẻ ngồi xuống đất. Khi trẻ chơi cô chú ý
sửa sai phát âm cho trẻ. ( hình ảnh 3)
Bên cạnh hoạt động làm quen các bài thơ, đồng dao, ca dao, giờ kể chuyện là
hoạt động thu hút trẻ vào nội dung câu chuyện, với đồ dùng sinh động, tranh
truyện, rối tay, đặc biệt là một số hình ảnh động của các nhân vật trong giáo án
điện tử cùng với lời kể diễn cảm của cô giáo đã gây hứng thú cho trẻ ngay từ đầu
tiết học.Ví dụ: Câu chuyện: Cây táo
Tôi chuẩn bị:
– Rối tay các nhân vật: Ông, bé, gà trống, bướm, mặt trời, cây táo.
– Mũ các nhân vật trên để trẻ tham gia diễn kịch
– Giáo án điện tử
Tôi tiến hành như sau:
Tôi kể chuyện lần một, cho trẻ xem qua màn hình.
9
Mưa phùn bay, hoa đào nở, ông trồng cây táo xuống đất, bé tưới nước cho cây,
ông mặt trời sưởi ấm cho cây.
Gà trống đi qua gọi to: Cây ơi, cây lớn mau!”. Thế là những chiếc lá non bật ra.
Bạn bươm bướm bay đến cũng gọi to: “Cây ơi, cây lớn mau!”. Thế là cây ra
đầy hoa.
Một hôm, có ông, bé, gà trống cùng gọi: “ Cây ơi, cây lớn mau!”. Thế là cây ra
quả, quả chín đầy cành.
Bé vui sướng chìa áo ra, những quả táo chín thơm ngon rơi vào lòng bé.
– Tôi kể lần 2(kết hợp diễn rối)
– Kể lần 3(kể trích dẫn) trẻ xem màn hình
Như vậy, qua các lần kể chuyện cháu đã hiểu được nội dung câu chuyện
Tôi đàm thoại:
Trong quá trình đàm thoại, tôi tập cho trẻ trả lời trọn câu, đủ ý, không nói câu
què, câu cụt.
Ví dụ: Tôi đặt câu hỏi: Cô vừa kể câu chuyện gì?
Tập cho trẻ trả lời: Thưa cô, cô vừa kể chuyện : Cây táo”
Trong câu chuyện Cây táo có những ai?
Ai đã trồng cây táo xuống đất?
Bé làm gì cho cây?……
Tất cả các câu hỏi đều tập cho trẻ trả lời trọn câu, đủ ý và cho nhiều trẻ được
trả lời. Sau đó tập cho trẻ kể lại từng đoạn truyện theo tranh. Ở đây cô giáo gợi ý
để trẻ nhớ và kể theo ngôn ngữ diễn đạt của từng trẻ. Như vậy khả năng hiểu ý
nghĩa lời nói, nắm vững từ và sử dụng chúng theo theo ý mình được hình thành.
Cuối cùng trẻ tái hiện lại câu chuyện dưới hình thức đóng kịch, tôi cho trẻ tự phân
vai, chọn mũ nhân vật đội vào đầu. Cô giáo là người dẫn chuyện, ở những đoạn đối
thoại, tôi cho trẻ tự đối thoại với nhau theo lời thoại của các nhân vật trong
truyện(có thể trẻ nói không đúng nguyên văn lời thoại trong câu chuyện) qua ngôn
ngữ diễn đạt, khi trẻ đã biết đối thoại theo nội dung câu chuyện điều đó chứng tỏ
trẻ đã biết ghi nhớ cốt truyện và biết sử dụng ngôn ngữ nói, là phương tiện lĩnh hội
kinh nghiệm tiếp thu kiến thức, biết sử dụng nhiều từ mới thể hiện sự tương ứng
10
với nội dung câu chuyện. Đây cũng là cơ hội để ngôn ngữ giao tiếp được phát triển
( hình ảnh 4)
2.3.Qua hoạt động âm nhạc
Ở hoạt động âm nhạc trẻ được tiếp xúc với nhiều loại nhạc cụ như: xắc xô,
trống, phách tre, sáo… và các vật dụng: mũ múa, khăn voan, quạt giấy… , trẻ được
học những giai điệu vui tươi kết hợp với các hình thức hoạt động (vận động theo
nhạc một cách nhịp nhàng, vận động minh hoa theo lời ca). Để làm được như vậy
là nhờ sự hiểu biết, nhận thức, vốn từ, kỹ năng, đặc biệt là sự giao tiếp bằng ngôn
ngữ của trẻ được tích lũy và lĩnh hội, phát triển tính nghệ thuật, giúp trẻ yêu âm
nhạc
Qua những giờ học hát, vận động theo nhạc, trẻ biết sử dụng những hình ảnh
đẹp của bài hát
Ví dụ: Hát và vận động bài “Khám tay”, trẻ biết sử dụng động tác minh hoạ
đơn giản như sau:
Nào đưa bàn tay trực nhật khám ngay ( trẻ cuộn 2 bàn tay và lật ngữa tay đưa
ra trước)
Tay ai xinh xinh trắng tinh thì xếp hàng ( trẻ đưa tay xếp hàng)
Còn tay ai bẩn thì tìm nước rửa đi ngay (trẻ làm động tác rửa tay)
Từ những lời ca, qua động tác mô phỏng giúp trẻ hiểu nghĩa của từ một cách tự
nhiên.
Biện pháp 3: Phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua hoạt động góc:
Hoạt động vui chơi chiếm thời gian nhiều nhất trong thời gian trẻ ở nhà trẻ, là
thời gian trẻ được chơi thỏa mái nhất. Giờ chơi có tác dụng rất lớn trong việc phát
triển vốn từ, đặc biệt là tích cực hóa vốn từ cho trẻ, trong quá trình chơi trẻ có điều
kiện học và sử dụng các loại từ khác nhau. Để phát triển giao tiếp ngôn ngữ, việc
tổ chức trẻ chơi cùng nhau có ý nghĩa rất quan trọng, tôi dạy trẻ dần dần, không áp
đặt: bắt đầu quan sát bạn chơi, sau đó từ từ đưa trẻ tham gia vào đó, từ đó xuất hiện
khả năng chuyển trò chơi từ độc lập sang hợp tác cùng nhau, tự trẻ lôi kéo nhau
vào việc mở rộng quá trình chơi. “ chúng mình sẽ xây công viên”, “ bạn xây cổng,
mình xây tường rào” ,giúp đỡ những bạn còn lúng túng “ bạn cần phải xây như thế
11
này” đánh giá hoạt động của bạn và của mình “bạn xây sai rồi, mình biết xây đây
này”, ngăn chặn thực hiện một hành động “ đừng làm ngã, đừng đụng vào đây”.
Dần dần trẻ học được không chỉ yêu cầu hay giúp đỡ mà còn liên kết các hành
động của mình với hành động của trẻ khác, lôi cuốn chú ý của chúng vào một cái
gì đó, thú vị, đặc biệt, thỏa thuận nhau cùng chơi, nhờ bạn giúp đỡ hay giúp đỡ bạn
đều tự bộc phát trong khi chơi. Điều quan trọng là lời nói của trẻ trong khi thực
hiện chức năng giao tiếp ở mức độ nào đó bắt đầu thực hiện chức năng điều chỉnh
hành vi.( hình ảnh 5)
Tro

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Một số biện pháp giúp trẻ 24 – 36 tháng tuổi phát triển ngôn ngữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *