[block id=”bo-sung-1″]

Sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh
đạo, nền kinh tế cũng như mọi mặt đời sống xã hội của đất nước không ngừng phát
triển. Trong xu thế đó, ngành xây dựng đã có bước phát triển vượt bậc, công tác xây
dựng cơ bản được triển khai ngày càng nhiều. Hiện nay, bình quân hàng năm cả
nước có trên 6.000 dự án đầu tư xây dựng cơ bản đang triển khai. Hầu hết các công
trình, hạng mục công trình được đưa vào sử dụng trong thời gian qua đều đáp ứng
yêu cầu về chất lượng, phát huy đầy đủ công năng sử dụng theo thiết kế, bảo đảm
an toàn trong vận hành và phát huy tốt hiệu quả đầu tư. Trong công tác quản lý chất
lượng công trình xây dựng, vấn đề bất cập trước đây là sự thiếu hệ thống và thiếu
đồng bộ của các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động xây dựng; trách
nhiệm quản lý chất lượng công trình chưa được phân định rõ ràng giữa các chủ thể
tham gia xây dựng công trình và cơ quan quản lý nhà nước; điều kiện năng lực của
các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng cũng chưa được quy định cụ thể. Tất cả
các vấn đề nêu trên đã được khắc phục thông qua Luật xây dựng và các văn bản quy
phạm pháp luật hướng dẫn Luật xây dựng. Từ việc phân định rõ trách nhiệm nêu
trên, ý thức của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng đối với chất lượng công
trình ngày một nâng cao. Đối với chủ đầu tư, đó là ý thức trách nhiệm về tổ chức
quản lý chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư. Đối với các nhà thầu, đó là chất
lượng, uy tín, thương hiệu và sức cạnh tranh

de_tai_mot_so_giai_phap_hoan_thien_cong_tac_quan_ly_chat_luong

 

pdf89 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 1023 | Lượt tải: 34download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng công trình của Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Bắc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và biết ơn sâu sắc tới cô
PGS.TS. Đặng Tùng Hoa và Thầy giáo TS. Nguyễn Thế Hòa, người đã tận
tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Sự giúp đỡ tận tình,
những lời khuyên bổ ích và những đóng góp của Thầy, Cô đối với bản luận
văn là động lực giúp tôi hoàn thành đề tài của mình.
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các Thầy cô trong Khoa Kinh tế
và Quản lý – Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội đã nhiệt tình giúp đỡ tác giả
hoàn thành luận văn này.
Và cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ
công nhân viên trong Công ty cổ phần Đầu tư Tây Bắc đã cung cấp thông tin,
tài liệu để tác giả có thể hoàn thành luận văn.
Hà Nội, ngày tháng năm 2013
Tác giả
Phạm Tấn Tài
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan bản luận văn là công trình nghiên cứu khoa học độc
lập của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung
thực, có nguồn gốc rõ ràng, và chưa từng được ai công bố trong các công
trình khoa học nào trước đó.
Hà Nội, ngày tháng năm 2013
Tác giả
Phạm Tấn Tài
DANH MỤC HÌNH VẼ
STT Nội dung Trang
Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Bắc 29
Hình 2.2
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty giai
đoạn 2010-2012
34
Hình 2.3 Cơ cấu lợi nhuận của công ty năm 2010 35
Hình 2.4 Cơ cấu lợi nhuận của công ty năm 2011 35
Hình 2.5 Cơ cấu lợi nhuận của công ty năm 2012 35
Hình 3.1 Quy trình lập, thẩm định và phê duyệt DA ĐT 62
DANH MỤC BẢNG
STT Nội dung Trang
Bảng 2.1
Một số công trình DA đầu tư xây dựng của Công ty giai
đoạn 2005-2012
37
Bảng 2.2
Chất lượng một số dự án mà khâu chuẩn bị đầu tư chưa
được quan tâm thoả đáng
42
Bảng 2.3
Tiến độ GPMB một số dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư
Tây Bắc giai đoạn 2005-2012
44
Bảng 2.4
Giá trị tổng mức đầu tư, tổng dự toán của một số dự án do
tư vấn lập và sau khi đã qua thẩm định.
47
Bảng 2.5
Hình thức lựa chọn các đơn vị thiết kế một số dự án trọng
điểm của Công ty
48
Bảng 2.6 Giá trị trúng thầu một số dự án so với giá gói thầu 50
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
STT Từ viết tắt Tên đầy đủ
1 CĐT Chủ đầu tư
2 DAĐT Dự án đầu tư
3 DAĐTXD Dự án đầu tư xây dựng
4 ĐTXD Đầu tư xây dựng
5 KSTK Khảo sát thiết kế
6 QLDA Quản lý dự án
7 SXCN Sản xuất công nghiệp
8 SXKD Sản xuất kinh doanh
9 TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam
10 TKKT-DT Thiết kế kỹ thuật- dự toán
11 TKKT-TDT Thiết kế kỹ thuật- Tổng dự toán
12 TVGS Tư vấn giám sát
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ QUẢN
LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH. ………………… 1
1.1. KHÁI QUÁT VỀ DAĐTXD VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU
TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ……………………………………………………………………. 1
1.1.1. Dự án đầu tư xây dựng ………………………………………………………………………….. 1
1.1.1.1. Khái niệm dự án đầu tư xây dựng công trình …………………………………………. 1
1.1.1.2. Đặc điểm của các dự án đầu tư xây dựng công trình ………………………………. 1
1.1.2. Quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng công trình ………………………………. 2
1.1.2.1. Khái niệm quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng …………………………….. 2
1.1.2.2. Các nguyên tắc quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng công trình ………. 3
1.1.3. Vai trò của công tác quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng công trình … 11
1.2. NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ………………………………………………………………………… 14
1.2.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư ……………………………………………………………………. 14
1.2.2. Giai đoạn thực hiện đầu tư …………………………………………………………………… 15
1.2.3. Giai đoạn hoàn thành bàn giao ……………………………………………………………… 16
1.3. QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH ……………………………………………………………………………………………. 17
1.4. VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT
LƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ……………………………….. 21
1.4.1. Vai trò của chủ đầu tư …………………………………………………………………………. 21
1.4.2. Vai trò của đơn vị tư vấn, giám sát ……………………………………………………….. 21
1.4.3. Vai trò của đơn vị thi công …………………………………………………………………… 22
1.4.4.Vai trò của đơn vị khảo sát xây dựng……………………………………………………… 23
1.4.5. Vai trò của đơn vị giám sát thi công xây lắp…………………………………………… 24
1.5. KẾT LUẬN CHƯƠNG I ……………………………………………………………………….. 25
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂY
BẮC …………………………………………………………………………………………………………… 26
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂY BẮC ………………… 26
2.1.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Bắc ……………………. 26
2.1.1.1. Lịch sử hình thành của công ty ………………………………………………………….. 26
2. 1.1.2.Chức năng và nhiệm vụ của Công ty ………………………………………………….. 27
2.1.1.3. Sơ đồ tổ chức của Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Bắc ……………………………. 28
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Lãnh đạo, các Ban chức năng của
Công ty trong công tác quản lý đầu tư xây dựng ……………………………………………… 29
2.1.2.1. Lãnh đạo Công ty …………………………………………………………………………….. 29
2.1.2.2. Các phòng, ban trong Công ty …………………………………………………………… 31
2.1.3. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua ……………….. 31
2.1.4. Tình hình đầu tư xây dựng của Công ty trong thời gian qua …………………….. 36
2.2. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA ………………………….. 38
2.2.1. Hệ thống văn bản pháp quy về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình … 38
2.2.2. Tình hình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựn công trình của công ty
trong thời gian qua ………………………………………………………………………………………. 41
2.2.2.1. Tình hình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng trong giai đoạn chuẩn
bị đầu tư ……………………………………………………………………………………………………… 41
2.2.2.2. Tình hình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng trong giai đoạn thực
hiện đầu tư ………………………………………………………………………………………………….. 43
2.2.2.3. Tình hình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng trong giai đoạn kết
thúc đầu tư ………………………………………………………………………………………………….. 51
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC DỰ
ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CỦA CÔNG TY ………………………….. 54
2.3.1. Các kết quả đạt được …………………………………………………………………………… 54
2.3.2. Những mặt tồn tại và nguyên nhân ……………………………………………………….. 54
2.3.2.1. Những mặt tồn tại …………………………………………………………………………….. 54
2.3.2.2. Những nguyên nhân …………………………………………………………………………. 55
2.4. KẾT LUẬN CHƯƠNG II ………………………………………………………………………. 55
Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TƯ TÂY BẮC …………………………………………………………………………………………….. 57
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2013-2018 ….. 57
3.1.1. Mục tiêu phát triển của công ty …………………………………………………………….. 57
3.1.2. Phương hướng phát triển của công ty ……………………………………………………. 59
3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CỦA CÔNG TY ………………………………… 60
3.2.1. Giải pháp về công tác thẩm tra, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư….. 61
3.2.2. Giải pháp về công tác đấu thầu …………………………………………………………….. 64
3.2.3. Giải pháp về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng …………………………… 67
3.2.4. Giải pháp về công tác giám sát thi công và thi công xây lắp …………………….. 70
3.2.5. Giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư
xây dựng cho cán bộ công ty …………………………………………………………………………. 71
3.2.6. Giải pháp khác ……………………………………………………………………………………. 72
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ……….72
TÀI LIỆU THAM KHẢO.76
PHỤ LỤC
MỞ ĐẦU
I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh
đạo, nền kinh tế cũng như mọi mặt đời sống xã hội của đất nước không ngừng phát
triển. Trong xu thế đó, ngành xây dựng đã có bước phát triển vượt bậc, công tác xây
dựng cơ bản được triển khai ngày càng nhiều. Hiện nay, bình quân hàng năm cả
nước có trên 6.000 dự án đầu tư xây dựng cơ bản đang triển khai. Hầu hết các công
trình, hạng mục công trình được đưa vào sử dụng trong thời gian qua đều đáp ứng
yêu cầu về chất lượng, phát huy đầy đủ công năng sử dụng theo thiết kế, bảo đảm
an toàn trong vận hành và phát huy tốt hiệu quả đầu tư. Trong công tác quản lý chất
lượng công trình xây dựng, vấn đề bất cập trước đây là sự thiếu hệ thống và thiếu
đồng bộ của các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động xây dựng; trách
nhiệm quản lý chất lượng công trình chưa được phân định rõ ràng giữa các chủ thể
tham gia xây dựng công trình và cơ quan quản lý nhà nước; điều kiện năng lực của
các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng cũng chưa được quy định cụ thể. Tất cả
các vấn đề nêu trên đã được khắc phục thông qua Luật xây dựng và các văn bản quy
phạm pháp luật hướng dẫn Luật xây dựng. Từ việc phân định rõ trách nhiệm nêu
trên, ý thức của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng đối với chất lượng công
trình ngày một nâng cao. Đối với chủ đầu tư, đó là ý thức trách nhiệm về tổ chức
quản lý chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư. Đối với các nhà thầu, đó là chất
lượng, uy tín, thương hiệu và sức cạnh tranh.
Bên cạnh những ưu điểm, vẫn còn một số tồn tại, bất cập về chất lượng công
trình, như các sự cố, hư hỏng công trình cũng như những khoảng trống về pháp luật;
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Theo thống kê hằng năm, sự cố xảy ra nhiều ở các
công trình quy mô nhỏ, nhà ở riêng lẻ và trong giai đoạn thi công xây dựng.
Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Bắc hiện đang đầu tư các dự án khu đô thị mới,
khu du lịch, khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn miền Bắc với các dự án quy
mô lớn hàng ngàn tỷ đồng.
Với khối lượng đầu tư lớn như vậy, một vấn đề đặt ra là phải làm thế nào để
công tác quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng đạt kết quả tốt hơn và hiệu quả cao
hơn. Để đạt được hiệu quả thì công tác QLDA phải được thực hiện thường xuyên,
liên tục trong mỗi bước, mỗi khâu trong quá trình đầu tư như từ khâu lên kế hoạch
đầu tư, lập dự án đầu tư đến khâu khảo sát lựa chọn địa điểm, chọn quy mô, kết cấu,
các giải pháp công nghệ, các biện pháp thi công phù hợp đến lập chi phí của từng
dự án và cả khâu tổ chức thực hiện dự án.
Từ những vấn đề trên, để góp phần đem lại hiệu quả hơn trong công tác
QLDA đòi hỏi Công ty phải tiến hành phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp
hoàn thiện hơn trong trong công tác quản lý các dự án đầu tư, từ đó tìm được hướng
đi thích hợp. Với tính cấp thiết đó, đề tài “Một số giải pháp hoàn thiện công tác
quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng công trình của Công ty Cổ phần Đầu
tư Tây Bắc” được tác giả lựa chọn nhằm nâng cao chất lượng cho các công trình
xây dựng của Công ty, từ đó nâng cao hiệu quả xây dựng cho các dự án của công ty
trong thời gian tới.
II. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI
Trên cơ sở nghiên cứu những lý luận cơ bản về công tác QLDA đầu tư xây
dựng công trình, phân tích thực trạng công tác QLDA tại Công ty Cổ phần Đầu tư
Tây Bắc, luận văn đề xuất một số giải pháp góp phần vào việc hoàn thiện công tác
quản lý chất lượng các dự án đầu tư của Công ty trong thời gian tới.
III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
a. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác công tác quản lý chất lượng và
các nhân tố ảnh hưởng đến công tác này tại Công ty từ khâu chuẩn bị đầu tư, thực
hiện đầu tư và kết thúc đầu tư.
b. Phạm vi nghiên cứu
– Về nội dung: Chất lượng và các nhân tố ảnh đến công tác quản lý chất
lượng các dự án ĐTXD.
– Về không gian: Tập trung nghiên cứu các dự án của Công ty
– Về thời gian: Trong thời gian từ năm 2005 – 2013.
IV. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
a. Nội dung nghiên cứu
Để đạt được mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Nội dung nghiên cứu của đề tài
gồm các nội dung chính như sau:
 Cơ sở lý luận về quản lý chất lượng DAĐTXD công trình
 Phân tích thực trạng về công tác quản lý chất lượng DAĐTXD công trình tại
Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Bắc
 Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng DAĐTXD công trình
tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Bắc
b. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện nội dung, nhiệm vụ của đề tài, tác giả luận văn sử dụng các
phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau
*Phương pháp thu thập thông tin
Thông tin được thu thập chủ yếu qua các tài liệu, số liệu của Công ty Cổ
phần Đầu tư Tây Bắc giai đoạn 2005-2013 và các phương tiện khác như tạp chí, đài
báo, Internet nhằm thu thập số liệu phục vụ cho việc phân tích và đánh giá thực
trạng quản lý chất lượng DAĐTXD công trình tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Bắc
giai đoạn 2005-2013.
* Phương pháp thống kê
Thực hiện thống kê số liệu, phân tổ thống kê, số tương đối, số tuyệt đối để
phân tích, đánh giá thực trạng quản lý chất lượng DAĐTXD công trình tại Công ty
Cổ phần Đầu tư Tây Bắc giai đoạn 2005-2013.
* Phương pháp so sánh
Phương pháp này được sử dụng nhằm so sánh các số liệu thực hiện của từng
năm để phân tích, đánh giá thực trạng quản lý chất lượng DAĐTXD công trình tại
Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Bắc giai đoạn 2005-2013.
* Phương pháp tổng hợp
Tổng hợp số liệu đã thu thập và thống kê nhằm phân tích, đánh giá thực
trạng quản lý chất lượng DAĐTXD công trình tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Bắc
giai đoạn 2005-2013 và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng
DAĐTXD công trình tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Bắc trong thời gian tới.
V. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
a.Ý nghĩa khoa học của đề tài
Hệ thống hoá các lý luận tổng quan về công tác QLDA nói chung, công tác
quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng nói riêng.
Từ những phân tích, đánh giá một cách có luận cứ khoa học về thực trạng công
tác quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng ở Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Bắc,
từ đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác quản lý chất lượng dự án đầu
tư xây dựng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công
ty trong thời gian tới.
b.Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
Góp phần tăng cường công tác quản lý chất lượng Dự án đầu tư xây dựng tại
công ty.
VI. NỘI DUNG CỦA LUẬN VĂN
Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, phụ
lục luận văn gồm có 3 chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng
Chương 2: Thực trạng về công tác quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng tại
Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Bắc
Chương 3: Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng dự án
đầu tư xây dựng của Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Bắc
1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ QUẢN
LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
1.1. KHÁI QUÁT VỀ DAĐTXD VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU
TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
1.1.1. Dự án đầu tư xây dựng
1.1.1.1. Khái niệm dự án đầu tư xây dựng công trình
Khi đầu tư xây dựng công trình, Chủ đầu tư (CĐT) xây dựng công trình phải
lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư (hoặc lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật) để xem xét,
đánh giá hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án.
Dự án là việc thực hiện một mục đích hay nhiệm vụ công việc nào đó dưới
sự ràng buộc về yêu cầu và nguồn vật chất đã định. Thông qua việc thực hiện dự án
để cuối cùng đạt được mục tiêu nhất định đã đề ra và kết quả của nó có thể là một
sản phẩm hay một dịch vụ.
Theo Luật xây dựng thì “DAĐTXD công trình là tập hợp các đề xuất có liên
quan đến việc bỏ vốn để xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo những công trình xây
dựng nhằm mục đích phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản
phẩm, dịch vụ trong một thời hạn nhất định“ (Luật xây dựng, 2003)
1.1.1.2. Đặc điểm của các dự án đầu tư xây dựng công trình
Dự án xây dựng là tập hợp các hồ sơ và bản vẽ thiết kế, trong đó bao gồm
các tài liệu pháp lý, quy hoạch tổng thể, kiến trúc, kết cấu, công nghệ tổ chức thi
công được giải quyết. Các dự án đầu tư xây dựng có một số đặc điểm sau:
* Dự án có tính thay đổi: Dự án xây dựng không tồn tại một cách ổn định
cứng, hàng loạt phần tử của nó đều có thể thay đổi trong quá trình thực thi do nhiều
nguyên nhân, chẳng hạn các tác nhân từ bên trong như nguồn nhân lực, tài chính,
các hoạt động sản xuất và bên ngoài như môi trường chính trị, kinh tế, công nghệ,
kỹ thuật và thậm chí cả điều kiện kinh tế xã hội.
* Dự án có tính duy nhất: Mỗi dự án đều có đặc trưng riêng biệt lại được
thực hiện trong những điều kiện khác biệt nhau cả về địa điểm, không gian, thời
gian và môi trường luôn thay đổi.
2
* Dự án có hạn chế về thời gian và quy mô: Mỗi dự án đều có điểm khởi đầu
và kết thúc rõ ràng và thường có một số kỳ hạn có liên quan. Mỗi dự án đều được
khống chế bởi một khoảng thời gian nhất định, trên cơ sở đó trong quá trình triển
khai thực hiện, nó là cơ sở để phân bổ các nguồn lực sao cho hợp lý và có hiệu quả
nhất. Sự thành công của Quản lý dự án (QLDA) thường được đánh giá bằng khả
năng có đạt được đúng thời điểm kết thúc đã được định trước hay không?
Quy mô của mỗi dự án là khác nhau và được thể hiện một cách rõ ràng trong
mỗi dự án vì điều đó quyết định đến việc phân loại dự án và xác định chi phí của dự
án.
* Dự án có liên quan đến nhiều nguồn lực khác nhau: Triển khai dự án là
một quá trình thực hiện một chuỗi các đề xuất để thực hiện các mục đích cụ thể nhất
định, chính vì vậy để thực hiện được nó chúng ta phải huy động nhiều nguồn lực
khác nhau, việc kết hợp hài hoà các nguồn lực đó trong quá trình triển khai là một
trong những nhân tố góp phần nâng cao hiệu quả dự án.
1.1.2. Quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng công trình
1.1.2.1. Khái niệm quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng
Tuỳ thuộc vào quan điểm nhìn nhận khác nhau, các nhà nghiên cứu và tuỳ
thuộc vào đặc trưng của nền kinh tế mà người ta đã đưa ra nhiều quan niệm khác
nhau về quản lý chất lượng. Nhưng một nhận định chính xác v

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng công trình của Công ty Cổ phần Đầu tư Tây Bắc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *