[block id=”bo-sung-1″]


Tài nguyên đục là giống lúa mùa đặc sản địa phương có gạo ngon cơm và được nhiều
người ưa chuộng. Việc sản xuất lúa Tài nguyên đục tại Sóc Trăng và Bạc Liêu, tuy có
được cải tiến và thu được nhiều thành công, nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn về
giống cũng như trong canh tác. Đề tài “Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu quả
sản xuất giống lúa đặc sản Tài nguyên đục cho tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu” được triển
khai trong giai đoạn 2009 -2011 nhằm tăng hiệu quả sản xuất và góp phần gia tăng thu
nhập cho người trồng lúa ở tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu.
Đề tài đã triển khai thực hiện 04 nội dung nguyên cứu và đã thu được các kết quả chủ
yếu như sau:
1. Đã tiến hành điều tra phỏng vấn 200 nông dân trồng lúa Tài nguyên đục tại huyện
Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) và huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) về đặc tính giống, canh tác, tiêu
thụ để làm cơ sở cho công tác phục tráng giống và xây dựng qui trình canh tác cho
lúa Tài nguyên đục phục tráng.
2. Đã phục tráng được giống lúa Tài nguyên đục có hình thái đồng nhất như miêu tả
của nông dân, có năng suất cao hơn giống chưa phục tráng 11,6%, hoàn toàn không
lẫn gạo đỏ và có chất lượng gạo được cải thiện.
3. Đã tiến hành các thí nghiệm ngoài đồng, qua đó xây dựng được qui trình canh tác
cho lúa Tài nguyên đục được phục tráng:
– Làm mạ vào khoảng tháng 7-8; cấy lần 1 khi mạ 30-45 ngày tuổi với khoảng cách
25 x 25 cm; cấy lần 2 vào tháng 9-10 bằng cách nhổ, tách 4-5 phần lúa cấy lần 1 và
cấy lại với khoảng cách 30 x 30 cm; thu hoạch vào tháng 1-2 năm tiếp theo.
– Phân bón: 80-100 kg N, 40-50 kg P2O5 và 30 kg K2O cho 01 ha.
– Phòng trừ sâu bệnh hại: sử dụng chế phẩm sinh học hoặc có nguồn gốc sinh học như
Ometar cho rầy nâu, Egle 20 EC cho sâu đục thân, Supermil 40SL cho bệnh đạo ôn và
Validacin 50L cho bệnh đốm vằn.


pdf200 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 09/08/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất giống lúa mùa đặc sản tài nguyên đục cho tỉnh Sóc trăng và Bạc Liêu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
VIỆN LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
————————
BÁO CÁO TỔNG KẾT
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THUỘC DỰ ÁN KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VỐN VAY ADB
Tên đề tài:
“NGHIÊN CỨU CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN
XUẤT GIỐNG LÚA MÙA ĐẶC SẢN TÀI NGUYÊN ĐỤC CHO
TỈNH SÓC TRĂNG VÀ BẠC LIÊU”
Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và PTNT
Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long
Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Ngọc Thạch
Thời gian thực hiện đề tài: 1/2009- 4/2012
CẦN THƠ, 6/2012
i
TÓM TẮT
Tài nguyên đục là giống lúa mùa đặc sản địa phương có gạo ngon cơm và được nhiều
người ưa chuộng. Việc sản xuất lúa Tài nguyên đục tại Sóc Trăng và Bạc Liêu, tuy có
được cải tiến và thu được nhiều thành công, nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn về
giống cũng như trong canh tác. Đề tài “Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu quả
sản xuất giống lúa đặc sản Tài nguyên đục cho tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu” được triển
khai trong giai đoạn 2009 -2011 nhằm tăng hiệu quả sản xuất và góp phần gia tăng thu
nhập cho người trồng lúa ở tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu.
Đề tài đã triển khai thực hiện 04 nội dung nguyên cứu và đã thu được các kết quả chủ
yếu như sau:
1. Đã tiến hành điều tra phỏng vấn 200 nông dân trồng lúa Tài nguyên đục tại huyện
Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) và huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) về đặc tính giống, canh tác, tiêu
thụđể làm cơ sở cho công tác phục tráng giống và xây dựng qui trình canh tác cho
lúa Tài nguyên đục phục tráng.
2. Đã phục tráng được giống lúa Tài nguyên đục có hình thái đồng nhất như miêu tả
của nông dân, có năng suất cao hơn giống chưa phục tráng 11,6%, hoàn toàn không
lẫn gạo đỏ và có chất lượng gạo được cải thiện.
3. Đã tiến hành các thí nghiệm ngoài đồng, qua đó xây dựng được qui trình canh tác
cho lúa Tài nguyên đục được phục tráng:
– Làm mạ vào khoảng tháng 7-8; cấy lần 1 khi mạ 30-45 ngày tuổi với khoảng cách
25 x 25 cm; cấy lần 2 vào tháng 9-10 bằng cách nhổ, tách 4-5 phần lúa cấy lần 1 và
cấy lại với khoảng cách 30 x 30 cm; thu hoạch vào tháng 1-2 năm tiếp theo.
– Phân bón: 80-100 kg N, 40-50 kg P2O5 và 30 kg K2O cho 01 ha.
– Phòng trừ sâu bệnh hại: sử dụng chế phẩm sinh học hoặc có nguồn gốc sinh học như
Ometar cho rầy nâu, Egle 20 EC cho sâu đục thân, Supermil 40SL cho bệnh đạo ôn và
Validacin 50L cho bệnh đốm vằn.
4. Áp dụng tiến bộ kỹ thuật đã xây dựng mô hình nhân giống và mô hình canh tác lúa
Tài nguyên đục tại huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) và huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) với
tổng qui mô là 04 ha.
– Đối với mô hình canh tác, năng suất trung bình của lúa trong mô hình đạt 6,84 tấn/ha,
vượt 9,05% so với đối chứng của nông dân và do tiết kiệm được phân bón, thuốc bảo
vệ thực vật nên thu nhập tăng thêm của mô hình là 5,272 triệu đồng/ha, tăng hơn
12,6% so với đối chứng.
– Đối với mô hình nhân giống, năng suất trung bình trong mô hình đạt 6,76 tấn/ha,
vượt 7,28% so với đối chứng và tương tự như mô hình canh tác, do tiết kiệm chi phí và
tăng năng suất nên thu nhập tăng thêm của mô hình là 5,316 triệu đồng/ha, tăng hơn
13,7% so với đối chứng.
ii
5. Tổ chức được 02 lớp tập huấn cho 122 nông dân và cán bộ kỹ thuật ở địa phương về
các qui trình phục tráng giống, qui trình nhân nhân giống và qui trình canh tác lúa Tài
nguyên đục phục tráng.
6. Đã hoàn thiện và gửi đăng 01 bài báo trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện
Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.
7. Đã đào tạo 01 học viên cao học tại Trường Đại học Cần Thơ.
So với yêu cầu đề ra, đề tài đã hoàn thành đầy đủ về số lượng, chủng loại và đáp ứng
chất lượng các sản phẩm đề ra, trong đó số lượng nông dân được tập huấn và học viên
cao họcđào tạo, vượt hơn so với yêu cầu.
iii
DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
TT
Họ và tên, học hàm
học vị
Tổ chức
công tác
Thời gian làm việc
cho đề tài
(Số tháng quy đổi2)
1 TS. Trần Ngọc Thạch Viện lúa ĐBSCL 24
2 TS. Cao Văn Phụng Viện lúa ĐBSCL 18
3 ThS. Hoàng Đình Định Viện lúa ĐBSCL 18
4 ThS. Huỳnh Văn Nghiệp Viện lúa ĐBSCL 18
5 KS. Võ Duy Anh Viện lúa ĐBSCL 24
6 KS. Phạm Trung Kiên Viện lúa ĐBSCL 36
7 KS. Nguyễn Khoa Nam Viện lúa ĐBSCL 4
8 KS. Đặng Văn Xê
Phòng Nông nghiệp &
PTNT huyện Vĩnh Lợi,
tỉnh Bạc Liêu
3
9 KS. Lê Hoàng Ninh
Phòng Nông nghiệp &
PTNT huyện Thạnh Trị,
tỉnh Sóc Trăng
6
2Một (01) tháng quy đổi là tháng làm việc gồm 22 ngày, mỗi ngày làm việc gồm 8 tiếng
iv
MỤC LỤC
TT Danh mục trong Báo cáo Trang
TÓM TẮT i
DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA iii
MỤC LỤC iv
DANH SÁCH BẢNG vi
DANH SÁCH HÌNH xii
I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1
II. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 2
III. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ
NGOÀI NƯỚC
2
1. Tình hình sản xuất và nhu cầu tiêu thụ gạo 2
2. Sự sụt giảm hiệu quả trong sản xuất lúa và hướng khắc phục trên thế
giới
3
2.1 Gia tăng năng suất thông qua chọn tạo và phục tráng giống 3
2.1.1 Chọn tạo giống mới 3
2.1.2 Phục tráng giống 6
2.2 Gia tăng năng suất thông qua biện pháp canh tác 6
2.2.1 Cải thiện hiệu quả sử dụng phân bón 6
2.2.2 Phương pháp canh tác lúa 7
2.3 Gia tăng năng suất thông qua biện pháp phòng trừ sâu bệnh 8
3. Tình hình nghiên cứu gia tăng hiệu quả canh tác lúa tại Việt Nam 8
IV. NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10
1. Nội dung nghiên cứu 11
2. Vật liệu nghiên cứu 11
3. Phương pháp nghiên cứu 11
3.1 Nội dung 1: Nghiên cứu đánh giá tình hình canh tác, sản xuất và tiêu
thụ; và thu thập mẫu lúa Tài nguyên đục tại tỉnh Bạc Liêu và Sóc
Trăng
11
3.2 Nội dung 2: Nghiên cứu phục tráng giống lúa Tài nguyên đục 12
3.3 Nội dung 3: Nghiên cứu một số biện pháp canh tác lúa mùa Tài
nguyên đục
20
3.4 Nội dung 4: Xây dựng mô hình thực nghiệm và chuyển giao qui trình
kỹ thuật canh tác lúa Tài nguyên đục
26
4. Phương pháp phân tích thống kê 26
V. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 27
1. Kết quả nghiên cứu khoa học 27
1.1 Nghiên cứu đánh giá tình hình canh tác, sản xuất và tiêu thụ và thu
thập mẫu lúa Tài nguyên đục tại tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng
27
1.2 Nghiên cứu phục tráng giống lúa Tài nguyên đục 37
1.2.1 Nghiên cứu đánh giá chất lượng hạt giống và phẩm chất gạo của các
mẫu lúa Tài nguyên đục thu thập
37
1.2.2 Nghiên cứu phục tráng giống lúa Tài nguyên đục 42
1.2.3 Nghiên cứu các biện pháp trong thu hoạch và bảo quản để nâng cao
chất lượng gạo và hạt giống lúa Tài nguyên đục
48
v
1.3 Nghiên cứu một số biện pháp canh tác lúa mùa Tài nguyên đục 86
1.3.1 Nghiên cứu phương pháp cấy trong sản xuất lúa Tài nguyên đục 81
1.3.2 Nghiên cứu biện pháp quản lý bệnh đạo ôn và đốm vằn trên lúa Tài
nguyên đục
91
1.3.3 Nghiên cứu biện pháp quản lý rầy nâu và sâu đục thân trên lúa Tài
nguyên đục
96
1.3.4 Nghiên cứu biện pháp quản lý phân bón trong sản xuất lúa Tài
nguyên đục
102
1.4 Tập huấn và xây dựng mô hình canh tác và nhân giống lúa Tài
nguyên đục
105
1.4.1 Tập huấn qui trình canh tác và sản xuất giống 105
1.4.2 Xây dựng mô hình canh tác và nhân giống lúa Tài nguyên đục và tổ
chức hội thảo đầu bờ
106
2. Tổng hợp các sản phẩm đề tài 110
3. Đánh giá tác động của đề tài 111
4. Tổ chức thực hiện và sử dụng kinh phí 112
VI. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 114
1. Kết luận 114
2. Đề nghị 114
TÀI LIỆU THAM KHẢO 115
PHỤ LỤC 120
vi
DANH SÁCH BẢNG
Bảng Tên bảng Trang
Bảng 1
Phân loại hình dạng và kính thước hạt gạo theo thang điểm của
IRRI
13
Bảng 2 Phân loại gạo theo hàm lượng amylose trong hạt 14
Bảng 3
Đánh giá cấp độ của nhiệt độ trở hồ của gạo bằng phương
pháp thủy phân với dung dịch kiềm
14
Bảng 4 Phân loại gạo dựa vào đặc tính mùi thơm 15
Bảng 5 Các nghiệm thức trong thí nghiệm 2.3.1 18
Bảng 6 Các nghiệm thức trong thí nghiệm 2.3.2 20
Bảng 7 Các nghiệm thức trong thí nghiệm 3.2.1 22
Bảng 8 Các nghiệm thức trong thí nghiệm 3.2.2 23
Bảng 9 Các nghiệm thức trong thí nghiệm 3.4.1 24
Bảng 10 Các nghiệm thức trong thí nghiệm 3.4.2 25
Bảng 11
Diện tích, năng suất và sản lượng lúa vụ mùa tại tỉnh Bạc Liêu
năm 2007 và 2008
29
Bảng 12
Diện tích canh tác các giống lúa mùa và đặc sản năm 2007-
2009 tại tỉnh Sóc Trăng
30
Bảng 13
Diện tích canh tác lúa Tài nguyên đục của các nông hộ được
điều tra tại huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) và Thạnh Trị (Sóc
Trăng)
31
Bảng 14
Kinh nghiệm canh tác lúa Tài nguyên đục của các nông hộ
được điều tra tại huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) và Thạnh Trị (Sóc
Trăng)
31
Bảng 15
Nguồn gốc giống Tài nguyên đục trồng hàng vụ của các hộ
nông dân ở huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) và Thạnh Trị (Sóc
Trăng)
31
Bảng 16
Chất lượng hạt giống Tài nguyên đục theo đánh giá của nông
dân huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) và Thạnh Trị (Sóc Trăng)
32
Bảng 17
Thời gian làm mạ lúa Tài nguyên đục theo đánh giá của nông
dân huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) và Thạnh Trị (Sóc Trăng) theo
Âm lịch
32
Bảng 18
Khoảng cách cấy lúa Tài nguyên đục của nông dân huyện
Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) và Thạnh Trị (Sóc Trăng)
33
Bảng 19
Biện pháp quản lý cỏ dại trong ruộng lúa Tài nguyên đục của
nông dân huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) và Thạnh Trị (Sóc
Trăng)
33
Bảng 20
Số lần bón phân trên ruộng lúa Tài nguyên đục của nông dân
huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) và Thạnh Trị (Sóc Trăng)
34
Bảng 21
Sâu và bệnh hại chính trên ruộng lúa Tài nguyên đục của nông
dân huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) và Thạnh Trị (Sóc Trăng)
35
Bảng 22
Đề xuất trong canh tác và tiêu thụ lúa Tài nguyên đục của
nông dân huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) và Thạnh Trị (Sóc
Trăng)
36
vii
Bảng 23
Các chỉ tiêu phẩm chất hạt giống của các mẫu giống lúa Tài
nguyên đục thu thập từ tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng
38
Bảng 24
Chất lượng gạo của các mẫu giống lúa Tài nguyên đục thu
thập từ Bạc Liêu và Sóc Trăng
40
Bảng 25
Số lượng cá thể lúa Tài nguyên đục quan sát trong Vụ thứ nhất
(vụ mùa 2009) có giá trị trung bình nằm trong khoảng giá trị
trung bình ± độ lệch chuẩn
42
Bảng 26
Biến động giá trị trung bình ở một số chỉ tiêu định lượng của
quần thể lúa Tài nguyên đục trước sau khi phục tráng ở Vụ thứ
nhất ( 2009)
43
Bảng 27
Một số chỉ tiêu phẩm chất gạo của quần thể lúa Tài nguyên
đục được phục tráng sau Vụ thứ nhất (Vụ mùa 2009) -Quần
thể G0
43
Bảng 28
Số lượng dòng lúa Tài nguyên đục quan sát có giá trị trung
bình nằm trong khoảng giá trị trung bình ( X )±độ lệch chuẩn (s)
-Vụ thứ hai (Vụ mùa 2010)
44
Bảng 29
Biến động giá trị trung bình ở một số chỉ tiêu định lượng của
quần thể lúa Tài nguyên đục trước sau khi phục tráng ở Vụ thứ
hai (2010)
44
Bảng 30
Một số đặc tính nông học, thành phần năng suất và năng suất
của quần thể lúa Tài nguyên đục phục tráng (G0)- Vụ thứ hai
(Vụ mùa 2010)
45
Bảng 31
Một số chỉ tiêu về phẩm chất gạo của quần thể lúa Tài nguyên
đục phục tráng (G0)-Vụ thứ hai (Vụ mùa 2010)
45
Bảng 32
Số lượng dòng lúa Tài nguyên đục quan sát có giá trị trung
bình nằm trong khoảng giá trị trung bình ( X ) ± độ lệch chuẩn
(s)-Vụ thứ ba(Vụ mùa 2011)
46
Bảng 33
Biến động giá trị trung bình ở một số chỉ tiêu định lượng của
quần thể lúa Tài nguyên đục trước sau khi phục tráng ở Vụ thứ
ba (2011)
46
Bảng 34
Một số đặc tính nông học, thành phần năng suất và năng suất
của quần thể lúa Tài nguyên đục phục tráng (G1)- Vụ thứ ba
(Vụ mùa 2011)
47
Bảng 35
Một số chỉ tiêu về phẩm chất gạo của quần thể lúa Tài nguyên
đục phục tráng (G1)-Vụ thứ ba (Vụ mùa 2011)
47
Bảng 36
Độ ẩm (%)của hạt lúa Tài nguyên đục ở những thời gian thu
hoạch khác nhau tại thời điểm suốt lúa-Vụ mùa 2009
49
Bảng 37
Năng suất (t/ha) của lúa Tài nguyên đục ở những thời gian thu
hoạch khác nhau tại thời điểm suốt lúa-Vụ mùa 2009
49
Bảng 38
Năng suất (t/ha) của lúa Tài nguyên đục ở những thời gian thu
hoạch khác nhau tại thời điểm sau khi làm khô -Vụ mùa 2009
50
Bảng 39
Tỉ lệ thất thoát hạt (%) của lúa Tài nguyên đục được thu hoạch
ở những thời điểm chín và phơi sấy bằng các phương pháp
khác nhau – Vụ mùa 2009
50
Bảng 40
Biến động của tỉ lệ gạo lức (%) của lúa Tài nguyên đục thu
hoạch ở những thời điểm và phơi sấy bằng các phương pháp
51
viii
khác nhau trong quá trình tồn trữ -Vụ mùa 2009
Bảng 41
Biến động của tỉ lệ gạo nguyên (%) của lúa Tài nguyên đục thu
hoạch ở những thời điểm và phơi sấy bằng các phương pháp
khác nhau trong quá trình tồn trữ -Vụ mùa 2009
52
Bảng 42
Biến động của tỉ lệ gạo đục (%) của lúa Tài nguyên đục thu
hoạch ở những thời điểm và phơi sấy bằng các phương pháp
khác nhau trong quá trình tồn trữ -Vụ mùa 2009
53
Bảng 43
Biến động của hàm lượng amylose (%) của lúa Tài nguyên đục
thu hoạch ở những thời điểm và phơi sấy bằng các phương
pháp khác nhau trong quá trình tồn trữ -Vụ mùa 2009
54
Bảng 44
Biến động của nhiệt độ trở hồ (cấp) của lúa Tài nguyên đục thu
hoạch ở những thời điểm và phơi sấy bằng các phương pháp
khác nhau trong quá trình tồn trữ -Vụ mùa 2009
55
Bảng 45
Biến động của độ bền thể gel (mm) của lúa Tài nguyên đục thu
hoạch ở những thời điểm và phơi sấy bằng các phương pháp
khác nhau trong quá trình tồn trữ -Vụ mùa 2009
56
Bảng 46
Biến động của ẩm độ (%) hạt lúa Tài nguyên đục thu hoạch ở
những thời điểm và phơi sấy bằng các phương pháp khác nhau
trong quá trình tồn trữ -Vụ mùa 2009
57
Bảng 47
Biến động về số lượng sâu mọt (con/kg) trong hạt lúa Tài
nguyên đục thu hoạch ở những thời điểm và phơi sấy bằng các
phương pháp khác nhau trong quá trình tồn trữ -Vụ mùa 2009
58
Bảng 48
Biến động về tỉ lệ nảy mầm (%) của mẫu lúa Tài nguyên đục
thu hoạch ở những thời điểm và phơi sấy bằng các phương
pháp khác nhau trong quá trình tồn trữ -Vụ mùa 2009
59
Bảng 49
Biến động về cường lực mạ dựa trên chiều dài trung bình của
cây mạ của mẫu lúa Tài nguyên đục thu hoạch ở những thời
điểm và phơi sấy bằng các phương pháp khác nhau trong quá
trình tồn trữ -Vụ mùa 2009
60
Bảng 50
Độ ẩm (%) của hạt lúa Tài nguyên đục ở những thời gian thu
hoạch khác nhau tại thời điểm suốt lúa-Vụ mùa 2010
62
Bảng 51
Năng suất (t/ha) của lúa Tài nguyên đục ở những thời gian thu
hoạch khác nhau tại thời điểm suốt lúa (chưa phơi sấy)-Vụ
mùa 2010
63
Bảng 52
Năng suất (t/ha) của lúa Tài nguyên đục ở những thời gian thu
hoạch khác nhau tại thời điểm sau khi làm khô -Vụ mùa 2010
63
Bảng 53
Tỉ lệ thất thoát hạt (%) của lúa Tài nguyên đục được thu hoạch
ở những thời điểm chín và phơi sấy bằng các phương pháp
khác nhau – Vụ mùa 2010
64
Bảng 54
Biến động về tỉ lệ gạo lức (%) của hạt lúa Tài nguyên đục thu
hoạch ở những thời điểm và phơi sấy bằng các phương pháp
khác nhau trong quá trình tồn trữ -Vụ mùa 2010
65
Bảng 55
Biến động về tỉ lệ gạo nguyên (%) của hạt lúa Tài nguyên đục
thu hoạch ở những thời điểm và phơi sấy bằng các phương
pháp khác nhau trong quá trình tồn trữ -Vụ mùa 2010
66
Bảng 56 Biến động về tỉ lệ gạo đục (%) của hạt lúa Tài nguyên đục thu 67
ix
hoạch ở những thời điểm và phơi sấy bằng các phương pháp
khác nhau trong quá trình tồn trữ -Vụ mùa 2010
Bảng 57
Biến động về hàm lượng amylose (%) của hạt lúa Tài nguyên
đục thu hoạch ở những thời điểm và phơi sấy bằng các phương
pháp khác nhau trong quá trình tồn trữ -Vụ mùa 2010
68
Bảng 58
Biến động về nhiệt độ trở hồ (cấp) của hạt lúa Tài nguyên đục
thu hoạch ở những thời điểm và phơi sấy bằng các phương
pháp khác nhau trong quá trình tồn trữ -Vụ mùa 2010
69
Bảng 59
Biến động về độ bền thể gel (mm) của hạt lúa Tài nguyên đục
thu hoạch ở những thời điểm và phơi sấy bằng các phương
pháp khác nhau trong quá trình tồn trữ -Vụ mùa 2010
70
Bảng 60
Biến động về số mọt gây hại (con/kg) trong mẫu lúa Tài
nguyên đục thu hoạch ở những thời điểm và phơi sấy bằng các
phương pháp khác nhau trong quá trình tồn trữ -Vụ mùa 2010
71
Bảng 61
Biến động về tỉ lệ nảy mầm (%) của lúa Tài nguyên đục thu
hoạch ở những thời điểm và phơi sấy bằng các phương pháp
khác nhau trong quá trình tồn trữ -Vụ mùa 2010
72
Bảng 62
Biến động về chỉ số cường lực mạ (SVI) của lúa Tài nguyên
đục thu hoạch ở những thời điểm và phơi sấy bằng các phương
pháp khác nhau trong quá trình tồn trữ -Vụ mùa 2010
73
Bảng 63
Chất lượng hạt giống của mẫu lúa giống Tài nguyên đục ở thời
điểm bắt đầu tồn trữ- Vụ mùa 2009
74
Bảng 64
Biến động về ẩm độ (%) của lúa Tài nguyên đục được xử lý
hạt và bảo quản bằng các phương pháp khác nhau trong quá
trình tồn trữ -Vụ mùa 2009
75
Bảng 65
Biến động về số lượng sâu mọt (con/kg) của lúa Tài nguyên
đục được xử lý hạt và bảo quản bằng các phương pháp khác
nhau trong quá trình tồn trữ -Vụ mùa 2009
76
Bảng 66
Biến động về tỉ lệ nảy mầm (%) của lúa Tài nguyên đục được
xử lý hạt và bảo quản bằng các phương pháp khác nhau trong
quá trình tồn trữ -Vụ mùa 2009
77
Bảng 67
Biến động về chỉ số cường lực mạ (SVI) của lúa Tài nguyên
đục được xử lý hạt và bảo quản bằng các phương pháp khác
nhau trong quá trình tồn trữ -Vụ mùa 2009
78
Bảng 68
Chất lượng gạo của mẫu lúa giống Tài nguyên đục ở thời điểm
bắt đầu tồn trữ-Vụ mùa 2009
79
Bảng 69
Biến động về tỉ lệ gạo lức (%) của các mẫu lúa Tài nguyên đục
được bảo quản bằng các phương pháp khác nhau trong quá
trình tồn trữ -Vụ mùa 2009
79
Bảng 70
Biến động về tỉ lệ gạo nguyên (%) của các mẫu lúa Tài nguyên
đục bảo quản bằng các phương pháp khác nhau trong quá trình
tồn trữ -Vụ mùa 2009
79
Bảng 71
Biến động về tỉ lệ gạo đục (%) của các mẫu lúa Tài nguyên
đục được bảo quản bằng các phương pháp khác nhau trong quá
trình tồn trữ -Vụ mùa 2009
80
Bảng 72 Biến động về hàm lượng amylose (%) của các mẫu lúa Tài 80
x
nguyên đục được bảo quản bằng các phương pháp khác nhau
trong quá trình tồn trữ -Vụ mùa 2009
Bảng 73
Biến động về độ bền thể gel (mm) của các mẫu lúa Tài nguyên
đục được bảo quản bằng các phương pháp khác nhau trong quá
trình tồn trữ -Vụ mùa 2009
80
Bảng 74
Biến động về nhiệt độ trở hồ (cấp) của các mẫu lúa Tài nguyên
đục được bảo quản bằng các phương pháp khác nhau trong quá
tŕnh tồn trữ -Vụ mùa 2009
81
Bảng 75
Chất lượng hạt giống của mẫu lúa giống Tài nguyên đục ở thời
điểm bắt đầu tồn trữ-Vụ mùa 2010
82
Bảng 76
Biến động về ẩm độ (%) của lúa Tài nguyên đục được xử lý
hạt và bảo quản bằng các phương pháp khác nhau trong quá
trình tồn trữ -Vụ mùa 2010
82
Bảng 77
Biến động về số lượng sâu mọt (con/kg) của lúa Tài nguyên
đục được xử lý hạt và bảo quản bằng các phương pháp khác
nhau trong quá trình tồn trữ -Vụ mùa 2010
83
Bảng 78
Biến động về tỉ lệ nảy mầm (%) của lúa Tài nguyên đục được
xử lý hạt và bảo quản bằng các phương pháp khác nhau trong
quá trình tồn trữ -Vụ mùa 2010
84
Bảng 79
Biến động về chỉ số cường lực mạ (SVI) của lúa Tài nguyên
đục được xử lý hạt và bảo quản bằng các phương pháp khác
nhau trong quá trình tồn trữ -Vụ mùa 2010
85
Bảng 80
Chiều cao cây (cm) của các nghiệm thức lúa Tài nguyên đục
được cấy với độ tuổi và khoảng cách khác nhau-Vụ mùa 2009
87
Bảng 81
Số bông/bụi của các nghiệm thức lúa Tài nguyên đục được cấy
với độ tuổi và khoảng cách khác nhau-Vụ mùa 2009
87
Bảng 82
Chiều dài bông (cm) của các nghiệm thức lúa Tài nguyên đục
được cấy với độ tuổi và khoảng cách khác nhau-Vụ mùa 2009
88
Bảng 83
Tỉ lệ hạt chắc/bông (%) của các nghiệm thức lúa Tài nguyên
đục được cấy với độ tuổi và khoảng cách khác nhau-Vụ mùa
2009
88
Bảng 84
Năng suất (t/ha) của các nghiệm thức lúa Tài nguyên đục được
cấy với độ tuổi và khoảng cách khác nhau-Vụ mùa 2009
88
Bảng 85
Tỉ lệ hạt đục (%) của các nghiệm thức lúa Tài nguyên đục
được cấy với độ tuổi và khoảng cách khác nhau-Vụ mùa 2009
89
Bảng 86
Chiều cao cây (cm) của các nghiệm thức lúa Tài nguyên đục
được cấy với phương pháp và khoảng cách khác nhau-Vụ mùa
2009
89
Bảng 87
Số bông/bụi của các nghiệm thức lúa Tài nguyên đục được cấy
với phương pháp và khoảng cách khác nhau-Vụ mùa 2009
90

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất giống lúa mùa đặc sản tài nguyên đục cho tỉnh Sóc trăng và Bạc Liêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *