[block id=”bo-sung-1″]


Ngày 05/02/2010 Chính phủ đã ban hành nghị định số 08/2010/NĐ-CP về việc
quản lí thức ăn chăn nuôi và có hiệu lực thực hiện từ ngày 25/03/2010, trong đó nhà
nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ
thuật, dinh dưỡng chế biến thức ăn chăn nuôi, nhằm giảm tỷ lệ nhập khẩu thức ăn chăn
nuôi là điều cần thiết và cấp bách.
Qua nhiều nghiên cứu trong nước cũng như trên thế giới cho thấy hạt Cọc rào
chứa hàm lượng dinh dưỡng cao đặc biệt là protein cụ thể là trong 100g hạt có chứa
18,2g protein bên cạnh đó trong thành phần của hạt Cọc rào còn chứa một lượng độc
tố là curcin và phorbol- loại độc tố này có thể gây hại cho động vật. Khô dầu Cọc rào
nếu tách loại độc tố thành công có thể sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn
nuôi sẽ có thị trường rất rộng. Hiện tại nguyên liệu sản xuất thức ăn trong nước chỉ đáp
ứng được 68-75% nhu cầu nguyên liệu sản xuất, phần còn lại phải nhập khẩu nên giá
thức ăn chăn nuôi phụ thuộc nhiều vào diễn biến của trị trường nguyên liệu thế giới.
Mặt khác, thức ăn chế biến từ khô dầu Cọc rào có giá thành hạ và hàm lượng dinh
dưỡng, khoáng cao không thua kém thức ăn truyền thống, nên thị trường đầu ra rất hấp
dẫn và dễ được chấp nhận. Như vậy, sản phẩm thức ăn từ khô dầu Cọc rào sẽ góp phần
giúp ngành nông nghiệp nói chung và chăn nuôi nói riêng chủ động về nguyên liệu sản
xuất, từ đó giúp ổn định giá thức ăn chăn nuôi và nông sản.
Sau khi thử nghiệm thức ăn chăn nuôi từ khô dầu Cọc rào trên gia súc, gia cầm
và nuôi trồng thủy sản, đề tài có thể liên doanh liên kết với các doanh nghiệp, nhà máy
sản xuất thức ăn chăn nuôi để khảo nghiệm quá trình chế biến khô dầu Cọc rào đã loại
độc tố ở quy mô công nghiệp. Từ đó tìm ra các điều kiện để tối ưu hóa quy trình sản
xuất từ khâu xử lý nguyên liệu cho tới khi ra thành phẩm.


pdf62 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 09/08/2021 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu chế biến thức ăn gia súc từ bã hạt cọc rào sau khi ép dầu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY
——————————-
BÁO CÁO TỔNG KẾT
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THUỘC DỰ ÁN KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VỐN VAY ADB
Tên đề tài: NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC
TỪ BÃ HẠT CỌC RÀO SAU KHI ÉP DẦU
Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Thành Tây
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Việt Hảo
Thời gian thực hiện: 2009 – 2010
Chủ nhiệm đề tài: GS. TS. Trần Văn Mão
Thời gian thực hiện: 2011-2012
Hà Nội 2012
MỤC LỤC
I. Đặt vấn đề ———————————————————————————– 1
II. Mục tiêu đề tài ——————————————————————— 1
1 Mục tiêu tổng quát —————————————————————– 1
2. Mục tiêu cụ thể ———————————————————————- 1
III. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước ————————- 2
1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước ———————————————– 2
2. Tình hình nghiên cứu trong nước ———————————————— 6
3. Ngành chăn nuôi ở Việt Nam —————————————————– 8
IV. Nội dung, vật liệu và phương pháp nghiên cứu ——————————— 10
1. Nội dung nghiên cứu ————————————————————— 10
2. Vật liệu nghiên cứu —————————————————————– 11
3. Phương pháp nghiên cứu ——————————————————— 12
V. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI ———————————————– 24
1. Kết quả nghiên cứu khoa học—————————————————— 24
1.1
Kết quả Điều tra, đánh giá tình hình sản xuất Cọc rào tại một số vùng sinh
thái ở nước ta, kết hợp thu gom nguyên liệu hạt ——————————–
24
1.2 Kết quả thử nghiệm trên đàn gà LV sinh sản giai đoạn 0-20 tuần tuôi——- 32
1.3 Kết quả thử nghiệm trên đàn gà thương phẩm———————————- 33
1.4 Kết quả thử nghiệm trên đàn lợn thương phẩm——————————— 36
1.5 Kết quả thử nghiệm khô Cọc rào trên chuột bạch—————————— 38
2. Tổng hợp các sản phẩm đề tài——————————– ——————– 54
3. Tổ chức thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí————————— 55
VI. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ —————————————————- 60
1. Kết quả điều tra ——————————————————————— 60
2. Đề nghị ——————————————————————————- 61
TÀI LIỆU THAM KHẢO———————————————————- 63
1
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngày 05/02/2010 Chính phủ đã ban hành nghị định số 08/2010/NĐ-CP về việc
quản lí thức ăn chăn nuôi và có hiệu lực thực hiện từ ngày 25/03/2010, trong đó nhà
nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ
thuật, dinh dưỡng chế biến thức ăn chăn nuôi, nhằm giảm tỷ lệ nhập khẩu thức ăn chăn
nuôi là điều cần thiết và cấp bách.
Qua nhiều nghiên cứu trong nước cũng như trên thế giới cho thấy hạt Cọc rào
chứa hàm lượng dinh dưỡng cao đặc biệt là protein cụ thể là trong 100g hạt có chứa
18,2g protein bên cạnh đó trong thành phần của hạt Cọc rào còn chứa một lượng độc
tố là curcin và phorbol- loại độc tố này có thể gây hại cho động vật. Khô dầu Cọc rào
nếu tách loại độc tố thành công có thể sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn
nuôi sẽ có thị trường rất rộng. Hiện tại nguyên liệu sản xuất thức ăn trong nước chỉ đáp
ứng được 68-75% nhu cầu nguyên liệu sản xuất, phần còn lại phải nhập khẩu nên giá
thức ăn chăn nuôi phụ thuộc nhiều vào diễn biến của trị trường nguyên liệu thế giới.
Mặt khác, thức ăn chế biến từ khô dầu Cọc rào có giá thành hạ và hàm lượng dinh
dưỡng, khoáng cao không thua kém thức ăn truyền thống, nên thị trường đầu ra rất hấp
dẫn và dễ được chấp nhận. Như vậy, sản phẩm thức ăn từ khô dầu Cọc rào sẽ góp phần
giúp ngành nông nghiệp nói chung và chăn nuôi nói riêng chủ động về nguyên liệu sản
xuất, từ đó giúp ổn định giá thức ăn chăn nuôi và nông sản.
Sau khi thử nghiệm thức ăn chăn nuôi từ khô dầu Cọc rào trên gia súc, gia cầm
và nuôi trồng thủy sản, đề tài có thể liên doanh liên kết với các doanh nghiệp, nhà máy
sản xuất thức ăn chăn nuôi để khảo nghiệm quá trình chế biến khô dầu Cọc rào đã loại
độc tố ở quy mô công nghiệp. Từ đó tìm ra các điều kiện để tối ưu hóa quy trình sản
xuất từ khâu xử lý nguyên liệu cho tới khi ra thành phẩm.
II. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
1 Mục tiêu tổng quát
Nghiên cứu chế biến khô dầu Cọc rào thành thức ăn gia súc để góp phần giảm chi
phí sản xuất chăn nuôi, hạ giá thành sản phẩm chăn nuôi, đồng thời nâng cao hiệu quả
kinh tế của việc trồng cây Cọc rào.
2. Mục tiêu cụ thể
– Nghiên cứu và xây dựng quy trình khử độc khô dầu Cọc rào.
– Xây dựng được quy trình chế biến thức ăn gia súc từ khô dầu Cọc rào, góp
phần giảm chi phí cho sản xuất chăn nuôi, từ đó hạ giá thành sản phẩm chăn nuôi,
đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế của việc trồng cây Cọc rào
2
III. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
Thế giới vừa trải qua một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Cuối năm
2007 và đầu năm 2008 giá dầu mỏ liên tục tăng và đã có lúc đạt tới mức hơn
147USD/thùng. Sự bất ổn của mặt hàng được coi là “vàng đen” này đã kéo theo sự
biến động về mọi mặt của đời sống. Giá dầu tăng kéo theo mọi chi phí đầu vào của sản
xuất tăng theo, giá cước vận chuyển cũng tăng theo. từ đó dẫn tới sự bất ổn của mọi
nền kinh tế, kể cả kinh tế Mỹ – nền kinh tế số một thế giới. Theo dự báo của Bộ năng
lượng Mỹ và Uỷ ban năng lượng thế giới, nguồn năng lượng hoá thạch không còn
nhiều: dầu mỏ còn 39 năm, khí thiên nhiên 60 năm, than đá 111 năm. Các số liệu mới
nhất cũng cho thấy lượng tiêu thụ nhiên liệu cho vận chuyển toàn cầu năm 2006 là 750
triệu tấn xăng và 700 triệu tấn diesel (Tập đoàn năng lượng Kreatif, Indonesia, 2008).
Trung tâm năng lượng ASEAN cho biết nhu cầu tiêu thụ năng lượng của khu vực này
năm 2002 là 280 triệu tấn và tăng lên 583 triệu tấn và năm 2020. Indonesia là nước có
nguồn tài nguyên khoáng sản lớn nhất trong khối Asean song dầu mỏ dự trữ của họ chỉ
còn trong 25 năm, khí đốt 60 năm và than đá 150 năm và bất chấp tình trạng khủng
hoảng kinh tế toàn cầu xảy ra nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ của thế giới vẫn đang không
ngừng gia tăng. Những diễn biến của nền kinh tế toàn cầu nhìn chung đều phụ thuộc
vào độ biến động về giá và trữ lượng có hạn dầu mỏ, giá nguyên liệu, vận chuyển
nhiên liệu, chế biến.. tất cả đều chịu sự tác động của giá dầu mỏ – nguồn nhiên liệu
cho phần lớn các hoạt động sản xuất trên toàn thế giới. Do vậy, một nhu cầu bức thiết
đặt ra để giải quyết triệt để vấn đề khủng hoảng năng lượng là phải tìm ra nguồn nhiên
liệu thay thế có độ ổn định cao hơn nguồn nguyên liệu truyền thống về giá cả và không
bị hạn chế về nguồn cung.
Các nhà khoa học và chính phủ các nước rất quan tâm, đầu tư tìm kiếm nguồn
nhiên liệu mới và diesel sinh học là một hướng đi đã được lựa chọn để phát triển, trong
đó diesel sinh học chế biến từ thực vật được quan tâm hơn cả vì mang đặc tính thân
thiện với môi trường. Trong chiến lược chính sách phát triển nhiên liệu sinh học mỗi
nước đều có những định hướng phát triển riêng, phù hợp với điều kiện của từng nước.
Braxin, một nước có thế mạnh về cây mía, cũng đã lên kế hoạch sản xuất 14 tỷ lít
etanol (tương đương 20 vạn thùng) từ mía. Chính phủ Braxin cũng qui định tất cả các
loại xe phải sử dụng xăng pha với 2% etanol. Hiện toàn bộ xăng chạy ô tô của Braxin
đều pha 20-25% etanol sinh học và đã có loại ô tô chạy hoàn toàn bằng etanol sinh
học.
Trong khối EU nhiên liệu sinh học là một ưu tiên trong chính sách môi trường và
giao thông. EU đặt mục tiêu đến năm 2020 sản xuất 20% điện năng từ các nguồn năng
lượng tái sinh, các nước thành viên phải sử dụng ít nhất 10% nhiên liệu sinh học và khi
3
đó tất cả các loại xe phải được chạy bằng dầu pha 20% diesel sinh học. Nước Đức hiện
đang phát triển nhiên liệu sinh học chủ yếu từ cây Cải dầu. Thuỵ Điển dự kiến sau năm
2020 etanol sinh học từ xenlulose sẽ thay thế toàn bộ nhiên liệu hoá thạch nhằm chấm
dứt phụ thuộc vào dầu mỏ.
Tuy nhiên, việc phát triển nhiên liệu sinh học cần được xem xét toàn diện mới có
thể đưa vào sản xuất thực tế. Phát triển nguồn nguyên liệu cho nhiên liệu sinh học phải
không ảnh hưởng tới an ninh lương thực, vì vậy cây trồng làm nguyên liệu nếu trồng
được trên những vùng đất trống, khô cằn, không canh tác được cây lương thực là một
tiêu chí quan trọng hàng đầu để được lựa chọn. Các nhà khoa học đã tìm kiếm một số
loại cây lấy dầu đáp ứng các điều kiện làm nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học
nhưng không đe doạ đến an ninh lương thực, trong số đó có cây Cọc rào (Jatropha
curcas L.). Cọc rào là cây trồng đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra đối với cây trồng làm
nguyên liệu cho ngành nhiên liệu sinh học, đây là cây chịu hạn, có thể sinh trưởng tốt
ngay cả trên những vùng đất dốc, khô cằn, không canh tác được cây lương thực. Trồng
Cọc rào còn có khả năng cải thiện đất, giảm độ xói mòn, không xâm phạm tới đất canh
tác cây lương thực, do đó không xâm phạm đến “an ninh lương thực”.
Cây Cọc rào đã được trồng thử nghiệm và phát triển ở nhiều nước. Tại Anh, các
luật mới yêu cầu đến năm 2010 phải pha lẫn 5% nhiên liệu sinh học với dầu mỏ. Theo
thoả thuận giữa công ty BP và D1 hai bên sẽ đầu tư 80 triệu bảng Anh vào trồng Cọc
rào trong vòng 5 năm tới tại Ấn Độ, Nam Phi và Đông Nam Á. Công ty D1 Oil của
Anh đang trồng 430.000 mẫu để cung cấp nguyên liệu cho nhà máy diesel sinh học ở
Teesside.
Tại Indonesia, Cọc rào đã được trồng thử nghiệm và nhiên liệu sinh học chế biến
từ hạt Cọc rào cũng đã được đưa vào vận hành thử nghiệm cho ô tô ở Tây Timor.
Indonesia đã phải trợ cấp khoảng 7 tỷ USD cho năng lượng, nước này đặt mục tiêu đến
năm 2010 nhiên liệu sinh học đáp ứng 10% nhu cầu cho ngành điện và giao thông.
Mới đây, 1 công ty của Hà Lan đã đặt mua 1 triệu tấn dầu Cọc rào nguyên chất của
Indonesia. Uỷ ban Quốc gia về nghiên cứu phát triển nhiên liệu sinh học của nước này
đã trình Chính phủ dành 5 triệu ha đồi trọc để trồng cây Cọc rào, mía và sắn để sản
xuất nhiên liệu sinh học. Hiện nay Indonesia đã trồng được 20 ngàn ha Cọc rào và đã
quyết định đầu tư 10 triệu ha đất để trồng cây này.
Trung Quốc cũng đang triển khai kế hoạch sản xuất nhiên liệu sinh học từ các
cây lấy dầu trong đó có cây Cọc rào. Theo kế hoạch, đến 2010 sản lượng nhiên liệu
sinh học của Trung Quốc đạt khoảng 6 triệu tấn, đến năm 2020 là 19 triệu tấn, trong đó
etanol là 10 triệu tấn và diesel 9 triệu tấn. Hiện Trung Quốc đã có 9 tỉnh có trạm bán
xăng etanol và đã trồng được 40 ngàn ha cây cọc rào. Trung Quốc đang lập kế hoạch
trồng khoảng 25.000 ha ở Tứ Xuyên và hy vọng có 1 triệu ha trong vòng 4 năm tới.
4
Năm 2007, Trung Quốc đã công bố kế hoạch trồng 20.000 ha tại Quảng Tây và 3.000
ha Cọc rào ở Vân Nam. Đến năm 2020 Trung Quốc sẽ trồng hơn 3 triệu ha cây này,
trong đó công ty D1-Oil của Anh liên doanh với công ty Chinese Chua Technology
Company Ltd đầu tư trồng 2 triệu ha và xây dựng các nhà máy chế biến diesel sinh
học cho thị trường nước này.
Malaysia hiện có 3 nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học với công suất 276.000
tấn/năm. Chính phủ nước này đặt chỉ tiêu sản xuất 1 triệu tấn dầu diesel sinh học xuất
khẩu vào năm 2007-2008. Hiện Malaysia đã trồng được 10 ngàn ha cây cọc rào.
Ngoài ra, Cọc rào còn được rất nhiều các nước khác nghiên cứu và phát triển tại
rất nhiều nước khác như: Ấn Độ, Myanma, Lào, Campuchia, Thái Lan, Italia,
Philippin.
Tuy nhiên, hiện nay việc trồng Cọc rào mới chủ yếu để lấy dầu làm nguyên liệu
sản xuất diesel sinh học mà chưa quan tâm chế biến phần khô dầu phụ phẩm, nhưng
khi các diện tích trồng Cọc rào ở các nước đang phát triển cây này đạt đến độ ổn định
về năng suất, giả sử là 5 tấn/ha/năm và hàm lượng dầu trong hạt là 35% thì với diện
tích trồng là 1.000 ha trong 1 năm lượng phụ phẩm tạo ra sẽ là khoảng: 5 x (100% –
35%) x 1.000 = 3.250 tấn khô dầu.
Với tốc độ phát triển diện tích trồng Cọc rào như nhanh như hiện nay, việc chế
biến phụ phẩm khô dầu Cọc rào là rất cần thiết bởi để sản xuất được 1 triệu tấn dầu
Cọc rào thì lượng khô dầu phụ phẩm đi kèm ước tính là gần 2 triệu tấn.
Như vậy, khi dầu Cọc rào được đưa vào sản xuất với quy mô công nghiệp, lượng
khô dầu phụ phẩm tạo ra là rất lớn, đòi hỏi cần có công nghiệp chế biến phát triển kèm
theo.
Khô dầu Cọc rào chiếm gần 70% trọng lượng hạt, khô dầu chưa qua xử lý cũng
đã có hàm lượng protein thô khá cao (> 40%), rất có giá trị dinh dưỡng.
Bảng 1: Thành phần các axit amin trong các loại khô dầu, lúa mì và đại mạch (%)
Axit min
Khô
dầu
Cọc rào
Lúa mì
Đại
mạch
Cám

Khô cải
dầu
Khô
đậu tương
Khô
lạc
Methionin 0,873 0,20 0,20 0,10 0,70 0,50 0,40
Cystin 0,881 0,20 0,20 0,20 0,60 0,60 0,70
Lysin 1,86 0,50 0,40 0,60 2,20 2,90 1,60
Histidin 1,24 0,20 0,30 0,30 1,10 1,10 1,20
Tryptophan – 0,20 0,20 0,30 0,50 0,60 0,50
Threonin 1,92 0,40 0,40 0,40 1,70 1,70 1,50
Arginin 6,07 0,70 0,50 1,00 2,20 3,20 4,90
Isoleucin 2,14 0,30 0,50 0,60 1,40 2,50 2,00
5
Leucin 3,68 0,90 0,80 0,90 2,70 3,40 –
Phenylalanin 2,28 0,60 0,60 0,50 1,50 2,20 2,70
Tyrosin 1,46 0,50 0,40 0,40 0,80 1,40 –
Valin 2,41 0,50 0,60 0,70 1,90 2,40 2,80
Glucin 2,29 0,90 0,40 0,90 1,90 2,40 2,40
Tổng cộng 27,104 6,10 5,50 6,90 19,20 24,90 20,70
Tư liệu: Trương Vô Dịch – Phòng thí nghiệm năng lượng nông thôn
Đại học Sư phạm Vân Nam, 2001.
Các số liệu phân tích trên cho thấy, các thành phần dinh dưỡng của khô dầu Cọc
rào cao hơn khô dầu lạc, khô dầu cải dầu và khá tương đương với khô dầu đậu tương –
nguyên liệu chủ yếu để sản xuất thức ăn chăn nuôi. Như vậy, khô dầu Cọc rào có khả
năng thay thế khô dầu đậu tương để làm thức ăn chăn nuôi.
Hạt Cọc rào có chứa một số độc tố, chất kích thích: β-D-glycoside của sitosterol,
curcin, vitexine, isovitexine, 12-deoxy-16-hydroxyphorbol Khô dầu Cọc rào chưa
qua xử lý cũng có độc tính, chủ yếu là curcin – một protein có độc tính cao, có thể gây
hiện tượng ngưng kết hồng cầu. Do vậy không thể dùng trực tiếp khô dầu Cọc rào làm
thức ăn chăn nuôi. Nếu chưa qua xử lý, khô dầu Cọc rào chỉ có thể dùng làm phân bón
hữu cơ, chất đốt thay thế than và thực tế ở một số nước, người dân cũng đã sử dụng
khô dầu Cọc rào chưa qua xử lý làm chất đốt, song cho đến nay cũng chưa có nghiên
cứu khoa học nào được tiến hành để xác định các chỉ số phát nhiệt, khí thải khi đốt
Theo nghiên cứu của Henning, khô dầu Cọc rào giống với thành phần của phân gà,
chứa 6% N2, 2,75% P2O5 và 0,94% K2O nên có thể làm phân bón hữu cơ và thực tế
cho thấy 1 tấn khô dầu Cọc rào tương đương với 200 kg phân bón vô cơ. Tuy nhiên,
nếu sử dụng trực tiếp khô dầu làm phân bón thì dầu còn sót lại cũng có đặc tính diệt
côn trùng và làm giảm số lượng giun tròn trong đất, không có lợi cho đất. Như vậy,
khô dầu Cọc rào nếu sử dụng trực tiếp thì chỉ nên dùng làm chất đốt. Nhưng nếu chỉ
dùng trực tiếp khô dầu Cọc rào làm chất đốt thì hiệu quả kinh tế mang lại sẽ không cao
và chưa phát huy được hết những giá trị dinh dưỡng của khô dầu.
Có nhiều phương pháp tiếp cận để chế biến các sản phẩm từ khô dầu Cọc rào. Với
phương pháp vật lý, có thể dùng nhiệt để khử độc tố của khô dầu, phá huỷ cấu trúc của
độc tố; với phương pháp hoá học, có thể dùng dung môi hữu cơ tách riêng curcin ra
khỏi khô dầu; với phương pháp sinh học có thể xử lý lên men khô dầu để khử độc
tố. Tuy nhiên trong các phương pháp này phương pháp hoá học có ưu điểm hơn cả
bởi nếu dùng phương pháp vật lý hay sinh học ta chỉ có thể khử độc – phá huỷ curcin
mà không tận dụng được các hoạt tính sinh học quý giá của nó. Với phương pháp hoá
học vừa có thể sử dụng được giá trị dinh dưỡng của khô dầu vừa có thể khai thác được
hoạt tính sinh học của curcin.
6
Nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc cũng cho thấy, khô dầu Cọc rào
có thể chế biến ra protein thực vật, làm thức ăn nuôi cá; độc tố curcin tách ra từ khô
dầu Cọc rào có thể dùng làm thuốc nông dược và y dược, dùng làm thuốc trừ sâu có
thể diệt được bệnh đạo ôn trên lúa, bệnh Pestalotiafunerea, bệnh Sclerotinia
sclerotiorum và nhiều chế phẩm chữa bệnh cho người cũng đang trong giai đoạn
nghiên cứu thử nghiệm.
Ngày nay, khi đời sống con người ngày càng được nâng cao, sức khỏe là mối
quan tâm hàng đầu của người dân ở các nước. Người ta ngày càng quan tâm tới ảnh
hưởng của các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp đối với sức khoẻ con người. Có
quá nhiều tác động xấu của các sản phẩm này tới sức khoẻ mà gần đây nhất là sản
phẩm sữa nhiễm melamine của Trung Quốc, vì vậy cả thế giới đang hướng tới một nền
“nông nghiệp sạch”, phát triển nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường và sức khoẻ
cộng đồng. Trong chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi vừa là yếu tố quyết định giá thành
đồng thời cũng là yếu tố quyết định chất lượng sản phẩm.
Bên cạnh những nguy cơ tác động không tốt tới sức khoẻ con người kể trên, một
tác động không nhỏ khác ảnh hưởng tới đời sống của người dân là giá cả các mặt hàng
nông sản. Do dân số thế giới vẫn tăng, kèm theo là nhu cầu tiêu thụ thịt, sữa/người
ngày càng tăng nhanh ở các nước đang phát triển, ước tính tăng trưởng về nhu cầu tiêu
thụ thực phẩm tăng 7,8%/năm, diện tích đất canh tác lương thực lại hầu như không
tăng làm cho giá các nguyên liệu cho thức ăn chăn nuôi như ngô, ngũ cốc tăng, ảnh
hưởng đến giá thành sản phẩm chăn nuôi. Năm 2007, giá ngũ cốc đã tăng vọt 42% so
với 2006, gây nên nguy cơ đói kém và suy dinh dưỡng cho người nghèo.
Như vậy, chế biến khô dầu Cọc rào theo hướng chế biến thành thức ăn chăn nuôi
vừa nâng cao hiệu quả kinh tế của cây cọc rào, vừa giải quyết được nhu câu thức ăn
chăn nuôi giảm chi phí đầu vào của sản xuất và hạ giá thành sản phẩm.
2. Tình hình nghiên cứu trong nước
Hiện nay, nước ta là một nước xuất khẩu dầu thô nhưng phải nhập xăng dầu để
sử dụng. Về lâu dài nước ta phải nhập khẩu xăng dầu, nếu sản xuất thành công nhiên
liệu sinh học thay thế cho nhiên liệu nhập khẩu sẽ giúp Việt Nam giảm phụ thuộc của
nền kinh tế vào lượng xăng dầu nhập khẩu và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy
nhiên, phát triển nhiên liệu sinh học cũng là một vấn đề khá mới ở Việt Nam, chúng ta
vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm để tìm kiếm, phát triển nguyên liệu cho ngành
công nghiệp mới này. Trong quy hoạch phát triển nhiên liệu sinh học, Cọc rào là một
cây trồng được nghiên cứu từ khâu giống, kỹ thuật gây trồng, biện pháp chăm sóc tới
chế biến và sử dụng sản phẩm từ hạt Cọc rào. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông
7
thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Công thương đều đã triển khai các đề tài, dự
án về cây Cọc rào. Với trên 4 triệu ha đất đồi núi trọc chưa sử dụng, một số diện tích
khác là đất rừng cây bụi kém hiệu quả, diện tích đất xa mạc hoá, đất thoái hoá ở các
vùng, đây là quỹ đất tiềm năng để trồng cây Cọc rào lấy dầu làm nguyên liệu cho
ngành nhiên liệu sinh học.
Tuy nhiên, như đã phân tích ở trên, nếu chỉ trồng Cọc rào để lấy dầu mà không đi
kèm với tận dụng, chế biến phụ phẩm khô dầu thì sẽ là một lãng phí lớn, không đem
lại hiệu quả kinh tế thực sự, thậm chí có thể sẽ gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường
do phụ phẩm khô dầu. Hơn nữa đối với ngành nông nghiệp Việt Nam các sản phẩm có
thể chế biến thành công từ khô dầu Cọc rào là rất hữu ích.
Hiện nay, hàng năm nước ta phải nhập khẩu hơn 1 triệu tấn nguyên liệu để sản
xuất thức ăn chăn nuôi. Thống kế cho thấy năm 2006 Việt Nam giá trị nhập khẩu
nguyên liệu thức ăn c

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Nghiên cứu chế biến thức ăn gia súc từ bã hạt cọc rào sau khi ép dầu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *