[block id=”bo-sung-1″]


Trong sản xuất nông nghiệp của người dân tộc tại chỗ trên vùng Tây
Nguyên, nguồn thu nhập từ chăn nuôi bò góp phần quan trọng trong kinh tế của
người dân. Hiện nay, một trong những nguyên nhân chính làm cho hiệu quả chăn
nuôi bò còn thấp ở vùng Tây Nguyên là do số lượng và chất lượng thức ăn không
đảm bảo, thiếu cân đối trong khẩu phần, nguồn thức ăn phụ thuộc vào cỏ tự nhiên,
phế phụ phẩm nông, công nghiệp. Bên cạnh đó, diện tích đồng cỏ tự nhiên ngày
càng bị thu hẹp do việc phát triển diện tích canh tác các loại cây trồng khác dưới
tác động của dân số ngày càng gia tăng. Mặc dù vậy, người dân tộc thiểu số ở đây
vẫn phải duy trì phát triển nuôi bò để phát triển kinh tế gia đình do đây là nguồn
thu nhập chủ yếu.
Theo Bùi Đức Lũng và CS, (1995) [16] để năng suất của gia súc cao, làm
giảm chi phí thức ăn, lao động, chuồng trại và các chi phí khác thì gia súc phụ
thuộc 40% do tiến bộ di truyền và 50% tiến bộ về thức ăn dinh dưỡng và 10% do
các nguyên nhân khác. Trong những thập niên gần đây đã có nhiều công trình
nghiên cứu khả năng thích nghi một số giống cỏ cao sản và đã chọn ra một số
giống cỏ thích nghi với điều kiện tự nhiên của vùng Tây Nguyên. Việc trồng và sử
dụng các giống cỏ này để chăn nuôi bò thịt đã được sử dụng ở các trang trại và
một số nông hộ chăn nuôi bò thịt đã đem lại hiệu quả thiết thực. Để phát huy lợi
thế đất đai nhằm phát triển chăn nuôi bò thịt theo hướng sản xuất hàng hóa cho
người dân tộc tại chỗ trên vùng Tây Nguyên thì việc đưa một số giống cỏ cao sản
vào hệ thống sản xuất của người dân tộc thiểu số là việc làm rất cần thiết trong
giai đoạn hiện nay. Với mục tiêu nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp trên một
đơn vị diện tích đất canh tác thì việc chuyển dịch cơ cấu một số diện tích vườn tạp
kém hiệu quả sang trồng cỏ kết hợp chăn nuôi bò thịt là hướng đi rất khả quan cho
người dân tộc tại chỗ trên vùng Tây Nguyên


pdf66 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 09/08/2021 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu chuyển đổi một số vườn tạp kém hiệu quả của người dân tộc M’nông sang trồng cỏ nuôi bò tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

i
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP TÂY NGUYÊN
BÁO CÁO TỔNG KẾT
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THUỘC DỰ ÁN KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VỐN VAY ADB
Tên đề tài: Nghiên cứu chuyển đổi một số vườn tạp kém hiệu quả của
người dân tộc M’nông sang trồng cỏ nuôi bò tại huyện Lắk, tỉnh Đắk
Lắk.
Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và PTNT
Cơ quan chủ trì: Viện KHKT nông lâm nghiệp Tây Nguyên
Chủ nhiệm đề tài: Tôn Thất Dạ Vũ
Thời gian thực hiện: 9/2009 – 12/2011
Đắk Lắk, 2012
ii
MỤC LỤC
Nội dung Trang
MỤC LỤC …………………………………………………………………………………………………… i
DANH MỤC BIỂU ĐỒ ………………………………………………………………………………… v
BẢNG CHÚ GIẢI CÁC CHỮ VIẾT TẮT, KÝ HIỆU …………………………………. vi
I. ĐẶT VẤN ĐỀ …………………………………………………………………………………………… 1
II. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI ………………………………………………………………………………… 2
1. Mục tiêu tổng quát ………………………………………………………………………………….. 2
2. Mục tiêu cụ thể ………………………………………………………………………………………. 2
III. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC . 2
1. Ngoài nước ……………………………………………………………………………………………. 2
2. Trong nước ……………………………………………………………………………………………. 4
IV. NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ……………… 10
1. Nội dung nghiên cứu …………………………………………………………………………….. 10
2. Vật liệu nghiên cứu ………………………………………………………………………………. 11
3. Phương pháp nghiên cứu ……………………………………………………………………….. 11
3.1. Đánh giá hiện trạng của một số vườn tạp và tình hình chăn nuôi bò của người
dân tộc M’nông trên địa bàn huyện …………………………………………………………….. 11
3.2. Nghiên cứu phương thức chuyển đổi vườn tạp kém hiệu quả sang trồng cỏ . 12
3.3. Xây dựng mô hình trồng cỏ nuôi bò từ vườn tạp kém hiệu quả ……………….. 17
3.4 Phương pháp xử lý số liệu ……………………………………………………………………. 18
V. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI …………………………………………………………… 19
1. Kết quả nghiên cứu khoa học …………………………………………………………………. 19
1.1. Hiện trạng của một số vườn tạp và tinh hình chăn nuôi bò của người dân tộc
M’nông trên địa bàn huyện………………………………………………………………………… 19
1.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk ……………….. 19
1.1.2. Một số chỉ tiêu văn hóa – xã hội của người dân tộc M’nông tại các xã trên
địa bàn huyện …………………………………………………………………………………………… 21
1.1.3. Trình độ học vấn của chủ hộ …………………………………………………………….. 22
1.1.4. Hiện trạng sản xuất vườn tạp của người dân tộc M’nông tại huyện Lắk năm
2009 ……………………………………………………………………………………………………….. 22
1.1.5. Tình hình chăn nuôi bò của người dân tộc M’nông tại huyện Lắk năm 2009
………………………………………………………………………………………………………………. 26
1.2. Nghiên cứu phương thức chuyển đổi vườn tạp kém hiệu quả sang trồng cỏ . 31
1.2.1. Khảo nghiệm một số giống cỏ có triển vọng và Tuyển chọn phương thức
chuyển vườn tạp kém hiệu quả …………………………………………………………………… 31
1.2.2. Nghiên cứu biện pháp tăng năng suất đồng cỏ …………………………………….. 42
1.2.3. Thí nghiệm nuôi bò bằng cỏ ……………………………………………………………… 45
1.3. Mô hình chuyển đổi vườn tạp kém hiệu quả của người dân tộc M’nông sang
trồng cỏ nuôi bò thịt …………………………………………………………………………………. 48
1.3.1. Năng suất chất xanh của đồng cỏ mới thiết lập ……………………………………. 48
1.3.2. Khả năng sinh trưởng của bò trong mô hình ……………………………………….. 49
iii
1.3.3. Ước tính hiệu quả kinh tế trong mô hình ……………………………………………. 50
2. Tổng các sản phẩm của đề tài …………………………………………………………………. 52
2.1. Các sản phẩm khoa học ………………………………………………………………………. 52
2.2. Kết quả đào tạo/tập huấn cho cán bộ hoặc nông dân ………………………………. 52
3. Đánh giá tác động của kết quả nghiên cứu ……………………………………………….. 52
3.1. Hiệu quả môi trường …………………………………………………………………………… 52
3.2. Hiệu quả xã hội ………………………………………………………………………………….. 53
4. Tổ chức thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí ………………………………………. 53
VI. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ …………………………………………………………………… 54
1. Kết luận ………………………………………………………………………………………………. 54
2. Đề nghị ……………………………………………………………………………………………….. 54
TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………….. 55
I. Tài liệu tiếng Việt ………………………………………………………………………………….. 55
II. Tài liệu tiếng Anh ………………………………………………………………………………… 58
PHỤ LỤC ………………………………………………………………………………………………….. 59
1. Sản phẩm của đề tài ………………………………………………………………………………. 59
2. Hình ảnh minh họa ……………………………………………………………………………….. 60
iv
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Tiêu đề Trang
5.1: Tỷ lệ nhân khẩu và lao động trong nông hộ ………………………………………………. 21
5.2: Trình độ học vấn của các chủ hộ điều tra …………………………………………………. 22
5.3: Số lượng vườn tạp của từng xã điều tra ……………………………………………………. 22
5.4: Diện tích vườn tạp của các xã điều tra ……………………………………………………… 23
5.5: Tỷ lệ loại vườn tạp và một số cây chính trong vườn của người dân tộc M’nông
tại huyện Lắk ………………………………………………………………………………………………. 24
5.6: Hiệu quả kinh tế vườn tạp ………………………………………………………………………. 25
5.7: Cơ cấu giống bò của người dân tộc M’nông tại huyện Lắk…………………………. 26
5.8: Phương thức chăn nuôi bò của người dân tộc M’nông ……………………………….. 27
5.9: Tình hình sử dụng thức ăn nuôi bò tại các xã huyện Lắk ……………………………. 28
5.10: Các loại công chăm sóc bò ……………………………………………………………………. 29
5.11: Phòng bệnh và vệ sinh chăn nuôi bò của người M’nông …………………………… 30
5.12: Tỷ lệ nẩy mầm của cỏ trồng trong vườn tạp ……………………………………………. 32
5.13: Tỷ lệ sống lúc 60 ngày tuổi của cỏ trồng trong vườn tạp ………………………….. 34
5.14: Năng suất cỏ thí nghiệm trồng trong vườn tạp ………………………………………… 36
5.15: Thành phân hóa học của các giống cỏ ……………………………………………………. 38
5.16: Năng suất chất xanh, vật chất khô và protein của cỏ thí nghiệm ………………… 39
5.17: Hiệu quả kinh tế chuyển đổi vườn tạp kém hiệu quả sang trồng cỏ ……………. 41
5.18: Năng suất cỏ thí nghiệm ở các mức bón phân Urê khác nhau ……………………. 43
5.19: Khả năng thu nhận của bò và sức nuôi của đồng cỏ cao sản ……………………… 45
5.20: Khối lượng của bò ở các giai đoạn thí nghiệm ………………………………………… 46
5.21: Hiệu quả kinh tế giữa hai phương thức nuôi bò thịt …………………………………. 47
5.22: Năng suất chất xanh cỏ trồng trong mô hình ………………………………………….. 48
5.23: Một số chỉ tiêu nuôi bò trong sản xuất và mô hình …………………………………… 49
5.24: Hiệu quả kinh tế sản xuất mô hình …………………………………………………………. 50
v
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Tiêu đề Trang
5.1: Tỷ lệ nẩy mầm của ba giống cỏ trong thí nghiệm………………………………………. 33
5.2: Khả năng sống sót 60 ngày tuổi của cỏ trồng trong thí nghiệm …………………… 36
5.3: Năng suất chất xanh của cỏ trồng thí nghiệm trong vườn tạp ……………………… 37
5.4: Tương quan mức phân Urê với năng suất chất xanh cỏ VA06 …………………….. 44
5.5: Tương quan mức phân Urê với năng suất chất xanh cỏ Ghinê …………………….. 44
5.6: Tăng trọng của bò nuôi thí nghiệm ………………………………………………………….. 46
vi
BẢNG CHÚ GIẢI CÁC CHỮ VIẾT TẮT, KÝ HIỆU
ĂTr Ăn trái
CĐHT: Chuyển đổi hoàn toàn
CĐ50%: Chuyển đổi 50%
Chăn thả TTQ: Chăn thả theo tập quán
CS: Cộng sự
DTTS: Dân tộc thiểu số
ĐC: Đối chứng
ĐVT: Đơn vị tính
KHKT: Khoa học kỹ thuật
KL: Khối lượng
NN: Nông nghiệp
NN&PTNT: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
NS: Năng suất
NSCX: Năng suất chất xanh
NSPr: Năng suất protein thô
NSVCK: Năng suất vật chất khô
TĂ: Thức ăn
TN: Thí nghiệm
TX: Trồng xen
VTKHQ: Vườn tạp kém hiệu quả
VCK: Vật chất khô
1
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong sản xuất nông nghiệp của người dân tộc tại chỗ trên vùng Tây
Nguyên, nguồn thu nhập từ chăn nuôi bò góp phần quan trọng trong kinh tế của
người dân. Hiện nay, một trong những nguyên nhân chính làm cho hiệu quả chăn
nuôi bò còn thấp ở vùng Tây Nguyên là do số lượng và chất lượng thức ăn không
đảm bảo, thiếu cân đối trong khẩu phần, nguồn thức ăn phụ thuộc vào cỏ tự nhiên,
phế phụ phẩm nông, công nghiệp. Bên cạnh đó, diện tích đồng cỏ tự nhiên ngày
càng bị thu hẹp do việc phát triển diện tích canh tác các loại cây trồng khác dưới
tác động của dân số ngày càng gia tăng. Mặc dù vậy, người dân tộc thiểu số ở đây
vẫn phải duy trì phát triển nuôi bò để phát triển kinh tế gia đình do đây là nguồn
thu nhập chủ yếu.
Theo Bùi Đức Lũng và CS, (1995) [16] để năng suất của gia súc cao, làm
giảm chi phí thức ăn, lao động, chuồng trại và các chi phí khác thì gia súc phụ
thuộc 40% do tiến bộ di truyền và 50% tiến bộ về thức ăn dinh dưỡng và 10% do
các nguyên nhân khác. Trong những thập niên gần đây đã có nhiều công trình
nghiên cứu khả năng thích nghi một số giống cỏ cao sản và đã chọn ra một số
giống cỏ thích nghi với điều kiện tự nhiên của vùng Tây Nguyên. Việc trồng và sử
dụng các giống cỏ này để chăn nuôi bò thịt đã được sử dụng ở các trang trại và
một số nông hộ chăn nuôi bò thịt đã đem lại hiệu quả thiết thực. Để phát huy lợi
thế đất đai nhằm phát triển chăn nuôi bò thịt theo hướng sản xuất hàng hóa cho
người dân tộc tại chỗ trên vùng Tây Nguyên thì việc đưa một số giống cỏ cao sản
vào hệ thống sản xuất của người dân tộc thiểu số là việc làm rất cần thiết trong
giai đoạn hiện nay. Với mục tiêu nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp trên một
đơn vị diện tích đất canh tác thì việc chuyển dịch cơ cấu một số diện tích vườn tạp
kém hiệu quả sang trồng cỏ kết hợp chăn nuôi bò thịt là hướng đi rất khả quan cho
người dân tộc tại chỗ trên vùng Tây Nguyên.
Huyện Lắk thuộc tỉnh Đắk Lắk có nhiều dân tộc anh em đang sinh sống và
trong đó người dân tộc tại chỗ M’nông chiếm 50% dân số của huyện, Phòng
thống kê huyện Lắk năm 2010 (2011) [30]. Đây là nơi có tiềm năng chăn nuôi bò
thịt rất lớn với diện tích đất đai rộng lớn, điều kiện tự nhiên và tập quán canh tác
rất phù hợp chăn nuôi bò thịt. Rất nhiều diện tích đã được sử dụng cho việc trồng
2
cây ăn trái, cây công nghiệp và một số cây nông nghiệp. Nhưng vì đất đai có độ
màu mỡ không cao, năng suất các cây trồng thấp do vậy giá trị thu nhập từ sản
phẩm cây trồng trên một đơn vị diện tích còn rất thấp. Trong khi đó thu nhập từ
chăn nuôi bò thịt tại một số nông hộ đã cho kết quả khá cao từ 40 – 50% trong
tổng thu nhập kinh tế hộ và huyện Lắk có thị trường bò thịt khá ổn định trong
những năm gần đây. Từ thực tiễn trên chúng tôi đã tiến hành thực hiện đề tài:
“Nghiên cứu chuyển đổi một số vườn tạp kém hiệu quả của người dân tộc
M’nông sang trồng cỏ nuôi bò tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk”.
II. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI
1. Mục tiêu tổng quát
Thay đổi phương thức canh tác bằng chuyển đổi một số vườn tạp của người
dân tộc tại chỗ sang trồng cỏ chủ động nguồn thức ăn để đáp ứng nhu cầu cho đàn
bò tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.
2. Mục tiêu cụ thể
– Xác định được một số giống cỏ phù hợp cho chuyển đổi vườn tạp sang trồng
cỏ nuôi bò
– Xác định được phương thức chuyển đổi phù hợp từ vườn tạp sang trồng cỏ
nuôi bò của người dân tộc M’nông.
– Xây dựng được mô hình chuyển đổi vườn tạp sang trồng cỏ nuôi bò nâng
hiệu quả 10 – 15%.
III. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
1. Ngoài nước
Misra, A.K., Rama Rao, C.A., Subrdmangand, K.V., (2007) [38] đã chỉ ra
chăn nuôi giúp ổn định thu nhập cho người dân. Một trong những chiến lược để
phát triển chăn nuôi là phải cải thiện đồng cỏ bằng những giống cỏ trồng chất
lượng cao. Tại huyện Mahabubnagar (Ấn Độ) 163 nông dân chuyển từ 0,04 –
0,1ha lúa/hộ sang trồng cây thức ăn xanh nuôi bò đã cho hiệu quả kinh tế cao.
Theo Bosma, R.H., Roothaert, R.L., và Ibranhim, (2001) [33], các nông hộ
ở phía Đông của tỉnh Kalimantan, Ấn Độ khi chăn nuôi có áp dụng các tiến bộ kỹ
thuật như trồng một số giống cỏ cao sản làm thức ăn cho gia súc đã làm thu nhập
3
của người nông dân tăng gấp đôi so với phương thức sản xuất trước đây. Điều này
giúp cho các hộ chăn nuôi này phát triển kinh tế tốt hơn. Thêm vào đó, thời gian
chăm sóc vật nuôi của các nông hộ ít hơn và dành nhiều thời gian cho các hoạt
động kinh tế xã hội khác. Điều này đã làm thay đổi phương thức sản xuất truyền
thống trước đây và làm tăng thu nhập đáng kể cho người dân đặc biệt là những
vùng khó khăn.
Bosma, R.H., Rootaert, R.L., Asis, P., Saguinhon, J., Binh, L.H., và Yen, V.
H., (2003) [34] đã xác định những ảnh hưởng kinh tế và xã hội của việc ứng dụng
một số tiến bộ kỹ thuật trồng cỏ giống mới. Tại Mindanao của Philipines với việc
sử dụng một số giống cỏ giống mới để làm thức ăn cho gia súc, người dân chăn
nuôi đã tiết kiệm thời gian đầu tư chăm sóc, tăng được quy mô đàn và hiệu quả
kinh tế cao hơn so với phương thức sản xuất trước đây. Lãi thuần hàng năm đối
với trồng 01ha giống cỏ mới kết hợp chăn nuôi cao hơn gấp đôi so với sản xuất
hai vụ ngô của người dân trước đây.
Theo Viengsavanh Phimphachanhvongsod, Horne, Peter., Lefroy, Rod., và
Phonepaseuth Phengasavanh, (2004) [40] tại Lào việc sử dụng 1ha đất để sản xuất
hạt giống cỏ Mulato thì hàng năm thu được từ 600 – 750USD có thể mua được
2.000 đến 2.500kg lúa. Trong khi đó, để sản xuất ra 1.500kg lúa cần đến1 – 1,2ha
đất đồi và cần nhiều lao động như: Phát nương dọn rẫy, chuẩn bị đất trồng, chăm
sóc, thu hoạch, bảo quản Như vậy hiệu quả kinh tế sản xuất 1ha đối với trồng
lúa rẫy bằng 3/4 sản xuất hạt giống cỏ chăn nuôi và tốn nhiều công hơn việc sản
xuất hạt giống cỏ chăn nuôi.
Peters, M., Honre, P., Schmidt, A., Holmann, F., Kerridge, P.C., Tairawali,
S.A., Muller-Samann, R.K., và Wortmann, C., (2001) [39] cũng đã chỉ ra rằng
một số giống cỏ được chuyển giao cho các nông hộ chăn nuôi tại 16 địa điểm có
trồng lúa rẫy của 5 nước: Indonesia; Lào; Philippines; Thailand và Việt Nam đã
giúp người chăn nuôi như: a) chủ động nguồn thức ăn cho gia súc khi không có
công lao động chăn dắt vật nuôi như vào thời điểm gieo trồng và thu hoạch lương
thực; khi đau ốm hay những khi trời mưa b) thời gian gia súc khan hiếm thức
4
ăn như mùa khô kéo dài, c) cung cấp thức ăn cho gia súc khi bị bệnh hoặc trong
thời gian mang thai và khi mới sinh, d) bổ sung thức ăn cho gia súc vào ban đêm.
2. Trong nước
a. Khái niệm vườn tạp
Vườn tạp là vườn quảng canh, là vườn đầu tư lạo động, vật tư, hàm lượng kỹ
thuật ít, hiệu quả kinh tế thấp. Vườn tạp là vườn trồng nhiều loại cây ăn quả theo
kiểu “mùa nào thức ấy” để cải thiện dinh dưỡng trong khẩu phần ăn hàng ngày
của gia đình.
Vườn tạp có thể là vườn trồng một loại cây nhưng nhiều giống khác nhau,
tuổi cây khác nhau dẫn đến trái to nhỏ khác nhau, màu sắc quả không đồng nhất,
năng suất khác nhau và giá trị kinh tế kém. (Theo Hội làm vườn Việt Nam) [29].
b. Hệ thống canh tác bền vững
Theo Nguyễn Văn Sở, (1998) [20] Nông lâm kết hợp là một ngành kỹ thuật
mà mục tiêu chính của nó là phát triển những hệ thống sản xuất vững bền. Nó trả
lời cho những vấn đề như loại hoa màu hay gia súc nào được phối hợp xen ra sao
trong nuôi trồng, làm sao tài nguyên đất và rừng được bảo tồn.
Nguyễn Văn Sở, Đặng Hải Phương và Nguyễn Anh Vinh, (Quản lý tài
nguyên vùng cao ở Đông Nam Á) [21] mục tiêu của việc phát triển hệ thống canh
tác là nhanh chóng xác định các kỹ thuật canh tác hữu ích tại đia phương cũng
như giới thiệu các kỹ thuật mới có lợi cho các nông hộ nhỏ. Các khuyến nông
viên làm việc với các gia đình nông dân để giúp đỡ họ trong việc chọn lựa các kỹ
thuật quản lý thích hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội địa phương. Các
tiếp cận có sự tham gia trong việc phát triển nông thôn vùng cao quan tâm đến
toàn bộ hệ thống canh tác. Việc tạo ra thu nhập và sản xuất lương thực là quan
trọng nhưng tính bền vững cũng là một chỉ tiêu đáng quan tâm.
Tác giả Võ Tòng Xuân, (2005) [27] để có hệ thống canh tác bền vững vùng
đồi núi thì cần có cơ cấu cây trồng vật nuôi và biện pháp canh tác hợp lý. Ví dụ
như lựa chọn vật nuôi phù hợp, chọn cây thức ăn gia súc hợp lý, kết hợp chọn loại
cây trồng phù hợp và hệ thống luân canh hợp lý.
5
Từ Trung Kiên, (2010) [9] ảnh hưởng của kỹ thuật canh tác (bón phân) đến
lượng và chất cỏ hòa thảo. Vai trò của phân bón là cung cấp dinh dưỡng cho cây
trồng nhằm đạt năng suất cao, chất lượng tốt, đồng thời bù đắp dinh dưỡng cho
đất, nâng cao độ phì của đất và góp phần cải tạo đất. Nếu bón thừa đạm thì cây
phải hút nhiều nước để giải độc amon nên tỷ lệ nước trong thân lá cao, thân lá
vươn dài, mềm mại, che bóng lẫn nhau và gây ảnh hưởng tới quang hợp. Bón
nhiều đạm, tỷ lệ diệp lục trong lá cao, lá có màu xanh tối, quá trình sinh trưởng
(phát triển của thân, lá) bị kéo dài, cây thành thục muộn, phát triển um tùm, dễ đổ
lốp, dễ mắc sâu bệnh, rễ cây kém phát triển. Nếu thiếu đạm, cây cỏ sẽ cằn cỗi, lá
kém xanh, ra hoa kém và thưa thớt, ít quả, lúc này lá già sẽ chuyển đạm nuôi các
lá non nên lá già rụng sớm. Cây thiếu đạm buộc phải hoàn thành chu kỳ sống
nhanh, thời gian tích lũy ngắn, năng suất thấp.
c. Sử dụng cây thức ăn xanh làm thức ăn chăn nuôi bò thịt
Bên cạnh giống, kỹ th

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Nghiên cứu chuyển đổi một số vườn tạp kém hiệu quả của người dân tộc M’nông sang trồng cỏ nuôi bò tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *