[block id=”bo-sung-1″]

I.Nghiên cứu khả thi
I.1 Giới thiệu chung:
*Cầu A là cầu bắc qua sông Cấm lối liền hai huyện C và D thuộc tỉnh Hải Phòng nằm
trên tỉnh lộ X. Đây là tuyến đ-ờng huyết mạch giữa hai huyện C và D, nằm trong quy
hoạch phát triển kinh tế của tỉnh Hải Phòng. Hiện tại, các ph-ơng tiện giao thông v-ợt
sông qua phà A nằm trên tỉnh lộ X
Để đáp ứng nhu cầu vận tải, giải toả ách tắc giao thông đ-ờng thuỷ khu vực cầu và
hoàn chỉnh mạng l-ới giao thông của tỉnh, cần tiến hành khảo sát và nghiên cứu xây
dựng mới cầu A v-ợt qua sông B
I.1.1 Các căn cứ lập dự án
Căn cứ quyết định số 1206/2004/QD – UB ngày11 tháng 12 năm 2004 của UBND
tỉnh Hải Phòng về việc phê duyệt qui hoạch phát triển mạng l-ới giao thông tỉnh Hải
Phòng giai đoạn 1999 – 2010 và định h-ớng đến năm 2020.
Căn cứ văn bản số 215/UB – GTXD ngày 26 tháng 3 năm 2005 của UBND tỉnh Hải
Phòng cho phép Sở GTVT lập Dự án đầu t- cầu A nghiên cứu đầu t- xây dựng cầu A.
Căn cứ văn bản số 260/UB – GTXD ngày 17 tháng 4 năm 2005 của UBND tỉnh Hải
Phòng về việc cho phép mở rộng phạm vi nghiên cứu cầu E về phía Tây sông B.
Căn cứ văn bản số 1448/CĐS – QLĐS ngày 14 tháng 8 năm 2001 của Cục đ-ờng
sông Việt Nam.

de_tai_nghien_cuu_du_an_xay_dung_tuyen_noi_hai_huyen

pdf87 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 12/12/2015 | Lượt xem: 1845 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu dự án xây dựng tuyến nối hai huyện C – D tỉnh Hải Phòng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Phần I
Thiết kế cơ sở
****************
ch-ơng I: giới thiệu chung
I.Nghiên cứu khả thi
I.1 Giới thiệu chung:
*Cầu A là cầu bắc qua sông Cấm lối liền hai huyện C và D thuộc tỉnh Hải Phòng nằm
trên tỉnh lộ X. Đây là tuyến đ-ờng huyết mạch giữa hai huyện C và D, nằm trong quy
hoạch phát triển kinh tế của tỉnh Hải Phòng. Hiện tại, các ph-ơng tiện giao thông v-ợt
sông qua phà A nằm trên tỉnh lộ X
Để đáp ứng nhu cầu vận tải, giải toả ách tắc giao thông đ-ờng thuỷ khu vực cầu và
hoàn chỉnh mạng l-ới giao thông của tỉnh, cần tiến hành khảo sát và nghiên cứu xây
dựng mới cầu A v-ợt qua sông B
I.1.1 Các căn cứ lập dự án
Căn cứ quyết định số 1206/2004/QD – UB ngày11 tháng 12 năm 2004 của UBND
tỉnh Hải Phòng về việc phê duyệt qui hoạch phát triển mạng l-ới giao thông tỉnh Hải
Phòng giai đoạn 1999 – 2010 và định h-ớng đến năm 2020.
Căn cứ văn bản số 215/UB – GTXD ngày 26 tháng 3 năm 2005 của UBND tỉnh Hải
Phòng cho phép Sở GTVT lập Dự án đầu t- cầu A nghiên cứu đầu t- xây dựng cầu A.
Căn cứ văn bản số 260/UB – GTXD ngày 17 tháng 4 năm 2005 của UBND tỉnh Hải
Phòng về việc cho phép mở rộng phạm vi nghiên cứu cầu E về phía Tây sông B.
Căn cứ văn bản số 1448/CĐS – QLĐS ngày 14 tháng 8 năm 2001 của Cục đ-ờng
sông Việt Nam.
I.1.2 Phạm vi của dự án:
*Trên cơ sở quy hoạch phát triển đến năm 2020 của hai huyện C-D nói riêng và tỉnh
Hải Phòng nói chung, phạm vi nghiên cứu dự án xây dựng tuyến nối hai huyện C-D
I.2 Đặc điểm kinh tế xã hội và mạng l-ới giao thông
I.2.1 Hiện trạng kinh tế xã hội tỉnh Hải Phòng
I.2.1.1 Về nông, lâm, ng- nghiệp
-Nông nghiệp tỉnh đã tăng với tốc độ 6% trong thời kỳ 1999-2000. Sản xuất nông
nghiệp phụ thuộc chủ yếu vào trồng trọt, chiếm 70% giá trị sản l-ợng nông nghiệp, còn
lại là chăn nuôi chiếm khoảng 30%.
Tỉnh có diện tích đất lâm ngiệp rất lớn thuận lợi cho trông cây và chăn nuôi gia súc, gia
cầm
Với đ-ờng bờ biển kéo dài, nghề nuôi trồng và đánh bắt thuỷ hải sản cũng là một thế
mạnh đang đ-ợc tỉnh khai thác
I.2.1.2 Về th-ơng mại, du lịch và công nghiệp
-Trong những năm qua, hoạt động th-ơng mại và du lịch bát đầu chuyển biến tích cực.
Tỉnh thanh hoá có tiềm năng du lịch rất lớn với nhiều di tích, danh lam thắng cảnh. Nếu
đ-ợc đầu t- khai thác đúng mức thì sẽ trở thành nguồn lợi rất lớn.
Công nghiệp của tỉnh vẫn ch-a phát triển cao. Thiết bị lạc hậu, trình độ quản lý kém
không đủ sức cạnh tranh. Những năm gần đây tỉnh đã đầu t- xây dựng một số nhà máy
lớn về vật liệu xây dựng, mía, đ-ờng… làm đầu tàu thúc đẩy các ngành công nghiệp
khác phát triển
I.2.2 Định h-ớng phát triển các ngành kinh tế chủ yếu
I.2.2.1 Về nông, lâm, ng- nghiệp
-Về nông nghiệp: Đảm bảo tốc độ tăng tr-ởng ổn định, đặc biệt là sản xuất l-ơng
thực đủ để đáp ứng nhu cầu của xã hội, tạo điều kiện tăng kim ngạch xuất khẩu. Tốc độ
tăng tr-ởng nông nghiệp giai đoạn 2006-2010 là 8% và giai đoạn 2010-2020 là 10%
Về lâm nghiệp: Đẩy mạnh công tác trồng cây gây rừng nhằm khôi phục và bảo vệ môi
tr-ờng sinh thái, cung cấp gỗ, củi
-Về ng- nghiệp: Đặt trọng tâm phát triển vào nuôi trồng thuỷ sản, đặc biệt là các
loại đặc sản và khai thác biển xa
I.2.2.2 Về th-ơng mại, du lịch và công nghiệp
Tập trung phát triển một số ngành công nghiệp chủ yếu:
-Công nghiệp chế biến l-ơng thực thực phẩm, mía đ-ờng
-Công nghiệp cơ khí: sửa chữa, chế tạo máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp,
xây dựng, sửa chữa và đóng mới tàu thuyền.
-Công nghiệp vật liệu xây dựng: sản xuất xi măng, các sản phẩm bê tông đúc
sẵn, gạch bông, tấm lợp, khai thác cát sỏi
Đẩy mạnh xuất khẩu, dự báo gái trị kim ngạch của vùng là 1 triệu USD năm 2010 và 3
triệu USD năm 2020. Tốc độ tăng tr-ởng là 7% giai đoạn 2006-2010 và 8% giai đoạn
2011-2020
I.2.3 Đặc điểm mạng l-ới giao thông:
I.2.3.1 Đ-ờng bộ:
-Năm 2000 đ-ờng bộ có tổng chiều dài 1000km, trong đó có gồm đ-ờng nhựa
chiếm 45%, đ-ờng đá đỏ chiếm 35%, còn lại là đ-ờng đất 20%
Các huyện trong tỉnh đã có đ-ờng ôtô đi tới trung tâm. Mạng l-ới đ-ờng phân bố t-ơng
đối đều.
Hệ thống đ-ờng bộ vành đai biên giới, đ-ờng x-ơng cá và đ-ờng vành đai trong tỉnh
còn thiếu, ch-a liên hoàn
I.2.3.2 Đ-ờng thuỷ:
-Mạng l-ới đ-ờng thuỷ của tỉnh Hải Phòng khoảng 400 km (ph-ơng tiện 1 tấn trở
lên có thể đi đ-ợc). Hệ thống đ-ờng sông th-ờng ngắn và dốc nên khả năng vận
chuyển là khó khăn.
I.2.3.3 Đ-ờng sắt:
– Hiện tại tỉnh Hải Phòng có hệ thống vấn tải đ-ờng sắt Bắc Nam chạy qua
I.2.3.4 Đ-ờng không:
– Có sân bay V nh-ng chỉ là một sân bay nhỏ, thực hiện một số chuyến bay nội
địa
I.2.4 Quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng:
-Tỉnh lộ X nối từ huyện C qua sông B đến huyện D. Hiện tại tuyến đ-ờng này
là tuyến đ-ờng huyết mạch quan trộng của tỉnh. Tuy nhiên tuyến lại đi qua trung tâm
thị xã C là một điều không hợp lý. Do vậy quy hoạch sẽ nắn đoạn qua thị xã C hiện nay
theo vành đai thị xã.
I.2.5 Các quy hoạch khác có liên quan
-Trong định h-ớng phát triển không gian đến năm 2020, việc mở rộng thị xã Long
Khánh là tất yếu. Mở rộng các khu đô thị mới về các h-ớng và ra các vùng ngoại vi.
Dự báo nhu cầu giao thông vận tải do Viện chiến l-ợc GTVT lập, tỷ lệ tăng tr-ởng xe
nh- sau:
Theo dự báo cao: Ô tô: 2005-2010: 10%
2010-2015: 9%
2015-2020: 7%
Xe máy: 3% cho các năm
Xe thô sơ: 2% cho các năm
Theo dự báo thấp: Ô tô: 2005-2010: 8%
2010-2015: 7%
2015-2020: 5%
Xe máy: 3% cho các năm
Xe thô sơ: 2% cho các năm
I.3 Đặc điểm về điều kiện tự nhiên tại vị trí xây dựng cầu:
I.3.1 Vị trí địa lý
– Cầu A v-ợt qua sông B nằm trên tuyến X đi qua hai huyện C và D thuộc tỉnh Hải
Phòng. Dự án đ-ợc xây dựng trên cơ sở nhu cầu thực tế là cầu nối giao thông của tỉnh
với các tỉnh lân cận và là nút giao thông trọng yếu trong việc phát triển kinh tế vùng.
Địa hình tỉnh đồng Nai hình thành 2 vùng đặc thù: vùng đồng bằng ven biển và vùng
núi phía Tây. Địa hình khu vực tuyến tránh đi qua thuộc vùng đồng bằng, là khu vực
đ-ờng bao thị xã Long Khánh hiện tại. Tuyến cắt đi qua khu dân c-.
Lòng sông tại vị trí dự kiến xây dựng cầu t-ơng đối ổn định, không có hiện t-ợng xói
lở lòng sông
I.3.2 Điều kiện khí hậu thuỷ văn
I.3.2.1 Khí t-ợng
Về khí hậu: Tỉnh Hải Phòng nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa nên có
những đặc điểm cơ bản về khí hậu nh- sau:
– Nhiệt độ bình quân hàng năm: 290
– Nhiệt độ thấp nhất : 120
– Nhiệt độ cao nhất: 380
Khí hậu chia làm 2 mùa rõ rệt, mùa m-a từ tháng 10 đến tháng 12
Về gió: Về mùa hề chịu ảnh h-ởng trực tiếp của gió Tây Nam hanh và khô. Mùa
đông chịu ảnh h-ởng của gió mùa Đông Bắc kéo theo m-a và rét
I.3.2.2 Thuỷ văn
Mực n-ớc cao nhất MNCN = +10,80m
Mực n-ớc thấp nhất MNTN = +7,0m
Mực n-ớc thông thuyền MNTT = +5,5m
Khẩu độ thoát n-ớc L 0 = 174m
L-u l-ợng Q =..
L-u tốc v = 1.52m3/s
I.3.3 Điều kiện địa chất
Theo số liệu thiết kế có 4 hố khoan với đặc điểm địa chất nh- sau:
Đặc điểm địa chất Hố khoan 1 Hố khoan 2 Hố khoan 3 Hố khoan 4
Trị số SPT
N60
Lớp 1: á cát 6,0 6,5 4,0 7,0 8
Lớp 2: á sét 10,0 8,0 9,0 8,0 12
Lớp 3 : Cát mịn 5,0 6,0 6,0 6,0 17
Lớp 4: Cuội sỏi – – – – 25
ch-ơng II:thiết kế cầu và tuyến
II.Đề xuất các ph-ơng án cầu
II.1.Các thông số kỹ thuật cơ bản:
Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật:
Cầu vĩnh cửu bằng BTCT ƯST và BTCT th-ờng
Khổ thông thuyền ứng với sông cấp V là: B = 25m, H =3.5m
Khổ cầu: B= 9 + 2×0.5 =10m
Tần suất lũ thiết kế: P=1%
Quy phạm thiết kế: Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn 22TCN-
272.05 của Bộ GTVT
Tải trọng: xe HL93
II.2.Các ph-ơng án kiến nghị
II.2.1.Lựa chọn ph-ơng án móng
Căn cứ vào đặc điểm của các lớp địa chất đ-ợc nghiên cứu, ta đề ra các ph-ơng án
móng nh- sau:
a.Ph-ơng án móng cọc chế tạo sẵn:
 Ưu điểm:
– Cọc đ-ợc chế tạo sẵn nên thời gian chế tạo cọc đ-ợc rút ngắn, do đó thời gian thi
công công trình cũng vì vậy mà giảm xuống
– Cọc đ-ợc thi công trên cạn, giảm độ phức tạp trong công tác thi công, giảm sức lao
động mệt nhọc
– Chất l-ợng chế tạo cọc đ-ợc đảm bảo tốt
*Nh-ợc điểm:
– Chiều dài cọc bị giới hạn trong khoản từ 5-10m, do đó nếu chiều sâu chôn cọc yêu
cầu lớn thì sẽ phải ghép nối các cọc với nhau. Tại các vị trí mối nối chất l-ợng cọc
không đảm bảo, dễ bị môi tr-ờng xâm nhập
– Thời gian thi công mối nối lâu và cần phải đảm bảo độ phức tạp cao
– Vị trí cọc khó đảm bảo chính xác theo yêu cầu
– Quá trình thi công gây chấn động và ồn, ảnh h-ởng đến các công trình xung quanh
b.Ph-ơng án móng cọc khoan nhồi:
 Ưu điểm:
– Rút bớt đ-ợc công đoạn đúc sẵn cọc, do đó không cần phải xây dựng bãi đúc, lắp
dựng ván khuôn. Đặc biệt không cần đóng hạ cọc, vận chuyển cọc từ kho, x-ởng
đến công tr-ờng
– Có khả năng thay đổi các kích th-ớc hình học của cọc để phù hợp với các điều kiện
thực trạng của đất nền mà đ-ợc phát hiện trong quá trình thi công
– Đ-ợc sử dụng trong mọi loại địa tầng khác nhau, dễ dàng v-ợt qua các ch-ớng ngại
vật
– Tính toàn khối cao, khả năng chịu lực lớn với các sơ đồ khác nhau: cọc ma sát, cọc
chống, hoặc hỗn hợp
– Tận dụng hết khả năng chịu lực theo vật liệu, do đó giảm đ-ợc số l-ợng cọc. Cốt
thép chỉ bố trí theo yêu cầu chịu lực khi khai thác nên khong cần bố trí nhiều để
phục vụ quá trình thi công
– Không gây tiếng ồn và chấn động mạnh làm ảnh h-ởng môi tr-ờng sinh hoạt chung quanh
– Cho phép có thể trực tiếp kiểm tra các lớp địa tầng bằng mẫu đất lấy lên từ hố đào
 Nh-ợc điểm:
– Sản phẩm trong suốt quá trình thi công đều nằm sâu d-ới lòng đất, các khuyết tật dễ
xảy ra không thể kiểm tra trực tiếp bằng mắt th-ờng, do vậy khó kiểm tra chất
l-ợng sản phẩm
– Th-ờng đỉnh cọc phải kết thúc trên mặt đất, khó kéo dài thân cọc lên phía trên, do
đó buộc phải làm bệ móng ngập sâu d-ới mặt đất hoặc đáy sông, phải làm vòng vây
cọc ván tốn kém
– Quá trình thi công cọc phụ thuộc nhiều vào thời tiết, do đó phải có các ph-ơng án
khắc phục
– Hiện tr-ờng thi công cọc dễ bị lầy lội, đặc biệt là sử dụng vữa sét
Căn cứ vào -u nh-ợc điểm của từng ph-ơng án, ta thấy móng cọc khoan nhồi có nhiều
đăc điểm phù hợp với công trình và khả năng của đơn vị thi công, vì vậy quyết định
chọn cọc khoan nhồi cho tất cả các ph-ơng án với các yếu tố kỹ thuật chính nh- sau:
Đ-ờng kính cọc: D=1000mm
Chiều dài cọc tại mố là 20m
Chiều dài cọc tại các vị trí trụ là 30m
Bảng tổng hợp bố trí các ph-ơng án
P.An
Thông
thuyền
(m)
Khổ
cầu
(m)
Sơ đồ
(m)
( )L m
Kết cấu nhịp
I 25 3.5 (9 + 2×0,5) 5×37 185
Cầu dầm liên tục
+ đơn giản
II 25 3.5 (9 + 2×0,5) 52+80+52 184 Cầu dầm liên tục
III 25 3.5 (9 + 2×0,5) (3×62) 186 Cầu dàn thép
II.2.2.Lựa chọn kích th-ớc sơ bộ các PA cầu
II.2.2.1.Ph-ơng án cầu đơn giản:
Sơ đồ kết cấu: 5×37 m.
– Nhịp giản đơn dài 37m:
Lựa chọn kết cấu phần trên:
Kêt cấu : Dầm giản đơn chữ I, bằng BTCTDUL .
Mặt cắt ngang: gồm 5 dầm chữ I.
Khảng cách giữa 2 dầm là 2.0 m, dốc ngang 2% về 2 phía. Tổng bề rộng cầu B=12m
(mép ngoài lan can)
Kết cấu phần d-ới
Cấu tạo Trụ:
Trụ đặc thân thu hẹp, BTCT, đặt trên móng cọc khoan nhồi đ-ờng kính D = 1m .
Thân trụ rộng 1.6m theo ph-ơng dọc cầu và 6.0 m theo ph-ơng ngang cầu và đ-ợc
vuốt tròn theo đ-ờng tròn bán kính R = 0.8m. TRụ giữa sông T6 và T7 có thân trụ
rộng 1.6 m theo ph-ơng dọc cầu và rộng 6.0 m theo ph-ơng ngang cầu, cao 15,5 m
Bệ móng cao 2m, rộng 5.0m theo ph-ơng ngang cầu, 8.0m đến 11.2m theo ph-ơng
dọc cầu và đặt d-ới lớp đất phủ (dự đoán là đ-ờng xói chung)
Dùng cọc khoan nhồi D100cm, cọc đặt vào lớp cuội sỏi dự kiến dài 30 m
Cấu tạo Mố:
Dạng mố có t-ờng cánh ng-ợc bê tông cốt thép
Bệ móng mố dày 2m, rộng 5 m, dài 12 m đ-ợc đặt d-ới lớp đất phủ
Dùng cọc khoan nhồi D100cm, cọc đặt vào lớp cuội sỏi dự kiến dài 20 m.
Mặt cầu và các công trình phụ khác
Độ dốc ngang cầu là 2% về hai phía
Bản mặt cầu đổ tại chỗ dày 15 cm, bản liên tục nhiệt đổ tại chỗ.
Lớp phủ mặt cầu gồm 5 lớp:
Lớp bê tông atfan : 5cm
Lớp bảo vệ : 4cm
Lớp phòng n-ớc : 1cm
Đệm xi măng : 1cm
Lớp tạo độ dốc ngang : 1.0 – 12 cm
Khe co giãn bằng cao su.
Gối cầu bằng cao su.
Lan can cầu bằng bê tông
Vật liệu
a) Bê tông
Bê tông dầm chủ dùng Mac 500
Bê tông trụ dùng Mac300
Bê tông mố dùng Mac 300
Vữa xi măng phun trong ống gen Mark150
b) Cốt thép
Lấy theo tiêu chuẩn VSL dùng cho dầm liên tục.
Thép c-ờng độ cao dùng loại tao thép đ-ờng kính 15.2mm
Modul đàn hồi E = 195000 MPa
Cốt thép th-ờng dùng thép tròn AI và thép có gờ AIII.2.
Chọn các kích th-ớc hình học
Chiều cao dầm giữa nhịp :1750mm
– Vật liệu dùng cho kết cấu.
+ Bê tông M300
+ Cốt thép c-ờng độ cao dùng loại S-31, S-32 của hãng VSL-Thụy Sĩ thép
cấu tạo dùng loại CT3 và CT5
II.2.2.2.Ph-ơng án cầu liên tục :
Sơ đồ kết cấu: 52+80+52 m.
Chiều cao dầm:
– Tại vị trí trụ đ-ợc chọn theo H =( 1/15 1/20 )lnhịp, = (4.6 3.5) m
Vậy ta lấy H = 4m
– Tại vị trí giữa nhịp đ-ợc chọn theo công thức kinh nghiệm h=(
60
1
40
1
)lnhịp và h 1.8m.
Chọn h = 2m
– Phần đáy dầm có dạng đ-ờng cong parabol: y = hx
L
hH 2
2
)(
với L là chiều dài cánh
hẫng cong
– Phần mặt cầu cong đều theo đ-ờng tròn bán kính R = 4000m
Lựa chọn mặt cắt ngang:
– Dầm liên tục có mặt cắt ngang là một hộp đơn thành nghiêng so với ph-ơng thẳng đứng 1/5,
tiết diện dầm thay đổi trên chiều dài nhịp
– Chiều dày bản mặt cầu ở cuối cánh vút: 20 cm
– Chiều dày bản mặt cầu ở đầu cánh vút: 60 cm
– Chiều dày bản mặt cầu tại vị trí giữa nhịp: 25 cm, có đoạn vát về s-ờn 150 cm
– Chiều dày s-ờn dầm: 45cm
– Chiều dày bản đáy hộp của nhịp chính tại trụ là 80 cm, tại giữa nhịp là 30cm và thay đổi trên
chiều dài nhịp theo đ-ờng parabol
– Phần trên đỉnh trụ đ-ợc thiết kế đặc, bề rộng theo ph-ơng ngang là 5.2 m, có để lối thông
kích th-ớc 1.2×1.5m và đ-ợc tạo vát 30x30cm phía trên
Mặt cắt ngang cầu tại vị trí trụ và giữa nhịp
Cấu tạo mặt cầu:
– Mặt cầu đ-ợc thiết kế theo đ-ờng cong bán kính 4000m
– Độ dốc ngang cầu là 2% về hai phía
– Lớp phủ mặt cầu gồm 5 lớp: Lớp bê tông atfan: 5cm; Lớp bảo vệ : 4cm; Lớp phòng n-ớc :
1cm; Đệm xi măng : 1cm; Lớp tạo độ dốc ngang : 1.0 – 12 cm
Cấu tạo trụ:
– Thân trụ rộng 2.5 m theo ph-ơng dọc cầu và 7.7m theo ph-ơng ngang cầu và đ-ợc vuốt
tròn theo đ-ờng tròn bán kính R = 1.25 m.
– Bệ móng cao 2.5m, rộng 8.0m theo ph-ơng ngang cầu, 11 m theo ph-ơng dọc cầu và đặt
d-ới lớp đất phủ (dự đoán là đ-ờng xói chung)
– Dùng cọc khoan nhồi D100cm, chiều dài cọc là 30m
Cấu tạo mố:
– Dạng mố có t-ờng cánh ng-ợc bê tông cốt thép
– Bệ móng mố dày 2m, rộng 5 m, dài 12 m đ-ợc đặt d-ới lớp đất phủ
Dùng cọc khoan nhồi D100cm, chiều dài cọc 20m
II.2.2.3 Ph-ơng án cầu dàn thép
Sơ đồ kết cấu: 6 x 63 m.
Cấu tạo dàn chủ:
– Chọn sơ đồ dàn chủ là loại dàn thuộc hệ tĩnh định, có 2 biên song song, có đ-ờng
xe chạy d-ới. Từ yêu cầu thiết kế phần xe chạy 8m nên ta chọn khoảng cách hai tim
dàn chủ là 9m.
– Chiều cao dàn chủ: Chiều cao dàn chủ chọn sơ bộ theo kinh nghiệm với biên song
song: mlh nhịp )3.69(63
10
1
7
1
10
1
7
1
và h > H + hdng + hmc + hcc
+ Chiều cao tĩnh không trong cầu : H = 7m
+ Chiều cao dầm ngang: mBhdng )96.07.1(
12
1
7
1
chọn hdng = 1.2 m
+ Chiều dày bản mặt cầu chọn: hmc = 0.2m
+ Chiều cao cổng cầu: hcc = (0.15 0.3)B= 1.2 – 2.4m. Chọn hcc = 1.6m
Chiều cao cầu tối thiểu là: h > 7 + 1.2 + 0.2 + 1.6 = 10m
Với nhịp 63 m ta chia thành 10 khoang giàn, chiều dài mỗi khoang d = 6.3m
Chọn chiều cao dàn sao cho góc nghiêng của thanh dàn so với ph-ơng ngang
00 6045 ,Chọn h = 10m 058 hợp lý.
Cấu tạo hệ dầm mặt cầu:
Chọn 5 dầm dọc đặt cách nhau 2.58m. Chiều cao dầm dọc sơ bộ chọn theo kinh
nghiệm:
mdhdd 44.065.0
15
1
10
1
chọn hdd = 0.5m
– Bản xe chạy kê tự do lên dầm dọc.
– Đ-ờng ng-ời đi bộ bố trí ở bên ngoài dàn chủ.
– Cấu tạo hệ liên kết gồm có liên kết dọc trên, dọc d-ới, hệ liên kết ngang.
Hình 1: Cấu tạo hệ dầm mặt cầu
Cấu tạo mặt cầu:
– Độ dốc ngang cầu là 2% về hai phía
– Lớp phủ mặt cầu gồm 5 lớp: Lớp bê tông atfan: 5cm; Lớp bảo vệ : 4cm; Lớp phòng
n-ớc : 1cm; Đệm xi măng : 1cm; Lớp tạo độ dốc ngang : 1.0 – 12 cm
Cấu tạo trụ:
– Thân trụ gồm 2 cột trụ tròn đ-ờng kính 180cm cách nhau theo ph-ơng ngang cầu là
10.3m
– Bệ móng cao 2m, rộng 12.3m theo ph-ơng ngang cầu, 5 m theo ph-ơng dọc cầu và
đặt d-ới lớp đất phủ (dự đoán là đ-ờng xói chung)
– Dùng cọc khoan nhồi D100cm, chiều dài cọc là 20m
Cấu tạo mố:
– Dạng mố có t-ờng cánh ng-ợc bê tông cốt thép
– Bệ móng mố dày 2.5m, rộng 5 m, dài 12.0m đ-ợc đặt d-ới lớp đất phủ
– Dùng cọc khoan nhồi D100cm, mũi cọc đặt vào lớp cuội sỏi, chiều dài cọc là 30m
ch-ơng III:Tính toán sơ bộ khối l-ợng các ph-ơng án
và lập tổng mức đầu t-
Ph-ơng án 1: nhịp đơn giản.
I.Mặt cắt ngang và sơ đồ nhịp :
– Khổ cầu: Cầu đ-ợc thiết kế cho 2 làn xe
K = 9 (m)
– Tổng bề rộng cầu kể cả lan can và giải phân cách:
B = 9 + 2×0,5 = 10 (m)
– Sơ đồ nhịp:5×37 = 185(m)
-Tải trọng :HL93
-Sông cấp V:khổ thông thuyền B=25m ,H=3.5 m
-Khẩu độ thoát n-ớc :174m.
II.Tính toán sơ bộ khối l-ợng ph-ơng án kết cấu nhịp:
I. Mặt cắt ngang và sơ đồ nhịp:
– Khổ cầu: Cầu đ-ợc thiết kế cho 2 làn xe :
K = 9 (m)
– Tổng bề rộng cầu kể cả lan can và giải phân cách:
B = 9+ 2×0.5= 10(m)
– Sơ đồ nhịp: 37+37+37+37+37=185 (m)
II. Tính toán sơ bộ khối l-ợng ph-ơng án kết cấu nhịp:
-Cầu đ-ợc xây dựng với 5 nhịp 37(m) với 5 dầm I thi công theo ph-ơng pháp bán
lắp ghép.
1. Tính tải trọng tác dụng:
a) Tĩnh tải giai đoạn 1(DC):
*Ta có diện tích tiết diện dầm chủ đ-ợc xác định nh- sau(nhịp 36m):
Ad =1,8×0,20 +1/2×0,15×0,18×2 +1,35×0,20 + 0,36×0,6+ 1/2×0,2×0,2×2 = 0,895 (m
2)
trọng l-ợng 1 dầm )(375.7382536895.0.. kNxxLAP cd
+Trọng l-ợng bản thân dầm coi là tải trọng rải đều trên toàn bộ chiều dài nhịp:
)/(85.11125895,05..5 mKNxxADC cddc
*Ta có diện tích tiết diện dầm ngang :
Adn = 1/2(2.2+1.8)x0.15 + 2.2x 1.05=2.61 m
2
Vdn=2.61×0.2=0.522m
3
DCdn=6x4x0.522×25/30=10.44KN/m
DC= DCdc + DCdn = 108.75 + 10.44 = 119.19 KN/m
*Ta có diện tích tiết diện dầm chủ đ-ợc xác định nh- sau (nhịp 37m):
Ad =1,8×0,20 +1/2×0,15×0,18×2 +1.25×0,20 + 0,2×0,6+ 1/2×0,2×0,2×2 = 0,92 (m
2)
trọng l-ợng 1 dầm )(966254292.0.. kNxxLAP cd
+Trọng l-ợng bản thân dầm coi là tải trọng rải đều trên toàn bộ chiều dài nhịp:
)/(75.1182595,05..5 mKNxxADC cddc
*Ta có diện tích tiết diện dầm ngang :
Adn = 1/2(2.2+1.8)x0.15 + 2.2x 1.05=2.61 m
2
Vdn=2.61×0.2=0.522m
3
DCdn=6x4x0.522×25/30=10.44KN/m
DC= DCdc + DCdn = 118.75 + 10.44 = 129.19 KN/m
b) Tĩnh tải giai đoạn 2(DW):
-Trọng l-ợng lớp phủ mặt cầu
.Bê tông Asfalt dày trung bình 0,05 m có trọng l-ợng = 22,5 KN/m3
0,05.22,5 = 1,125 KN/m2
.Bê tông bảo vệ dày 0,03m có = 24 KN/m3
0,03.24= 0,72 KN/m2
.Lớp Raccon#7 ( Không tính trọng l-ợng lớp này)
.Lớp bê tông đệm dày 0,03m có = 24 KN/m3
0,03.24= 0,72 KN/m2
Tổng cộng tải trọng lớp phủ qtc = 1,125+0,72+0,72 = 2,565 KN/m
2
Bề rộng mặt cầu B = 11m.
Do đó ta có tĩnh tải rải đều của lớp phủ mặt cầu là :
m
KNx
DW LPTC 575.14
2
11565.2
-Trọng l-ợng lan can:
gl c = [(1.3×0.180)+(0.50-0.18)x0.075+0.050×0.255+0.535×0.050/2+(0.50-
0.230)x0.255/2]x2.5=0.6006 T/m
75.0
255.0
50.0
535.0
270.0
180.0
130.0
500.0
Thể tích lan can: Vl c = 2×0.24024×232 = 111.47(m3)
Cốt thép lan can: ml c = 0,15×111.47 = 16.72 T(hàm l-ợng cốt thép trong lan can và
gờ chắn bánh lấy bằng 150 kg/ m3)
Tĩnh tải giai đoạn II :
DWTC= DWTC
LP+ 2.(DWTC
LC) = 14.575+2.( 5,5) = 25.575 KN/m.
DWTT=1,5×25.575= 38.36KN/m.(Có nhân hệ số 5.12p )
2..Chọn các kích th-ớc sơ bộ kết cấu phần d-ới:
Kích th-ớc sơ bộ của mố cầu:
*Mố cầu đ-ợc thiết kế sơ bộ là mố chữ U, đ-ợc đặt trên hệ cọc khoan nhồi. Mố
chữ U có nhiều -u điểm nh-ng nói chung tốn vật liệu nhất là khi có chiều cao lớn, mố
này có thể dùng cho nhịp có chiều dài bất kỳ.
Cấu tạo của mố nh- hình vẽ
-Kích th-ớc

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Nghiên cứu dự án xây dựng tuyến nối hai huyện C – D tỉnh Hải Phòng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *