[block id=”bo-sung-1″]

Trong nền kinh tế thị trường, các Công ty cổ phần đang ngày càng trở nên rất phát triển ở nước ta hiện nay với khả năng huy động vốn lớn, nhanh chóng thuận tiện; khả năng chuyển nhượng vốn linh hoạt; tạo điều kiện cho một khối lượng lớn nhà đầu tư góp vốn. Sự ra đời của Luật Doanh nghiệp 2005 làm cho những quy định về Công ty cổ phần đã đầy đủ hơn rất nhiều so với trước đây. Chính vì vây, ở những khía cạnh nhất định, so với các loại hình doanh nghiệp khác như doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn thì Công ty cổ phần có những nét riêng biệt trong quản trị.
Tuy nhiên, bên cạnh những ưu thế của mình thì Công ty cổ phần vẫn còn có những hạn chế. Một trong những vấn đề quan trọng có thể khắc phục những hạn chế mà các doanh nghiệp cần phải quan tâm là vấn đề tổ chức và quản lý công ty cổ phần. Với cấu trúc vốn và tính chất thành viên riêng của mình, CTCP đòi hỏi một cơ cấu tổ chức chặt chẽ để bảo vệ quyền lợi của các cổ đông cũng như các chủ thể có quan hệ với công ty.
Vì những mục đích nêu trên, chúng em quyết định chọn đề tài “Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về công tác quản lý và tổ chức trong Công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2005 – Thực trạng và giải pháp cho Công ty cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam”.
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, nội dung đề tài nghiên cứu khoa học gồm 3 chương:
Chương 1: Lý luận chung về Công ty cổ phần, tổ chức và quản lý công ty cổ phần.
Chương 2: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện công tác quản lý và tổ chức Công ty cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam.

de_tai_nghien_cuu_nhung_van_de_co_ban_ve_cong_tac_quan_ly

 

doc54 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 01/08/2017 | Lượt xem: 6118 | Lượt tải: 4download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về công tác quản lý và tổ chức trong Công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2005 – Thực trạng và giải pháp cho Công ty cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1. Nhân lực và chuyên môn của Công ty 29
Bảng 2. Số liệu tài chính 2008 – 2010 30
Bảng 3. Các công trình thuộc lĩnh vực xây dựng 30
Bảng 4. Các thiết bị TDTT và các thiết bị khác để đáp ứng nhu cầu cung cấp, lắp đặt 31
DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT
BKS: Ban Kiểm Soát
CTCP: Công ty Cổ phần
DN: Doanh nghiệp
ĐHĐCĐ: Đại Hội Đồng Cổ Đông
HĐQT: Hội Đồng Quản Trị
LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường, các Công ty cổ phần đang ngày càng trở nên rất phát triển ở nước ta hiện nay với khả năng huy động vốn lớn, nhanh chóng thuận tiện; khả năng chuyển nhượng vốn linh hoạt; tạo điều kiện cho một khối lượng lớn nhà đầu tư góp vốn. Sự ra đời của Luật Doanh nghiệp 2005 làm cho những quy định về Công ty cổ phần đã đầy đủ hơn rất nhiều so với trước đây. Chính vì vây, ở những khía cạnh nhất định, so với các loại hình doanh nghiệp khác như doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn thì Công ty cổ phần có những nét riêng biệt trong quản trị.
Tuy nhiên, bên cạnh những ưu thế của mình thì Công ty cổ phần vẫn còn có những hạn chế. Một trong những vấn đề quan trọng có thể khắc phục những hạn chế mà các doanh nghiệp cần phải quan tâm là vấn đề tổ chức và quản lý công ty cổ phần. Với cấu trúc vốn và tính chất thành viên riêng của mình, CTCP đòi hỏi một cơ cấu tổ chức chặt chẽ để bảo vệ quyền lợi của các cổ đông cũng như các chủ thể có quan hệ với công ty.
Vì những mục đích nêu trên, chúng em quyết định chọn đề tài “Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về công tác quản lý và tổ chức trong Công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2005 – Thực trạng và giải pháp cho Công ty cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam”.
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, nội dung đề tài nghiên cứu khoa học gồm 3 chương:
Chương 1: Lý luận chung về Công ty cổ phần, tổ chức và quản lý công ty cổ phần.
Chương 2: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện công tác quản lý và tổ chức Công ty cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam.
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN, QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN
Khái niệm Công ty cổ phần:
Theo điều 77 Luật doanh nghiệp năm 2005, Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:
– Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
– Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa;
– Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
– Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp là cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết và cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập;
– Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
– Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn;
– Công ty chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi của mình.
Theo quy định trên, công ty cổ phần có một số đặc điểm sau:
Đặc điểm về vốn góp và cách góp vốn: Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ phần là đơn vị vốn nhỏ nhất trong công ty. Cổ phần có thể được tự do chuyển nhượng. Vì vậy, có thể tham gia công ty cổ phần bằng cách mua cổ phần dưới hình thức cổ phiếu được chào bán trên thị trường.
Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá số cổ phần là tổng giá trị mệnh giá số cổ phần đã phát hành. Số cổ phần đã phát hành là số cổ phần mà các cổ đông đã thanh toán đủ cho công ty. Tại thời điểm đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp, vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá các cổ phần do các cổ đông sáng lập và các cổ đông phổ thông khác đã đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty; số cổ phần này phải được thanh toán đủ trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Số cổ phần được quyền phát hành của công ty cổ phần là số cổ phần mà Đại hội đồng cổ đông quyết định sẽ phát hành để huy động thêm vốn. Số cổ phần được quyền phát hành của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký kinh doanh là tổng số cổ phần do cổ đông sáng lập và các cổ đông phổ thông khác đã đăng ksy mua tại thời điểm đăng ký kinh doanh và số cổ phần sẽ phát hành thêm trong thời hạn 03 năm, kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được ghi tại Điều lệ công ty.
Đặc điểm về thành viên: Thành viên của công ty cổ phần là các chủ sở hữu cổ phần, được gọi là các cổ đông, là chủ sở hữu của công ty. Cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Cổ đông của công ty cổ phần bao gồm 2 loại chính: cổ đông sáng lập và cổ đông khác với những quy định về điều kiện tham gia khác nhau. Cổ đông sáng lập phải thỏa mãn những điều kiện quy định tại điều 13 Luật DN. Số lượng cổ đông được quy định tối thiểu là ba và không hạn chế tối đa. Các cổ đông góp vốn khi gia nhập CTCP, ngoài việc mua cổ phần còn phải tán thành Điều lệ của công ty. Cũng có thể trở thành cổ đông thông qua việc được thừa kế cổ phần của công ty. Mỗi cổ đông có thể sở hữu nhiều cổ phần, mức độ sở hữu cổ phần tạo thành sự cách biệt về mức vốn, về quyền và nghĩa vụ giữa các cổ đông trong công ty. Cổ đông có càng nhiều cổ phần thì càng có nhiều quyền và nghĩa vụ. Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình trừ một số trường hợp pháp luật quy định hạn chế chuyển nhượng. Luật DN không có quy định hạn chế cổ phần đối với mỗi cổ đông. Tuy vậy, pháp luật hoặc Điều lệ công ty có thể quy định về giới hạn tối đa cho phép một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông có thể sở hữu để không xảy ra tình trạng một cá nhân hoặc một nhóm cổ đông có thể khống chế được công ty do có lượng cổ phần lớn. Chẳng hạn, hiện nay, theo cam kết của Việt Nam khi tham gia WTO, tổng số cổ phần do các cá nhân và pháp nhân nước ngoài nắm giữ tại mỗi ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam không vượt quá 30% vốn Điều lệ của ngân hàng. Theo khoản 4, điều 86 Luật DN, nếu một cổ đông có tổng số cổ phần đạt đến 5% tổng số cổ phần trở lên của công ty thì phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.
Công ty cổ phần có quyền phát hành các loại chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán để huy động vốn từ công chúng. Khả năng này tạo thành ưu thế đặc biết của CTCP so với các loại công ty khác. Khi có đủ điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán, công ty cổ phần có thể phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ hoặc trái phiếu để vay vốn.
Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ khi được cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Là một pháp nhân, công ty cổ phần có tài sản riêng, được ghi rõ trong Điều lệ, là khối tài sản độc lập tách khỏi tài sản riêng của các cổ đông. Trong quá trình hoạt động, công ty dùng tài sản riêng này để tham gia vào các giao dịch và chịu trách nhiệm về các giao dịch đó. Tài sản riêng của công ty đồng thời là giới hạn trách nhiệm của công ty. Cổ đông cũng chịu trách nhiệm về hoạt động của công ty giới hạn trong phạm vi phần vốn của họ đã góp vào công ty.
Công ty cổ phần gắn bó rất mật thiết với thị trường chứng khoán. Công ty cô phần là tổ chức phát hành chủ yếu trên thị trường này với tư cách là những công ty đại chúng. Theo quy định tại Điều 25 Luật Chứng khoán, công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây:
Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;
Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán (Công ty niêm yết).
Công ty có cổ phiếu được ít nhất 100 nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên.
Những công ty đại chúng là những công ty có cơ chế tổ chức và quản lý chịu sự điều chỉnh song song của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.
Vai trò công tác quản lý và tổ chức Công ty cổ phần.
– Với quyền và lợi ích của các thành viên trong CTCP.
Thành viên CTCP chính là các cổ đông, người góp vốn đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của công ty. Tất nhiên mỗi cổ đông luôn mong muốn có được lợi nhuận khi bỏ vốn đầu tư. Một hệ thống quản lý tốt sẽ tạo ra sự tin tưởng, làm cho cổ đông gắn bó với công ty.
Quản lý và tổ chức trong CTCP không chỉ là sự đảm bảo về mặt kinh tế cho các thành viên của công ty mà còn là yếu tố đảm bảo tiếng nói của các cổ đông trong công ty, đặc biệt là với các cổ đông thiểu số. Một hệ thống quản lý và tổ chức tốt luôn đáp ứng được quyền lợi của mỗi cổ đông trong việc đưa ra những quyết định về hoạt động kinh doanh, nói cách khác đó chính là tạo điều kiện cho cổ đông thực sự được sử dụng vốn góp của mình thông qua điều hành công ty.
– Với sự ổn định và phát triển của chính công ty.
Hoạt động của mọi doanh nghiệp nói chung và với CTCP nói riêng đều vì mục tiêu lợi nhuận.Mọi thành viên của công ty luôn muốn phát triển ưu thế, đem lại lợi ích cho họ. Vai trò của quản lý vì thế lại được thể hiện. Quản lý tốt không chỉ là giúp cho công ty hoạt động ổn định với nguồn vốn bỏ ra mà càng làm cho nguồn vốn đó tăng lên, đó mới thực sự là quản lý có hiệu quả.
– Với đối tác và khách hàng của công ty.
Khi lựa chọn đối tác, bộ máy quản lý cũng là một yếu tố cần xem xét. Vì vậy, hoàn thiện quản lý cũng là tăng sức hấp dẫn của doanh nghiệp. Có nhiều đối tác cũng có nghĩa là cơ hội phát triển dành cho công ty lớn hơn. Còn với người tiêu dùng, vai trò quản lý công ty mờ nhạt hơn. Trong thương mại hàng hóa, quản lý và tổ chức công ty chủ yếu thể hiện vai trò với khách hàng thông qua phân phối sản phẩm: người tiêu dùng luôn lựa chọn sản phẩm từ điểm mua bán uy tín, muốn vậy cần phải có bộ máy quản lý tốt. Trong thương mại dịch vụ thì quản lý nội bộ của một công ty có ý nghĩa lớn hơn với khách hàng bởi tiêu dùng dịch vụ là một quá trình, muốn chọn được dịch vụ tốt, người tiêu dùng cũng cần xem xét nhà cung cấp có hoạt động ổn định hay không.
– Với nền kinh tế:
Doanh nghiệp nói chung và CTCP nói riêng là một bộ phận của nền kinh tế. Chính vì vậy sự tăng trưởng của chúng góp phần ổn định và phát triển cho cả nền kinh tế. Số lượng CTCP là ít hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác nhưng đóng góp của chúng không nhỏ, bởi CTCP thường là các doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn vốn dồi dào. Một hệ thống quản lý yếu kém sẽ đưa công ty đến suy yếu, hơn thế nữa còn ảnh hưởng đến các doanh nghiệp khác và người tiêu dùng, kết quả tất yếu là sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế.
Nội dung của công tác quản lý và tổ chức CTCP bao gồm:
– Cơ cấu bộ máy quản lý nội bộ CTCP.
– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong bộ máy quản lý nội bộ CTCP.
– Nguyên tắc hoạt động và thủ tục thông qua các quyết định.
Quản lý và tổ chức trong công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp 2005.
Cơ cấu bộ máy quản lý CTCP.
Công ty cổ phần có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; đối với công ty cổ phần có trên mười một cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải có Ban kiểm soát.
Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty được quy định tại Điều lệ công ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt trên ba mươi ngày ở Việt Nam thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ công ty để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty.
Đại hội đồng cổ đông
Cổ đông, các quyền và nghĩa vụ của cổ đông.
Cổ đông là chủ sở hữu của cổ phần. Tùy theo tính chất của cổ phần mà có các loại cổ đông với địa vị pháp lý khác nhau.
Cổ đông sáng lập:
Là người góp vốn cổ phần, tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản Điều lệ đầu tiên của công ty cổ phần.
Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 3 cổ đông sáng lập, công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoặc từ công ty TNHH hoặc được chia tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty cổ phần khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập.
Trong trường hợp không có cổ đông sáng lập, Điều lệ công ty cổ phần trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc các cổ đông phổ thông của công ty đó.
Cổ đông phổ thông:
Theo điều 79 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định cổ đông phổ thông có các quyền sau đây:
a) Tham dự và phát biểu trong các Đại hội cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền; mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;
b) Được nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
c) Được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty;
d) Được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông khác và cho người không phải là cổ đông, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 84 của Luật này;
đ) Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;
e) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, sổ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
g) Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty;
h) Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông:
Thanh toán đủ số cổ phần cam kết mau và chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức; tuần thủ Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của công ty; chấp hành quyết định của Đại hội đồng cỏ đông, Hội đồng quản trị và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
Đặc biệt, Luật Doanh nghiệp 2005 còn quy định trách nhiệm cá nhân của cổ đông khi nhân danh công ty dưới mọi hình thức để vi phạm pháp luật; tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, các nhân khác hoặc thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty.
Cổ đông ưu đãi biểu quyết:
Luật doanh nghiệp 2005 Điều 78 và Điều 81 quy định chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong ba năm, kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phổ thông. Cổ đông có cổ phần ưu đãi biểu quyết có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Điểm  đáng lưu ý là số phiếu biểu quyết cụ thể của một cổ phần ưu đãi biểu quyết sẽ do Điều lệ công ty quy định.
Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có các quyền sau:
Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết cho mỗi loại cổ phần ưu đãi biểu quyết được quy định tại Điều lệ công ty;
Không được chuyển nhượng cổ phần ưu đãi biểu quyết cho người khác;
Các quyền khác như cổ đông phổ thông.
Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có các nghĩa vụ như cổ đông phổ thông.
Cổ đông ưu đãi cổ tức:
Nhận cổ tức với mức theo quy định
Được nhận lại một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty, sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản;
Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp đai hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
Cổ đông ưu đãi biểu quyết có quyền và nghĩa vụ khác như cổ đông phổ thông.
Cổ đông ưu đãi hoàn lại:
Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại được công ty hoàn lại vốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.
Tương tự như cổ đông ưu đãi cổ tức, cổ đông ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào HĐQT.
Cổ đông ưu đãi hoàn lại có các quyền khác như cổ đông phổ thông.
Cổ đông, nhóm cổ đông (lớn):
Là cổ đông hoặc các cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm sở hữu trên 10% cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sau tháng hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định.
Ngoài những quyền cơ bản như các cổ đông phổ thông khác, cổ đông lớn còn có thêm các quyền:
Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nếu có);
Xem xét và trích lục sổ biên bản và hàng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát;
Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của người quản lý, ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao; nhiệm kì của Hội đồng quản trị đã vượt quá 6 tháng mà chưa được bầu thay thế hoặc các trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty;
Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết và những quyền khác theo Luật và Điều lệ của công ty.
Đại hội đồng cổ đông
Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Cổ đông ưu đãi cổ tức và cổ đông ưu đãi hoàn lại không có quyền tham gia Đại Hội đồng cổ đông. Cổ đông có quyền biểu quyết có thể trực tiếp tham gia hoặc ủy quyền cho người khác tham gia Đại hội thay mình.
Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông:
Thông qua định hướng phát triển của công ty.
Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.
Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác.
Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, trừ trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần được quyền chào bán quy định tại Điều lệ công ty.
Thông qua báo cáo tài chính hằng năm.
Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.
Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty.
Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty.
Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
Cách thức họp và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông họp thường niên hoặc bất thường; ít nhất mỗi năm họp một lần. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.
Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
– Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại Hội đồng quản trị cổ đông trong các trường hợp sau đây:
+ Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty.
+ Số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật.
+ Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng (hoặc tỉ lệ khác nhỏ hơn quy định).
+ Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
– Tổ chức là cổ đông công ty cổ phần có sỡ hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa ba người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (nếu điều lệ không quy định khác).
– Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
– Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về công tác quản lý và tổ chức trong Công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2005 – Thực trạng và giải pháp cho Công ty cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *