[block id=”bo-sung-1″]


Trên thế giới hiện có 58 nước sản suất chè với khoảng 2,91 triệu ha cho sản
lượng 3,89 triện tấn. Trung Quốc là nước có diện tích chè lớn nhất 1,4 triệu ha, cho
sản lượng 1,27 triệu tấn, tiếp theo là Ấn Độ với diện tích 474 nghìn ha, sản lượng
đạt 805,2 ngàn tấn/năm. Kenya đứng thứ ba với sản lượng 345,8 ngàn tấn/năm. Sri
Lanka đứng thứ 4 với sản lượng 318,7 ngàn tấn, Việt Nam đứng thứ 5 với sản
lượng 174,9 ngàn tấn/năm (FAO, 2008).
Nằm trong vùng gió mùa Đông Nam Á, Việt Nam là cái nôi của cây chè.
Ngay từ đầu thế kỷ thứ XIX, Việt Nam đã hình thành những vùng sản xuất chè tập
trung phục vụ tiêu dùng nội địa. Cho đến nay, ngoài phục vụ tiêu dùng nội địa
ngành chè Việt Nam đã mang lại giá trị xuất khẩu lớn. Hiện tại, Việt Nam có 5
vùng chè chính nằm ở các vùng Tây Bắc, Đông Bắc, Trung du phía bắc, Bắc Trung
Bộ và Tây Nguyên.
Hai loại giống chè được trồng chủ yếu trước đây ở Việt Nam là chè Shan và
chè Trung Du. Chè Shan được trồng trên những vùng cao, chủ yếu được trồng ở
vùng núi Hà Giang. Chè Trung Du được trồng ở các vùng thấp hơn như Thái
Nguyên, Yên Bái, Phú Thọ Mấy năm gần đây, nhờ có các chính sách khuyến
khích đầu tư cho phát triển ngành chè, nhiều giống chè mới năng suất và chất
lượng cao đã được chọn tạo, nhân giống và phát triển như giống LDP1, LDP21A,
PH1.777 Do vậy, tuy diện tích chè Việt Nam không thay đổi nhiều từ năm 1990
đến nay, nhưng sản lượng chè tăng 109,5% từ năm 1990 đến năm 2007
Ngành chè Việt Nam chủ yếu tập trung vào xuất khẩu với trên 80% sản
lượng chè được xuất khẩu. Sản phẩm xuất khẩu chính của Việt nam là chè đen, chè
xanh, chè CTC, chè Olong, chè túi nhúng ướp hương thảo dược Trước năm
1991, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu chè sơ chế sang Liên bang Xô Viết và Đông
Âu. Khối lượng xuất khẩu trong thập niên 80 chỉ đạt 12.000 – 14.000 tấn chè sơ
chế mỗi năm. Đến nay Việt Nam đã xuất khẩu chè đến hơn 70 quốc gia và vùng
lãnh thổ trên thế giới, với các thị trường lớn là Pakistan, Đài Loan, Nga, các Tiểu
vương quốc Ả rập Thống nhất và Trung Quốc. Hầu hết các nước trong danh sách
10 nước nhập khẩu chè lớn nhất của Việt Nam đều là những bạn hàng lớn và
truyền thống trong nhiều năm.


pdf86 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 09/08/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sản xuất chè búp tươi an toàn theo quy trình vVetgap tại Thái Nguyên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ
——————————-
BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI
THUỘC DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP
VỐN VAY ADB
Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG
QUẢN LÝ SẢN XUẤT CHÈ BÚP TƯƠI AN TOÀN THEO QUY TRÌNH
VIETGAP TẠI THÁI NGUYÊN
Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và PTNT
Cơ quan chủ trì: Trung tâm Tin học và Thống kê
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Thúy
Hà Nội – 2011
BÁO CÁO TỔNG KẾT KẾT QUẢ ĐỀ TÀI: NC ƯD CNTT TRONG QLSX CHÈ BÚP TƯƠI THEO QT VIETGAP TẠI TN
2
MỤC LỤC
I. ĐẶT VẤN ĐỀ …………………………………………………………………………………………………………….. 5
II. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI ……………………………………………………………………………………………………. 8
2.1. Mục tiêu tổng quát …………………………………………………………………………………………………. 8
2.2. Mục tiêu cụ thể ……………………………………………………………………………………………………… 8
III. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC ………………………. 8
3.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước ……………………………………………………………………………. 8
3.2. Tình hình nghiên cứu trong nước …………………………………………………………………………… 10
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ……………………………………………………… 12
3.1. Nội dung nghiên cứu ……………………………………………………………………………………………. 12
3.2. Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………………………………………. 12
IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI ………………………………………………………………………………. 12
4.1. Kết quả nghiên cứu khoa học ………………………………………………………………………………… 12
4.1.1. Điều tra phân tích thực trạng sản xuất, quản lý, giám sát sản xuất chè búp tươi theo
VietGAP ……………………………………………………………………………………………………………….. 12
4.1.2. Một số mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sản xuất nông nghiệp ở
một số nước …………………………………………………………………………………………………………… 22
4.1.3. Mô hình thử nghiệm ứng dụng hệ thống thông tin trong quản lý sản xuất chè búp
tươi an toàn theo quy trình VietGAP tại Thái Nguyên ………………………………………………… 48
4.2. Các sản phẩm đề tài ……………………………………………………………………………………………… 78
4.3.1. Các sản phẩm khoa học ………………………………………………………………………………….. 78
4.3. Đánh giá tác động của kết quả nghiên cứu ………………………………………………………………. 79
4.3.1. Hiệu quả về xã hội/giới ………………………………………………………………………………….. 79
4.3.2. Hiệu quả về môi trường ………………………………………………………………………………….. 79
4.3.3. Mức độ thích ứng đối với điều kiện biến đổi khí hậu: ………………………………………… 80
4.3.5. Các lợi ích/tác động khác ……………………………………………………………………………….. 80
4.3.6. Phối hợp với các đối tác …………………………………………………………………………………. 80
4.4. Sử dụng kinh phí….79
V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ………………………………………………………………………………………… 81
5.1. Kết luận ……………………………………………………………………………………………………………… 81
5.2. Đề nghị ………………………………………………………………………………………………………………. 82
BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ƯD CNTT TRONG QLSX CHÈ BÚP TƯƠI THEO QT VIETGAP TẠI TN
3
BÁO CÁO TỔNG KẾT KẾT QUẢ ĐỀ TÀI: NC ƯD CNTT TRONG QLSX CHÈ BÚP TƯƠI THEO QT VIETGAP TẠI TN
4
BẢNG CHÚ GIẢI CÁC CHỮ VIẾT TẮT
HTTT – Hệ thống thông tin
HTX – Hợp tác xã
CSDL – Cơ sở dữ liệu
PTNT – Phát triển nông thôn
GAP – Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt
BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ƯD CNTT TRONG QLSX CHÈ BÚP TƯƠI THEO QT VIETGAP TẠI TN
5
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trên thế giới hiện có 58 nước sản suất chè với khoảng 2,91 triệu ha cho sản
lượng 3,89 triện tấn. Trung Quốc là nước có diện tích chè lớn nhất 1,4 triệu ha, cho
sản lượng 1,27 triệu tấn, tiếp theo là Ấn Độ với diện tích 474 nghìn ha, sản lượng
đạt 805,2 ngàn tấn/năm. Kenya đứng thứ ba với sản lượng 345,8 ngàn tấn/năm. Sri
Lanka đứng thứ 4 với sản lượng 318,7 ngàn tấn, Việt Nam đứng thứ 5 với sản
lượng 174,9 ngàn tấn/năm (FAO, 2008).
Nằm trong vùng gió mùa Đông Nam Á, Việt Nam là cái nôi của cây chè.
Ngay từ đầu thế kỷ thứ XIX, Việt Nam đã hình thành những vùng sản xuất chè tập
trung phục vụ tiêu dùng nội địa. Cho đến nay, ngoài phục vụ tiêu dùng nội địa
ngành chè Việt Nam đã mang lại giá trị xuất khẩu lớn. Hiện tại, Việt Nam có 5
vùng chè chính nằm ở các vùng Tây Bắc, Đông Bắc, Trung du phía bắc, Bắc Trung
Bộ và Tây Nguyên.
Hai loại giống chè được trồng chủ yếu trước đây ở Việt Nam là chè Shan và
chè Trung Du. Chè Shan được trồng trên những vùng cao, chủ yếu được trồng ở
vùng núi Hà Giang. Chè Trung Du được trồng ở các vùng thấp hơn như Thái
Nguyên, Yên Bái, Phú ThọMấy năm gần đây, nhờ có các chính sách khuyến
khích đầu tư cho phát triển ngành chè, nhiều giống chè mới năng suất và chất
lượng cao đã được chọn tạo, nhân giống và phát triển như giống LDP1, LDP21A,
PH1.777Do vậy, tuy diện tích chè Việt Nam không thay đổi nhiều từ năm 1990
đến nay, nhưng sản lượng chè tăng 109,5% từ năm 1990 đến năm 2007
Ngành chè Việt Nam chủ yếu tập trung vào xuất khẩu với trên 80% sản
lượng chè được xuất khẩu. Sản phẩm xuất khẩu chính của Việt nam là chè đen, chè
xanh, chè CTC, chè Olong, chè túi nhúng ướp hương thảo dược Trước năm
1991, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu chè sơ chế sang Liên bang Xô Viết và Đông
Âu. Khối lượng xuất khẩu trong thập niên 80 chỉ đạt 12.000 – 14.000 tấn chè sơ
chế mỗi năm. Đến nay Việt Nam đã xuất khẩu chè đến hơn 70 quốc gia và vùng
lãnh thổ trên thế giới, với các thị trường lớn là Pakistan, Đài Loan, Nga, các Tiểu
vương quốc Ả rập Thống nhất và Trung Quốc. Hầu hết các nước trong danh sách
10 nước nhập khẩu chè lớn nhất của Việt Nam đều là những bạn hàng lớn và
truyền thống trong nhiều năm.
Nhằm nâng cao giá trị của cây chè, một trong những yêu cầu đặt ra trong
ngành chè Việt Nam hiện nay là sản phẩm chè phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực
phẩm để có thể đứng vững trên thị trường thế giới.
BÁO CÁO TỔNG KẾT KẾT QUẢ ĐỀ TÀI: NC ƯD CNTT TRONG QLSX CHÈ BÚP TƯƠI THEO QT VIETGAP TẠI TN
6
Theo kinh nghiệm quốc tế đối với sản phẩm trồng trọt nói chung và chè nói
riêng để có sản phẩm an toàn cần phải áp dụng “Thực hành nông nghiệp tốt –
GAP”.
Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) được phát triển từ năm 1997, là sáng kiến
của những nhà bán lẻ Châu Âu, nhằm giải quyết mối quan hệ bình đẳng và trách
nhiệm giữa người sản xuất nông nghiệp và khách hàng của họ. Ngày nay, nhiều
nước và lãnh thổ trên thế giới đã phát triển những tiêu chuẩn GAP riêng cho họ. Ở
châu Âu có EurepGAP, là một dạng tài liệu có tính chất qui chuẩn cho việc chứng
nhận giống như ISO trên toàn thế giới. Ở châu Á có ASIAN GAP, 10 nước thành
viên của ASIAN cam kết gia tăng chất lượng và giá trị của sản phẩm rau và trái
cây.
Theo nghĩa rộng, GAP áp dụng những kiến thức sẵn có hướng đến sự bền
vững về môi trường, kinh tế-xã hội đối với sản xuất nông nghiệp và các quá trình
sau sản xuất tạo ra các sản phẩm nông nghiệp phi thực phẩm và thực phẩm bổ
dưỡng an toàn. Nông dân tại các quốc gia phát triển và đang phát triển đã áp dụng
GAP qua các phương pháp nông nghiệp bền vững như: quản lý động vật gây hại,
quản lý dinh dưỡng và bảo tồn nông nghiệp. Những phương pháp này được áp
dụng tùy theo các hệ thống canh tác và qui mô của từng đơn vị sản xuất bao gồm
sự hỗ trợ, đóng góp của các chương trình và chính sách của nhà nước về an ninh
lương thực, cơ sở vật chất…
Sự phát triển của cách tiếp cận chuỗi thực phẩm đến chất lượng và an toàn
thực phẩm có nhiều quan hệ mật thiết với sản xuất nông nghiệp và thực hành sau
sản xuất, đề ra nhiều cách thức sử dụng các nguồn lực bền vững. Ngày nay GAP
được công nhận chính thức trong khuôn khổ qui tắc quốc tế nhằm giảm thiểu các
mối nguy liên quan đến việc sử dụng thuốc trừ sâu, đánh giá sức khỏe nghề nghiệp
và cộng đồng, môi trường, an ninh.
Sử dụng GAP cũng được khuyến khích trong khu vực kinh tế tư nhân qua các
qui tắc thực hành và các chỉ dẫn không chính thức do các nhà chế biến và cung cấp
lẻ đưa ra, do nhu cầu của người tiêu thụ đối với thực phẩm không độc và sản xuất
ổn định. Xu hướng này thúc đẩy người nông dân công nhận GAP bởi họ có nhiều
cơ hội mở thị trường mới hơn, có nhiều khả năng đáp ứng nhu cầu hơn.
Trong cả chuỗi cung ứng sản phẩm (hình dưới), có thể khẳng định rằng “Quy
trình thực hành nông nghiệp tốt” (GAP) là cơ sở nền tảng để có sản phẩm chất
lượng, đảm bảo tiêu chuẩn VS ATTF.
BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ƯD CNTT TRONG QLSX CHÈ BÚP TƯƠI THEO QT VIETGAP TẠI TN
7
Ở Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo và ban hành “Quy trình
thực hành sản xuất nông nghiệp tốt-VietGAP”. Đây là tiêu chuẩn tự nguyện và
nội dung chính là hướng dẫn nhà sản xuất nâng cao chất lượng, bảo đảm VSAT
thực phẩm trên cơ sở kiểm soát các mối nguy. Khi thực hiện công nhận chất lượng
sản phẩm theo tiêu chuẩn GAP sẽ đảm bảo được tính minh bạch trong kiểm tra,
cấp chứng nhận và truy nguyên được nguồn gốc sản phẩm, đây là một trong những
điểm mấu chốt trong nâng cao giá trị sản phẩm.
Cùng với ban hành quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt nhiều văn
bản pháp lý khác cũng được ban hành như Quy chế chứng nhận Quy trình thực
hành nông nghiệp tốt cho rau quả và chè an toàn ban hành kèm theo Quyết định
số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
và PTNT; Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau quả và chè an toàn ban
hành kèm theo quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Cho đến nay, nhiều địa phương trong cả nước đã áp dụng Quy trình thực
hành sản xuất nông nghiệp tốt – VietGAP vào sản xuất các sản phẩm rau quả và
chè. Tuy nhiêm thực tế cho thấy một trong những khó khăn khi áp dụng quy trình
thực hành nông nghiệp tốt VietGAP ở Việt Nam là công tác quản lý, giám sát việc
thực hành sản xuất và ghi chép nhật ký sản xuất làm cơ sở để truy nguyên nguồn
gốc sản phẩm.
Thái Nguyên là một trong những tỉnh có diện tích sản xuất chè lớn của Việt
Nam. Việc sản xuất chè an toàn đã là hướng đi từ nhiều năm nay cho phát triển cây
chè của tỉnh. Vì vậy mà ngay từ khi Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy trình
thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho chè búp tươi an toàn (VietGAP) Thái
Nguyên đã xây dựng các mô hình thí điểm tiến tới áp dụng rộng rãi quy trình này
đối với cây chè trên toàn tỉnh.
Ứng dụng công thông tin trong quản lý sản xuất và hỗ trợ việc truy nguyên
nguồn gốc sản phẩm đã được thực hiện ở rất nhiều nước và nhiều tổ chức trên thế
BÁO CÁO TỔNG KẾT KẾT QUẢ ĐỀ TÀI: NC ƯD CNTT TRONG QLSX CHÈ BÚP TƯƠI THEO QT VIETGAP TẠI TN
8
giới. Tuy nhiên ở Việt Nam điều này còn rất mới mẻ, mới chỉ triển khai thí điểm ở
một vài mô hình trên một số loại sản phẩm như thủy sản, chăn nuôi. Đặc biệt là đối
với sản phẩm chè – nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam – nhưng việc ứng
dụng hệ thống thông tin hỗ trợ việc quản lý sản xuất làm cơ sở để truy nguyên
nguồn gốc sản phẩm còn chưa được thực hiện. Chính vì vậy nghiên cứu ứng dụng
công nghệ thông tin trong quản lý sản xuất chè búp tươi theo quy trình VietGAP là
việc làm hết sức cần thiết.
II. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI
2.1. Mục tiêu tổng quát
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sản xuất chè búp tươi an toàn
theo VietGAP nhằm tăng chất lượng sản phẩm, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh
thực phẩm và tăng tính cạnh tranh của sản phẩm chè tại Thái Nguyên.
2.2. Mục tiêu cụ thể
– Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý sản xuất chè búp tươi an toàn
theo VietGAP;
– Đề xuất cơ chế quản lý quy trình thực hành sản xuất chè búp tươi an toàn có
ứng dụng phần mềm quản lý.
III. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
3.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
Công nghệ thông tin ngày càng chứng tỏ là công cụ trợ giúp hữu hiệu thúc
đẩy sự phát triển mạnh của khoa học nông nghiệp và thực sự đã tạo ra nhiều cơ hội
mới cho thay đổi, cải cách phương thức quản lý sản xuất. Việc áp dụng các quy
trình quản lý tác nghiệp với sự trợ giúp thông qua các chương trình phần mềm, cơ
sở dữ liệu trên môi trường internet đã trở thành yếu tố quan trọng để phát triển sản
xuất nông nghiệp bền vững.
Nắm bắt được nhu cầu này, các công ty tin học đã nghiên cứu và đưa ra các sản
phẩm như các công cụ hỗ trợ điều hành quá trình sản xuất nông nghiệp với các quy
mô khác nhau từ một trang trại đến mô hình liên doanh, liên kết sản xuất hàng hóa
lớn. Với sự trợ giúp của công nghệ thông tin (CNTT), sản xuất nông nghiệp có thể
tiến đến mức độ chính xác hơn, bền vững và có hiệu quả kinh tế cao hơn. Hay nói
cách khác, sự can thiệp của CNTT vào sản xuất nông nghiệp đã làm thay đổi tư duy
và phương thức quản lý đạt mức chuyên nghiệp hóa cao, văn minh hơn.
Việc ứng dụng các quy trình quản lý chất lượng của một loại tiêu chuẩn nào
đó như hệ thống quản lý chất lượng theo GMP (quy phạm sản xuất tốt), SSOP (quy
phạm vệ sinh tốt) và HACCP (phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn trong
BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ƯD CNTT TRONG QLSX CHÈ BÚP TƯƠI THEO QT VIETGAP TẠI TN
9
ngành chế biến thực phẩm), (GAP, nông sản hữu cơ, GMO…), vấn đề quan trọng
và là yếu tố quyết định chính là quản lý và giám sát thực hiện quy trình đó. Một số
mô hình của sản xuất rau quả theo tiêu chuẩn chất lượng GAP của Australia,
Newzealand, Thái Lan…đều tuân thủ nguyên tắc lưu trữ hồ sơ (nhật ký) quá trình
sản xuất một cách chi tiết và gắn kết giữa nhà sản xuất và tổ chức chứng nhận sản
phẩm. Đây là các mô hình thực hiện với quy mô sản xuất nông nghiệp công nghiệp
và những nước CNTT phát triển cả hạ tầng cơ sở và dân trí cũng như sự trợ giúp
của một số công đoạn tự động hoá với các thiết bị hiện đại.
Yêu cầu chủ yếu của hệ thống thông tin quản lý bao gồm:
a. Quản lý thông tin sản xuất:
 Thông tin của nhà sản xuất: đất đai, cơ sở hạ tầng, chế độ chính sách quản
lý lao động..
 Thông tin nhật ký trong quá trình sản xuất theo quy trình chuẩn được cơ
quan có thẩm quyền ban hành phù hợp với từng loại tiêu chuẩn chất lượng;
 Thông tin trong quá trình sơ chế, đóng gói, bảo quản đến thị trường.
b. Khả năng cập nhật, lưu trữ, hiển thị và truy xuất thông tin của cả hệ thống
Một hệ thống thông tin phục vụ cho việc quản lý giám sát quy trình sản xuất và
chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn phải bao gồm hai thành phần liên kết chặt chẽ:
hệ thống thông tin phục vụ quản lý quy trình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn
chất lượng và hệ thống truy nguyên nguồn gốc sản phẩm.
Theo tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO), các nguyên tắc, quy định gắn với hệ
thống truy nguyên nguồn gốc sản phẩm cho thấy đây chính là phương tiện để đồng
nhất các sự khác nhau giữa nhiều bộ phận trong sự tương thích nhưng không làm
mâu thuẫn giữa các hệ tiêu chuẩn.
Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, hệ thống truy nguyên nguồn gốc sản phẩm thực
chất là hệ thống lưu trữ các bản ghi, được sử dụng để làm hồ sơ một sản phẩm với
tất cả các đặc tính mà có thể tách biệt/phân biệt nhau. Hệ thống truy nguyên nguồn
gốc sản phẩm đã là một thành phần chính của các quy trình chung, các luật lệ mới
gắn chặt thị trường1. Như vậy, đặc điểm quan trọng nhất là tạo thành một hệ thống
các thành phần khác nhau, thậm chí có lợi ích xung đột nhau giữa người sản xuất,
người môi giới/thương lái, người chế biến (chủ doanh nghiệp chế biến, người đóng
gói, vận chuyển, phân phối và người nhận sản phẩm (người bán/người tiêu dùng) từ
các trang trại khác nhau, các sản phẩm khác nhau. Cũng chính vì tính chất này mà
hệ thống truy nguyên nguồn gốc là hệ thống thông tin phức tạp với hệ phần mềm
1 Golan, Krissoff, and Kuchler 2002, 21, USDA
BÁO CÁO TỔNG KẾT KẾT QUẢ ĐỀ TÀI: NC ƯD CNTT TRONG QLSX CHÈ BÚP TƯƠI THEO QT VIETGAP TẠI TN
10
điều hành và cơ sở dữ liệu để cung cấp các loại báo cáo phù hợp cho từng mục đích
riêng.
Các công cụ được chọn lựa để hỗ trợ có thể sử dụng hệ thống mã vạch (bar-
code), hệ thống RFID (nhận dạng bằng tần số vô tuyến) thông qua hệ thống thẻ từ,
hoặc hệ thống thông tin địa lý (GIS)tùy thuộc từng mục tiêu và loại sản phẩm. Hệ
thống bao gồm phần cứng (các thiết bị tin học đủ theo thiết kế như máy chủ, máy
trạm), phần mềm quản trị và phần mềm ứng dụng/chuyên dụng, các thiết bị phù trợ
kết nối trên môi trường internet. Thông qua hệ thống sẽ cho phép người quản lý, các
cơ quan chức năng có thể giám sát, quản lý đối tượng của mình; người sản xuất
được “giao tiếp” với cây trồng/gia súc so với tiêu chuẩn mình đang áp dụng để điều
chỉnh nhằm mang lại hiệu quả cao và đáp ứng tiêu chuẩn; và gắn kết với hệ thống
thương mại nông nghiệp phức tạp theo nhiều nguyên tắc và luật lệ chặt chẽ.
3.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
Việc thực hiện ‘Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO ở
Việt Nam vào nhiều lĩnh vực, nhiều hoạt động nhằm minh bạch hóa công việc, lộ
trình và biểu mẫu ở từng vị trí trong quy trình công việc. Qua thời gian thực hiện, 4
nhược điểm chính của quản lý theo hình thức ISO được tổng kết lại gồm: (i) thông
tin kiểm soát hoàn toàn thủ công (ii) tài liệu về ISO rất nhiều đòi hỏi việc ghi chép
lưu trữ rất khó khăn; (iii) sự thay đổi các biểu mẫu và quy trình; (iv) quan trọng
nhất là tính kiểm soát thường xuyên và cơ chế về việc xử phạt nghiêm minh đối
với những công việc không theo đúng ISO hầu như không được xây dựng và áp
dụng. Một thực tế nhiều đơn vị công bố ISO nhưng không duy trì được và thực sự
trở nên rất hình thức. Vì thế, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong
quản lý quy trình công việc và hỗ trợ xử lý nghiệp vụ chính là hình thức ISO điện
tử.
Tiện ích của ISO điện tử là ISO được xây dựng mặc định trong hệ thống gồm
quy trình công việc, biểu mẫu được kết xuất tự động mang tính thống nhất, chuẩn
hóa không phụ thuộc vào ý chủ quan của những người tham gia trong quy trình;
Tiến trình công việc sẽ tự động được ghi nhận và tự động kết xuất ra các kết quả
dưới hình thức biểu mẫu hoặc các bảng tổng hợp. Ở bất cứ thời điểm nào, bất cứ vị
trí nào khi có quyền truy cập là có thể tra cứu được thông tin chi tiết hoặc tổng hợp
với nhiều chiều, nhiều dữ kiện khác nhau. ISO điện tử rất dễ dàng cập nhật những
thay đổi về quy trình và biểu mẫu nhằm đáp ứng với biến động thực tế, khi có thay
đổi, việc phổ cập quy trình mới, biểu mẫu mới thực hiện hoàn toàn tự động. Với
ISO điện tử, việc công bố thông tin cho người dân trở nên dễ dàng và hoàn toàn tự
động, người dân có thể tham gia kiểm soát chất lượng và kết quả công việc chi tiết
đến từng chuyên viên.
BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ƯD CNTT TRONG QLSX CHÈ BÚP TƯƠI THEO QT VIETGAP TẠI TN
11
Trong lĩnh vực nông nghiệp, việc quản lý tiêu chuẩn chất lượng các quy trình
sản xuất tốt cũng được

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sản xuất chè búp tươi an toàn theo quy trình vVetgap tại Thái Nguyên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *