[block id=”bo-sung-1″]

Trong quá trình sản xuất và trong các công trình xây dựng hiện đại, các
hệ thống truyền động điện luôn được quan tâm nghiên cứu để nâng cao chất
lượng sản phẩm.
Khi nói đến truyền động điện thì người ta quan tâm nhất đó là động cơ
điện và việc phanh hãm động cơ điện một cách nhanh chóng phù hợp với yêu
cầu của hệ thống hoặc trong quá trình hoạt động xảy ra sự cố.
Do có nhiều ưu điểm cả về kinh tế lẫn kỹ thuật nên động cơ không
đồng bộ ngày càng được sử dụng phổ biến trong công nghiệp cũng như đời
sống sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy việc hãm động cơ không đồng bộ là một
trong những vấn đề quan trọng.
Xuất phát từ những vấn đề trên và trong khuôn khổ đồ án tốt nghiệp em
đã được giao đề tài:” Nghiên cứu xây dựng mô hình hãm động năng động
cơ dị bộ ba giai đoạn có hiệu suất cao”.
Nội dung đồ án bao gồm ba chương:
Chương 1: Động cơ không đồng bộ và các phương pháp hãm
Chương 2: Hãm động năng ba giai đoạn động cơ không đồng bộ
Chương 3: Thiết kế và lắp ráp hệ thống hãm động năng ba giai đoạn

de_tai_nghien_cuu_xay_dung_mo_hinh_ham_dong_nang_dong_co_di

Tải Đề tài Nghiên cứu xây dựng mô hình hãm động năng động cơ dị bộ ba giai đoạn có hiệu suất cao

download1 google drive

1
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ……………………………………………………………………………………. 3
CHƢƠNG 1. ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VÀ CÁC PHƢƠNG
PHÁP HÃM ……………………………………………………………………………………….. 4
1.1.MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………… 4
1.2.CẤU TẠO ………………………………………………………………………………….. 4
1.2.1.Cấu tạo của Stator ………………………………………………………………… 4
1.2.2. Cấu tạo của rotor …………………………………………………………………. 5
1.3.NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ …. 6
1.4.PHƢƠNG TRÌNH ĐẶC TÍNH CƠ[2] …………………………………………… 8
1.5.CÁC PHƢƠNG PHÁP HÃM ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ[2] …. 10
1.5.1.Hãm tái sinh ………………………………………………………………………. 10
1.5.2.Hãm ngƣợc ………………………………………………………………………… 11
1.5.3.Hãm động năng ………………………………………………………………….. 13
CHƢƠNG 2. HÃM ĐỘNG NĂNG BA GIAI ĐOẠN ĐỘNG CƠ KHÔNG
ĐỒNG BỘ ………………………………………………………………………………………… 18
2.1. MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………… 18
2.2.HỆ THỐNG HÃM ĐỘNG NĂNG BA GIAI ĐOẠN ……………………. 18
2.2.1.Sơ đồ hệ thống …………………………………………………………………… 18
2.2.2.Nguyên lý hoạt động …………………………………………………………… 19
2.3.VI ĐIỀU KHIỂN 8051 ………………………………………………………………. 20
2.3.1.Các đặc điểm chính của 8051 ………………………………………………. 20
2.3.2.Cấu trúc vi điều khiển 8051 …………………………………………………. 20
2.3.3. Chức năng các chân vi điều khiển ……………………………………….. 22
2.3.4. Cấu trúc bên trong vi điều khiển …………………………………………. 25
CHƢƠNG 3. THIẾT KẾ VÀ LẮP RÁP HỆ THỐNG HÃM ĐỘNG
NĂNG BA GIAI ĐOẠN …………………………………………………………………….. 34
2
3.1. THIẾT KẾ MẠCH NGUỒN ……………………………………………………… 34
3.1.1. Mạch nguồn 5V ………………………………………………………………… 34
3.1.2. Mạch nguồn 24V ………………………………………………………………. 35
3.2. THIẾT KẾ MẠCH ĐỘNG LỰC VÀ ĐIỀU KHIỂN …………………….. 36
3.2.1. Tính chọn tụ tự kích và nguồn một chiều [11] ………………………. 36
3.2.2. Thiết kế mạch động lực và điều khiển ………………………………….. 47
3.3. SƠ ĐỒ THUẬT TOÁN VÀ CHƢƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN …….. 49
3.3.1. Sơ đồ thuật toán ………………………………………………………………… 49
3.3.2. Chƣơng trình điều khiển …………………………………………………….. 50
3.4. KẾT QUẢ ……………………………………………………………………………….. 52
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………. 55
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………. 56
3
LỜI NÓI ĐẦU
Trong quá trình sản xuất và trong các công trình xây dựng hiện đại, các
hệ thống truyền động điện luôn đƣợc quan tâm nghiên cứu để nâng cao chất
lƣợng sản phẩm.
Khi nói đến truyền động điện thì ngƣời ta quan tâm nhất đó là động cơ
điện và việc phanh hãm động cơ điện một cách nhanh chóng phù hợp với yêu
cầu của hệ thống hoặc trong quá trình hoạt động xảy ra sự cố.
Do có nhiều ƣu điểm cả về kinh tế lẫn kỹ thuật nên động cơ không
đồng bộ ngày càng đƣợc sử dụng phổ biến trong công nghiệp cũng nhƣ đời
sống sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy việc hãm động cơ không đồng bộ là một
trong những vấn đề quan trọng.
Xuất phát từ những vấn đề trên và trong khuôn khổ đồ án tốt nghiệp em
đã đƣợc giao đề tài:” Nghiên cứu xây dựng mô hình hãm động năng động
cơ dị bộ ba giai đoạn có hiệu suất cao”.
Nội dung đồ án bao gồm ba chƣơng:
Chƣơng 1: Động cơ không đồng bộ và các phƣơng pháp hãm
Chƣơng 2: Hãm động năng ba giai đoạn động cơ không đồng bộ
Chƣơng 3: Thiết kế và lắp ráp hệ thống hãm động năng ba giai đoạn
Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong bộ môn, các bạn cùng lớp
và giáo viên hƣớng dẫn GS.TSKH Thân Ngọc Hoàn đã giúp đỡ em rất nhiều
trong quá trình làm đồ án.
4
CHƢƠNG 1.
ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ
VÀ CÁC PHƢƠNG PHÁP HÃM
1.1. MỞ ĐẦU
Động cơ điện không đồng bộ (dị bộ) đƣợc sử dụng rất rộng rãi trong
thực tế. Có thể là loại một pha, hai pha hoặc ba pha nhƣng phần lớn là sử
dụng máy điện dị bộ ba pha. Công suất có thể từ vài KW cho tới hàng trăm
KW và có điện áp từ 100V đến 6000V.
Ƣu điểm nổi bật của loại động cơ này là: Cấu tạo đơn giản, đặc biệt là
động cơ rotor lồng sóc; so với động cơ một chiều động cơ không đồng bộ có
giá thành hạ, vận hành tin cậy, chắc chắn. Ngoài ra động cơ không đồng bộ
dùng trực tiếp lƣới điện xoay chiều ba pha nên không cần trang bị thêm các
thiết bị biến đổi kèm theo.
Nhƣợc điểm của động cơ không đồng bộ là điều chỉnh tốc độ và khống
chế các quá trình quá độ khó khăn, riêng đối với động cơ rotor lồng sóc có các
chỉ tiêu khởi động xấu hơn.
1.2. CẤU TẠO
Máy điện quay nói chung và máy điện không đồng bộ nói riêng gồm
hai phần cơ bản: phần quay (rotor) và phần tĩnh (stator). Khoảng cách giữa
phần tĩnh và phần quay là khe hở không khí.[1]
1.2.1. Cấu tạo của Stator
Stator gồm hai phần cơ bản: mạch từ và mạch điện.
5
Hình 1.1: Cấu tạo động cơ không đồng bộ.[1]
a. Mạch từ:
Mạch từ của stator đƣợc ghép bằng các lá thép kỹ thuật điện có chiều
dày khoảng 0,3-0,5mm, đƣợc cách điện để chống dòng fuco. Lá thép stator có
dạng hình tròn phía trong đƣợc xẻ rãnh. Để giảm dao động từ thông, số rãnh
stator và rotor không đƣợc bằng nhau. Mạch từ đƣợc đặt trong vỏ máy.
Ở những máy có công suất lớn, lõi thép đƣợc chia thành từng phần và
đƣợc ghép lại với nhau thành hình trụ bằng các lá thép nhằm tăng khả năng
làm mát cho mạch từ. Vỏ máy đƣợc làm bằng gang đúc chắc chắn, trên vỏ máy có
thêm các đƣờng gân tản nhiệt để tăng diện tích tản nhiệt. Tùy theo yêu cầu mà vỏ
máy có đế gắn vào bệ máy hay lên sàn nhà hoặc vị trí làm việc, những động cơ
công suất lớn thì trên đỉnh có gắn thêm móc giúp di chuyển thuận tiên hơn. Ngoài
vở máy còn có nắp máy, trên nắp máy có giá đỡ ổ bi. Trên vỏ máy có hộp đấu dây
và một tấm bảng ghi thông tin chi tiết về động cơ.
b. Mạch điện:
Mạch điện là các dây quấn làm bằng dây dẫn điện đƣợc bọc cách điện
và đặt trong các rãnh của lõi thép. Dòng điện xoay chiều ba pha chạy trong ba
dây quấn ba pha stator sẽ tạo ra từ trƣờng quay. Dây quấn bap ha có thể nối
sao hoặc tam giác.[1]
1.2.2. Cấu tạo của rotor
a. Mạch từ:
Cũng giống nhƣ mạch từ stator, mạch từ rotor gồm các lá thép kỹ thuật
điện đƣợc cách điện với nhau và đƣợc dập rãnh mặt ngoài ghép lại, tạo thành
a
b
stato
Roto
cuôn dây
stato
6
các rãnh theo hƣớng trục, ở giữa có lỗ để gá lắp trục. Rãnh của rotor có thể
song song với trục hoặc nghiêng đi một góc nhất định nhằm giảm dao động từ
thông và loại trừ một số sóng bậc cao. Ở những máy có công suất lớn rotor
còn đƣợc đục các rãnh thông gió dọc thân rotor.
b. Mạch điện:
Mạch điện rotor của máy điện không đồng bộ thƣờng có hai kiểu: rotor
lồng sóc (rotor ngắn mạch) và rotor dây quấn.
Rotor lồng sóc trong các rãnh của lõi thép rotor đặt các thanh đồng
(hoặc nhôm), các thanh đồng thƣờng đƣợc đặt nghiêng so với trục, hai đầu nối
ngắn mạch bằng hai vòng đồng (hoặc nhôm) tạo thành lồng.
Rotor dây quấn gồm lõi thép và dây quấn. Lõi thép do các lá thép kỹ
thuật điện ghép lại tạo thành các rãnh hƣớng trục. Trong rãnh lõi thép rotor
đặt dây quấn ba pha. Dây quấn thƣờng đƣợc nối sao, ba đầu ra nối với ba đầu
tiếp xúc bằng đồng (vành trƣợt), đƣợc nối với ba biến trở ngoài để điều chỉnh
tốc độ và mở máy.[1]
1.3. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ
Để xét nguyên lý làm việc của máy điện dị bộ, ta lấy mô hình máy điện
ba pha gồm ba cuộn dây đặt cách nhau trên chu vi máy điện một góc 1200,
rotor là cuộn dây ngắn mạch. Khi cung cấp vào ba cuộn dây ba dòng điện của
hệ thống điện ba pha có tần số f1 thì trong máy điện sinh ra từ trƣờng quay với
tốc độ 60f1/p. Từ trƣờng này cắt thanh dẫn của rô to và stato, sinh ra ở cuộn stato
sđđ tự cảm e1 và cuộn dây rô to sđđ cảm ứng e2 có giá trị hiệu dụng nhƣ sau:
E1 = 4,44W1Φ1f1kcd1 (1.1)
E2 = 4,44W2Φ2f2kcd (1.2)
Do cuộn rô to kín mạch, nên sẽ có dòng điện chạy trong các thanh dẫn
của cuộn dây này. Sự tác động tƣơng hỗ giữa dòng điện chạy trong dây dẫn
rotor và từ trƣờng, sinh ra lực đó là ngẫu lực (hai thanh dẫn nằm cách nhau
7
đƣờng kính rotor) nên tạo ra mô men quay. Mô men quay có chiều đẩy stato
theo chiều chống lại sự tăng của từ thông móc vòng với cuộn dây. [1]
Hình1.2: Sơ đồ nguyên lý hoạt động của động cơ không đồng bộ
Nhƣng vì stato gắn chặt còn rotor lại treo trên ổ bi, do đó rotor phải
quay với tốc độ n theo chiều quay của từ trƣờng. Tuy nhiên tốc độ này không
thể bằng tốc độ quay của từ trƣờng, bởi nếu n = ntt thì từ trƣờng không cắt các
thanh dẫn nữa, do đó không có sđđ cảm ứng, E2= 0 dẫn đến I2 = 0 và momen
quay cũng bằng không, rotor quay chậm lại, khi rotor chậm lại thì từ trƣờng
lại cắt các thanh dẫn, nên có sđđ, có dòng và momen nên rotor lại quay. Do đó
tốc độ quay của rotor khác tốc độ quay của từ trƣờng nên xuất hiện độ trƣợt
và đƣợc định nghĩa nhƣ sau:
s = %100.
tt
tt
n
nn
(1.3)
Do đó tốc độ quay của rotor có dạng:
n = ntt(1 – s) (1.4)
Do n # ntt nên (ntt – n) là tốc độ cắt các thanh dẫn rotor của từ trƣờng quay.
Vậy tần số biến thiên của sđđ cảm ứng trong rotor biểu diễn bởi:
f2 = 1
tt
tttttt
tt
tttt sf
n
nn
.
60
pn
60
p.nn
.
n
n
60
p.nn
(1.5)
N
S
n1
F
n
8
Khi rotor có dòng I2, nó cũng sinh ra một từ trƣờng quay với tốc độ:
tt
tt
12
2tt
sn
n
sf60
p
f60
n (1.6)
So với một điểm không chuyển động của stato, từ trƣờng này sẽ quay với tốc độ:
ntt2s = ntt2 + n = s.ntt + n = s.ntt + ntt (1-s) = ntt (1.7)
Nhƣ vậy so với stato, từ trƣờng quay của rotor có cùng giá trị với tốc độ quay
của từ trƣờng stato.
1.4. PHƢƠNG TRÌNH ĐẶC TÍNH CƠ[2]
Để thành lập phƣơng trình đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ ta
dựa vào sơ đồ thay thế với các giả thiết sau:
– Ba pha của động cơ là đối xứng.
– Các thông số của động cơ không đổi nghĩa là không phụ thuộc vào
nhiệt độ, điện trở rotor không phụ thuộc vào tần số dòng điện rotor, mạch từ
không bão hòa nên điện kháng X1, X2 không đổi.
– Tổng dẫn mạch từ hóa không thay đổi, dòng điện từ hóa không phụ
thuộc vào tải mà chỉ phụ thuộc điện áp đặt vào stator động cơ.
– Bỏ qua các tổn thất ma sát, tổn thất trong lõi thép.
– Điện áp lƣới hoàn toàn sin và đối xứng ba pha.
Hình 1.3: Sơ đồ thay thế một pha của động cơ không đồng bộ.
Trong đó:
Uf1 : Trị số hiệu dụng điện áp pha stator
9
I1, : Dòng stator, dòng điện rotor đã quy đổi về stator và dòng điện từ
hóa.
R1, R : Các điện trở tác dụng của cuộn dây stator, của mạch từ hóa và của
rotor quy đổi về stator.
Xµ, X1δ, X2δ: Điện kháng mạch từ hóa, điện kháng tản stator và điện kháng tản
rotor đã quy đổi về stator.
Phƣơng trình đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ:
M = (1.8)
Độ trƣợt tới hạn
sth = (1.9)
Momen tới hạn
Mth = (1.10)
Dấu (+) ứng với trạng thái động cơ và dấu (-) ứng với trạng thái máy phát.
Hình 1.4: Đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ.
II ,/2
/
2, R
2
/
2
1
/
2
2
13
nm
f
X
s
R
Rs
RU
22
1
/
2
nmXR
R
22
111
2
1
2
3
nm
f
XRR
U
M
M t h
0
n
M n m
n 0
M d m
S th
n d m
10
1.5. CÁC PHƢƠNG PHÁP HÃM ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ[2]
Động cơ điện không đồng bộ có ba phƣơng pháp hãm cơ bản:
1.5.1. Hãm tái sinh
Hãm tái sinh xảy ra khi:
– Nguồn cung cấp có tần số cố định (tải thế năng): Động cơ dƣới tác
dụng của tải thế năng làm nó quay nhanh hơn tốc độ đồng bộ của từ trƣờng
quay của nguồn AC cung cấp. Đặc tính ω(M) cho biết động cơ làm việc ở chế
độ máy phát, cơ năng đƣợc biến thành điện năng trả về nguồn. Moment hãm
có tác dụng giữ cho vận tốc động cơ không tăng lên một giá trị xác định và có
thể dừng động cơ.
– Nguồn cung cấp có tần số điều chỉnh đƣợc: Những động cơ không
đồng bộ điều chỉnh tốc độ bằng phƣơng pháp thay đổi tần số hoặc số đôi cực
khi giảm tốc độ có thể thực hiện hãm tái sinh. Bằng cách điều chỉnh tần số
nguồn thấp hơn vận tốc đang làm việc của động cơ, động cơ sẽ chuyển sang
chế độ hãm tái sinh trong đặc tính làm việc mới. Do tần số nguồn có thể điều
chỉnh đến triệt tiêu nên phƣơng pháp này có thể dùng để hãm.
Điều kiện để hoạt động là nguồn phải điều chỉnh tần số đƣợc (biến tần) và
nguồn phải có chức năng nhận năng lƣợng từ tải đƣa ngƣợc về.
Độ trƣợt khi xảy ra hãm tái sinh:
(1.11)
Moment hãm tái sinh:
(1.12)
11
Hình 1.5.1: Hãm tái sinh với nguồn áp cố định.
Hình 1.5.2: Hãm tái sinh với nguồn có tần số thay đổi.
1.5.2. Hãm ngƣợc
Xảy ra khi:
a) Hãm ngƣợc bằng cách đƣa điện trở phụ lớn vào mạch rotor:
Động cơ đang làm việc ở điểm A, ta đóng thêm điện trở hãm lớn
( ) vào mạch rotor, lúc này moment động cơ giảm(M<Mc) nên động
cơ giảm tốc độ do sức cản của tải. Động cơ sẽ chuyển sang điểm B rồi C và nếu
tải là thế năng thì động cơ sẽ làm việc ổn định ở điểm D, đoạn CD là đoạn hãm
ngƣợc. Động cơ làm việc nhƣ một máy phát mắc nối tiếp với lƣới điện.
Với:
(1.13)
12
Hình 1.6.a) Sơ đồ nối dây động cơ dị bộ khi R2f>.
b) Đặc tính hãm ngƣợc khi R2f>
b) Hãm ngƣợc bằng cách đảo chiều từ trƣờng stator:
Khi động cơ đang làm việc ở điểm A, ta đổi chiều từ trƣờng stator (đảo
2 trong 3 pha stator động cơ). Lúc đảo chiều, vì dòng đảo chiều lớn nên phải
thêm điện trở phụ vào để hạn chế việc quá dòng cho phép ( ), nên
động cơ sẽ chuyển sang điểm B, C và sẽ làm việc xác lập ở D nếu phụ tải ma
sát , nhƣng nếu là phụ tải thế năng thì động cơ sẽ làm việc xác lập ở điểm E.
BC là đoạn thực hiện hãm ngƣợc.
Với:
; (1.14)
> 1
13
Hình 1.7.a) Sơ đồ nối dây động cơ dị bộ khi đảo 2 trong 3 pha stator. b) Đặc
tính hãm ngƣợc đảo chiều từ trƣờng stator.
1.5.3. Hãm động năng
Hãm động năng đƣợc chia ra làm hai trƣờng hợp:
a) Hãm động năng kích từ độc lập:
Hình 1.8.a) Sơ đồ nguyên lý động có dị bộ hãm động năng kích từ độc lập.
b) Nguyên lý tạo moment hãm động năng động cơ dị bộ.
Khi cắt stator động cơ không đồng bộ ra khỏi lƣới điện và đóng vào
nguồn một chiều (U1c) độc lập trên sơ đồ hình 1.8a. Do động năng tích lũy
trong động cơ, cho nên động cơ vẫn quay và nó làm việc nhƣ máy phát cực ẩn
có tốc độ và tần số thay đổi và phụ tải lúc này là điện trở mạch rotor.
Khi cắt stator khỏi nguồn xoay chiều và đóng và nguồn một chiều thì
dòng một chiều này sẽ sinh ra một từ trƣờng đứng yên Φ so với stator
14
(hình 1.8b). Rotor động cơ do quán tính vẫn quay theo chiều cũ nên các
thanh dẫn rotor sẽ cắt từ trƣờng đứng yên nên xuất hiện trong chúng một suất
điện động e2. Vì rotor kín mạch nên e2 sinh ra i2 cùng chiều. Chiều của e2 và i2
xác định theo quy tắc bàn tay phải, ‘+’ khi e2 có chiều đi vào và ‘·’ khi đi ra.
Sự tƣơng tác giữa dòng i2 và Φ tạo nên sức từ động F có chiều xác đinh theo
quy tác bàn tay trái. Lực F sinh ra moment hãm có chiều ngƣợc với chiều
quay của rotor làm cho rotor quay chậm lại và sức điện động e2 cũng giảm
dần.
Trong hãm động năng kích từ độc lập từ thông Φ có giá trị không đổi
còn ở hãm động năng tự kích từ thì Φ có giá trị biến đổi. Khi hãm động năng
động cơ không đồng bộ làm việc nhƣ máy phát điện đồng bộ cực từ ẩn có tốc
độ và tần số thay đổi và phụ tải của máy phát này là điện trở mạch rotor.
Để thành lập phƣơng trình đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ khi
hãm động năng ta thay thế một cách đẳng trị chế độ máy phát đồng bộ có tần
số thay đổi bằng chế độ động cơ không đồng bộ. Tức là cuộn dây stator thực
chất đấu vào nguồn một chiều nhƣng ta coi nhƣ đấu vào nguồn xoay chiều.
Điều kiện đẳng trị ở đây là sức từ động do dòng điện một chiều (Fmc) và
dòng điện xoay chiều đẳng trị (F1) sinh ra là nhƣ nhau:
(1.15)
Suy ra:
(1.16)
Trong đó: a, A là các hệ số phụ thuộc sơ đồ nối mạch stator khi hãm động
năng.
Dựa vào sơ đồ thay thế một pha của động cơ trong chế độ hãm động
năng để xây dựng đặc tính cơ.
Ở chế độ động cơ không đồng bộ thì điện áp đặt vào stator không đổi,
đó là nguồn áp, dòng từ hóa Iµ từ thông Φ không đổi, còn dòng điện stator I1,
dòng điện rotor I2 biến đổi theo độ trƣợt s. Còn ở trạng thái hãm động năng
15
kích từ độc lập, vì dòng điện một chiều Imc không đổi nên dòng xoay chiều
đẳng trị cũng không đổi, do đó nguồn cấp cho stator là nguồn dòng. Mặt khác,
vì tổng trở mạch rotor khi hãm phụ thuộc vào tốc độ nên dòng rotor I2 và
dòng từ hóa Iµ đều thay đổi, vì thế từ thông Φ ở stator thay đổi theo tốc độ.
Hình 1.10: Sơ đồ thay thế một pha động cơ không đồng bộ khi hãm động
năng kích từ độc lập.
Trong chế độ làm việc của động cơ không đồng bộ, độ trƣợt s là tốc độ
cắt tƣơng đối của thanh dẫn rotor với từ trƣờng stator, ở trạng thái hãm động
năng nó đƣợc thay bằng tốc độ tƣơng đối:
(1.17)
Khi khảo sát đƣờng cong cho ta kết quả:
(1.18)
(1.19)
(1.20)
Biểu thức (1.20) là phƣơng trình đặc tính cơ của động cơ không đồng
bộ khi hãm động năng kích từ độc lập.
16
Hình 1.11: Đặc tính cơ hãm động năng kích từ độc lập động cơ dị bộ.
Các đƣờng đặc tính hãm động năng đƣợc biểu diễn trên hình 1.11 với
đƣờng (1), (2) có cùng điện trở nhƣng Mth2 > Mth1 nên dòng một chiều
tƣơng ứng Imc2 > Imc1. Đƣờng (2) và (3) có cùng dòng một chiều nhƣng lại
khác nhau.
Nhƣ vậy, khi thay đổi điện trở phụ trong mạch rotor hoặc dòng điện
một chiều trong stator động cơ không đồng bộ khi hãm động năng sẽ thay đổi
đƣợc vị trí của đặc tính cơ.
b) Hãm động năng tự kích từ:
Động cơ đang hoạt động ở chế độ động cơ (K kín, H hở), khi cho K hở,
H kín động cơ sẽ chuyển sang hãm động năng tự kích từ. Khi đó dòng điện
Imc không phải từ nguồn điện một chiều bên ngoài mà sử dụng ngay năng
lƣợng của động cơ thông qua bộ chỉnh lƣu ở mạch rotor hoặc bộ tụ điện ở
mạch stator.
17
Hình 1.12: Hãm động năng tự kích từ mạch rotor và dùng tụ điện.
18
CHƢƠNG 2.
HÃM ĐỘNG NĂNG BA GIAI ĐOẠN ĐỘNG CƠ
KHÔNG ĐỒNG BỘ
2.1. MỞ ĐẦU
Việc phát triển các hệ thống phanh hiệu quả cho động cơ cảm ứng ba
pha sử dụng trong công nghiệp là một đề tài liên tục đƣợc nghiên cứu phát
triển trong những năm qua. Hãm động cơ là một khía cạnh quan trọng của hệ
thống truyền động khi đƣợc yêu cầu dừng hoặc dừng do trƣờng hợp khẩn cấp,
hỏng hóc Nhiều phƣơng pháp hãm đƣợc sử dụng nhƣ hãm tái sinh, hãm
ngƣợc, hãm động năng kích từ độc lập hay hãm động năng tự kích từ Trong
đề tài này sẽ trình bày về một hệ thống phanh đa tầng kết hợp nhiều phƣơng
pháp phanh khác nhau để đạt đƣợc kết quả phanh tốt nhất.
2.2. HỆ THỐNG HÃM ĐỘNG NĂNG BA GIAI ĐOẠN
2.2.1. Sơ đồ hệ thống
Để duy trì sự tự kích thích (hiện tƣợng tự kích) và từ đó đạt đƣợc một
quá trình phanh hiệu quả trên một phạm vi tốc độ mở rộng, một tụ điện lớn
nhằm mục đích duy trì sẽ đƣợc sử dụng. Giá trị điện dung yêu cầu có xu
hƣớng ban đầu thấp và sau đó tăng lên khi tốc độ giảm xuống. Một giá trị
điện dung thấp là điều mong muốn vào lúc bắt đầu của quá trình phanh để
tránh hiện tƣợng tăng điện áp ban đầu. Vì vậy, trong phƣơng pháp này sử
dụng hai tụ điện, một nhỏ và một lớn, với tụ điện có giá tr

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Nghiên cứu xây dựng mô hình hãm động năng động cơ dị bộ ba giai đoạn có hiệu suất cao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *