[block id=”bo-sung-1″]

Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước do đảng và nhà nước lãnh đạo , các doanh nghiệp đóng một vai trò vô cùng quan trọng,đã và đang trở thành xương sống trụ cột của nền kinh tế quốc dân. Mỗi doanh nghiệp là một tế bào của nền kinh tế. Để nền kinh tế phát triể mạnh và bền vững thì trước hết đòi hỏi mỗi doanh nghiệp cũng phải tôn tại và phát triển bền vững. Trước đây sản phẩm của doanh nghiệp đều phải giao nộp cho nhà nước , từ đó phân phối cho các đơn vị thành viên trong nền kinh tế quốc dân, doanh nghiệp không lo đầu ra và mội cố gắng của doanh nghiệp đều nhằm hoàn thành kế hoạch nhà nước giao cho. Ngày nay, trong điều kiện sản xuất kinh doanh vận hành theo cơ chế thị trường , có sự quản lý định hướng và điều tiết của nhà nước , hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại không còn đơn thuần là tiếp nhận và phân phối hàng hoá theo kế hoạch áp đặt từ trên xuống mà họ phải tự xoay sở kinh doanh, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của mình. Mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần phải làm tốt công tác quản trị như hoạch định -tổ chức-lãnh đạo kiểm tra kiểm soát, và dặc biệt hơn nữa là trong khâu bán hàng, làm sao để doanh nghiệp bán thật nhiều hàng và đạt hiệu quả tốt nhất đó là yêu cầu đặt ra đối với công tác bán hàng.
Muốn vậy, doanh nghiệp phải nắm được những nhân tố ảnh hưởng , mức độ xu hướng tác động của từng nhân tố đến nhiệp vụ bán hàng. Điều này chỉ được thực hiện trên cơ sở của việc phân tích nghiệp vụ bán hàng.

Tải tài liệu miễn phí - My WordPress Blog17

Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nghiệp vụ bán hàng tại cửa hàng bách hoá phố Huế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

lêi më ®Çu
Trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc do ®¶ng vµ nhµ n­íc l·nh ®¹o , c¸c doanh nghiÖp ®ãng mét vai trß v« cïng quan träng,®· vµ ®ang trë thµnh x­¬ng sèng trô cét cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. Mçi doanh nghiÖp lµ mét tÕ bµo cña nÒn kinh tÕ. §Ó nÒn kinh tÕ ph¸t triÓ m¹nh vµ bÒn v÷ng th× tr­íc hÕt ®ßi hái mçi doanh nghiÖp còng ph¶i t«n t¹i vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Tr­íc ®©y s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®Òu ph¶i giao nép cho nhµ n­íc , tõ ®ã ph©n phèi cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, doanh nghiÖp kh«ng lo ®Çu ra vµ méi cè g¾ng cña doanh nghiÖp ®Òu nh»m hoµn thµnh kÕ ho¹ch nhµ n­íc giao cho. Ngµy nay, trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng , cã sù qu¶n lý ®Þnh h­íng vµ ®iÒu tiÕt cña nhµ n­íc , ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i kh«ng cßn ®¬n thuÇn lµ tiÕp nhËn vµ ph©n phèi hµng ho¸ theo kÕ ho¹ch ¸p ®Æt tõ trªn xuèng mµ hä ph¶i tù xoay së kinh doanh, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña m×nh. Mçi doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn cÇn ph¶i lµm tèt c«ng t¸c qu¶n trÞ nh­ ho¹ch ®Þnh -tæ chøc-l·nh ®¹o kiÓm tra kiÓm so¸t, vµ dÆc biÖt h¬n n÷a lµ trong kh©u b¸n hµng, lµm sao ®Ó doanh nghiÖp b¸n thËt nhiÒu hµng vµ ®¹t hiÖu qu¶ tèt nhÊt ®ã lµ yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi c«ng t¸c b¸n hµng.
Muèn vËy, doanh nghiÖp ph¶i n¾m ®­îc nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng , møc ®é xu h­íng t¸c ®éng cña tõng nh©n tè ®Õn nhiÖp vô b¸n hµng. §iÒu nµy chØ ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së cña viÖc ph©n tÝch nghiÖp vô b¸n hµng.
§èi víi c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay lu«n lu«n ph¶i ®­¬ng ®Çu víi nhiÒu khã kh¨n vµ th¸ch thøc lín, song còng cã nhiÒu c¬ héi lµm giµu cho nh÷ng nhµ qu¶n trÞ kinh doanh cã tµi gi¸m nghÜ gi¸m lµm. V× vËy c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i tËp chung mäi nguån lùc l¾m b¾t th«ng tin kÞp thêi, ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh lµm lîi cho doanh nghiÖp m×nh, v× môc ®Ých cuèi cïng cña doanh nghiÖp lµ lîi nhuËn. Muèn kinh doanh ®Æt hiÖu qu¶ cao, lîi nhuËn lín th× doanh nghiÖp ph¶i cã sù qu¶n lý tèt, nhanh chãng n¾m b¾t nhu cÇu thÞ tr­êng, bè trÝ hîp lýc«ng t¸c nh©n sù, tiÕt kiÖm chi phÝ kinh doanh, ®Êy m¹nh tiªu thô hµng ho¸, thu håi ®ång vèn nhanh. §Æc biÖt trong nh÷ng n¨m qua hÖ thèng doanh nghiÖp nhµ n­íc cã nhiÒu chuyÓn biÕn quan träng , nhiÒu doanh nghiÖp ®· ®i dÇn vµo thÕ æn ®Þnh thÝch nghi víi c¬ chÕ thÞ tr­êng, ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶. Cöa hµng b¸ch ho¸ Phè HuÕ thuéc c«ng ty b¸ch ho¸ Hµ Néi lµ mét ®iÓn h×nh.
®Ò tµi : “NGHIÖP Vô B¸N HµNG T¹I CöA HµNG B¸CH HO¸ PHè HUÕ’’.
phÇn I :
T×m hiÓu chung
I – kh¸i qu¸t chung vÒ cöa hµng
1/ Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña cöa hµng
C«ng ty mËu dÞch b¸ch ho¸ Hµ Néi thµnh lËp ngµy 28/09/1954 lµ mét doanh nghiÖp lín cña nhµ n­ícd­íi sù chØ ®¹o cña Së Th­¬ng NghiÖp Hµ Néi, cã mét hÖ thèng m¹ng l­íi kinh doanh réng n»m r¶i r¸c kh¾p 7 quËn néi thµnh víi ®Þa ®iÓm kinh doanh ®Ñp, víi ®Þa lý tù nhiªn thuËn lîi. Trong suèt thêi gian h¬n 40 n¨m qua, c«ng ty kh«ng ngõng phÊn ®Êu tù n©ng cÊp c¸c cöa hµng quÇy hµng hiÖn ®¹i , khang trang phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. §ã lµ ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng ­u viÖt cña ®aÞ lý cho tõng cöa hµng nh»m t¨ng c­êng søc c¹nh tranh mua b¸n trªn thÞ tr­êng, ®ång thêi lµm cho c«ng ty cã uy tÝn, chç ®øng v÷ng ch¾c trªn th­¬ng tr­êng hiÖn nay.
Ngµy 07/11/1992 theo quyÕt ®Þnh sè 2883-QD/UB cña uû ban nh©n d©n thµnh phè hµ néi, c«ng ty mËu dÞch b¸ch ho¸ Hµ Néi ®æi tªn thµnh c«ng ty b¸ch ho¸ Hµ Néi víi 14 cöa hµng, 4 phßng ban, 2 tr¹m kinh doanh vµ mét kho lín t¹i sè 1E C¸t Linh. Cöa hµng b¸ch ho¸ Phè HuÕ lµ mét trong nh÷ng cöa hµng ®­îc t¸ch ra, cã trô së ®Æt t¹i 362 Phè HuÕ, gåm ba ®iÓm kinh doanh chÝnh: 98 Phè HuÕ; 96 Phè HuÕ vµ 362 Phè HuÕ. ViÖc thµnh lËp cöa hµng b¸ch ho¸ Phè HuÕ nh»m thùc hiÖn nhiÖm vô më réng thÞ tr­êng, khai th¸c tiÒm n¨ng kinh doanh trªn ®Þa bµn Hµ Néi nh»m cung cÊp s¶n phÈm hµng ho¸ tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng, t¹o uy tÝn vµ cã vÞ thÕ trªn thÞ tr­êng. trong qu¸ tr×nh thµnh lËp vµ ph¸t triÓn cöa hµng b¸ch ho¸ Phè HuÕ ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh qu¶ tèt ®Ñp trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty nãi riªng còng nh­ lîi Ých kinh tÕ cña toµn x· héi nãi chung.
2/ Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña cöa hµng
Ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu cña cöa hµng lµ bu«n b¸n, b¸n lÎ c¸c mÆt hµng thùc phÈm c«ng nghÖ, hµng may mÆc ®å dïng gia ®×nh, v¨n ho¸ gi¸o dôc ,dông cô gia dông….
Tuy lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n riªng nh­ng cöa hµng lu«n ho¹t ®éng d­íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña c«ng ty b¸ch ho¸ Hµ Néi nªn hµng th¸ng , hµng quý vµ hµng n¨m cöa hµng vÉn ph¶i x©y dùng vµ b¸o c¸o kÕ ho¹ch kinh doanh vµ kÕ ho¹ch tµi chÝnh víi c«ng ty.
Qu¶n lý vµ sö dông vèn ®óng víi chÕ ®é hiÖn hµnh, lËp kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn tèt nhiÖm vô kinh doanh mµ c«ng ty giao ®Ó ®¶m b¶o sao cho viÖc kinh doanh lu«n cã l·i, b¶o toµn vµ kh«ng ngõng t¨ng tr­ëng vèn.
N¾m b¾t kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh vµ nhu cÇu tiªu dïngcña thÞ tr­êng ®Ó cã biÖn ph¸p kinh doanh hîp lý, cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. Lu«n ®¸p øng ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi mäi nhu cÇu cña thÞ tr­êng vµ ®¹t ®­îc lîi nhuËn tèi ®a .
¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p vµ triÕt lý kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp næi tiÕng trong kinh doanh trªn thÕ giíi vµ trong n­íc vµo lÜnh vùc phôc vô kh¸ch hµng . C¸c triÕt lý nh­ : “Kh¸ch hµng lµ th­îng ®Õ” , “Uy tÝn, chÊt l­îng s¶n phÈm lµ hµng ®Çu”….
ChÊp hµnh vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ mäi chÝnh s¸ch , chÕ ®é víi c«ng ty vµ nhµ n­íc. Trong ho¹t ®éng kinh doanh lu«n thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô mµ c«ng ty ®Ò ra.
Bªn c¹nh ®ã cöa hµng cßn :
§a d¹ng ho¸ h×nh thøc b¸n hµng : ngoµi viÖc b¸n lÎ, cöa hµng cßn nhËn lµm ®¹i lý, ký göi, uû th¸c vµ ph¸t truyÓn më réng ph¹m vi b¸n bu«n , cöa hµng ®ang cè g¾ng tËn dông ­u thÕ lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc ®Ó trë thµnh trung t©m ph©n phèi lín .
Cöa hµng x©y dùng kÕ ho¹ch dù tr÷ hµng ho¸ hîp lý ®Ó ®¸p øng tèt nhu cÇu thÞ tr­êng. Ph¸t ®éng ,®Èy m¹nh tiªu thô trong c¸c dÞp lÔ ,tÕt b»ng c¸ch më thªm nhiÒu ®iÓm b¸n , tham gia c¸c héi trî truyÓn l½m …vµ th­êng xuyªn chµo b¸n hµng trùc tiÕp , qu¶ng c¸o trªn ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng
3/ C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng cña cöa hµng :
Khi b­íc ra h¹ch to¸n ®éc lËp, c«ng ty giao cho cöa hµng víi sè vèn lµ 100 triÖu ®ång. Cã 45 c¸n bém nh©n viªn víi 80% tr×nh ®é ®¹i häc vµ trung cÊp. Cöa hµng®É tæ chøc l¹i ®¬n vÞ, rµ so¹t l¹i nh©n lùc, bè trÝ ng­êi lao ®éng vµo tõng kh©u phï hîp víi kh¶ n¨ng tõng ng­êi. tiÕn hµnh tõng b­íc æn ®Þnh tæ chøc, bµn c¸c biÖn ph¸p tæ chøc kinh doanh, x¸c ®Þnh dù ¸n chiÕn l­îc kinh doanh phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ.
Cöa hµng tr­ëng : §øng ®Çu cöa hµng, lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc c«ng ty vÒ qu¶n lý vµ sö dông nguån vèn vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña cöa hµng còng nh­ viÖc bè trÝ nh©n sù trong cöa hµng.
Cöa hµng phã : Cã nhiÖm vô tham m­u vµ gióp viÖc cho cöa hµng tr­ëng trong c«ng t¸c kinh doanh còng nh­ trong c«ng t¸c nh©n sù cña cöa hµng. Cïng víi c¸c anh chÞ em kh¸c lµm viÖc t×m hiÓu thÞ tr­êng, thÞ hiÕu kh¸ch hµng, t×m nguån hµng, kiÓm tra ®«n ®èc kh©u b¸n hµng.
Tæ b¸n hµng : Cã ba tæ b¸n hµng n»m d­íi sù chØ ®¹o kinbh doanh trùc tiÕp cña ban phô tr¸ch. Mçi tæ cã mét tæ tr­ëng , mäi c«ng viÖc trong tæ nh­ s¾p xÕp nh©n lùc, tæ chøc ®Èy m¹nh b¸n hµng , qu¶n lý tèt tiÒn hµng th«ng qua viÖc kiÓm kª hµng ngµy. Cïng mäi ng­êi phÊn ®Êu hoµn thnµh kÕ ho¹ch ®­îc giao.
Tæ kÕ to¸n : Cã nhiÖm vô gióp cöa hµng tr­ëng trong viÖc theo dâi tæng hîp vµ c©n ®èi trªn sæ s¸ch c¸c nguån tiÒn vµ hµng gi÷a mua vµ b¸n ®Ó thÊy ®­îc kÕt qu¶ c«ng viÖc kinh doanhcña cöa hµng.
Tæ kho hµng : Cã nhiÖm vô xuÊt nhËp vµ b¶o qu¶n hµng ho¸ cña cöa hµng.
Tæ b¶o vÖ : Tæ chøc m¹ng l­íi b¶o vÖ hµng ho¸, c¬ së vËt chÊt vµ an ninh trËt tù cña cöa hµng.
§Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña cöa hµng, c¸c tæ chøc ph¶i thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô cña m×nh. Tuy cïng trùc thuéc cöa hµng nh­ng c¸c tæ chøc vÉn ®éc lËp trong c«ng viÖc, khi thùc hiÖn nhiÖm vô c¸c tæ chøc ph¶i nªn ph­¬ng ¸n víi cöa hµng vµ chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña cöa hµng tr­ëng.
C¨n cø vµo kh¶ n¨ng mua b¸n cña cöa hµng, c¸c tæ chøc ph¶i t×m ra nh÷ng nguån hµng vµ chµo b¸n nh÷ng mÆt hµng sao cho ph¶i ®em ®­îc lîi nhuËn vµ uy tÝn cho cöa hµng.
ViÖc ®iÒu hµnh c«ng t¸c qu¶n lý kinh doanh cña cöa hµng ®­îc tiÕn hµnh theo chÕ ®ä mét thñ tr­ëng vµ theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ. Nã ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau :
cöa hµng tr­ëng
c­a hµng phã
Tæ b¸n hµng
tæ b¶o vÖ

kÕ to¸n
tæ kho
M« h×nh tæ chøc cña c«ng ty lµ m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng,cã ­u ®iÓm thùc hiÖn tèt nguyªn t¾c mét thñ tr­ëng , bé gi¸n tiÕp tinh gi¶m gän vµ tËp trung ®Ó chØ ®¹o mçi bé phËn, trùc tiÕp l·nh ®¹o tõng bé phËn ®éc lËp, do ®ã tËn dông ®­îc hÕt n¨ng lùc cña mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn, l¹i cã thêi gian nghiªn cøu chiÕn l­îc ho¹t ®éng kinh doanh cho tõng ®¬n vÞ ®éc lËp.
4/ ®Æc thï kinh doanh cña cöa hµng b¸ch ho¸ phè huÕ :
C«ng ty b¸ch ho¸ Hµ Néi kinh doanh c¸c mÆt hµng b¸ch ho¸ , c«ng nghÖ phÈm, hµng may mÆc, ®å dïng gia ®×nh… Nguån hµng nµy chñ yÕu ®­îc s¶n xuÊt trong n­íc vµ chØ sè Ýt ®­îc nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi nh­ hµng ®iÖn m¸y, m¸y v¨n phßng…s¶n xuÊt th«ng qua con ®­êng kinh doanh. V× thÕ nã phô thuéc rÊt nhiÒu vµo t×nh h×nh biÕn ®éng cña thÞ tr­êng .Do ®Æc thï cña c«ng ty nh­ vËy ,lµ mét thµnh viªn tr­c thuéc C«ng ty nªn cöa hµng b¸ch ho¸ Phè HuÕ ®­îc giao nhiÖm vô kinh doanh nhiÒu mÆt hµng kh¸c nhau ,®a dang vÒ chñng lo¹i , ®¶m b¶o vÒ chÊt l­îng .
Víi tæng sè lao ®éng cña cöa hµng lµ 60 ng­êibao gåm :cöa hµng tr­ëng ,cöa hµng phã, c¸c tæ vµ c¸c phßng ban . Trong ®ß tæ b¸n hµng t¹i quÇy 198 Lß §óc cã 9 ng­êi vêi 8 nh©n viªn b¸n hµng vµ mét tæ tr­ëng qu¶n lý viÖc s¾p xÕp lich lµm viÖc cho c¸c nh©n viªn b¸n hµng ,chÊm c«ng ,®¶o ca. Cöa hµng cã bèn quÇy nªn mçi quÇy cã hai ng­êi ®øng mét s¸ng mét chiÒu ®Ó qu¶n lý hµng cho tèt . Cöa hµng më cöa 14 giê mét ngµy chia lµm hai ca :
Ca s¸ng : tõ 7 giê 30 phót ®Òn 14giê .
Ca chiÒu : tõ 13 giê 30 phót ®Õn 21giê .
Kho¶ng thêi gian 30 phót tõ 13 giê 30 phót lµ kho¶ng thêi gian giao ca gi÷a hai ca ®Ó bµn giao c«ng viÖc vµ sæ s¸ch b¸n hµng. Do mçi quÇy cã hai ng­êi ®øng nªn viÖc®¶o ca ®­îc s¾p xÒp mçi ng­êi lµm mét ca s¸ng vµ mét ca chiÒu cø thÕ lu«n phiªn ®æi ca cho nhau.
Ph­¬ng thøc kinh doanh : b¸n bu«n b¸n lÎ
H×nh thøc kinh doanh : kinh doanh vµ phuc vô
LÜnh vùc ho¹t ®éng : trong n­íc
Mang l­íi hoat ®éng : réng ,n»m trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi .
II – Kh¸i niÖm – vÞ trÝ – vai trß cña nghiÖp vô b¸n hµng
1/ Kh¸i niÖm nghiÖp vô b¸n hµng :
1.1. Kh¸i niÖm theo nghÜa cæ truyÒn : B¸n hµng lµ sùchuyÓn ho¸ h×nh th¸i gi¸ trÞcña hµng ho¸ tõ hµng sang tiÒn nh»m tho¶ m·n nhu cÇumua hµng cña kh¸ch hµng.
1.2. Kh¸i niÖm theo Marketing :B¸n hµng lµ lµm cho ng­êi ta mua hµng thu tiÒn giao hµng nhÇm tho¶ m·n nhu cÇu cña khÊch hµng
1.3. Kh¸i niÖm theo nghiÖp vô kü thuËt: B¸n hµng lµ qu¸ tr×nhlao ®éng kü thuËt nghiÖp vô cña c«ng nh©n b¸n nh»m lµm cho x· héi thõa nhËn c¸i gi¸ trÞ cña hµng ho¸
1.4. B¸n hµng v¨n minh :lµ sù ®¸p øng ®Çy ®ñ c«ng b»ng hîp lý víi mäi nhu cÇu hîp ph¸p cña kh¸ch hµng víi thêi gian Chi phÝ Ýt phôc vô lÞch sù ®iÒu kiÖn tiÖn ghi phôc vô tèi ®a.
* Néi dung cña b¸n hµng v¨n minh :
VÒ bé mÆt cöa hµng:Ph¶i cã sù l«i cuèn thu hót kh¸ch hµngvµ lu«n t¹o t©m lý vui vÎ tho¶i m¸i cho kh¸ch trong viÖc t×m hiÓu vµ lùa chän hµng ho¸.
Hµng ho¸ ®Çy ®ñ vÒ sè l­îng gi¸ c¶ hîp lý chÊt l­îng tèt phï hîp víi thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng.
Trang thiÕt bÞ ngµy cµng hiÖn ®¹i hoµn thiÖn ®ñ phôc vô yªu cÇu b¸n, chÝnh x¸c ®Ñp bè chÝ hîp lý thuËn lîi cho c«ng viÖc b¸n hµng.
Ng­êi b¸n hµng ph¶i cã b»ng cÊp chuyªn m«n nghiÖp vô ®­îc ®µo t¹o qua c¸c tr­êng do nhµ n­íc më,cã mét sè nghµnh hµng mÆt hµng ph¶i cã thªm chøng chØ phßng ch¸y ch÷a ch¸y.
+ H×nh thøc trang phôc: trang nh· lÞch sù thu hót ®­îc sù chó ý cña kh¸ch hµng.
+ Th¸i ®é t¸c phong v¨n minh lÞch sù giái giao tiÕp, øng sö linh ho¹t hoµ nh· biÕt ph¸n ®o¸n t©m lý kh¸ch hµng®Ó ®¸p øng nhu cÇu mong muèn cña hä.
Ph­¬ng thøc vµ ph­¬ng ph¸p b¸n hµng:
+Sö dông ph­¬ng ph¸p b¸n hµng v¨n minh
+Ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng mua hµng mét c¸ch thuËn tiÖn vui vÎ.
+§¸p øng ®­îc nhu cÇucña kh¸ch hµng,thùc hiªn®­îc v¨n minh th­¬ng m¹i.
2/ VÞ trÝ cña nghiÖp vô b¸n hµng :
B¸n hµng lµ mét kh©u quan träng trong qu¸ tr×nh kinh doanh th­¬ng m¹i. Nã lµ kh©u trùc tiÕp kÕt thóc qu¸ tr×nh nghiÖp vô kho, nghiÖp vu kinh doanh th­¬ng m¹i, ®ã lµ kh©u ®Ó ®¸nh gi¸ tæng hîp hiÖu qu¶ cña viÖc kinh doanh trong c¸c c«ng ty th­¬ng m¹i.
Lµ kh©u quyÕt ®Þnh c¸c kh©u kh¸c ë mét doanh nghiÖp kinh doanh th­¬ng m¹i ( mua, dù tr÷ , v©n chuyÓn,…)vÒ c¶ néi dung quy m« tèc ®é ph­¬ng thøc hoat ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp.
3/ vai trß cña nghiÖp vô b¸n hµng:
Cã thÓ nãi b¸n hµng lµ nghiÖp vô ®Æc tr­ng , chñ yÕu cña doanh nghiÖp th­¬ng m¹i , lµ kh©u cuèi cïng cña ho¹t ®éng kinh doanh hµng ho¸ . Nhê cã nghiÖp vô b¸n hµng mµ hµng ho¸ ®­îc chuyÓn thµnh tiÒn , thùc hiÖn vßng chu chuyÓn vèn trong doanh nghiÖp vµ ho¹t ®éng chu chuÓn kinh tÕ trong x· héi , ®¶m b¶o phôc vô cho môc tiªu vµ chiÕn l­îc mµ doanh nghiÖp theo ®uæi , thóc ®Èy vßng lÆp cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt , qua ®ã t¸i s¶n xuÊt më réng søc lao ®éng gãp phµn thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña ho¹t ®éng kinh daonh .
§Æc biÖt ®èi cíi c«ng ty .qu¸ tr×nh b¸n hµng cã vai trß hÕt søc quan träng . ChÝnh ho¹t ®éng nµy quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t truyÓn cña mçi c«ng ty , còng chÝnh nhê nã mµ c«ng ty tù ®¸nh gi¸ ®­îc hµng ho¸ m×nh s¶n xuÊt hay hµng ho¸ minh kinh doanh ®­îc x· héi chÊp nhËn ë møc ®é nµo. Do vËy nghiÖp vô b¸n hµng võa lµ céng viÖc hµng ngµy võa lµ mèi quan t©m cña c¸c nhµ kinh doanh . §èi víi c¸c c«ng ty kinh doanh th­¬ng m¹i th× b¸n hµng chÝn lµ kh©u cuèi cïng kÕt thóc qu¸ tr×nh l­u th«ng hµng ho¸ . §iÒu ®¸ng quan t©m lµ trong thêi ®¹i ngµh nay vêi viÖc bïng næ th«ng tin . Sù ph¸t truyÓn nh­ vò b·o trong lÜnh vùc khoa häc c«ng nghÑ th× viÖc b¸n hµng lu«n bÞ c¹nh tranh tõ nhiÒu phÝa . Thùc tÕ cã nh÷ng mÆt hµng võa ®­îc ®­a ra thÞ tr­êng , thËm chÝ cßn ®ang trong giai ®o¹n nghiªn cøu th× ®· xuÊt hiÖn nh÷ng mÆt hµng kh¸c ­u viÖt h¬n lµm cho nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi còng th­êng xuyªn thay ®æi . ChÝnh v× thÕ nghiÖp vô b¸n hµng lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc cÇn thiÕt v× nghiÖp vô b¸n hµng lµm tèt th× sÏ gióp cho cö© hµng thu håi vån nhanh h¬n , tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ b¶o qu¶n . Nã sÏ ®em l¹i cho cöa hµng mét kho¶n lîi nhuËn ®¸ng kÓ vµ nã chøng tá hµng ho¸ cña cöa hµng chiÕm ®­îc lßng tin cña kh¸ch hµng , t¨ng nhanh vÞ thÕ cña cöa hµng còng nh­ c«ng ty trªn thÞ tr­êng . Cßn nÕu kh«ng b¸n ®­îc hµng thi sÏ dÉn ®Õn ø ®äng vèn vµ cã nguy c¬ ph¸ s¶n
III- Nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn nghiÖp vô b¸n hµng :
1 / Nguån hµng
Cöa hµng b¸ch ho¸ Phè HuÕ lµ mét ®¬n vÞ kinh doan¶ntùc tuyÕn cña c«ng ty b¸ch ho¸ Hµ Néi nªn cöa hµng nhËn c¸c nguån hµng tõ rÊt nhiÒu n¬i kh¸c nhau víi c¸c chñng lo¹i mÆt hµng phong phó vµ ®a d¹ng ë c¸c c«ng ty trong n­íc v¸ ngoµi n­íc v¸ chñ yÕu lµ nhËp hµng tõ trªn tæng c«ng ty ®­a vÒ.
C¸c c«ng ty trong n­íc nh­ :
+ B¸nh kÑo nhËp t¹i : xÝ nghiÖp s¶n xuÊt b¸nh møt kÑo Hµ Néi ,c«ng ty b¸nh kÑo H¶I Hµ, c«ng ty b¸nh kÑo H¶I Ch©u….
+ Bót, vë …nhËp t¹i c«ng ty tr¸ch nhiÖm H«ng Hµ , H¶i TiÕn
+ QuÇn ¸o vµ kh¨n mÆt nhËp t¹i : nhµ m¸y DÖt Kim §«ng X u©n , nhµ m¸y HANOXIMEX
C¸c c«ng ty n­íc ngoµi:
+ Bµn lµ ,m¸y xay sinh tècña PHILIP
+ M¸y tÝnh CASIO cña NhËt
+ Dao v¸ cèc cña Th¸i
§iÒu ®ã t¹o cho cöa hµng hµng nhËn ®­îc c¸c nguån hµng rÊt phong phó v¸ ®a d¹ng vÒ mÉu m· kiÓu c¸ch vµ chñng lo¹i víi c¸ mÆt hang tõ th«nh dông cho ®Òn phøc t¹p ta ®Òu cã thÓ t×m thÊy ë cöa hµng.Nh­ng víi søc c¹nh tranh m¹nh mÏ nh­ vò b·o trªn thÞ tr­êng ngµy nay d· cã rÊt nhiÒu c¸c c«ng ty lín chuyªn doanh t¹o mét ¸p lùc kh«ng nhá víi cöa hµngvÝ vËy muèn tån t¹i vµ ph¸t truyÓn cöa hµng lu«n ph¶i ®¶m b¶o gi÷ v÷ng ch÷ tÝn trªn thÞ tr­êng : chÊt l­îng hµng ph¶i tèt ,gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng phï hîp víi gi¸ c¶ thÞ tr­êng…
2 / MÆt hµng :
Lµ mét cöa hµng b¸ch ho¸ nªn cöa hµng kinh doanh rÊt nhiÒu mÆt hµng nh­ :
Hµng may mÆc: quÇn ¸o , kh¨n mÆt, ch¨n mµn…
H¸ng ®iÖn m¸y : c¸c lo¹i qu¹t : qu¹t c©y , qu¹t bµn ,qu¹t t¶n giã ….
§å dïng gia ®×nh: xoong ch¶o , b¸t ®òa , bµn ghÕ…
V¨n phong phÈm: bót vë ,®å dïng häc sinh ….
3/ Kh¸ch hµng:
Víi nh÷ng kh¸ch hµng mua nhá lÎ t¹i cöa hµng th­êng lµ nh÷ng ng­êi d©n ..
Víi nh÷ng kh¸ch hµng lín th­êng mua bu«n t¹i cöa hµng nh­ :c«ng ty TNHH Hµ Trung , cña hµng t¹p phÈm T©n –Th¸i …
4 / C¬ së vËt chÊt kü thuËt :
Cöa hµng b¸ch ho¸ Phè HuÕ cã trô s¬e t¹i 362 Phè HuÕ ,tæng diÖn tÝch mÆt b»ng kinh doanh mµ cöa hµng ®ang sñ dông lµ : 1350m2 trong ®ã :
– DiÖn tÝch cöa hµng 96 Phè HuÕ lµ : 230,5m2
– DiÖn tÝch cöa hµng 98 Phè HuÕ lµ : 132,4m2
DiÖn tÝch cöa hµng 353 Phè HuÕ l¸ : 96m2
DiÖn tÝch cöa hµng 284 Minh Khai l¸ : 54m2
– DiÖn tÝch cñ¨ hµng 198 Lß §óclµ : 85m2
Trong ®ã diÖn tÝch b¸n hµng chiÕm 75%tæng diÖn tÝch cña cöa hµng , ®ã lµ mét ®iÒu t­¬ng ®ãi hîp lý ®èi víi mét doanh nghiÖp kinh doanh nh­ cöa hµng . Tuy nhiªn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cöa hµng cÇn t¨ng thªm tû träng diÖn tÝch b¸n hµng lªn n÷a.
DiÖn tÝch kho chiÕm 123,5% ®ñ ®Ó dù tr÷ mét l­îng hµng ho¸ lín phôc vô cho qu¸ tr×nh kinh doanh . (DiÖn tÝch kho n»m ë 362 Phè HuÕ lµ 1091m )
HiÖn nay cöa hµng b¸ch ho¸ Phè HuÕ cã tæng céng lµ 21quÇy hµng cña c¶ 5 ®Þa ®iÓm b¸n hµng . Trong ®ã tæng mÆt b»ng kinh doanh kho¶ng 4.000 – 5.000 mÆt hµng bao gåm c¸c nhãm hµng phôc vô tèt nhu cÇu ng­êi tiªu dïng . VÝ dô nh­ : ®å uèng , ®å hép , b¸nh kÑo , c¸c lo¹i t¹p thÈm , mü phÈm , ®å gia dông ….
Nh­ vËy vÒ mÆt hµng th× ®· ®¶m b¶o ®­îc tÝnh lùa chän cña khµch hµng ®­îc thuËn tiÖn , nh­ng vÉn ®¶m b¶o ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng ®ång bé cña kh¸ch hµng .
VÒ trang thiÕt bÞ kü thuËt mµ cöa hµng ®ang sö dông trong qóa tr×nh kinh doanh bao gåm : « t« (2 chiÕc ) , xe ®Èy (5 chiÕc ) , c©n (10 c¸I)
m¸y ®Õm tiÒn (5 c¸i ) m¸y ®iÒu hoµ (7 c¸i ) ngoµi ra cßn cã c¸c gi¸ kª, quÇy tñ ®ùng hµng ho¸ ®­îc cöa hµng chó träng ®Çu t­, mua s¾m thªm m¸y mãc, thïng l¹nh ,xe chuyªn chë ,…. còng ®­îc cöa hµng coi lµ ®éng lùc thóc ®Èy viÖc chu chuyÓn hµng ho¸ ®­îc nhanh chãng. Tæng gi¸ trÞ cña chóng nªn ®Õn gÇn 12 tû ®ång vµ ®­îc ph©n phèi ®Òu cho c¸c quÇy hµng, v¨n phßng , kho b·i.
5 / Nh©n viªn b¸n hµng:
C«ng ty b¸ch ho¸ Hµ Néi cã tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ 60 ng­êi trong ®ã sè nh©n viªn b¸n hµng tai quÇy 198 Lß §óc cña cöa hµng b¸ch ho¸ Phè HuÕ lµ 9 ng­êi víi 1 ng­êi lµ tr×nh ®é ®¹i häc cßn l¹i 8 ng­êi lµ tr×nh ®é trung cÇp,vµ phÇn lín l¸ ë ®é tuæi trung niªn (tõ 40-50 tuæi).
IV- Nh÷ng quy ®Þnh cña nhµ n­íc (daonh nghiÖp) vÒ b¸n hµng hiÖn hµnh :
1 / Quy ®inh cña liªn ®oµn lao ®éng thµnh phè Hµ Néi vÒ nÕp sèng v¨n ho¸ c«ng nghiÖp trong c«ng nh©n viªn chøc lao ®éng Thñ §«
1.1- §èi víi c¸ nh©n
Lao ®éng cÇn cï s¸ng t¹o víi l­¬ng t©m nghÒ nghiÖp , cã kü thuËt ,cã n¨ng suÊt , chÊt l­îng hiÖu qu¶ cao v× lîi Ých cña b¶n th©n gia ®×nh x· héi …..
Gøa quyÕt c«ng viÖc kÞp thêi , chÝnh x¸c ®ïng Ph¸p LuËt ,cã tr¸ch nhiÖm vêi c«ng viÖc ®­îc giao ,kh«ng g©y phiÒn hµ víi nh©n d©n
Ph¸t huy s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt nghiªn cøu vµ øng dông khoa häc c«ng nghÖ míi
Lµm viÖc ,héi häp ®óng giê
N¬I lµm viÖc ngon gµng ng¨n l¾p hîp lý
N©ng cao ý thøc tËp thÓ :
Quan taam ®Õn lîi Ých tËp thÓ ,kh«ng lîi dông chø quyÒn ®Ó m­u cÇu lîi Ých c¸ nh©n
Phèi hîp ,hç thî nhau trong ss¶n xuÊt v¸ c«ng t¸c
Thùc hµnh tiÕt kiÖm trong s¶n xuÊt vµ tiªu dïng
Th­êng xuyªn häp tËp thÓ ®Ó tiÒn bé vµ tr­ëng thµnh
Häc tËp nghiªn cøu c¸c chØ thÞ nghÞ quyÕt cña §¶ng vad c¸c chÝnh s¸ch Ph¸p LuËt cña nhµ n­íc
Th­êng xuyªn n©ng cao tr×nh ®é : häc vÊn khoa häc kü thuËt , chuyªn m«n nghiÖp vô …..
Sång lµnh m¹nh trung thùc nh©n nghÜa t«n träng Ph¸p LuËt cña nµh n­íc ,quy ­íc cña céng ®ång, gi÷ g×n vÖ sinh n¬i lµm viÖc vµ cã ý thøc b¶o vÖ , c¶i thiÖn m«I tr­êng sinh th¸i
Kh«ng vi ph¹m c¸c tÖ n¹n x· héi : nghiÖn hót, ma tuý ,m¹i d©m , r­îi chÌ cê b¹c …..
Trung thùc trong s¶n xuÊt ,c«ng t¸c lao ®äng v¸ häc tËp
TÝch cùc tham gia c¸ ho¹t ®éng : v¨n ho¸ ,v¨n nghÖ , thÓ dôc, thÓ thao, sinh ho¹t céng ®ßng v¸ n¬i c­ tró
TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng th¨m hái gióp ®ì nhau khi khã kh¨n ho¹n n¹n …
LÞch sù t«n träng ®oµn kÕt víi mäi ng­êi :
X­ng h« giao tiÕp v¨n minh , ¨n m¨c lÞch sù
ChÊp hµnh sù ph©n c«

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Nghiệp vụ bán hàng tại cửa hàng bách hoá phố Huế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *