[block id=”bo-sung-1″]

1. Lý do chọn đề tài :
Chí nh s ách cổ tức là một trong ba quyết định tài chính quan trọng trong doanh nghi ệ p.
Trê n thế giới có rất nhiều nghiên cứu khác nhau về chính sách cổ tức, nh ưng nó vẫn là
một v ấn đề còn gây nhiều tranh cãi . Trong khi trên thị trường chứng khoán Việt Nam,
chính sách cổ tức của doanh nghiệp thời gian qua nổi lên thành một trong những vấn
đề được các nhà đầu tư rất chú trọng, đồng thời các doanh nghiệp vẫn chưa có nhận
thức sâu sắc về tầm quan trọng của chính sách cổ tức trong công tác tài chính c ủa
mình. Với mo ng muốn đóng góp một phần vào việc phân tích rõ hơn quyết định phân
phối cổ tức, cũng như tầm quan trọng của nó đối với mục tiêu tối đa hóa tài sản của các
cổ đông, tôi xin được chọn đề tài: “Phân tích chính sách cổ tức và tác động của nó đến
giá trị th ị trường của các doanh nghiệp niêm yết trên th ị trường chứng khoán Việt
Nam” để làm chuyên đề nghiên cứu khoa học.
2. Mục tiêu nghiên cứu:
Mục tiêu của chuyên đ ề là dựa trên c ác lý thuyết và thực nghiệm v ề chính sác h cổ tức
trên thế giới để đưa ra c ác phân tích , đánh giá c hính sác h c ổ tức của c ác doanh nghiệp
niêm yết trên thị trườ ng chứng kho án Việt Nam. Từ đó, đề ra phương hướ ng để xây
dựng chính sách cổ tức phù hợ p cho c ác do anh nghiệ p niêm yết trong thời gian tới.
3. Phương pháp ng hiên cứu:
Phương pháp thống kê: T ập hợ p số liệu và đánh giá thực tr ạng.
Phương pháp mô tả: Đánh giá, so sánh để đưa ra c ái nhìn tổng quan v ề chính sách cổ
tức của các công ty niêm yết trên thị trường c hứng khoán.
Phương pháp phân tích đ ịnh lượng: Kiểm định hồi quy các mô hình kinh t ế lượ ng để
xác định mối liên hệ giữa chính sách cổ tức và giá trị do anh nghiệp.
4. Nội dung nghiên cứu:
Chương 1: Tìm hiểu các lý thuyết tổng quan về chính sách cổ tức, cũng như các tranh
luận của các trên thế giới về chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp.
Chương 2: Đánh giá chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trư ờng
chứng khoán Việt Nam và phân tích tác động của chính sách cổ tức lên giá trị của các
doanh nghiệp niêm yết.
Chương 3: Chuyên đề sẽ đóng góp các ý kiến để xây dựng một chính s ách cổ tức phù
hợp cho các doanh nghiệp niêm yết trong thời gian tới.

Tải tài liệu miễn phí - My WordPress Blog13

Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích chính sách cổ tức và tác động của nó đến giá trị thị trường của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
—————–
CÔNG TRÌNH DỰ THI
GIẢI THƢỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
“NHÀ KINH TẾ TRẺ – NĂM 2011”
TÊN CÔNG TRÌNH:
PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CỔ TỨC VÀ TÁC ĐỘNG
CỦA NÓ ĐẾN GIÁ TRỊ THỊ TRƢỜNG CỦA CÁC
DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
THUỘC NHÓM NGÀNH: KHOA HỌC KINH TẾ
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
—————–
CÔNG TRÌNH DỰ THI
GIẢI THƢỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
“NHÀ KINH TẾ TRẺ – NĂM 2011”
TÊN CÔNG TRÌNH:
PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CỔ TỨC VÀ TÁC
ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN GIÁ TRỊ THỊ TRƢỜNG CỦA
CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ
TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
THUỘC NHÓM NGÀNH: KHOA HỌC KINH TẾ
ii
MỤC LỤC: Trang
Trang bìa: ………………………………………………………………………………………………………….i
Mục lục: …………………………………………………………………………………………………………….ii
Danh mục các hình vẽ, bảng biểu và đồ thị:…………………………………………………….v
TÓM TẮT ĐỀ TÀI: ………………………………………………………………………………………….1
1. Lý do chọn đề tài: ………………………………………………………………………………………….1
2. Mục tiêu nghiên cứu: …………………………………………………………………………………….1
3. Phƣơng pháp nghiên cứu: ………………………………………………………………………………1
4. Nội dung nghiên cứu: …………………………………………………………………………………….1
5. Đóng góp của đề tài:………………………………………………………………………………………2
6. Hƣớng phát triển của đề tài: …………………………………………………………………………..2
PHẦN MỞ ĐẦU: ………………………………………………………………………………………………3
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CỔ TỨC – CÁC TRƢỜNG PHÁI TRÊN THẾ
GIỚI VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP: …………………………………………………………..6
1.1 Khái niệm cổ tức và chính sách cổ tức: …………………………………………………6
1.1.1 Cổ tức: …………………………………………………………………………………………………….6
1.1.1.1 Khái niệm: ………………………………………………………………………………………….6
1.1.1.2 Quá trình chi trả cổ tức: ……………………………………………………………………..6
1.1.2 Chính sách cổ tức:…………………………………………………………………………………..7
1.1.2.1 Khái niệm: ………………………………………………………………………………………….7
1.1.2.2 Tầm quan trọng của chính sách cổ tức: ………………………………………………7
1.1.2.3 Các chỉ tiêu đo lường chính sách cổ tức: …………………………………………….8
1.1.2.4 Các phương thức chi trả cổ tức: ………………………………………………………….10
1.1.3 Các chính sách cổ tức trong thực tiễn: ……………………………………………………13
1.1.3.1 Chính sách lợi nhuận giữ lại thụ động: ……………………………………………….13
1.1.3.2 Chính sách cổ tức tiền mặt ổn định: ……………………………………………………15
1.1.3.3 Chính sách cổ tức có tỷ lệ chi trả không đổi: ………………………………………18
iii
1.1.3.4 Chính sách chi trả cổ tức nhỏ hàng quý cộng với cổ tức thưởng thêm vào
cuối năm: ……………………………………………………………………………………………………………19
1.2 Các trƣờng phái trên thế giới về chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp:..21
1.2.1 Trường phái trung dung: ………………………………………………………………………..21
1.2.2 Trường phái tả khuynh cấp tiến: …………………………………………………………….23
1.2.3 Trường phái hữu khuynh bảo thủ: …………………………………………………………26
1.2.4 Ý nghĩa trong các tranh luận của mỗi trường phái: ……………………………….27
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1: …………………………………………………………………………………..30
CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC DOANH
NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM:..31
2.1 Thực trạng chi trả cổ tức của các doanh nghiệp trong thời gian qua: …31
2.1.1 Phân tích theo thời gian: …………………………………………………………………………31
2.1.1.1 Tính ổn định của cổ tức chi trả qua các năm: ……………………………………..31
2.1.1.2 Mức chi trả cổ tức mỗi cổ phần qua các năm: …………………………………….33
2.1.1.3 Tỷ lệ chi trả cổ tức qua các năm: ………………………………………………………..37
2.1.1.4 Tỷ suất cổ tức qua các năm:………………………………………………………………..41
2.1.2 Phân tích theo ngành: …………………………………………………………………………….45
2.1.2.1 Mức cổ tức mỗi cổ phần của các ngành:……………………………………………..45
2.1.2.2 Tỷ lệ chi trả cổ tức của các ngành: ……………………………………………………..47
2.1.2.3 Tỷ suất cổ tức của các ngành: …………………………………………………………….49
2.2 Tác động của chính sách cổ tức lên giá trị thị trƣờng của doanh nghiệp:..51
2.2.1 Về mặt định tính: …………………………………………………………………………………….51
2.2.2 Về mặt định lượng: …………………………………………………………………………………53
2.3 Đánh giá chính sách cổ tức của các doanh nghiệp trong thời gian qua:..58
2.3.1 Mặt tích cực:……………………………………………………………………………………………58
2.3.2 Mặt hạn chế:……………………………………………………………………………………………60
KẾT LUẬN CHƢƠNG 2: …………………………………………………………………………………..64
iv
CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH CỔ TỨC PHÙ HỢP CHO CÁC DOANH
NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM:..65
3.1 Các nguyên tắc cơ bản trong việc đƣa ra quyết định chính sách cổ tức của
doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………65
3.1.1 Vận dụng các nguyên tắc cơ bản của Lintner: ……………………………………….65
3.1.2 Nguyên tắc lựa chọn chính sách cổ tức phù hợp: …………………………………..67
3.2 Xây dựng quy trình ra quyết định chính sách cổ tức cho các doanh nghiệp:..68
3.3 Một số đề xuất lựa chọn chính sách cổ tức tối ƣu cho các doanh nghiệp:..70
3.3.1 Tỷ lệ chi trả cổ tức tối ưu: ……………………………………………………………………….71
3.3.2 Hình thức cổ tức tối ưu: ………………………………………………………………………….73
3.3.3 Mức độ ổn định của chính sách chi trả cổ tức: ………………………………………74
KẾT LUẬN CHƢƠNG 3: …………………………………………………………………………………..76
PHẦN KẾT LUẬN:…………………………………………………………………………………………..77
Tài liệu tham khảo: …………………………………………………………………………………………..79
Phụ lục: ……………………………………………………………………………………………………………..82
v
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ VÀ BẢNG BIỂU: Trang
Hình 1.1: Lịch sử thuế suất ở Mỹ từ năm 1961 đến năm 2011: …………………………..24
Hình 1.2: Tỷ lệ số lƣợng các doanh nghiệp chi trả cổ tức so với tổng số các doanh
nghiệp S&P500 tính theo số lƣợng và tính theo mức vốn hoá của thị trƣờng từ năm
1980-2010:………………………………………………………………………………………………………….24
Hình 1.3: Chi phí huy động vốn tính theo phần trăm số vốn huy động bằng cách phát
hành trái phiếu và phát hành cổ phần thƣờng trên thị trƣờng chứng khoán Mỹ: …..26
Hình 1.4: Chính sách cổ tức tối ƣu – Dung hoà các lập luận của trƣờng phái cánh tả và
trƣờng phải cánh hữu: …………………………………………………………………………………………29
Hình 2.1: Phần trăm số lƣợng các doanh nghiệp phân loại theo mức độ ổn định của cổ
tức chi trả từ năm 2002 đến năm 2009: ……………………………………………………………….31
Hình 2.2: Thu nhập và cổ tức mỗi cổ phần trung bình của thị trƣờng từ năm 2000 đến
năm 2010: …………………………………………………………………………………………………………..32
Hình 2.3: Số lƣợng các doanh nghiệp niêm yết phân loại theo các nhóm mức cổ tức
khác nhau qua các năm: ………………………………………………………………………………………34
Hình 2.4: Tỷ trọng số lƣợng các doanh nghiệp niêm yết phân loại theo các nhóm mức
cổ tức khác nhau qua các năm: ……………………………………………………………………………35
Hình 2.5: Mức cổ tức mỗi cổ phần (DPS) trung bình của thị trƣờng từ năm 2001 đến
năm 2009 (đơn vị đồng): …………………………………………………………………………………….36
Hình 2.6: Tỷ lệ chi trả cổ tức trung bình của thị trƣờng từ năm 2000 đến năm 2010:..37
Hình 2.7: Số lƣợng các doanh nghiệp phân loại theo các nhóm tỷ lệ chi trả cổ tức khác
nhau qua các năm: ………………………………………………………………………………………………38
Hình 2.8: Tỷ trọng số lƣợng các doanh nghiệp phân loại theo các nhóm tỷ lệ chi trả cổ
tức khác nhau qua các năm: ………………………………………………………………………………..39
Hình 2.9: Tỷ suất cổ tức trung bình của thị trƣờng từ năm 2001 đến năm 2009:….42
vi
Hình 2.10: Số lƣợng các doanh nghiệp phân loại theo các nhóm tỷ suất cổ tức khác
nhau qua các năm: ………………………………………………………………………………………………43
Hình 2.11: Tỷ trọng số lƣợng các doanh nghiệp phân loại theo các nhóm tỷ suất cổ tức
khác nhau qua các năm: ………………………………………………………………………………………44
Hình 2.12: Mức cổ tức mỗi cổ phần của các ngành từ năm 2005 đến năm 2009: ..46
Hình 2.13: Mức cổ tức mỗi cổ phần của các ngành trong năm 2009:…………………..47
Hình 2.14: Tỷ lệ chi trả cổ tức của các ngành từ năm 2005 đến năm 2009: …………48
Hình 2.15: Tỷ lệ chi trả cổ tức của các ngành trong năm 2009: …………………………..49
Hình 2.16: Tỷ suất cổ tức của các ngành từ năm 2005 đến năm 2009: ……………….50
Hình 2.17: Tỷ suất cổ tức của các ngành trong năm 2009: ………………………………….51
Hình 3.1: Quy trình thực hiện quyết định chính sách cổ tức đƣợc phân tích theo nhiệm
vụ của các bộ phận trong doanh nghiệp: ……………………………………………………………..69
Bảng 2.1: Mã chứng khoán của một số doanh nghiệp chi trả cổ tức nhiều hơn lợi
nhuận trong năm (tỷ lệ chi trả cổ tức lớn hơn 100%): ………………………………………….40
Bảng 2.2: Mã chứng khoán của một số doanh nghiệp có lợi nhuận âm nhƣng trong
năm vẫn chi trả cổ tức: ………………………………………………………………………………………..41
1
TÓM TẮT ĐỀ TÀI:
1. Lý do chọn đề tài:
Chính sách cổ tức là một trong ba quyết định tài chính quan trọng trong doanh nghiệp.
Trên thế giới có rất nhiều nghiên cứu khác nhau về chính sách cổ tức, nhƣng nó vẫn là
một vấn đề còn gây nhiều tranh cãi. Trong khi trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam,
chính sách cổ tức của doanh nghiệp thời gian qua nổi lên thành một trong những vấn
đề đƣợc các nhà đầu tƣ rất chú trọng, đồng thời các doanh nghiệp vẫn chƣa có nhận
thức sâu sắc về tầm quan trọng của chính sách cổ tức trong công tác tài chính của
mình. Với mong muốn đóng góp một phần vào việc phân tích rõ hơn quyết định phân
phối cổ tức, cũng nhƣ tầm quan trọng của nó đối với mục tiêu tối đa hóa tài sản của các
cổ đông, tôi xin đƣợc chọn đề tài: “Phân tích chính sách cổ tức và tác động của nó đến
giá trị thị trường của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt
Nam” để làm chuyên đề nghiên cứu khoa học.
2. Mục tiêu nghiên cứu:
Mục tiêu của chuyên đề là dựa trên các lý thuyết và thực nghiệm về chính sách cổ tức
trên thế giới để đƣa ra các phân tích, đánh giá chính sách cổ tức của các doanh nghiệp
niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam. Từ đó, đề ra phƣơng hƣớng để xây
dựng chính sách cổ tức phù hợp cho các doanh nghiệp niêm yết trong thời gian tới.
3. Phƣơng pháp nghiên cứu:
Phương pháp thống kê: Tập hợp số liệu và đánh giá thực trạng.
Phương pháp mô tả: Đánh giá, so sánh để đƣa ra cái nhìn tổng quan về chính sách cổ
tức của các công ty niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán.
Phương pháp phân tích định lượng: Kiểm định hồi quy các mô hình kinh tế lƣợng để
xác định mối liên hệ giữa chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp.
4. Nội dung nghiên cứu:
Chương 1: Tìm hiểu các lý thuyết tổng quan về chính sách cổ tức, cũng nhƣ các tranh
luận của các trên thế giới về chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp.
2
Chương 2: Đánh giá chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trƣờng
chứng khoán Việt Nam và phân tích tác động của chính sách cổ tức lên giá trị của các
doanh nghiệp niêm yết.
Chương 3: Chuyên đề sẽ đóng góp các ý kiến để xây dựng một chính sách cổ tức phù
hợp cho các doanh nghiệp niêm yết trong thời gian tới.
5. Đóng góp của đề tài:
Thứ nhất, trình bày các nghiên cứu thực nghiệm về chính sách cổ tức của các học giả
trên thế giới và rút ra mô hình chi trả cổ tức tối ƣu từ ý nghĩa trong các tranh luận của
mỗi trƣờng phái về chính sách cổ tức.
Thứ hai, đánh giá chi tiết bằng cách đồ thị hóa chính sách cổ tức bằng tiền mặt của các
doanh nghiệp niêm yết, đồng thời, so sánh chính sách chi trả cổ tức giữa các ngành
khác nhau trên thị trƣờng chứng khoán.
Thứ ba, định tính và định lƣợng các tác động của chính sách cổ tức bằng tiền mặt đến
giá trị của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán.
Thứ năm, xây dựng mô hình ra quyết định chính sách cổ tức trong doanh nghiệp. Và
đƣa ra phƣơng hƣớng lựa chọn chính sách cổ tức phù hợp cho các doanh nghiệp niêm
yết trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam.
6. Hƣớng phát triển của đề tài:
Đề tài có thể mở rộng việc phân tích các chính sách cổ tức khác bằng cổ phần, mua lại
cổ phần và đánh giá tác động tổng hợp của tất cả các chính sách cổ tức này đến giá trị
doanh nghiệp. Đồng thời định lƣợng các yếu tố tác động lên chính sách cổ tức để từ đó
có những đƣa ra những căn cứ nhằm xác định chính sách cổ tức phù hợp nhất cho các
doanh nghiệp niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán.
3
PHẦN MỞ ĐẦU:
Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã đƣợc tiến hành để xác định mối quan hệ giữa chính
sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp, đáng chú ý nhất là nghiên cứu của Miller và
Modigliani (1961) đã tạo những nền tảng cho trƣờng phái trung dung sau này. Theo lý
thuyết của họ, trong điều kiện của một thị trƣờng hiệu quả, thì không có mối quan hệ
giữa chính sách cổ tức và giá trị thị trƣờng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, lý thuyết này
lại cho thấy rằng có một mối quan hệ giữa chính sách đầu tƣ và giá trị thị trƣờng, theo
đó, các chính sách cổ tức là không quan trọng vì nó không ảnh hƣởng đến giá trị của
công ty hay sự giàu có của các chủ sở hữu. Đã có rất nhiều tranh luận và những nghiên
cứu chuyên sâu đƣợc tiến hành để từ đó để kiểm tra lý thuyết này. Trong khi một số
nhà nghiên cứu chẳng hạn nhƣ Black và Scholes (1974), Merton và Rock (1985) và
Peter (1996) có xu hƣớng hỗ trợ lý thuyết này, thì cũng có những ngƣời khác lại phản
đối nó nhƣ Litzenberger và Ramaswamy (1979), Blume (1980), Litzenberger và
Ramaswamy (1982), Ang và Peterson (1985), Dyl và Weigand (1998), Koch và
Shenoy (1999). Những quan điểm trái ngƣợc nhau nhƣ vậy đã dẫn đến sự mơ hồ và cần
phải có những nghiên cứu rõ ràng dựa trên kết quả cụ thể. Mối quan hệ giữa chính sách
cổ tức và các chính sách khác nhƣ chính sách đầu tƣ và tài trợ luôn chồng chéo và phức
tạp. Vì vậy, việc lựa chọn chính sách cổ tức thƣờng phụ thuộc vào sở thích của nhà
quản lý, mặc dù thực tế là trƣờng phái trung dung đã chỉ ra rằng công tác quản lý tài
chính nên thực hiện theo chính sách đầu tƣ tối đa hóa thu nhập trong tƣơng lai.
Trong khi đó tại Việt Nam, tuy rằng đã có nhiều nghiên cứu về chính sách cổ tức của
các doanh nghiệp niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán, nhƣng những nghiên cứu
trƣớc đây chỉ đƣa ra các phân tích về chính sách cổ tức và các nhân tố tác động lên
chính sách cổ tức. Nghiên cứu này của chúng tôi một mặt đƣa ra các đánh giá rõ ràng
hơn chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết, một mặt đánh giá tác động của
nó đến giá trị trị trƣờng của các doanh nghiệp, từ đó đƣa ra thêm một bằng chứng thực
nghiệm trong những tranh luận về mối quan hệ giữa chính sách cổ tức và giá trị doanh
4
nghiệp. Cuối cùng nghiên cứu này sẽ dựa vào những đánh giá đó để gợi ý cho các
doanh nghiệp Việt Nam đƣa ra chính sách cổ tức phù hợp.
Để có cái nhìn chi tiết hơn về đề tài, phần này cũng xin trình bày thêm về đối tƣợng
nghiên cứu, phạm vị nghiên cứu, và nguồn dữ liệu nghiên cứu.
Đối tƣợng nghiên cứu:
Đối tƣợng nghiên cứu của chuyên đề là chính sách cổ tức bằng tiền mặt và tác động
của nó đến giá trị thị trƣờng của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng
khoán thành phố Hồ Chí Minh và sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội từ năm 2000 đến
năm 2010.
Phạm vi nghiên cứu:
Về không gian: Chuyên đề nghiên cứu chính sách cổ tức của 453 công ty có trong danh
sách niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và sàn giao dịch
chứng khoán Hà Nội vào ngày 31/12/2009. Lý do chuyên đề chọn ngày 31/12/2009 để
lấy danh sách các công ty niêm yết là vì chúng tôi chƣa tìm đƣợc số liệu đầy đủ về cổ
tức chi trả cho cả năm 2010 của những công ty bắt đầu đƣợc niêm yết trong năm 2010.
Về thời gian: Thời gian nghiên cứu là từ 28/7/2000 đến ngày 20/03/2011. Chuyên đề
chỉ giới hạn nghiên cứu chính sách cổ tức bằng tiền mặt của các công ty từ khi đƣợc
niêm yết niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán.
Nguồn dữ liệu nghiên cứu:
Dữ liệu sơ cấp: Dữ liệu cổ tức đƣợc tổng hợp từ các công bố thông tin trên thị trƣờng
(tính đến thời điểm 20/03/2011) và các bản cáo bạch của 453 công ty niêm yết trên Sở
giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
vào ngày 31/12/2009. Ngoài ra, dữ liệu còn đƣợc bổ sung từ các số liệu công bố trên
các website:
Do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan nên dữ liệu thu thập đƣợc còn mang
nhiều hạn chế. Tính đến ngày 20/03/2011, nhiều doanh nghiệp vẫn chƣa hoàn tất công
bố chi trả cổ tức cho cả năm 2010, riêng chỉ có một số ít công ty niêm yết đã hoàn
5
thành chi trả cổ tức, nên, trong một vài phân tích, chuyên đề chƣa thể đánh giá đƣợc
chính sách cổ tức c

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Phân tích chính sách cổ tức và tác động của nó đến giá trị thị trường của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *