[block id=”bo-sung-1″]

Hiệu ứng quang học
Cường
độ bức
xạ
Hiệu ứng quang phi tuyến
Tán xạ tố hợp ánh sáng
Phát sóng hài bậc hai
Phát sóng hài bậc ba
Sự tụ thụ tiêu
P,I nguốn
sáng lớn

de_tai_phat_song_hai_bac_hai

pdf9 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 01/08/2017 | Lượt xem: 708 | Lượt tải: 1download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phát sóng hài bậc hai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Đề Tài:
Phát Sóng Hài
Bậc Hai
SVTH: Lê Khắc Tốp 0413069
Nguyễn Thị Ngọc Nhiên 0413098
Trương Thị Bích Châu 0413172
GVHD TS. Trương Thị Quỳnh Anh
Hiệu ứng quang học
Cường
độ bức
xạ
Hiệu ứng quang phi tuyến
Tán xạ tố hợp ánh sáng
Phát sóng hài bậc hai
Phát sóng hài bậc ba
Sự tụ thụ tiêu
P,I nguốn
sáng lớn
Biên độ A không ảnh hưởng
Quang tuyến tính
a m
Cường
độ
ngưỡng
Ing
3,2
Laser Ruby
6943,3471 5330,10.660
Laser Nd
6943
10.660
I. Khái niệm cơ bản về quang phi tuyến
1. Dao động điện tử
t
B
Erot





t
D
jHrot





0Bdiv

Ddiv

hệ phương trình
Maxwell
PED

 0
)(0 MHB

 
Ej


hệ phương trình
vật chất
EEP

)(0
EEED

  )](1[0
)](1[0 E

 
Độ phân cực
)1( 00
00






ED
EP


Trong trường yếu, độ điện cảm và độ điện thẩm không đổi
độ điện cảm
độ phân cực vĩ mô với vectơ cường độ điện trường là tuyến tính
E
m
e
x
t
x


 2
02
2
2. Dao động điện tử phi tuyến
V(x) = ½(m0
2 x2)
xm
dx
dV
F 20
Hiệu ứng phi tuyến xay ra khi trường đủ lớn hay
phu thuộc trường ngoài
 ,
Trường ánh sáng
Trường ánh sáng
x
V(x)

2
1
)( 43220  BxAxxmxV 

!3
1
!2
1
)0()(
0
3
3
3
0
2
2
2
0















 xxx
dx
Vd
x
dx
Vd
x
dx
dV
xVxV
…43 3220  BxAxxm
dx
dV
F 
)(…
43 322
0
..
tE
m
e
x
m
B
x
m
A
xx  
Dưới tác động của
trường ánh sáng
….)(
6
1
)(
2
1
)(
3
3
3
02
2
2  
dx
Vd
x
dx
Vd
xxV x
03
3
)(
2
1
 x
dx
Vd
Ađặt
Khai triễn taylor
(*)
(*) là phương trình vi phân phi tuyến đối với x
Chúng ta giải phương trình này theo cách gần đúng
II.Lời giải nhiểu loạn của phương trình dao động phi tuyến
tE
m
e
axxx  cos0
22
0
..

tE
m
e
xx  cos0
)1(2
0
)1( 
mAa /3 tEtE cos)( 0
xmA 20/3 
tE
me
tx 

cos
/
)( 022
0
)1(


Để giải phương trình (*)
ta coi
(**)
(*) và (**)
2)1(
0
)2(2
0
)2(..
)]([cos)()( txatE
m
e
txtx  
(1)
(2)
2)1(
0
)2(2
0
..
)]([cos)()( txatE
m
e
txtx  
)2cos1()
/
(
2
1
cos)
/
()]([ 20
2
2
2
0
22
022
0
2)1( tE
me
tE
me
tx 




t
mea
E
me
a
tE
m
e
txtx 

 2cos)
/
(
2
)
/
(
2
cos)()( 2
22
0
2
0
2
22
0
0
)2(2
0
..
 20
2
22
0
2
0
022
0
)2( )
/
(
2
cos
/
)( E
mea
tE
me
tx



tE
mea


2cos)
/
(
4
1
2
2
0
2
22
0
22
0 
(3)
][
2
*22
0
..
titi eEeE
m
e
axxx 

 

  ][2/1)( *0
)2( titi eetx 

 
22
2
0
2
0
0 )
/
(
2


 E
mea

 


2
2
0
/


me
22
22
0
22
0
2 )
/
(
4
1
2
 





mea
][2/1 2*2
2
2
titi ee 

  

)(
2
1
cos)( 0
titi eEeEtEtE 

 

Để giải phương trình
(**)

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Phát sóng hài bậc hai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *