[block id=”bo-sung-1″]

Tìm cách áp dụng một cách nhất quán thông lệ quốc tế vào các vấn đề về quan tri doanh
nghiệp: Cho đến nay Công ty đã đăng ký nhãn hiệu san phẩm tại 150 quốc gia trên thế giới, các
mặt hàng của công ty đã được xuất khẩu sang 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều
thi trường khó tính như Châu Âu, Mỹ, Nhật, Canada Sự phát triển của Công ty Cổ phần
Vinacafé Biên Hòa trên thế giới là một thành công rất lớn nhưng khi gia nhập thi trường thế giới
thì các rào can gia nhập và đặc biệt là các thông lệ quốc tế là một thách thức rất lớn của chính
doanh nghiệp. Các thông lệ quốc tế đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi và điều chỉnh
luôn có thể xay ra và khi xay ra thì sẽ ít hoặc nhiều anh hưởng đến hoạt động quan tri, kinh
doanh của doanh nghiệp. Và để áp dụng một cách nhất quán những thông lệ quốc tế vào các vấn
đề quan tri doanh nghiệp thì điều này phai xuất phát từ những nổ lực của doanh nghiệp.
– Tiến hành các hoạt động tài chính một cách thận trọng, luôn nhận thức rằng việc quan
lý rủi ro hiệu qua, bao toàn tài san và duy trì kha năng thanh khoan là thiết yếu cho sự thành
côn: Xu hướng và thi hiếu người tiêu dùng luôn luôn là một thách thức lớn đối với doanh nghiệp.
Việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng có thể tạo ra một cơ hội phát triển tốt nhưng cũng có thể gặp
nhiều rủi ro trong kinh doanh. Những yếu tố rủi ro vĩ mô và vi mô đều có ảnh hưởng trực tiếp
và gián tiếp đến việc kinh doanh, tình hình tài chính và triển vọng tương lai của Công ty. Chính
vì vậy công ty luôn cân nhắc, thận trọng trước các hoạt động tài chính để phòng ngừa cũng như
giảm thiểu những rủi ro trong kinh doanh góp phần tạo nên thành công của doanh nghiệp.

de_tai_so_sanh_chien_luoc_marketing_cua_thuong_hieu_vinacafe

pdf48 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 26/07/2017 | Lượt xem: 2412 | Lượt tải: 8download

Tải Đề tài So sánh chiến lược marketing của thương hiệu vinacafe và các thương hiệu

download1 google drive

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH
———————-O0O———————-
BÀI TẬP LỚN
QUẢN TRỊ MARKETING
ĐỀ TÀI:
SO SÁNH CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA THƯƠNG HIỆU
VINACAFE & CÁC THƯƠNG HIỆU
Giáo viên: ThS. NGUYỄN TIẾN DŨNG
Sinh viên thực hiện
1. NGUYỄN HOÀNG THÁI QTDN -K5
2. ĐOÀN QUANG VĨNH QTDN -K5
3. NÔNG VĂN LỄ QTDN -K5
Biên Hòa, 04-2016
BTL Quản Trị Marketing
2
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY VINACAFÉ BIÊN HÒA ………….. 4
1. Thông tin chung ……………………………………………………………………………………………………….. 4
2. Lịch sử hình thành và phát triển ………………………………………………………………………………….. 4
NỘI DUNG CHÍNH: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HÒA ……………………………………………………………………………………………….. 5
1. Sứ mạng, tầm nhìn và các giá trị cốt lõi của Vinacafé BH ……………………………………………… 5
1.1. Sứ mạng, tầm nhìn và các giá trị cốt lõi …………………………………………………………………. 5
1.1.1. Sứ mạng ………………………………………………………………………………………………………. 5
1.1.2. Tầm nhìn …………………………………………………………………………………………………….. 5
1.2.3. Các giá trị cốt lõi ………………………………………………………………………………………….. 5
1.2. Phân tích bản tuyên bố sứ mạng, tầm nhìn và các giá trị cốt lõi của Vinacafé…………….. 5
1.3. Đề xuất tuyên bố sứ mạng, các giá trị và tầm nhìn mới cho Vinacafé BH ………………….. 8
1.3.1. Sứ mạng ………………………………………………………………………………………………………. 8
1.3.2. Tầm nhìn …………………………………………………………………………………………………….. 8
1.3.3. Các giá trị cốt lõi ………………………………………………………………………………………….. 8
2. Phân tích môi trường vĩ mô của doanh nghiệp ……………………………………………………………… 8
2.1. Xác định các yếu tố của môi trường vĩ mô có ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động kinh
doanh của công ty ……………………………………………………………………………………………………… 8
2.2. Đánh giá tổng hợp môi trường vĩ mô ………………………………………………………………….. 10
3. Phân tích mô hình năm lực lượng cạnh tranh ……………………………………………………………… 13
3.1. Đánh giá chung năm áp lực cạnh tranh đối với Vinacafé BH………………………………….. 13
3.1.1. Áp lực từ Nhà cung cấp ……………………………………………………………………………….. 13
3.1.2. Khách hàng ………………………………………………………………………………………………… 14
3.1.3. Các đối thủ cạnh tranh chính trong ngành …………………………………………………….. 15
3.1.4. Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng ………………………………………………………………………… 16
3.1.5. Sản phẩm thay thế ………………………………………………………………………………………. 16
3.2. Xác định điểm độ hấp dẫn của ngành dựa vào mô hình 5 tác lực cạnh tranh …………….. 16
4. Phân tích mạnh – yếu ………………………………………………………………………………………………. 21
4.1. Các tiềm lực thành công của Vinacafé …………………………………………………………………. 21
4.1.1. Vị thế thị trường của Vinacafé ……………………………………………………………………… 21
4.1.2. Lợi thế cạnh tranh trong phối thức thị trường …………………………………………………. 22
4.1.3. Lợi thế cạnh tranh về nguồn lực ……………………………………………………………………. 23
4.2. So sánh tiềm lực thành công của Vinacafé BH với Trung Nguyên ………………………….. 26
_Toc310230552
BTL Quản Trị Marketing
3
4.3. So sánh các tiềm lực thành công của Vinacafé BH với đối thủ cạnh tranh Trung Nguyên
bằng sơ đồ ……………………………………………………………………………………………………………… 28
5. Lập ma trận SWOT và xác định các phương án chiến lược thích hợp ……………………………. 31
6. Ma trận Tăng trưởng thị thường – Thị phần (BCG) …………………………………………………….. 34
6.1. Ma trận BCG của Vinacafé BH ………………………………………………………………………….. 34
6.2. Ma trận BCG mục tiêu của Vinacafé BH……………………………………………………………… 36
7. Ma trận Độ hấp dẫn ngành – Thế mạnh cạnh tranh (GE/McKinsey) ……………………………… 37
7.1. Xác định mức độ hấp dẫn ngành của từng SBU ……………………………………………………. 38
7.1.1. SBU Cà phê hòa tan đen ……………………………………………………………………………… 38
7.1.2. SBU Cà phê rang xay ………………………………………………………………………………….. 38
7.1.3. SBU Cà phê sữa hòa tan ……………………………………………………………………………… 39
7.1.4. SBU Bột ngũ cốc dinh dưỡng ……………………………………………………………………… 39
7.2. Xác định thế mạnh cạnh tranh của từng SBU ……………………………………………………….. 39
7.2.1. SBU Cà phê rang xay ………………………………………………………………………………….. 39
7.2.2. SBU Cà phê đen hòa tan ……………………………………………………………………………… 41
7.2.3. SBU Cà phê sữa hòa tan ……………………………………………………………………………… 41
7.2.4. SBU Bột ngũ cốc dinh dưỡng ……………………………………………………………………… 42
7.3. Vẽ và phân tích ma trận GE/McKinsey của Vinacafé BH ………………………………………. 42
7.3.1. Vẽ ma trận GE/ McKinsey của CTCP Vinacafé BH ………………………………………… 42
7.3.2. Phân tích ma trận GE/ McKinsey của CTCP Vinacafé Biên Hòa ………………………. 45
TÀI LIỆU THÁM KHẢO ……………………………………………………………………………………………. 46
BTL Quản Trị Marketing
4
PHẦN MỞ ĐẦU
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY VINACAFÉ BIÊN HÒA
1. Thông tin chung
Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa
Tên giao dịch: Vinacafé Bien Hoa Joint Stock Company
Tên viết tắt: VINACAFÉ BH
Logo:
Vốn điều lệ : 265.791.350.000 đồng, Tương ứng với: 26.579.135 cổ phiếu phổ thông
Trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại: (84-61)3836554 – 3834 740 Fax: (84-61)3836108
Email: vinacafe@vinacafebienhoa.com
Website: www.vinacafebienhoa.com
Giấy CNĐKKD & và đăng ký thuế Công ty Cổ phần số 3600261626 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký lần đầu ngày 29/12/2004 số 4703000186, đăng ký thay đổi
lần thứ 4 ngày 10/11/2010, Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa có các chức năng hoạt động
kinh doanh sau: Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản
phẩm thực phẩm khác.
2. Lịch sử hình thành và phát triển
Năm 1969 – Nhà máy cà phê CORONEL
Năm 1975 – Nhà máy Cà phê Biên Hòa
Năm 1977 – Việt Nam sản xuất thành công cà phê hòa tan
Năm 1978 – Cà phê Việt Nam xuất ngoại
Năm 1983 – Thương hiệu Vinacafé ra đời
Năm 1990 – Vinacafé chính thức trở lại Việt Nam
Năm 1993 – Ra đời cà phê hòa tan 3 trong 1
Năm 1998 – Nhà máy thứ hai
Năm 2004 – Công ty CP Vinacafé Biên Hòa
BTL Quản Trị Marketing
5
NỘI DUNG CHÍNH
PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HÒA
1. Sứ mạng, tầm nhìn và các giá trị cốt lõi của Vinacafé BH
1.1. Sứ mạng, tầm nhìn và các giá trị cốt lõi
1.1.1. Sứ mạng
Chỉ đem đến người tiêu dùng những gì tinh tuý nhất của thiên nhiên.
1.1.2. Tầm nhìn
Vinacafé Biên Hòa sẽ sở hữu các thương hiệu mạnh và đáp ứng thế giới người tiêu dùng
bằng các sản phẩm thực phẩm và đồ uống có chất lượng cao và độc đáo trên cơ sở thấu hiểu
nhu cầu của họ và tuân thủ các giá trị cốt lõi của công ty.
1.2.3. Các giá trị cốt lõi
– Duy trì các sản phẩm cà phê hòa tan là sản phẩm chính.
– Tìm cách áp dụng một cách nhất quán thông lệ quốc tế vào các vấn đề về quản trị doanh
nghiệp.
– Tiến hành các hoạt động tài chính một cách thận trọng, luôn nhân thức rằng việc quản
lý rủi ro hiệu quả, bảo toàn tài sản và duy trì khả năng thanh khoản là thiết yếu cho sự thành
công của chúng tôi.
– Phát triển và tiếp thị các sản phẩm để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng, xây dựng
danh tiếng của công ty về mức giá cạnh tranh, chất lượng sản phẩm ổn định, dịch vụ khách hàng
tốt cùng với việc phát triển sản phẩm và dịch vụ mới.
– Đầu tư vào con người, phát triển năng lực của nhân viên và tạo cho họ cơ hội được chia
sẻ trong sự thịnh vượng chung của doanh nghiệp.
– Tôn trọng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và môi trường.
1.2. Phân tích bản tuyên bố sứ mạng, tầm nhìn và các giá trị cốt lõi của Vinacafé
Ngay từ khi thành lập, bất kỳ một chủ doanh nghiệp nào cũng mong muốn doanh nghiệp
mình sẽ phát triển rộng lớn hơn, vươn xa hơn. Tuy nhiên, một doanh nghiệp sẽ không thể phát
triển mạnh nếu như không có một định hướng phát triển cụ thể. Chính vì vậy, việc xác định
đúng tầm nhìn và sứ mạng của doanh nghiệp là yếu tố quan trọng hàng đầu cho sự phát triển
của thương hiệu. Và trong quá trình phát triển, công ty cổ phần Vinacafé BH đã xác định cho
mình thông điệp về tầm nhìn và sứ mạng rất cụ thể.
Tầm nhìn là những hoạt động mà công ty dự định thực hiện, sắp đặt cho một định hướng
lâu dài. Nó là cách công ty hình dung về bức tranh tương lai của mình. Với tầm nhìn: “Vinacafé
Biên Hòa sẽ sở hữu các thương hiệu mạnh và đáp ứng thế giới người tiêu dùng bằng các sản
phẩm thực phẩm và đồ uống có chất lượng cao và độc đáo trên cơ sở thấu hiểu nhu cầu của họ
và tuân thủ các giá trị cốt lõi của công ty”. Qua tầm nhìn trên cho thấy trong tương lai công ty
cổ phần Vinacafé BH sẽ phát huy những thành tựu đạt được và nổ lực hết mình từ nguồn lực
của doanh nghiệp để xây dựng cho mình một thương hiệu uy tín và phải biết thấu hiểu nhu cầu
của người tiêu dùng để đáp ứng và đáp ứng nhu cầu đó bằng sự tôn trọng thật sự. Vinacafé Biên
BTL Quản Trị Marketing
6
Hòa đã tôn trọng hệ thống các nguyên tắc và cũng là kim chỉ nam hành động cho mọi cá nhân
trong công ty .Trên bước đường chinh phục thế giới, ngoài việc duy trì sản phẩm cốt lõi là cà
phê với sản phẩm đa dạng, Công ty sẽ mở rộng phạm vi kinh doanh sang các sản phẩm khác
trong ngành hàng thực phẩm đồ uống, phục vụ nhu cầu thị trường trong nước và thế giới. Tất
cả những sản phẩm đã có và sẽ phát triển mới của Vinacafé BH đều có chung một đặc điểm:
chất lượng cao độc đáo khi so sánh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường dựa trên nền tảng
của việc nắm vững và làm chủ khoa học, công nghệ. Vinacafé Biên Hoà phải trang bị cho mình
khá đầy đủ: đó là sản phẩm có “gu”, chất lượng độc đáo, hương vị tinh tuý, am hiểu luật lệ quốc
tế và sản phẩm được bảo hộ bản quyền trên bản đồ toàn cầu Không những thế, trong tương
lai, những người đã say mê công nghệ chế biến những hạt cà phê nhỏ bé từ Vinacafé Biên Hoà
phải ấp ủ những bước phát triển kỳ diệu mới, làm sửng sốt cả thị trường trong nước và thế giới.
Sứ mạng của công ty cổ phần Vinacafé BH phản ánh tầm nhìn của lãnh đạo công ty về
những gì mà công ty đang tìm kiếm để thực hiện, cung cấp một cái nhìn rõ hơn về những gì mà
công ty cố gắng đạt được.Với khẩu hiệu “hương vị thiên nhiên” Vinacafe BH có sứ mạng là
“Chỉ đem đến người tiêu dùng những gì tinh tuý nhất của thiên nhiên”.
Sứ mạng này giúp các giới hữu quan hình dung rõ về mục đích cốt lõi mà công ty cổ
phần Vinacafé BH hướng đến là gì? Đó chính là đem đến cho người thưởng thức cà phê những
gì “thật” nhất, tinh tuý nhất của thiên nhiên, khách hàng mà công ty cổ phần Vinacafé BH hướng
đến không phân biệt tuổi tác, giới tính, công việc, thu nhập hay vị trí địa lý mà là tất cả những
ai có nhu cầu và đam mê cà phê. Sản phẩm mà Vinacafé BH mang đến là hương vị thật, các giá
trị tinh thần – vật chất của Cty là những giá trị thật. Thông điệp sứ mạng này phần nào thể hiện
rõ những ước vọng vươn tới tương lai cững như những gì mà công ty cổ phần Vinacafé BH theo
đuổi. Không “đánh bóng” hình ảnh của mình bằng các chương trình quảng cáo rùm beng, không
phô trương bằng các hoạt động hình thức, Công ty CP Vinacafé Biên Hoà đã lặng lẽ chinh phục
người tiêu dùng trong và ngoài nước bằng chất lượng tinh tuý từ những hạt cà phê chế biến nhỏ
bé nhưng hội tụ nhiều hàm lượng khoa học công nghệ, nhiều giá trị gia tăng. Chỉ mang đến
người tiêu dùng những gì tinh túy nhất của thiên nhiên, khai thác hương vị thiên nhiên có sẵn
trong từng hạt cà-phê Việt Nam chính là bí quyết nghề nghiệp và sự khác biệt căn bản của
thương hiệu, giúp Vinacafé có chỗ đứng vững chắc tại Việt Nam và xuất khẩu thành công đến
hơn 20 thị trường nước ngoài.
Các giá trị cốt lõi là yếu tố cần thiết và là niềm tin lâu dài của một tổ chức. Hệ thống giá
trị cốt lõi là động lực chủ yếu thúc đẩy mọi thành viên làm việc, liên kết toàn doanh nghiệp với
nhau, liên kết doanh nghiệp với khách hàng, đối tác và xã hội nói chung. Các giá trị này vừa là
cơ sở vững chắc giúp doanh nghiệp đi đúng hướng, vừa là nền tảng của văn hóa doanh nghiệp.
Các giá trị cốt lõi mà Vinacafe đưa ra khẳng định bản chất, đường lối, nguyên tắc hoạt động của
công ty. Các giá trị cốt lõi của công ty cổ phần Vinacafé BH chính là:
– Duy trì các sản phẩm cà phê hòa tan là sản phẩm chính: Sản phẩm của công ty cổ phần
Vinacafé BH gồm: Cà phê Răng Xay, cà phê hoà tan, ngủ cốc dinh dưỡng, ngủ cốc dế mèn.
Trong đó Sản phẩm cà phê hoà tan đem đến những thành công rất lớn và được sự đón nhận nhiệt
tình của người tiêu dùng .Công ty hiện chiếm gần 40% thị trường cà phê hòa tan trong nước
thông qua các đại lý tiêu thụ trên 64 tỉnh thành. Chính vì vậy công ty cổ phần Vinacafé BH chọn
các sản phẩm cà phê hòa tan làm sản phẩm chính để tiếp tục chinh phục người tiêu dùng đem
đến thành công của doanh nghiệp.
BTL Quản Trị Marketing
7
– Tìm cách áp dụng một cách nhất quán thông lệ quốc tế vào các vấn đề về quản trị doanh
nghiệp: Cho đến nay Công ty đã đăng ký nhãn hiệu sản phẩm tại 150 quốc gia trên thế giới, các
mặt hàng của công ty đã được xuất khẩu sang 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều
thị trường khó tính như Châu Âu, Mỹ, Nhật, Canada Sự phát triển của Công ty Cổ phần
Vinacafé Biên Hòa trên thế giới là một thành công rất lớn nhưng khi gia nhập thị trường thế giới
thì các rào cản gia nhập và đặc biệt là các thông lệ quốc tế là một thách thức rất lớn của chính
doanh nghiệp. Các thông lệ quốc tế đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi và điều chỉnh
luôn có thể xảy ra và khi xảy ra thì sẽ ít hoặc nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh
doanh của doanh nghiệp. Và để áp dụng một cách nhất quán những thông lệ quốc tế vào các vấn
đề quản trị doanh nghiệp thì điều này phải xuất phát từ những nổ lực của doanh nghiệp.
– Tiến hành các hoạt động tài chính một cách thận trọng, luôn nhận thức rằng việc quản
lý rủi ro hiệu quả, bảo toàn tài sản và duy trì khả năng thanh khoản là thiết yếu cho sự thành
côn: Xu hướng và thị hiếu người tiêu dùng luôn luôn là một thách thức lớn đối với doanh nghiệp.
Việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng có thể tạo ra một cơ hội phát triển tốt nhưng cũng có thể gặp
nhiều rủi ro trong kinh doanh. Những yếu tố rủi ro vĩ mô và vi mô đều có ảnh hưởng trực tiếp
và gián tiếp đến việc kinh doanh, tình hình tài chính và triển vọng tương lai của Công ty. Chính
vì vậy công ty luôn cân nhắc, thận trọng trước các hoạt động tài chính để phòng ngừa cũng như
giảm thiểu những rủi ro trong kinh doanh góp phần tạo nên thành công của doanh nghiệp.
– Phát triển và tiếp thị các sản phẩm để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng, xây dựng
danh tiếng của công ty về mức giá cạnh tranh, chất lượng sản phẩm ổn định, dịch vụ khách hàng
tốt cùng với việc phát triển sản phẩm và dịch vụ mới: Để xây dựng một thương hiệu được lòng
tin cậy của khách hàng thì doanh nghiệp cần hiểu rõ khách hàng của mình hơn ai hết và luôn lấy
sự hài lòng của người tiêu dùng làm trọng tâm cho mọi hoạt động. Cũng trong định hướng ấy,
công ty cổ phần Vinacafé BH đã dốc tâm tạo cho mình một sản phẩm tốt, nhất quán về chất
lượng cũng như trong cách phục vụ và thể hiện. Để khi khách hàng đến đâu cũng được một ly
cà phê ngon như nhau và trong một khung cảnh ấm cúng, thân thiện quen thuộc. Không chỉ đáp
ứng khách hàng về mặt chất lượng và phục vụ, mà còn đưa ra các chính sách giá phù hợp, phải
chăng để lại trong lòng khách hàng những cảm xúc, cảm nhận đặc biệt và tích cực về thương
hiệu.
– Đầu tư vào con người, phát triển năng lực của nhân viên và tạo cho họ cơ hội được chia
sẻ trong sự thịnh vượng chung của doanh nghiệp: Sự phát triển và trường tồn của công ty công
ty cổ phần Vinacafé BH sẽ phải dựa rất nhiều vào những con người xây dựng nên nó. Chính vì
lẽ đó, công ty luôn chú trọng đến nội bộ bên trong, đến tài sản con người của công ty và liên tục
đầu tư vào việc đào tạo một đội ngũ nhân viên giỏi để giúp thương hiệu phát triển bền vững.
Đem đến cho nhân viên những lợi ích thoả đáng về vật chất lẫn tinh thần cũng như những cơ
hội đào tạo và phát triển cùng với sự lớn mạnh không ngừng của Vinacafé BH
– Tôn trọng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và môi trường: Công ty luôn đặt việc
đáp ứng nhu cầu, làm hài lòng khách hàng, hoàn thiện sản phẩm lên hàng đầu bằng việc tôn
trọng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm giúp khách hàng an tâm về chất lượng sản phẩm.
Đồng thời đề cao lợi ích xã hội, hiệu quả kinh doanh với hiệu quả xã hội cộng đồng nhằm hướng
tới hình tượng công ty sản xuất sản phẩm đảm bảo chất lượng, gây dựng lòng tin trong người
tiêu dùng. Bởi vì, cộng đồng là nơi công ty nương tựa để phát triển doanh nghiệp của mình. Việc
góp phần xây dựng cộng đồng là việc tất yếu để tạo dựng nền tảng phát triển cho công ty. Do
đó, công ty cổ phần Vinacafé BH xác định vai trò của mình trong cộng đồng là luôn đóng góp
BTL Quản Trị Marketing
8
tích cực để xây dựng một môi trường cộng đồng tốt đẹp và góp phần phát triển sự nghiệp chung
của xã hội.
1.3. Đề xuất tuyên bố sứ mạng, các giá trị và tầm nhìn mới cho Vinacafé BH
1.3.1. Sứ mạng
Khẳng định thương hiệu Cà phê Việt, xây dựng một “Văn hóa cà phê” mới giúp chia sẻ
những đam mê, kết nối những con người yêu cà phê trên toàn thế giới.
1.3.2. Tầm nhìn
Giữ vững vị trí là một nhà hãng cà phê hòa tan hàng đầu tại Việt Nam với thị phần áp
đảo; chinh phục thị trường thế giới với chất lượng, hương vị cà phê vượt trội; trở thành động lực
thúc đẩy sự phát triển của cà phê Việt.
1.3.3. Các giá trị cốt lõi
– Thương hiệu của chất lượng
– Luôn hướng đến sự độc đáo và sáng tạo, hướng đến sự hoàn hảo
– Thấu hiểu nhu cầu của ng

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài So sánh chiến lược marketing của thương hiệu vinacafe và các thương hiệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *