[block id=”bo-sung-1″]


I / Các giải các bài toán đa axit, đa bazo
1/ Dung dịch đa axit H3PO4 0,1M
a/ Giải bài toán theo phương pháp protonCác cân bằng trong dung dịch:
H2O  H+ + OH- KW= 10-14
H3PO4  H+ + H2PO4- (1) pK1 =2,12 => K1= 10-2,12
H2PO4-  H+ + HPO42- (2) pK2=7,21 => K2= 10-7,21
HPO42-  H+ + PO43- (3) pK3=12,36 => K3= 10-12,36
Có 5 ẩn số cần tìm là:
[H+],[OH- ],[H2PO4- ],[HPO42- ], [PO43- ]
Điều kiện proton:
[H+] = [OH- ] +[ H2PO4-] +[HPO42- ] + [PO43- ]

Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Sử dụng phần mềm Matlab xây dựng giản đồ lograit nồng độ và tính pH trong dung dịch đa axit, đa bazo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Sử dụng phần mềm Matlab xây dựng giản đồ lograit nồng độ và tính pH trong dung dịch đa axit, đa bazo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *