[block id=”bo-sung-1″]

Đất nước ta đang bước trên con đường công nghiệp hoá và hiện đại
hóa đất nước. Nước ta là một nước đang phát triển và đang dần tiếp cận với
khoa học kỹ thuật hiện đại. Ngày nay trong công nghiệp, các mạch điều khiển
người ta thường dùng kỹ thuật số với các chương trình phần mềm đơn giản,
linh hoạt và dễ dàng thay đổi được cấu trúc tham số hoặc các luật điều khiển.
Nó làm tăng tốc độ tác động nhanh và có độ chính xác cao cho hệ thống. Như
vậy nó làm chuẩn hoá các hệ thống truyền động điện và các bộ điều khiển tự
động hiện đại và có những đặc tính làm việc khác nhau.
Trong ứng dụng đó thì việc áp dụng vào mạch nạp ắc quy tự động
đang được sử dụng rộng rãi và có những đặc tính rất ưu việt. Chính vì vậy
việc nghiên cứu, chế tạo ắc quy và nguồn nạp ắc quy là hết sức cần thiết, nó
ảnh hưởng rất lớn tới dung lượng và độ bền của ắc quy.
Với lý do đó đề tài “ ắc quy tự động” do Thạc sĩ. Đỗ
Thị Hồng Lý hướng dẫn đã được thực hiện. Đồ án gồm các nội dung :
Chương 1 : Giới thiệu về công nghệ nạp ắc quy.
Chương 2 : Các phương pháp nạp ắc quy.
Chương 3 : Thiết kế bộ nạp ắc quy tự động.

de_tai_thiet_ke_bo_nap_ac_qui_tu_dong

 

pdf54 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 12/12/2015 | Lượt xem: 2020 | Lượt tải: 14download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế bộ nạp ắc qui tự động, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………….. 1
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ NẠP ẮC QUY …………….. 2
1.1. CẤU TRÚC CỦA MỘT BÌNH ẮC QUY. ……………………………………… 2
1.2. QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI NĂNG LƢỢNG …………………………………….. 5
1.3. PHÂN LOẠI ẮC QUY. ……………………………………………………………….. 6
1.3.1. Ắc quy axit…………………………………………………………………………… 7
1.3.2. Ắc quy kiềm……………………………………………………………………….. 11
1.4. CÁC ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA ẮC QUY. ………………………………… 16
1.4.1. Sức điện động của ắc quy …………………………………………………….. 16
1.4.2. Dung lƣợng phóng của ắc quy. ……………………………………………… 17
1.4.3. Dung lƣợng nạp của ắc quy. …………………………………………………. 17
1.4.4 Đặc tính phóng của ắc quy. …………………………………………………… 18
1.4.5. Đặc tính nạp của ắc quy……………………………………………………….. 19
1.5. CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA ẮC QUY. ……………………………….. 20
1.5.1. Dung lƣợng ………………………………………………………………………… 20
1.5.2. Điện áp ……………………………………………………………………………… 20
1.5.3. Điện trở trong ……………………………………………………………………… 21
CHƢƠNG 2: CÁC PHƢƠNG PHÁP NẠP ẮC QUY ………………………….. 22
2.1. CÁC PHƢƠNG PHÁP NẠP ẮC QUY. ……………………………………….. 22
2.1.1. Nạp với dòng điện không đổi………………………………………………… 22
2.1.2. Nạp với điện áp không đổi. …………………………………………………… 23
2.1.3. Phƣơng pháp nạp dòng áp. ……………………………………………………. 24
2.2. TUỔI THỌ CỦA ẮC QUY VÀ CÁCH KÉO DÀI TUỔI THỌ………. 25
2.2.1. Tuổi thọ của ắc quy sơ cấp. ………………………………………………….. 25
2.2.2. Tuổi thọ của ắc quy nạp. ………………………………………………………. 26
2.2.3. Kéo dài tuổi thọ ắc quy ………………………………………………………… 27
CHƢƠNG 3: THIẾT KẾ BỘ NẠP ẮC QUY TỰ ĐỘNG ……………………. 30
3.1. ĐẶT VẤN ĐỀ ………………………………………………………………………….. 30
3.2. NGUỒN ĐIỆN MỘT CHIỀU. ……………………………………………………. 31
3.2.1. Cấu trúc nguyên tử ………………………………………………………………. 31
3.2.2. Bản chất dòng điện một chiều ……………………………………………….. 31
3.3. CÁC ĐẠI LƢỢNG ĐẶC TRƢNG. …………………………………………….. 32
3.3.1. Cƣờng độ dòng điện …………………………………………………………….. 32
3.3.2. Hiệu điện thế ………………………………………………………………………. 32
3.3.3. Định luật Ôm ………………………………………………………………………. 32
3.3.4. Điện năng và công suất. ……………………………………………………….. 32
3.3.5. Cách mắc nguồn điện …………………………………………………………… 33
3.4. SƠ ĐỒ KHỐI CỦA MẠCH. ………………………………………………………. 34
3.5. GIỚI THIỆU CHUNG VÀ LỰA CHỌN CÁC LOẠI LINH KIỆN
ĐIỆN TỬ TRONG MẠCH. ……………………………………………………………… 38
3.5.1. Điện trở ……………………………………………………………………………… 38
3.5.2. Biến trở……………………………………………………………………………… 39
3.5.3. Tụ điện ………………………………………………………………………………. 40
3.5.4. Diode …………………………………………………………………………………. 42
3.5.5. LED. ………………………………………………………………………………….. 43
3.5.6. Transistor ………………………………………………………………………….. 44
3.5.7. IC LM 317 ………………………………………………………………………….. 46
3.6. SƠ ĐỒ VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MẠCH …………………… 47
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………. 51
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………. 52
[Type text]
1
LỜI MỞ ĐẦU
Đất nƣớc ta đang bƣớc trên con đƣờng công nghiệp hoá và hiện đại
hóa đất nƣớc. Nƣớc ta là một nƣớc đang phát triển và đang dần tiếp cận với
khoa học kỹ thuật hiện đại. Ngày nay trong công nghiệp, các mạch điều khiển
ngƣời ta thƣờng dùng kỹ thuật số với các chƣơng trình phần mềm đơn giản,
linh hoạt và dễ dàng thay đổi đƣợc cấu trúc tham số hoặc các luật điều khiển.
Nó làm tăng tốc độ tác động nhanh và có độ chính xác cao cho hệ thống. Nhƣ
vậy nó làm chuẩn hoá các hệ thống truyền động điện và các bộ điều khiển tự
động hiện đại và có những đặc tính làm việc khác nhau.
Trong ứng dụng đó thì việc áp dụng vào mạch nạp ắc quy tự động
đang đƣợc sử dụng rộng rãi và có những đặc tính rất ƣu việt. Chính vì vậy
việc nghiên cứu, chế tạo ắc quy và nguồn nạp ắc quy là hết sức cần thiết, nó
ảnh hƣởng rất lớn tới dung lƣợng và độ bền của ắc quy.
Với lý do đó đề tài “ ắc quy tự động” do Thạc sĩ. Đỗ
Thị Hồng Lý hƣớng dẫn đã đƣợc thực hiện. Đồ án gồm các nội dung :
Chƣơng 1 : Giới thiệu về công nghệ nạp ắc quy.
Chƣơng 2 : Các phƣơng pháp nạp ắc quy.
Chƣơng 3 : Thiết kế bộ nạp ắc quy tự động.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong bộ môn, các bạn cùng lớp
và giáo viên hƣớng dẫn nhiều
trong quá trình làm đồ án !
[Type text]
2
CHƢƠNG 1.
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ NẠP ẮC QUY
1.1. CẤU TRÚC CỦA MỘT BÌNH ẮC QUY.
Ắc quy là nguồn điện hoá, sức điện động của ắc quy phụ thuộc vào vật
liệu cấu tạo bản cực và chất điện phân. Với ắc quy chì axít sức điện động của
một ắc quy đơn là 2,1V. Muốn tăng khả năng dự trữ năng lƣợng của ắc quy
ngƣời ta phải tăng số lƣợng các cặp bản cực dƣơng và âm trong mỗi ắc quy
đơn. Để tăng giá trị sức điện động của nguồn ngƣời ta ghép nối nhiều ắc quy
đơn thành một bình ắc quy. Bình ắc quy đƣợc làm từ số những tế bào (cell)
đặt trong một vỏ bọc bằng cao su cứng hay nhựa cứng. Những đơn vị cơ bản
của mỗi tế bào là những bản cực dƣơng và bản cực âm. Những bản cực này có
những vật liệu hoạt hoá nằm trong các tấm lƣới phẳng. Bản cực âm là chì xốp
sau khi nạp có mầu xám. Bản cực dƣơng sau khi nạp là PbO2 có màu nâu.
Cấu trúc của một ắc quy đơn gồm có: phân khối bản cực dƣơng, phân
khối bản cực âm, các tấm ngăn. Phân khối bản cực do các bản cực cùng tên
ghép lại với nhau. Cấu tạo của một bản cực trong ắc quy gồm có phần khung
xƣơng và chất tác dụng trát lên nó. Khung xƣơng của bản cực dƣơng và âm có
cấu tạo giống nhau. Chúng đƣợc đúc từ chì có pha thêm ( 5 ÷ 8% ) Sb và tạo
hình dạng mặt lƣới. Phụ gia Sb thêm vào chì sẽ làm tăng thêm độ dẫn điện và
cải thiện tính đúc. Trong thành phần của chất tác dụng còn có thêm khoảng
3% chất nở (các muối hữu cơ) để tăng độ xốp, độ bền của lớp chất tác dụng.
Nhờ tăng độ xốp, dung dịch điện phân dễ thấm sâu vào trong lòng bản cực,
đồng thời diện tích thực tế tham gia phản ứng hoá học của các bản cực cũng
đƣợc tăng thêm.
Phần đầu mỗi bản cực có vấu, các bản cực dƣơng của mỗi ắc quy đơn
đƣợc hàn với nhau tạo thành phân khối bản cực dƣơng. Các bản cực âm hàn
[Type text]
3
với nhau tạo thành phân khối bản cực âm. Số lƣợng các cặp bản cực trong
mỗi ắc quy đơn thƣờng từ 5 đến 8 cặp.
Bề dầy tấm bản cực dƣơng của các ắc quy trƣớc đây thƣờng khoảng
2mm. Ngày nay với các công nghệ tiên tiến đã giảm xuống còn ( 1,3 ÷ 1,5 )
mm. Bản cực âm thƣờng mỏng hơn ( 0,2 ÷ 0,3 ) mm. Số bản cực âm trong ắc
quy đơn nhiều hơn số bản cực dƣơng một bản nhằm tận dụng triệt để diện tích
tham gia phản ứng của các bản cực dƣơng, do đó bản cực âm nằm ra bên
ngoài nhóm bản cực.
Tấm ngăn đƣợc bố trí giữa bản cực âm và bản cực dƣơng là một tấm
ngăn xốp có tác dụng ngăn cách và tránh va đập giữa các bản cực. Những tấm
ngăn xốp cho phép dung dịch chất điện phân đi quanh các bản cực vì trên bề
mặt của nó có lỗ. Tấm ngăn làm bằng vật liệu pôliclovinyl có bề dầy ( 0,8 ÷
1,2 ) mm và có dạng lƣợn sóng. Một bộ những sắp xếp nhƣ vậy gọi là một
phần tử.
Sau khi đã sắp xếp một bộ phận nhƣ trên, nó đƣợc đặt vào một ngăn
trong vỏ bình ắc quy. Ở bình ắc quy có nắp đậy mềm, các nắp đậy tế bào
đƣợc đặt lên sau đó những phiến nối đƣợc hàn vào để nối các cực liên tiếp của
tế bào. Trong cách nối này các tế bào đƣợc nối liên tiếp. Cuối cùng nắp đậy
bình ắc quy đƣợc hàn vào. Bình ắc quy có nắp đậy cứng , có một nắp đậy
chung làm giảm đƣợc sự ăn mòn trên vỏ bình. Những bình ắc quy này có bản
nối cực đi xuyên qua tấm ngăn cách từng tế bào. Tấm ngăn cách không cho
dung dịch điện phân qua lại các tế bào. Điều này làm bình ắc quy vận hành tốt
hơn vì bàn nối ngắn và đƣợc đậy kín. Đầu nối chính của ắc quy là cọc dƣơng
và cọc âm. Cọc dƣơng lớn hơn cọc âm để tránh nhầm điện cực.
Ngƣời ta thƣờng nối dây mầu đỏ với cực dƣơng và dây màu đen với
cực âm. Dây cực âm đƣợc nối với lốc máy hay bộ phận kim loại. Dây cực
dƣơng đƣợc nối với bộ phận khởi động. Nắp thông hơi đƣợc đặt trên nắp mỗi
tế bào. Những nắp này có hai mục đích:
[Type text]
4
* Để đậy kín tế bào ắc quy, khi cần kiểm tra nƣớc hay cho thêm nƣớc thì ta
sẽ mở nắp đậy này.
* Khi nạp bình ngƣời ta cũng mở nắp đậy để chất khí hình thành có lối thoát ra.
Mỗi tế bào ắc quy có điện thế khoảng 2 vôn. Ắc quy 6V có 3 tế bào
mắc nối tiếp. Ắc quy 12V có 6 tế bào mắc nối tiếp. Muốn có điện thế cao hơn
ngƣời ta mắc nối tiếp các bình ắc quy với nhau. Hai ắc quy 12V mắc nối tiếp
sẽ tạo ra một hệ thống 24V.
Nồng độ dung dịch điện phân H2SO4 là γ = 1,1÷ 1,3 g/cm
3. Nồng độ
dung dịch điện phân có ảnh hƣởng lớn đến sức điện động của ắc quy.
Hình 1.1. Cấu trúc bình ắc quy
[Type text]
5
Hình 1.2. Một số loại ắc quy
1.2. QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI NĂNG LƢỢNG.
Bình ắc quy là bình chứa năng lƣợng cho hệ thống điện. Khi cần bình
ắc quy sẽ tạo ra dòng điện một chiều đi qua các thiết bị nối với các cực của
nó. Dòng điện trong bình ắcquy tạo ra do phản ứng hoá học hoặc giữa những
vật liệu trên bản cực và axit H2SO4 trong bình hay còn gọi là chất điện giải.
Sau một thời gian sử dụng bình ắc quy bị hết điện. Tuy nhiên nó có thể
đƣợc nạp lại bằng cách cho một dòng điện bên ngoài đi qua nó theo chiều
ngƣợc với chiều phát điện của bình.
Trong điều kiện bình thƣờng ắc quy đƣợc nạp do dòng điện từ máy
[Type text]
6
phát điện. Để hoạt động tốt bình phải làm ba việc:
* Cung cấp dòng điện khởi động động cơ.
* Cung cấp điện khi hệ thống cần có mức điện lớn hơn hệ thống xạc có thể
cung cấp.
* Ổn định điện thế trong khi máy đang hoạt động.
Ắc quy là nguồn năng lƣợng có tính thuận nghịch. Nó tích trữ năng
lƣợng dƣới dạng hoá năng và giải phóng năng lƣợng dƣới dạng điện năng.
Quá trình ắc quy cung cấp điện cho mạch ngoài gọi là quá trình phóng điện.
Quá trình ắc quy đƣợc dự trữ năng lƣợng gọi là quá trình nạp điện. Năng
lƣợng của ắc quy quan hệ với quá trình biến đổi hoá học của các bản cực và
dung dịch điện phân đƣợc trình bày trong bảng sau:
Bảng 1.1. Quá trình biến đổi năng lƣợng trong ắc quy
Trạng thái ắc
quy
Bản cực dƣơng Dung dịch điện phân Bản cực âm
Nạp no
↓↑
Phóng điện hết
PbO2
↓↑
PbSO4
H2SO4
↓↑
H2O
Pb
↓↑
PbSO4
Trong quá trình phóng nạp, nồng độ dung dịch điện phân của ắc quy
thay đổi. Khi ắc quy phóng điện, nồng độ dung dịch điện phân giảm dần. Khi
đƣợc nạp điện, nồng độ dung dịch điện phân tăng dần. Do đó ta có thể căn cứ
vào nồng độ dung dịch điện phân để đánh giá trạng thái tích điện của ắc quy.
1.3. PHÂN LOẠI ẮC QUY.
Cho đến nay có rất nhiều loại ắc quy khác nhau đƣợc sản xuất tuỳ
thuộc vào những điều kiện yêu cầu cụ thể của từng loại máy móc, dụng cụ,
điều kiện làm việc. Cũng nhƣ những tính năng kinh tế kỹ thuật của ắc quy có
[Type text]
7
thể liệt kê một số loại sau:
ắc quy chì (ắc quy axit)
ắc quy kiềm
ắc quy không lamen và ắc quy kiềm
ắc quy kẽm-bạc
Tuy nhiên trên thực tế ắc quy axít và ắc quy kiềm đƣợc sử dụng nhiều hơn.
1.3.1. Ắc quy axit.
Gồm các bản cực bằng chì và oxit chì ngâm trong dung dịch axit
sulfuaric. Các bản cực này thƣờng có cấu trúc phẳng, dẹp, dạng khung lƣới , làm
bằng hợp kim chì antimon, có nhồi các hạt hóa chất tích cực. Các hóa chất này
khi đƣợc nạp đầy là dioxit chì ở cực dƣơng và chì nguyên chất ở cực âm.
Các bản cực đƣợc nối với nhau bằng những thanh chì ở phía trên, bản
cực dƣơng nối với bản cực dƣơng, bản cực âm nối với bản cực âm. Chiều dài,
chiều ngang, chiều dày và số lƣợng các bản cực sẽ xác định dung lƣợng của
bình ắc quy. Thông thƣờng, các bản cực âm đƣợc đặt ở phía bên ngoài, do đó
số lƣợng các bản cực âm nhiều hơn các bản cực dƣơng. Các bản cực âm ngoài
cùng thƣờng mỏng hơn, vì chúng sử dụng diện tích tiếp xúc ít hơn.
Chất lỏng dùng trong bình ắc quy là dung dich axit sulfuaric. Nồng độ
của dung dịch biểu trƣng bằng tỷ trọng đo đƣợc, tùy thuộc vào loại ắc quy và
tình trạng phóng nạp của bình.
Trị số tỷ trọng của bình ắc quy khi đƣợc nạp đầy đƣợc quy ra ở 25ο C
đƣợc cho ở bảng sau :
[Type text]
8
Bảng 1.2. Tỷ trọng chất điện phân của bình ắc quy
Loại bình ắc quy
Tỷ trọng chất
điện phân
Bình ắc quy làm việc ở chế độ tải nặng : ví dụ các
xe tải điện công nghiệp lớn.
1.275
Bình ắc quy dùng cho xe ôtô, phi cơ. 1.260
Bình ắc quy dùng cho tải không nặng lắm: ví dụ
chiếu sáng tàu điện, khởi động các động cơ…
1.245
Bình ắc quy tĩnh, hoặc dùng cho các ứng dụng dự
phòng.
1.215
Dung lƣợng của bình ắc quy thƣờng đƣợc tính bằng ampe giờ (AH). AH đơn
giản chỉ là tích số giữa dòng điện phóng với thời gian phóng điện. Dung
lƣợng này thay đổi tuỳ theo nhiều điều kiện nhƣ dòng điện phóng, nhiệt độ
chất điện phân, tỷ trọng của dung dịch, và điện thế cuối cùng sau khi phóng.
Các biến đổi của thông số của bình ắc quy đƣợc cho trên các biểu đồ sau:
Thời gian (giờ)
Hình 1.3. Đặc tính điện thế và tỷ trọng khi phóng nạp với d
[Type text]
9
Thời gian ( Giờ )
Hình 1.4. Đặc tuyến phóng điện tới điện thế cuối cùng.
Thời gian ( giờ )
Hình 1.5. Dung lƣợng định mức dựa trên mức 8 giờ.
Nguyên lý làm việc :
* Quá trình nạp:
Khi ắc quy đã đƣợc lắp ráp xong, ta đổ dung dịch axit sunfuric vào các ngăn
bình thì trên các bản cực sẽ sinh ra lớp mỏng chì sunfat (PbSO4). Vì chì tác
dụng với axit theo phản ứng:
[Type text]
10
PbO + H2SO4 = PbSO4 + H2O
Đem nối nguồn điện một chiều vào hai đầu cực của ăc quy thì dòng
điện một chiều đƣợc khép kín qua mạch ắc quy và dòng điện đi theo chiều:
Cực dƣơng của nguồn một chiều → Dung dịch điện phân → Đầu cực 2 của ắc
quy → Cực âm của nguồn một chiều.
Dòng điện một chiều sẽ làm cho dung dịch điện phân phân ly :
H2SO4 → 2H
+
+ 2-
4SO
Cation H
+
theo dòng điện đi về phía bản cực nối với âm nguồn điện
và tạo thành phản ứng tại đó :
2H
+
+ PbSO4 → H2SO4 + Pb
Các anion 2-
4SO chạy về phía chùm bản cực nối với dƣơng nguồn điện
và cũng tạo thành phản ứng tại đó :
PbSO4 + H2O +
2-
4SO → PbO2 + 2H2SO4
Từ các phản ứng hóa học trên ta thấy quá trình nạp điện đã tạo ra
lƣợng axit sunfuric bổ sung vào dung dịch điện phân, đồng thời trong quá
trình nạp điện dòng điện còn phân tích ra trong dung dịch điện phân khí hydro
(H2) và oxy (O2), lƣợng khí này sủi lên nhƣ bọt nƣớc và bay đi, do đó nồng độ
của dung dịch điện phân trong quá trình nạp điện đƣợc tăng lên.
Ắc quy đƣợc coi là đã nạp đầy khi quan sát thấy dung dịch sủi bọt đều
(gọi đó là hiện tƣợng sôi). Lúc đó ta có thể ngắt nguồn nạp và xem nhƣ quá
trình nạp điện cho ăc quy đã hoàn thành.
* Quá trình phóng điện của ăc quy:
Nối hai bản cực của ắc quy đã đƣợc nạp điện với một phụ tải, ví dụ nhƣ một
bong đèn thì năng lƣợng tích trữ trong ắc quy sẽ phóng qua tải, làm cho bóng
đèn sáng. Dòng điện của ắc quy sẽ đi theo chiều: Cực dƣơng của ắc quy (đầu
cực đã nối với cực dƣơng nguồn nạp) → Tải (bóng đèn) → Cực âm của ắc
quy → Dung dịch điện phân → Cực dƣơng của ắc quy.
[Type text]
11
Quá trình phóng điện của ắc quy, phản ứng hoá học xảy ra trong ắc
quy nhƣ sau:
Tại cực dƣơng:
PbO2 + 2H
+
+ H2SO4 +2e → PbSO4 + 2H2O
Tại cực âm:
Pb + 2-
4SO → PbSO4 + 2e
Nhƣ vậy khi ắc quy phóng điện, chì sunfat lại đƣợc hình thành ở hai
bản cực, làm cho các bản cực dần trở lại giống nhau, còn dung dịch axit bị
phân thành cation 2H
+
và anion 2-
4SO , đồng thời quá trình cũng tạo ra nƣớc
trong dung dịch, do đó nồng độ của dung dịch giảm dần và sức điện động của
ắc quy cũng giảm dần.
1.3.2. Ắc quy kiềm.
Gồm các bản cực làm bằng oxy hyđrat – kiềm, và các bản cực âm
bằng sắt thuần ngâm trong dung dịch hyđrôxit kali. Các bản cực thƣờng có
cấu trúc phẳng, và dẹp, làm bằng hợp kim thép có mạ kiềm. Các bản cực đƣợc
chế tạo có các quai ở trên để có thể dùng bu lông xiết dính lại với nhau, bản
cực dƣơng nối với bản cực dƣơng, bản cực âm nối với bản cực âm. Chiều dài,
chiều ngang, chiều dày, số lƣợng các bản cực sẽ xác định dung lƣợng của
bình ắc quy. Điện thế danh định của bình là 1,2 V. Điện thế thực sự của bình
phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhƣ đang hở mạch, hay đang phóng, hay đƣợc
nạp bao nhiêu. Thông thƣờng, điện thế hở mạch biến thiên từ ( 1,25 ÷ 1,35 )
V, tuỳ thuộc vào tình trạng nạp. Chất lỏng trong bình này là dung dịch
Hyđroxit kali, có pha thêm chất xúc tác tuỳ thuộc vào nhà chế tạo, thƣờng là
Điôxit liti.
Nồng độ của dung dịch, biểu trƣng bằng tỷ trọng đo đƣợc, không tuỳ
thuộc vào loại bình ắc quy, và cũng không tuỳ thuộc vào tình trạng phóng nạp
của bình, do nó không tham gia vào phản ứng hóa học. Tỷ trọng suy ra ở 25ο
C (77 độ F) từ 1,210 đến 1,215 g/cm³. Trị số này thực tế giảm nhẹ theo thời
[Type text]
12
gian, do dung dịch có khuynh hƣớng bị cacbônát hoá, do tiếp xúc với không
khí. Khi trị số này giảm xuống tới 1,160 g/cm³, nó có thể làm thay đổi dung
lƣọng của bình, và cần phải thay thế. Tình trạng này có thể xảy ra vài lần
trong suốt tuổi thọ của bình.
Ngoài ra, chỉ có một lý do duy nhất có thể làm thay đổi tỷ trọng của
bình, đó là khi bình ắc quy đã phóng quá giới hạn bình thƣờng, nghĩa là
tới điện thế gần bằng không. Khi đó, các phần tử liti chuyển ra dung dịch làm
tăng tỷ trọng lên, có thể tăng thêm từ 0,025 đến 0,030 g/cm³. Tác động này có
thể loại bỏ khi nạp bình ắc quy trở lại.
Đặc tuyến của bình ắc quy kiềm đƣợc vẽ ở các hình dƣới đây.
Thời gian (giờ)
Hình 1.6. Đặc tính điện thế – thời gian khi phóng đến điện thế cuối cùng = 1 V.
[Type text]
13
Thời gian ( giờ )
Hình 1.7. Mức dung lƣợng và dòng điện khi phóng điện đến điện thế
cuối cùng = 1V.
Nguyên lý làm việc :
Ắc quy kiềm là loại ắc quy mà dung dịch điện phân đƣợc dùng trong
ắc quy là dung dịch kiềm KOH và NaOH. Tuỳ thuộc vào cấu tạo của bản cực,
ắc quy kiềm đƣợc chia thành 3 loại:
Loại ắc quy sắt – niken, là loại ắc quy có bản cực chế tạo bằng sắt
(Fe) và niken (Ni).
Loại ắc quy cadimi – niken, là loại ắc quy có bản cực chế tạo bằng
cadimi (Cd) và niken (Ni).
Loại ắc quy bạc – kẽm, là loại ắc quy có bản cực chế tạo bằng bạc
(Ag) và kẽm (Zn).
Trong ba loại trên thì loại thứ ba có hệ số hiệu dụng trên một đơn vị
trọng lƣợng và một đơn vị thể tích là lớ

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Thiết kế bộ nạp ắc qui tự động

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *