[block id=”bo-sung-1″]

Mục đích: Ta xác định tâm phụ tải để đặt tủ động lực (hoặc tủ phân phối) ở tâm phụ tải nhằm cung ấp điện với tổn thất điện áp và tổn thất công suất nhỏ, chi phí hợp lý. Tuy nhiên vị trí đặt tủ còn phụ thuộc vào yếu tố mỹ quan, thuận tiện thao tác

de_tai_thiet_ke_cung_cap_dien_cho_phan_xuong

docx84 trang | Chia sẻ: tienduy345 | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 1053 | Lượt tải: 8download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng 110mx70m, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

MỤC LỤC
Trang
PHÂN CHIA NHÓM PHỤ TẢI VÀ XĐ PHỤ TẢI TÍNH TOÁN 3
A.1. Phân chia nhóm phụ tải 3
A.2. Xác định phụ tải tính toán 6
B. TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG 13
C. BÙ CÔNG SUẤT VÀ CHỌN MBA CHO PHÂN XƯỞNG 16
D. CHỌN DÂY CHO TỦ PPC VÀ TỦ ĐỘNG LỰC 18
D.1. Chọn dây từ MBA đến TPPC 18
D.2. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 1 18
D.3. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 2 18
D.4. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 3 18
D.5. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 4 19
D.6. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 5 19
D.7. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 6 19
D.8. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 7 19
D.9. Chọn dây từ TPPC đến TĐL 8 20
D.10. Chọn dây từ TĐL đến các thiết bị 20
E. TÍNH SỤT ÁP VÀ NGẮN MẠCH 24
E.1. TÍNH SỤT ÁP 24
1. Sụt áp từ MBA đến TPPC 24
2. Sụt áp từ TPPC – TĐL – Thiết bị 24
2.1. Sụt áp từ TPPC – TĐL1 – các thiết bị nhóm 1 24
2.2. Sụt áp từ TPPC – TĐL2 – các thiết bị nhóm 2 26
2.3. Sụt áp từ TPPC – TĐL3 – các thiết bị nhóm 3 26
2.4. Sụt áp từ TPPC – TĐL4 – các thiết bị nhóm 4 27
2.5. Sụt áp từ TPPC – TĐL5 – các thiết bị nhóm 5 27
2.6. Sụt áp từ TPPC – TĐL6 – các thiết bị nhóm 6 27
2.7. Sụt áp từ TPPC – TĐL7 – các thiết bị nhóm 7 28
2.8. Sụt áp từ TPPC – TĐL8 – các thiết bị nhóm 8 28
E.2. TÍNH NGẮN MẠCH VÀ CHỌN CB 30
1. Ngắn mạch tại TPPC 30
2. Ngắn mạch tại các TĐL 30
3. Ngắn mạch tại các thiết bị 37
F. TÍNH TOÁN AN TÒAN 44
F.1. Các khái niệm cơ bản 44
F.2. Các biện pháp bảo vệ 44
F.3. Thiết kế bảo vệ an toàn 44THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG
Kích thước: Dài x Rộng = 110m x 70m
PHÂN CHIA NHÓM PHỤ TẢI VÀ XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN
XÁC ĐỊNH TÂM PHỤ TẢI
Mục đích: Ta xác định tâm phụ tải để đặt tủ động lực (hoặc tủ phân phối) ở tâm phụ tải nhằm cung ấp điện với tổn thất điện áp và tổn thất công suất nhỏ, chi phí hợp lý. Tuy nhiên vị trí đặt tủ còn phụ thuộc vào yếu tố mỹ quan, thuận tiện thao tác
Nhóm 1
KHMB
Tên thiết bị
Số lượng
Pđm (kW)
Ksd
Xi (m)
Yi (m)
1
Máy canh 1
1
15
0.4
0.6
9.3
20.7
2
Máy canh 2
1
15
0.4
0.7
15.4
20.7
3
Máy canh phân hạng
1
10
0.4
0.6
21.5
20.7
4
Máy hồ 1
1
10
0.6
0.7
9.3
41.3
5
Máy hồ 2
1
10
0.54
0.5
15.4
41.3
6
Máy hồ 3
1
10
0.7
0.7
21.5
41.3
Tâm phụ tải được tính theo công thức:
Xi.Pđmi
Pđmi
X =
Yi.Pđmi
Pđmi
Y =
Để thuận tiện thao tác và vẻ mỹ quan ta dời tủ động lực 1 về tọa độ:
X = 0 (m); Y = 25,8375 (m)
Nhóm 2
KHMB
Tên thiết bị
Số lượng
Pđm (kW)
Ksd
X (m)
Y (m)
11
Máy dệt CTD
36
11.5
0.55
0.6
37.9
46.8
Tâm phụ tải được tính theo công thức:
Xi.Pđmi
Pđmi
X =
= 37.9 (m)
Yi.Pđmi
Pđmi
Y =
= 46.8 (m)
Để thuận tiện thao tác và vẻ mỹ quan ta dời tủ động lực 2 về tọa độ:
X = 37.9 (m); Y = 65 (m)
Nhóm 3
KHMB
Tên thiết bị
Số lượng
Pđm (kW)
Ksd
X (m)
Y (m)
12
Máy dệt CTM
36
11.5
0.55
0.6
60.3
46.8
Tâm phụ tải được tính theo công thức:
Yi.Pđmi
Pđmi
Y =
= 46.8 (m)
Xi.Pđmi
Pđmi
X =
= 60.3 (m)
Để thuận tiện thao tác và vẻ mỹ quan ta dời tủ động lực 3 về tọa độ:
X = 60.3 (m); Y = 65 (m)
Nhóm 4
KHMB
Tên thiết bị
Số lượng
Pđm (kW)
Ksd
X (m)
Y (m)
10
Máy dệt kim
36
9
0.7
0.7
83.1
46.8
Tâm phụ tải được tính theo công thức:
Xi.Pđmi
Pđmi
X =
= 83.1 (m)
Yi.Pđmi
Pđmi
Y =
= 46.8 (m)
Để thuận tiện thao tác và vẻ mỹ quan ta dời tủ động lực 4 về tọa độ:
X = 83.1 (m); Y = 65 (m)
Nhóm 5
KHMB
Tên thiết bị
Số lượng
Pđm (kW)
Ksd
X (m)
Y (m)
7
Máy dệt kim
36
9
0.7
0.7
37.9
19.1
Tâm phụ tải được tính theo công thức:
Xi.Pđmi
Pđmi
X =
= 37.9 (m)
Yi.Pđmi
Pđmi
Y =
= 19.1 (m)
Để thuận tiện thao tác và vẻ mỹ quan ta dời tủ động lực 5 về tọa độ:
X = 37.9 (m); Y = 0 (m)
Nhóm 6
KHMB
Tên thiết bị
Số lượng
Pđm (kW)
Ksd
X (m)
Y (m)
8
Máy dệt kim
27
9
0.7
0.7
60.3
19.1
9
Máy dệt kim
9
9
0.7
0.6
Tâm phụ tải được tính theo công thức:
Yi.Pđmi
Pđmi
Y =
= 19.1 (m)
Xi.Pđmi
Pđmi
X =
= 60.3 (m)
Để thuận tiện thao tác và vẻ mỹ quan ta dời tủ động lực 6 về tọa độ:
X = 60.3 (m); Y = 0 (m)
Nhóm 7
KHMB
Tên thiết bị
Số lượng
Pđm (kW)
Ksd
X (m)
Y (m)
13
Máy dệt CTM
36
11.5
0.55
0.7
83.1
19.1
Tâm phụ tải được tính theo công thức:
Yi.Pđmi
Pđmi
Y =
= 19.1 (m)
Xi.Pđmi
Pđmi
X =
= 83.1 (m)
Để thuận tiện thao tác và vẻ mỹ quan ta dời tủ động lực 7 về tọa độ:
X = 83.1 (m); Y = 0 (m)
Nhóm 8
KHMB
Tên thiết bị
Số lượng
Pđm (kW)
Ksd
X (m)
Y (m)
13
Máy dệt CTM
8
11.5
0.55
0.7
105.7
31.9
14
Máy dệt CTM
24
11.5
0.55
0.6
Tâm phụ tải được tính theo công thức:
Yi.Pđmi
Pđmi
Y =
= 31.9 (m)
Xi.Pđmi
Pđmi
X =
= 105.7 (m)
Để thuận tiện thao tác và vẻ mỹ quan ta dời tủ động lực 8 về tọa độ:
X = 120 (m); Y = 31.9 (m)
XÁC ĐỊNH TÂM PHỤ TẢI CHO TỦ PHÂN PHỐI CHÍNH
Nhóm
1
2
3
4
5
6
7
8
Xnhóm(m)
0
37.9
60.3
83.1
37.9
60.3
83.1
120
Ynhóm(m)
25,8375
65
65
65
0
0
0
31.9
Pnhóm(kW)
70
414
414
324
324
324
414
368
Ppx (kW)
2562
Yi.Pđmi
Pđmi
Y =
=55
Xi.Pđmi
Pđmi
X =
= 67.13 (m)
Để thuận tiện cho việc điều hành và vẻ mỹ quan ta chọn lại vị trí tủ phân phối về tọa độ: X = 0 (m); Y = 55 (m)
TỔNG KẾT TÂM PHỤ TẢI CỦA TỦ ĐỘNG LỰC VÀ TỦ PHÂN PHỐI CHÍNH
Nhóm
1
2
3
4
5
6
7
8
TPPC
Xnhóm(m)
0
37.9
60.3
83.1
37.9
60.3
83.1
120
0
Ynhóm(m)
29.9
65
65
65
0
0
0
31.9
55
Pnhóm(kW)
70
414
414
313.2
313.2
313.2
414
368
2630.6
XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN
Nhóm 1
KHMB
Tên thiết bị
Số lượng
Pđm (kW)
Ksd
Xi (m)
Yi (m)
1
Máy canh 1
1
15
0.4
0.6
9.3
20.7
2
Máy canh 2
1
15
0.4
0.7
15.4
20.7
3
Máy canh phân hạng
1
10
0.4
0.6
21.5
20.7
4
Máy hồ 1
1
10
0.6
0.7
9.3
41.3
5
Máy hồ 2
1
10
0.54
0.5
15.4
41.3
6
Máy hồ 3
1
10
0.7
0.7
21.5
41.3
=
Pđmi
cos.Pđmi
`
cos =
= 0.535
37.5
70
Pđmi
Ksdi.Pđmi
Ksd =
= 0.49
=
Hệ số sử dụng và hệ số công suất của nhóm thiết bị 1
Dựa vào bảng A.2 sách Hướng Dẫn ĐAMH Thiết Kế Cung Cấp Điện ta sẽ chọn được hệ số Kmax theo hệ số sử dụng Ksd và hệ số thiết bị hiệu quả nhq
Pđmi
P2đmi
nhq =
=
> 4
=> Kmax = 1.55
Công suất tác dụng trung bình:
Ptb = Ksd Pđm = 0.4970 = 34.3 (kW)
Công suất tác dụng tính toán:
Ptt = KmaxKsdPđm= 53.165 (kW)
Công suất phản kháng tính toán:
Qtt = Ptbtg46.58 (kVar)
70.68 (kVA)
Stt
P2tt + Q2tt
Công suất biểu kiến tính toán:
Dòng điện tính toán của nhóm:
Itt =
Stt
Uđm
Dòng định mức của thiết bị:
Iđmi =
Pđmi
Uđmicos
=> Chọn Iđmmax = 37.9 (A)
Dòng đỉnh nhọn của nhóm thiết bị:
=> Ikđmax = Kmm.Iđmmax = 189.9 (A) (Chọn Kmm = 5 vì Pđm < 40 kW)
=> Iđn = Ikđmax + Itt – Ksd. Iđmmax = 189.9 + 113.95 – 0.4937.9 = 323.51 (A)
Nhóm 2
KHMB
Tên thiết bị
Số lượng
Pđm (kW)
Ksd
X (m)
Y (m)
11
Máy dệt CTD
36
11.5
0.55
0.6
37.9
46.8
Hệ số sử dụng và hệ số công suất của nhóm thiết bị 2
=
Pđmi
cos.Pđmi
cos =
0.6
Ksdi.Pđmi
Pđmi
Ksd =
= 0.55
Dựa vào bảng A.2 sách Hướng Dẫn ĐAMH Thiết Kế Cung Cấp Điện ta sẽ chọn được hệ số Kmax theo hệ số sử dụng Ksd và hệ số thiết bị hiệu quả nhq
Pđmi
P2đmi
nhq =
= 36 > 4
=> Kmax = 1.133
Công suất tác dụng trung bình:
Ptb = Ksd Pđm = 0.55 414 = 227.7 (kW)
Công suất tác dụng tính toán:
Ptt = KmaxKsdPđm= 257.98 (kW)
Công suất phản kháng tính toán:
Qtt = Ptbtg302.84 (kVar)
Công suất biểu kiến tính toán:
397.82 (kVA)
Stt
P2tt + Q2tt
Dòng tính toán của nhóm:
Itt =
Stt
Uđm
Iđmi =
Pđmi
Uđmicos
Dòng định mức của thiết bị:
=> Chọn Iđmmax = 29.12 (A)
Dòng đỉnh nhọn của nhóm thiết bị:
=> Ikđmax = Kmm.Iđmmax = 145.6 (A) (Chọn Kmm = 5 vì Pđm < 40 kW)
=> Iđn = Ikđmax + Itt – Ksd. Iđmmax = 145.6 + 604.42 – 0.5529.12 = 734 (A)
Nhóm 3
KHMB
Tên thiết bị
Số lượng
Pđm (kW)
Ksd
X (m)
Y (m)
12
Máy dệt CTM
36
11.5
0.55
0.6
60.3
46.8
Hệ số sử dụng và hệ số công suất của nhóm thiết bị 3
=
Pđmi
cos.Pđmi
cos =
0.6
Ksdi.Pđmi
Pđmi
Ksd =
= 0.55
Dựa vào bảng A.2 sách Hướng Dẫn ĐAMH Thiết Kế Cung Cấp Điện ta sẽ chọn được hệ số Kmax theo hệ số sử dụng Ksd và hệ số thiết bị hiệu quả nhq
Pđmi
P2đmi
nhq =
= 36 > 4
=> Kmax = 1.133
Công suất tác dụng trung bình:
Ptb = Ksd Pđm = 0.55 414 = 227.7 (kW)
Công suất tác dụng tính toán:
Ptt = KmaxKsdPđm= 257.98 (kW)
Công suất phản kháng tính toán:
Qtt = Ptbtg302.84 (kVar)
Công suất biểu kiến tính toán:
397.82 (kVA)
Stt
P2tt + Q2tt
Dòng điện tính toán của nhóm:
Itt =
Stt
Uđm
Dòng điện định mức của thiết bị:
Iđmi =
Pđmi
Uđmicos
=> Chọn Iđmmax = 29.12 (A)
Dòng điện đỉnh nhọn của nhóm:
=> Ikđmax = Kmm.Iđmmax = 145.6 (A) (Chọn Kmm = 5 vì Pđm < 40 kW)
=> Iđn = Ikđmax + Itt – Ksd. Iđmmax = 145.6 + 604.42 – 0.5529.12 = 734 (A)
Nhóm 4
KHMB
Tên thiết bị
Số lượng
Pđm (kW)
Ksd
X (m)
Y (m)
10
Máy dệt kim
36
9
0.7
0.7
83.1
46.8
Hệ số sử dụng và hệ số công suất của nhóm thiết bị 4
=
Pđmi
cos.Pđmi
cos =
0.7
Ksdi.Pđmi
Pđmi
Ksd =
= 0.7
Dựa vào bảng A.2 sách Hướng Dẫn ĐAMH Thiết Kế Cung Cấp Điện ta sẽ chọn được hệ số Kmax theo hệ số sử dụng Ksd và hệ số thiết bị hiệu quả nhq
Pđmi
P2đmi
nhq =
= 36 > 4
=> Kmax = 1.09
Công suất tác dụng trung bình:
Ptb = Ksd Pđm = 0.7324 = 226.24 (kW)
Công suất tác dụng tính toán:
Ptt = KmaxKsdPđm= 247.212 (kW)
Công suất phản kháng tính toán:
Qtt = Ptbtg248.16 (kVar)
Công suất biểu kiến tính toán:
350.2 (kVA)
Stt
P2tt + Q2tt
Dòng tính toán của nhóm:
Itt =
Stt
Uđm
Dòng định mức của thiết bị:
=> Chọn Iđmmax = 19.53 (A)
Iđmi =
Pđmi
Uđmicos
Dòng đỉnh nhọn của nhóm thiết bị:
=> Ikđmax = Kmm.Iđmmax = 98.64 (A) (Chọn Kmm = 5 vì Pđm < 40 kW)
=> Iđn = Ikđmax + Itt – Ksd. Iđmmax = 98.64 + 532.19 – 0.719.73 = 617 (A)
Nhóm 5
KHMB
Tên thiết bị
Số lượng
Pđm (kW)
Ksd
X (m)
Y (m)
7
Máy dệt kim
36
9
0.7
0.67
37.9
19.1
Hệ số sử dụng và hệ số công suất của nhóm thiết bị 5
=
Pđmi
cos.Pđmi
cos =
0.7
Ksdi.Pđmi
Pđmi
Ksd =
= 0.7
Dựa vào bảng A.2 sách Hướng Dẫn ĐAMH Thiết Kế Cung Cấp Điện ta sẽ chọn được hệ số Kmax theo hệ số sử dụng Ksd và hệ số thiết bị hiệu quả nhq
Pđmi
P2đmi
nhq =
= 36 > 4
=> Kmax = 1.09
Công suất tác dụng trung bình:
Ptb = Ksd Pđm = 0.7324 = 226.24 (kW)
Công suất tác dụng tính toán:
Ptt = KmaxKsdPđm= 247.212 (kW)
Công suất phản kháng tính toán:
Qtt = Ptbtg248.16 (kVar)
Công suất biểu kiến tính toán:
350.2 (kVA)
Stt
P2tt + Q2tt
Dòng tính toán của nhóm:
Itt =
Stt
Uđm
Dòng định mức của thiết bị:
=> Chọn Iđmmax = 19.53 (A)
Iđmi =
Pđmi
Uđmicos
Dòng đỉnh nhọn của nhóm thiết bị:
=> Ikđmax = Kmm.Iđmmax = 98.64 (A) (Chọn Kmm = 5 vì Pđm < 40 kW)
=> Iđn = Ikđmax + Itt – Ksd. Iđmmax = 98.64 + 532.19 – 0.719.73 = 617 (A)
Nhóm 6
KHMB
Tên thiết bị
Số lượng
Pđm (kW)
Ksd
X (m)
Y (m)
8
Máy dệt kim
27
9
0.7
0.7
60.3
19.1
9
Máy dệt kim
9
9
0.7
0.6
Hệ số sử dụng và hệ số công suất của nhóm thiết bị 6
=
Pđmi
cos.Pđmi
cos =
0.67
Ksdi.Pđmi
Pđmi
Ksd =
= 0.7
Dựa vào bảng A.2 sách Hướng Dẫn ĐAMH Thiết Kế Cung Cấp Điện ta sẽ chọn được hệ số Kmax theo hệ số sử dụng Ksd và hệ số thiết bị hiệu quả nhq
Pđmi
P2đmi
nhq =
= 36 > 4
=> Kmax = 1.09
Công suất tác dụng trung bình:
Ptb = Ksd Pđm = 0.67324 = 217.24 (kW)
Công suất tác dụng tính toán:
Ptt = KmaxKsdPđm= 236.97 (kW)
Công suất phản kháng tính toán:
Qtt = Ptbtg239.16 (kVar)
Công suất biểu kiến tính toán:
336.5 (kVA)
Stt
P2tt + Q2tt
Dòng điện tính toán của nhóm:
Itt =
Stt
Uđm
Dòng định mức của thiết bị:
=> Chọn Iđmmax = 19.73 (A)
Iđmi =
Pđmi
Uđmicos
Dòng đỉnh nhọn của nhóm thiết bị:
=> Ikđmax = Kmm.Iđmmax = 98.64 (A) (Chọn Kmm = 5 vì Pđm < 40 kW)
=> Iđn = Ikđmax + Itt – Ksd. Iđmmax = 98.64 + 511.83 – 0.719.73 = 596.659 (A)
Nhóm 7
KHMB
Tên thiết bị
Số lượng
Pđm (kW)
Ksd
X (m)
Y (m)
13
Máy dệt CTM
36
11.5
0.55
07
83.1
19.1
Hệ số sử dụng và hệ số công suất của nhóm thiết bị =
Pđmi
cos.Pđmi
cos =
0.7
Ksdi.Pđmi
Pđmi
Ksd =
= 0.55
7
Pđmi
P2đmi
nhq =
= 36 > 4
Dựa vào bảng A.2 sách Hướng Dẫn ĐAMH Thiết Kế Cung Cấp Điện ta sẽ chọn được hệ số Kmax theo hệ số sử dụng Ksd và hệ số thiết bị hiệu quả nhq
=> Kmax = 1.133
Công suất tác dụng trung bình:
Ptb = Ksd Pđm = 0.55 414 = 227.7 (kW)
Công suất tác dụng tính toán:
Ptt = KmaxKsdPđm= 257.98 (kW)
Công suất phản kháng tính toán:
Qtt = Ptbtg232.254 (kVar)
Công suất biểu kiến tính toán:
347.12 (kVA)
Stt
P2tt + Q2tt
Dòng điện tính toán của nhóm:
Itt =
Stt
Uđm
Iđmi =
Pđmi
Uđmicos
Dòng định mức của thiết bị:
=> Chọn Iđmmax = 29.12 (A)
Dòng đỉnh nhọn của nhóm thiết bị:
=> Ikđmax = Kmm.Iđmmax = 145.6 (A) (Chọn Kmm = 5 vì Pđm < 40 kW)
=> Iđn = Ikđmax + Itt – Ksd. Iđmmax = 145.6 + 527.42 – 0.5529.12 = 657 (A)
Nhóm 8
KHMB
Tên thiết bị
Số lượng
Pđm (kW)
Ksd
X (m)
Y (m)
13
Máy dệt CTM
8
11.5
0.55
0.6
105.7
31.9
14
Máy dệt CTM
24
11.5
0.55
0.6
Hệ số sử dụng và hệ số công suất của nhóm thiết bị 8
=
Pđmi
cos.Pđmi
cos =
0.6
Ksdi.Pđmi
Pđmi
Ksd =
= 0.55
Dựa vào bảng A.2 sách Hướng Dẫn ĐAMH Thiết Kế Cung Cấp Điện ta sẽ chọn được hệ số Kmax theo hệ số sử dụng Ksd và hệ số thiết bị hiệu quả nhq
Pđmi
P2đmi
nhq =
= 32 > 4
=> Kmax = 1.141
Công suất tác dụng trung bình:
Ptb = Ksd Pđm = 0.55368 = 202.4 (kW)
Công suất tác dụng tính toán:
Ptt = KmaxKsdPđm= 230.94 (kW)
Công suất phản kháng tính toán:
Qtt = Ptttg269.19 (kVar)
Công suất biểu kiến tính toán:
354.67 (kVA)
Stt
P2tt + Q2tt
Dòng điện tính toán của nhóm:
Itt =
Stt
Uđm
Dòng điện định mức của thiết bị:
=> Chọn Iđmmax = 29.12 (A)
Iđmi =
Pđmi
Uđmicos
Dòng điện đỉnh nhọn của nhóm thiết bị:
=> Ikđmax = Kmm.Iđmmax = 145.6 (A) (Chọn Kmm = 5 vì Pđm < 40 kW)
=> Iđn = Ikđmax + Itt – Ksd. Iđmmax = 145.6 + 538.87 – 0.5529.12 = 668.45 (A)
BẢNG TỔNG KẾT TÍNH TOÁN PHỤ TẢI
Nhóm
Ksd
cos
Ptt (kW)
Qtt (kVar)
Stt (kVA)
Itt (A)
Iđn (A)
1
0.49
0.535
53.165
46.58
70.68
113.95
323.51
2
0.55
0.60
257.98
302.84
397.82
604.42
734.00
3
0.55
0.60
257.98
302.84
397.82
604.42
734.00
4
0.70
0.7
247.212
248.16
350.2
532.19
617
5
0.70
0.67
247.212
248.16
350.2
532.19
617
6
0.70
0.67
247.212
241.16
350.2
532.19
617
7
0.55
0.7
257.98
232.254
347.82
527.42
657
8
0.55
0.60
230.94
269.19
354.67
538.87
668.45
TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG
Ta chia diện tích cả phân xưởng thành 8 nhóm chiếu sáng, tương ứng với 8 tủ chiếu sáng. Mỗi nhóm chiếu sáng tương ứng một phần diện tích như nhau: 32.5 x 30 (m2)
Tính chiếu sáng cho nhóm 1
Kích thước: Chiều dài: a = 32.1 m; Chiều rộng: b = 30 m
Chiều cao: H = 4m; Diện tích: S = 962.5 m2
Màu sơn: Trần: trắng Hệ số phản xạ trần: = 0.75
Tường: vàng nhạt Hệ số phản xa tường:= 0.50
Sàn: xanh sậm Hệ số phản xạ sàn: = 0.20
Độ rọi yêu cầu: Etc = 300(lx)
Chọn hệ chiếu sáng: chung đều.
Chọn khoảng nhiệt độ màu: Tm = 2900 – 42000K
Chọn bóng đèn: Loại: đèn huỳnh quang màu trắng universel Tm = 40000K
Ra = 76 Pđ = 36 (W) đ = 2500 (lm)
Chọn bộ đèn: Loại: Aresa 202
Cấp bộ đèn: 2×36 (W) Hiệu suất: 0.58H + 0.31T
Số đèn / 1bộ: 2 Quang thông các bóng/ 1bộ: 5000 (lm)
Ldọcmax = 1.6htt = 5.12(m) Lngangmax = 2htt = 6.4 (m)
Phân bố các đèn: Cách trần: h’=0 (m). Bề mặt làm việc: 0.8 (m)
Chiều cao treo đèn so với bề mặt làm việc: htt = 3.2 (m)
Chỉ số địa điểm: 4.846 5
Hệ số bù:
Chọn hệ số suy giảm quang thông:
Chọn hệ số suy giảm do bám bụi:
Tỷ số treo:
Hệ số sử dụng: = 0.581.02 + 0.310.75 = 0.824
Quang thông tổng: tổng = = 487090.41 (lm)
tổng
các bóng/ 1bộ
Nbộ đèn =
Xác định số bộ đèn:
= 97.68 (bộ)
Chọn số bộ đèn: Nbộ đèn = 100
Nbộ đèncác bóng/ 1bộ – tổng
tổng
Kiểm tra sai số quang thông:
Nbộ đèncác bóng/ 1bộ U
Sd
Kiềm tra độ rọi trung bình trên bề mặt làm việc: Etb =
Etb = 304 (lx)
Phân bố các đèn:
10 bộ
Ldọc 3,21 m
10 bộ ( Lngang 3 m)
Tính chiếu sáng cho nhóm 2
Kích thước: Chiều dài: a = 32.1m; Chiều rộng: b = 30 m
Chiều cao: H = 4m; Diện tích: S = 962.5 m2
Màu sơn: Trần: trắng Hệ số phản xạ trần: = 0.75
Tường: vàng nhạt Hệ số phản xa tường:= 0.50
Sàn: xanh sậm Hệ số phản xạ sàn: = 0.20
Độ rọi yêu cầu: Etc = 300(lx)
Chọn hệ chiếu sáng: chung đều.
Chọn khoảng nhiệt độ màu: Tm = 2900 – 42000K
Chọn bóng đèn: Loại: đèn huỳnh quang màu trắng universel Tm = 40000K
Ra = 76 Pđ = 36 (W) đ = 2500 (lm)
Chọn bộ đèn: Loại: Aresa 202
Cấp bộ đèn: 2×36 (W) Hiệu suất: 0.58H + 0.31T
Số đèn / 1bộ: 2 Quang thông các bóng/ 1bộ: 5000 (lm)
Ldọcmax = 1.6htt = 5.12(m) Lngangmax = 2htt = 6.4 (m)
Phân bố các đèn: Cách trần: h’=0 (m). Bề mặt làm việc: 0.8 (m)
Chiều cao treo đèn so với bề mặt làm việc: htt = 3.2 (m)
Chỉ số địa điểm: 4.846 5
Hệ số bù:
Chọn hệ số suy giảm quang thông:
Chọn hệ số suy giảm do bám bụi:
Tỷ số treo:
Hệ số sử dụng: = 0.581.02 + 0.310.75 = 0.824
Quang thông tổng: tổng = = 487090.41 (lm)
tổng
các bóng/ 1bộ
Nbộ đèn =
Xác định số bộ đèn:
= 97.78 (bộ)
Chọn số bộ đèn: Nbộ đèn = 100
Nbộ đèncác bóng/ 1bộ – tổng
tổng
Kiểm tra sai số quang thông:
Nbộ đèncác bóng/ 1bộ U
Sd
Kiềm tra độ rọi trung bình trên bề mặt làm việc: Etb =
Etb = 304 (lx)
Phân bố các đèn:
10 bộ
Ldọc 3.21 m
10 bộ ( Lngang 3 m)
Tính chiếu sáng cho nhóm 3 : Chọn số bộ đèn: Nbộ đèn = 100
Tính chiếu sáng cho nhóm 4 : Chọn số bộ đèn: Nbộ đèn = 100
Tính chiếu sáng cho nhóm 5 : Chọn số bộ đèn: Nbộ đèn = 100
Tính chiếu sáng cho nhóm 6 : Chọn số bộ đèn: Nbộ đèn = 100
Tính chiếu sáng cho nhóm 7 : Chọn số bộ đèn: Nbộ đèn = 100
Tính chiếu sáng cho nhóm 8 : Chọn số bộ đèn: Nbộ đèn = 100
TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG CHO PHÂN XƯỞNG
=> Công suất tác dụng chiếu sáng Pcspx = 72800 = 57600(W)
=> Công suất của ballats = 20% Pcspx = 20% 55 440 = 11520 (W)
=> Công suất tác dụng chiếu sáng bao gồm công suất ballats
Pcspx= 57600 + 11520= 69120 (W)
=> Công suất phản kháng: chọn vì ta dùng ballast điện tử (sách HD Thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn IEC trang B25)
Qcspx= P = 69120 0.292 = 20160 (Var)
TÍNH TOÁN BÙ CÔNG SUẤT CHO PHÂN XƯỞNG
VÀ CHỌN MBA PHÂN XƯỞNG
Xác định công suất của tủ phân phối chính:
Theo tiêu chuẩn IEC 439 hệ số đồng thời được chọn Kđt = 0.9 khi số tủ phân phối ít hơn hoặc bằng 3 (sách HD thiết kế lắp đặt điện trang B35)
Ppp = Pcspx+ = 69.120 + 1799.676 = 1868.796 (kW)
Pttpx = Kđt= 0.91868.796 = 1668.19 (kW)
Qpp = Qcspx+ = Pcstổngtg(arccos 0.96) +
= 20.16 + 1954.77 = 1974.93 (kVar)
Qttpx = Kđt= 0.91974.93 = 1777.44 (kVar)
=> Sttpx == 2447.06 (kVA)
Xác định máy bù:
Q
P
Q’
Qc
S’
Để cải thiện hệ số công suất của mạng điện, cần có bộ tụ điện làm nguồn phát công suất phản kháng. Cách giải quyết này được gọi là bù công suất phản kháng.
Hình giản đồ mô tả nguyên lý bù công suất Qc = P ()
=>
Chọn cos sau khi bù là 0.95 =>
=> Công suất máy bù cần thiết là:
Qbù = Pttpx () = 1668.19 (1.07 – 0.33) = 1239.05 (kWar)
Với công suất trên ta chọn được: 24 máy bù KC2-0.38-50-3Y3
1 máy bù KC2-0.38-36-3Y3
=> Qsau bù = 1777.44 – (2450 +36) = 541.44 (kVar)
Chọn MBA cho trường hợp quá tải sự cố, đặt 2 MBA song song ngoài trời.
Ta có Sttpx = 2363.36 (kVA)
Sau khi bù công suất:
Sttpx == 1753.85 (kVA)
Sttpx
1.4
SđmMBA
= 1252.08 (kVA)
0.95
=> Chọn SđmMBA = 1500 kVA
MBA có: P0 = 3300 (W) I0 = 1.2%
PN = 18 kW UN = 7%
=>
=> => = 7.3510-3 ()
TÍNH TOÁN CHO TỦ PHÂN PHỐI
Ittpp =
Stt
Uđm
Dòng điện tính toán:
Dòng điện đỉnh nhọn:
Hệ số sử dụng của và hệ số công suất tủ phân phối:
Ksdi.Pđmi
Pđmi
Ksdpp =
=> Iđnpp = Iđn-max-nhóm + Ittpp – Ksdpp. Itt-max-nhóm = 734 + 2391.27 – 0.61604.42 = 3756.58 (A)
CHỌN DÂY CHO TỦ PHÂN PHỐI VÀ TỦ ĐÔNG LỰC
CHỌN DÂY TỪ MBA ĐẾN TỦ PHÂN PHỐI CHÍNH
Ta có:
Ilvmax = 2391.27 (A)
Cách đi dây: đi dây trên máng cáp. Chọn cáp đồng 1pha cách điện PVC do Lens chế tạo.
Vì dòng điện lớn nên ta chọn 5 cáp cho mỗi pha.
Hệ số hiệu chỉnh: K = K1K2K3 = 0.82
K1 = 1 hệ số ảnh hưởng cách thức lắp đặt
K2 = 0.75 vì xem như có 5 cáp 3 pha đặt trong hàng
K3 = 1 tương ứng nhiệt độ môi trườn

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng 110mx70m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *