[block id=”bo-sung-1″]

Năng lượng mà chủ yếu là điện năng là một nhu cầu không thể thiếu được trong sự phát triển kinh tế của mỗi nước. Hiện nay ở nước ta cũng như hầu hết các nước khác trên thế giới, lượng điện năng do nhà máy nhiệt điện sản xuất ra chiếm tỷ lệ chủ yếu trong tổng lượng điện năng toàn quốc. Trong quá trình sản xuất điện năng,lò hơi là khâu quan trọng đầu tiên có nhiệm vụ biến đổi năng lượng tàng trữ của nhiên liệu thành nhiệt năng của hơi. Nó là một thiết bị không thể thiếu được trong nhà máy nhiệt điện , lò hơi cũng được dùng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác
Ở nước ta hiện nay thường sử dụng loại lò hơi hạ áp và trung áp,vì thế việc nghiên cứu đưa các lò hơi cao áp vào sử dụng là rất hợp lý
Trong kỳ học, này em được giao nhiệm vụ thiết kế lò hơi đốt than sản lượng 150 tấn/giờ.Với sự giúp đỡ và hướng dẫn của thầy giáo Đào Ngọc Chân ,thầy Hoàng Ngọc Đồng cùng với việc ngiên cứu các tài liệu khác, em đã hoàn thành được bản thiết kế này. Tuy nhiên,do tài liệu còn hạn chế nên trong quá trình thiết kế không tránh khỏi những sai sót, em kính mong sự đóng góp ý kiến và chỉ bảo của các thầy cô giáo , em xin chân thành cảm ơn.

Tải tài liệu miễn phí - My WordPress Blog25

Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế lò hơi đốt than sản lượng 150 tấn/giờ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Lời nói đầu
Năng lượng mà chủ yếu là điện năng là một nhu cầu không thể thiếu được trong sự phát triển kinh tế của mỗi nước. Hiện nay ở nước ta cũng như hầu hết các nước khác trên thế giới, lượng điện năng do nhà máy nhiệt điện sản xuất ra chiếm tỷ lệ chủ yếu trong tổng lượng điện năng toàn quốc. Trong quá trình sản xuất điện năng,lò hơi là khâu quan trọng đầu tiên có nhiệm vụ biến đổi năng lượng tàng trữ của nhiên liệu thành nhiệt năng của hơi. Nó là một thiết bị không thể thiếu được trong nhà máy nhiệt điện , lò hơi cũng được dùng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác
Ở nước ta hiện nay thường sử dụng loại lò hơi hạ áp và trung áp,vì thế việc nghiên cứu đưa các lò hơi cao áp vào sử dụng là rất hợp lý
Trong kỳ học, này em được giao nhiệm vụ thiết kế lò hơi đốt than sản lượng 150 tấn/giờ.Với sự giúp đỡ và hướng dẫn của thầy giáo Đào Ngọc Chân ,thầy Hoàng Ngọc Đồng cùng với việc ngiên cứu các tài liệu khác, em đã hoàn thành được bản thiết kế này. Tuy nhiên,do tài liệu còn hạn chế nên trong quá trình thiết kế không tránh khỏi những sai sót, em kính mong sự đóng góp ý kiến và chỉ bảo của các thầy cô giáo , em xin chân thành cảm ơn.
Đà nẵng, ngày 20/6/10
Sinh viên thực hiện
Bùi Ngọc Dũng
CHƯƠNG 1
NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
TÍNH TOÁN NHIỆT CHẾ TẠO LÒ HƠI
1.1 Sản lượng định mức của lò hơi
D = 150 tấn/ giờ
1.2 Thông số hơi
– áp suất của hơi ở đầu ra của bộ quá nhiệt
Pqn = 64 bar
– nhiệt độ của hơi đầu ra bộ quá nhiệt
tqn = 445C
1.3 Nhiệt độ của nước cấp
tnc = 180C
1.4 Nhiệt độ khói thải sau bộ sấy không khí
(th = 130C
1.5 Nhiệt độ không khí nóng
= 300C
1.6 Nhiệt độ không khí lạnh
= 30C
1.7 Nhiệt trị thấp làm việc của than
= 17750 kJ/kg
1.8 Chọn loại nhiên liệu : Theo bảng 2-2 trang 17 tài liệu (TL1), với nhiên liệu có Vch = 42,5% thì đây là than đá (mỡ): Lượng chất bốc thay đổi từ 10-45%
Vì Vch = 42,5% theo tài liệu (TL1) trang 23 mục 2.1.4.3 thường có ngọn lửa dài và xanh
1.9Thành phần nhiên liệu %.
Tón TP
Clv
Hlv
Olv
Nlv
Slv
Alv
Wlv
Vch
t1
t2
t3

Phần trăm(%)
41,82
2,65
0,87
3,42
2,24
39
10
42,5
1160
1370
1430

CH¦¥NG 2
XAÏC ÂËNH CÁÚU TRUÏC VAÌ CÁN BÀÒNG NHIÃÛT LOÌ HÅI
2.1 X¸c ®Þnh cÊu tróc.
2.1.1 CÊu t¹o
Chó thÝch
1- Bao h¬i 8- Bé h©m n­íc cÊp I
2- Bé pheston 9- Bé sÊy kh«ng khÝ cÊp I
3- Bé qu¸ nhiÖt cÊp II 10- Dµn èng sinh h¬i
4- Bé gi¶m «n 11- Vßi phun
5- Bé qu¸ nhiÖt cÊp I 12- èng gãp d­íi
6- Bé h©m n­íc cÊp II 13- PhÇn ®¸y th¶i xÜ
7- Bé sÊy kh«ng khÝ cÊp II 14- §­êng khãi th¶i
X¸c ®Þnh s¬ bé d¹ng lß h¬i gåm :
– Buång löa vµ ®­êng khãi ®i:
– Ph­¬ng ph¸p th¶i xỉ
– C¸ch bè trÝ c¸c bÒ mÆt buång ®èt
– TiÕn hµnh tÝnh to¸n phô
Trong b¶n thiÕt kÕ nµy chän lß ®èt bét than buång löa phun, th¶i xÜ kh« mét bao h¬i. Bè trÝ ®­êng khãi ®i theo h×nh ch÷ (, ®­êng khãi ®i lªn bè trÝ buång löa, ®­êng khãi n»m ngang bè trÝ bé qu¸ nhiÖt, ®­êng khãi ®i xuèng bè trÝ bé h©m n­íc vµ bé sÊy kh«ng khÝ xen kÎ nhau.
Kiểu bố trí này được dung rộng rãi trong các lò hơi công suất trung bình và lớn ,do buồng đốt ,đường khói nằm ngang và đường khói đi xuống hợp thành
Toµn bé buång löa bè trÝ dµn èng sinh h¬i, ë hai bªn t­êng bè trÝ 4 vßi phun trßn xo¸y. Bé qu¸ nhiÖt chia lµm hai cÊp, c¨n cø ®­êng h¬i ®i mµ qui ®Þnh cÊp I vµ cÊp II.
Bé h©m n­íc vµ bé sÊy kh«ng khÝ còng chia lµm hai cÊp.
2.1.2 TÝnh to¸n phô
2.1.2.1 NhiÖt dung cña nhiªn liÖu r¾n
Với than đá nhiệt dung riêng của nhiên liệu khô :Crk=0,26 kCal/kg0C(TL [3] trang 23)
Ta cã : = 0,26 kcal/kgC (S¸ch thiÕt kÕ lß h¬i víi than AntraxÝt)
= = 0,334 kCal/kg0C
=1,39 kJ/kg0C
2.1.2.2 ThÓ tÝch kh«ng khÝ vµ s¶n phÈm ch¸y
– ThÓ tÝch kh«ng khÝ lý thuyÕt cÊp cho qu¸ tr×nh ch¸y
V0kk = 0,0889(Clv+ 0,375Slv) + 0,265 Hlv – 0,0333Olv
= 0,0889(41,82+0,375(2,24) + 0,265(2,65 – 0,0333(0,87
= 4,46 m3tc/kg
– ThÓ tÝch l­îng kh«ng khÝ thùc tÕ cÊp cho qu¸ tr×nh ch¸y
Vkk = .(
Trong ®ã : ( = 1,2 (lß h¬i ®èt bét than ( = (1,13 ( 1,25) hÖ sè kh«ng khÝ thõa)
Vkk = 4,46.1,2 = 5,352
– ThÓ tÝch s¶n phÈm ch¸y
Vkhãi = Vk kh« + VHO
+ ThÓ tÝch kh«ng khÝ kh«
Vk kh« = 0,0186.C+ 0,007.S+ 0,79.V+ 0,008.N
= 0,0186.41,82 + 0,007.2,24+ 0,79.4,46 + 0,008.3,42 = 4,34
+ ThÓ tÝch h¬i n­íc
VHO = V+ (( -1).
= +(( -1).
= +(1,2 -1).4,46
= 1,38
Vkhãi = Vk kh« + VHO = 4,34 + 1,38 = 5,72
2.1.2.3 Entanpi cña kh«ng khÝ vµ s¶n phÈm ch¸y
Entanpy cuía saín pháøm chaïy Ik0
Ik0 = VRO20 (C.()RO2 + VH2O0(C. ()H2O + VN20(C. ()N2
Trong âoï, CRO2 , CN2 , CH2O :nhiãût dung riãng cuía RO2 , N2 ,H2O
(:nhiãût âäü khoïi thaíi,0C
Tra theo baíng 3-2 trang28_Thiãút bë loì håi,våïi nhiãût âäü khoïi thaíi 1300C,ta coï:
(C.()H2O = 243,08 ,kJ/m3tc
(C.()N2 = 207,80 , nt
(C.()RO2 = 242,50 , nt
Ik0 = 0,79(242,50+0,48(243,08+3,55(207,80

=1045,94 kJ/kg
2.2.3.2 Entanpy khäng khê lê thuyãút:
Ikk0 = Vkk0(C.()kk
=4,46((1,290203(30) =172,6 kJ/kg
2.1.2.4 HÖ sè kh«ng khÝ thõa vµ sù lät kh«ng khÝ vµo lß h¬i
HÖ sè kh«ng khÝ thõa trong buång löa (o
Chän (o =1,2 (buång löa phun th¶i xÜ kh«)
HÖ sè kh«ng khÝ thõa tõng n¬i trong buång löa ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch céng hÖ sè kh«ng khÝ thõa cña buång l÷a víi l­îng kh«ng khÝ lät (( vµo ®­êng khãi gi÷a buång l÷a vµ tiÕt diÖn ®ang kh¶o s¸t.
Gi¸ trÞ (( cña tõng bé phËn lµ cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng c¸ch chän
Baíng 1: Giá trị lượng không khí lọt vào đường khói ((
STT
C¸c bé phËn cña lß
((

1
Buångl÷a ((o
0,1

2
Bé pheston
0,0

3
Bé qu¸ nhiÖt cÊp I, ((qnI
0,015

4
Bé qu¸ nhiÖt cÊp II, ((qnII
0,015

5
Bé h©m n­íc cÊp I, ((hnI
0,02

6
Bé h©m n­íc cÊp II, ((hnII
0,02

7
Bé sÊy kh«ng khÝ cÊp I, ((skkI
0,03

8
Bé sÊy kh«ng khÝ cÊp II, ((skkII
0,03

L­îng kh«ng khÝ ra khái bé sÊy kh«ng khÝ
(= (o – ((o- ((n
((n : l­îng kh«ng khÝ lät vµo hÖ thèng nghiÒn than, chän ((n = 0,08
(= 1,2 – 0,1 – 0,08 = 1,02
L­îng kh«ng khÝ vµo bé sÊy kh«ng khÝ
( = (+ (SSKK =1,02 + 0,1 =1,12
Baíng 2 Xaïc âënh hãû säú khäng khê thæìa
STT
Tªn bÒ mÆt ®èt
(‘®Çu vµo
”®Çu ra

1
Buång löa
1,1
1,2

2
Pheston
1,2
1,2

3
Bé qu¸ nhiÖt cÊp II
1,2
1,215

4
Bé qu¸ nhiÖt cÊp I
1,215
1,23

5
Bé h©m n­íc cÊp II
1,23
1,25

6
Bé sÊy kh«ng khÝ cÊp II
1,25
1,27

7
Bé h©m n­íc cÊp I
1,27
1,3

8
Bé sÊy kh«ng khÝ cÊp I
1,3
1,33

Baíng 3: ÂÀÛC TÊNH ENTANPY CUÍA SAÍN PHÁØM CHAÏY
STT
Tªn ®¹i l­îng & c«ng thøc tÝnh

hiÖu
§¬n

Buång
löa &
pheston
Bqn
ii
Bqn
i
Bhn
ii
Bskk
iI
Bhn
i
Bskk
i
§­êng
th¶i

1
HÖ sè kh«ng khÝ thõa trungb×nh
( = 0,5((‘ – (”)
(

1,15
1,2075
1,2225
1,24
1,26
1,285
1,315
1,33

2
ThÓ tÝch kh«ng khÝ thõa
(( -1).V
vth

1,4094
1,4622
1,5679
1,6913
1,8322
2,008
2,1298
2,32551

3
ThÓ tÝch h¬i n­íc
V+0,0761(( -1).V
Vh2o

0,6593
0,6862
0,6902
0,6982
0,7076
0,7183
0,7317
0,74788

4
ThÓ tÝch khãi
V++ (( -1).V+ V
vk

8,5206
8,8729
8,9258
9,0315
9,1548
9,2957
9,4719
9,68336

5
Ph©n thÓ tÝch h¬i n­íc
V/Vk
rH2O

0,077389
0,077338
0,07733
0,077316
0,077299
0,077281
0,077259
0,07723

6
Ph©n thÓ tÝch khÝ 3 nguyªn tö
V/Vk
rRO2

0,153158
0,147076
0,146205
0,144494
0,142548
0,140386
0,137775
0,13476

7
rn = rH2O + rRO2
rn

0,230547
0,224414
0,223535
0,22181
0,219847
0,217668
0,215034
0,21200

8
Nång ®é tro bay theo khãi
(10.A.ab)/ Vk, (ab = 0,95)
(

18,61957
17,88017
17,7743
17,56627
17,32964
17,06689
16,74945
16,3837

B¶ng 4 : Entanpi cña s¶n phÈm ch¸y(100(20000C)
((0C)
I
I
==1,2
= 1,215
= 1,23
= 1,25
= 1,27
= 1,3
= 1,33

Ik
Ik
Ik
Ik
Ik
Ik
Ik

100
1038,443
909,063

1311,162
1338,434

200
2076,886
1818,126

2567,78
2622,324
2676,868

300
3115,329
2727,189

3797,126
3851,67
3933,486
4015,301

400
4153,772
3636,252

4990,11
5062,835
5135,56
5244,648

500
5192,215
4545,315

6237,637
6328,544
6419,45

600
6230,658
5454,378

7485,165
7594,253

700
7269,101
6363,441

8637,241
8732,692

800
8307,544
7272,504

9871,132
9980,22

900
9345,987
8181,567

11105,02
11227,75

1000
10384,43
9090,63

12338,92

1100
11422,87
9999,693

13572,81

1200
12461,32
10908,76
14643,07
14806,7

1300
13499,76
11817,82
15863,32
16040,59

1400
14538,2
12726,88
17083,58

1500
15576,65
13635,95
18303,83

1600
16615,09
14545,01
19524,09

1700
17653,53
15454,07
20744,35

1800
18691,97
16363,13
21964,6

1900
19730,42
17272,2
23184,86

2000
20768,86
18181,26
24405,11

2.2 C©n b»ng nhiÖt lß h¬i
Cán bàòng nhiãût âæåüc thiãút láûp âäúi våïi chãú âäü äøn âënh cuía 1 kg nhiãn liãûu ràõn
Phæång trçnh cán bàòng nhiãût coï daûng:
Q = Q1+ Q2 + Q3+ Q4 + Q5 + Q6
2.2.1 Q1 _Nhiãût coï êch ,tæïc nhiãût mäi cháút nháûn âæåüc tæì saín pháøm chaïy qua bãö màût truyãön nhiãût Q1 :
Q1 =
Trong âoï , Dqn _saín læåüng håi quaï nhiãût, kg/h
B_ læåüng nhiãn liãûu tiãu hao trong 1 giåì
2.2.2 Q4_ täøn tháút nhiãût do chaïy khäng hoaìn toaìn vãö màût cå hoüc
Q4= (ar)
Trong âoï
ar_= 0,3: tyí lãû tro råi
ab = 0,7: tyí lãû tro bay
rr = 30: thaình pháön chaïy âæåüc trong tro råi
rb = 30: thaình pháön chaïy âæåüc trong tro bay
Alv = 7.4: thaình pháön tro coï trong máùu laìm viãûc
Qtx = 32600 kj/kg: nhiãût trë tháúp cuía pháön chaïy âæåüc trong xè
Váûy:
Q4 =
=1033.886kJ/kg
q4 ===3,7762 %
2.3.3 Täøn tháút nhiãût do khoïi thaíi mang ra ngoaìi Q2

= (1685.106 -1.42(281)(1-3.7762/100)
=1237.5 kj/kg
Suy ra:
= 0.0452 = 4.52 %
2.3.4 Täøn tháút do chaïy khäng hoaìn toaìn vãö màût hoaï hoücQ3
Choün theo kiãøu buäöng læía phun than antraxit q3 = 0.5%
2.3.5 Täøn tháút nhiãût do thaíi ra mäi træåìng xung quanh Q5
Xaïc âënh theo âäö thë trang 34_SGK Tblh: q5 =0.45 %
Hãû säú baío än:( = 1-0.45/100
( = 0.9955
2.3.6 Täøn tháút nhiãût do xè mang ra ngoaìi Q6
Ta coï:Aqd =1000(Alv/Qlvt =1000(0.074/27800
= 0,0027 <1.5
Boí qua q6!
Nhæ váûy :Täøng caïc täøn tháút nhiãût trong loì håi:
(q = q2+q3+q4+q5+q6
= 4.52+0.5+3.7762+0.45
= 9,2462 %
Do âoï,hiãûu suáút loì håi:
(t =100-902462 = 90,7538 %
2.3.7 Suáút tiãu hao nhiãn liãûu tæïc læåüng nhiãn liãûu sæí duûng trong1 giåì
Suáút tiãu hao nhiãn liãûu thæûc tãú:

D = 150táún/giåì
Våïi tqn = 4450C vaì pqn = 64bar, tra baíng håi quaï nhiãût – nước chưa sôi TL[4] trang 240-Bảng 22 và dùng phương pháp nội suy ta coï:
iqn = 3301,29 kJ/kg
Våïi nhiãût âäü næåïc cáúp tnc = 1800C ,tra baíng håi baío hoaì ta coï:
inc = 763,1kJ/kg
suy ra:
=23634,8kg/h
( 23,6(103kg/h
Âãø xaïc âënh täøng thãø têch saín pháøm chaïy vaì khäng khê chuyãøn dåìi qua toaìn bäü loì håi vaì nhiãût læåüng chæïa trong chuïng ngæåìi ta sæí dung âaûi læåüng tiãu hao nhiãn liãûu tênh toaïn Btt
Btt = B((1-q4/100) =23,6(1000((1-3,7762/100) =22708,81 kg/h
CH¦¥NG 3
THIÃÚT KÃÚ BUÄÖNG LÆÍA
Mục đích:
Dùa vµo viÖc tÝnh nhiªn liÖu tiªu hao, c©n b»ng nhiÖt lß h¬i, entanpi cña khãi vµ s¶n l­îng h¬i ®Þnh møc, ta chän vßi phun, x¸c ®Þnh kÝch th­íc buång löa vµ bè trÝ dµn èng sinh h¬i råi tÝnh nhiÖt hÊp thô cña dµn èng vµ nhiÖt ®é khãi th¶i ®Çu ra cña buång löa.
3.1 Chän vßi phun
Trong thiÕt kÕ nµy D = 150 tÊn/giê. Chän ®­êng kÝnh vßi phun 950mm. Theo bảng 4.4 –tr22-TL[1] chän 4 vßi phun trßn xo¸y, kho¶ng c¸ch gi÷a hai vßi phun lµ (2(2,5)m,ta chän 2m. Bæ trÝ vßi phun hai t­êng bªn ®èi xøng nhau.
3.2 TÝnh thÓ tÝch buång löa
Ta chän qv ph¶i ®¶m b¶o nhiÖt khãi ra kh«ng qu¸ cao hoÆc kh«ng qu¸ thÊp chän theo bảng 4.1 TL [1] : qv = 145.103 (w/m3)
VËy ta tÝnh ®­îc thÓ tÝch buång löa theo nhiÖt thÓ tÝch
= 772,18 m3
Btt = 22708,81 Kg/h : l­îng tiªu hao nhiªn liÖu tÝnh to¸n
= 17750 kJ/kg: NhiÖt trÞ thÊp lµm viÖc cña than
3.3 X¸c ®Þnh kÝch th­íc buång löa
ChiÒu cao ngän löa ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së b¶o ®¶m chiÒu dµi ngän löa. ChiÒu dµi ngän löa chän tuú thuéc vµo nhiªn liÖu ®èt vµ c«ng suÊt lß h¬i. Víi bét than đá và sản lượng hơi D=150(t/h) theo mục 4.1.2.2 trang 20-TL[1] ta chọn chiÒu dµi ngän löa lµ 14m.
Víi lß ®Æt vßi phun ë hai t­êng bªn th× tiÕt diÖn ngang buång löa d¹ng h×nh ch÷ nhËt.
Víi D =150 tÊn/giê
Ta cã: a = 0,67.
a = 0,67.1500,5 = 8 m
Vì vòi phun đặt hai bên tường bên nên a/b =1,2 nên b=1,25. 8=10 thỏa mãn bảng 4.3 –tr 21-TL[1]
KÝch th­íc phÓu lµm l¹nh xÜ.
– §é nghiªng cña phÓu so víi mÆt ph¼ng ngang chän ( = 55o
– Læ th¸o phÓu tro l¹nh réng 1( 1m
3.4 C¸ch bè trÝ vßi phun
Vßi phun ®Æt hai bªn t­êng bªn, mæi bªn ®Æt 2 vßi phun. §Ó tr¸nh ngän löa cã nhiÖt ®é qu¸ cao t¸p vµo phÓu lµm l¹nh xÜ g©y nªn hiÖn t­îng ®ãng xÜ th× t©m vßi phun ®Æt d­íi c¸ch mÆt trªn phÓu than lµm l¹nh mét kho¶ng lµ 1, 2m. Trôc vßi phun ngoµi cïng dÕn mÐp t­êng buång löa lµ 2,5m, kho¶ng c¸ch gi÷a hai vßi phun phÝa trªn lµ 3m, chiÒu cao ®Æt vßi phun hvf = 4m
Hbl 0,6 m
0,65m
( =1m
1,2m
hvf =4m
4500 1000 500 2000
A A
MÆT C¾T A-A
4000
3.5 X¸c ®Þnh thÓ tÝch buång löa.
§Ó tÝnh to¸n buång löa ®¬n gi¶n ng­êi ta chia diÖn tÝch t­êng bªn thµnh nhiÒu h×nh nhá, cô thÓ chia 7 phÇn nh­ h×nh vÎ
3.5.1 DiÖn tÝch t­êng bªn Fb
Ta tÝnh c¸c diÖn tÝch cña h×nh nhá
F1 = =11,3m2
F2= 1,5.(4,5+1) = 8,25m2
F3 = 2.(4,5+1+0,5) = 12m2
F4 = (1,5+3,5).0,5/2 = 1,25m2
F5 = 2 m2
F6 = 10,5.8 = 84m2
F7 = (1+8).5,6/2 = 25,2m2
VËy Fb = Fi = 11,3 + 8,25 + 12 +1,25 + 2 + 84 + 25,2 = 144 m2
3.5.2 DiÖn tÝch t­êng tr­íc Ft
Ta cã Ft = Lt.a = (5,7+ 1,5 + 12,5 + 6,836).12 = 318,432 m2
Ft = 318,432 m2
3.5.3 DiÖn tÝch t­êng sau Fs
Fs = Ls.a = (6,836 + 10,5 + 2,8 + 5,22).12 = 304,272m2
3.5.4 DiÖn tÝch toµn bé buång löa F = Fb+ Ft+Fs
F = 144 + 381,432 + 304,272 = 829,7m2
3.5.5 ThÓ tÝch buång löa V
V = Fb.a = 144.10 = 1440 m3
Ta nhËn thÊy tû sè thÓ tÝch buång löa theo gi¶ thiÕt h×nh vÏ gÇn ®óng víi trÞ sè ban ®Çu.Nªn ta chän thÓ tÝch buång löa víi gi¸ trÞ lµ Vbl =1440 m3.Do ®ã ta lÊy c¸c th«ng sè ®· chän.
3.6 Dµn ống sinh h¬i
B­íc èng cña dµn èng sinh h¬i ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng b¶o vÖ t­êng lß vµ ®¶m b¶o qu¸ tr×nh ch¸y æn ®Þnh
Theo mục 10.1.31.-tr295-TL[1] Chọn b­íc èng s = 75, ®­êng kÝnh èng d =60, kho¶ng c¸ch tõ t©m èng ®Õn t­êng bªn e = 60, kho¶ng c¸ch tõ t©m èng ®Õn t­êng tr­íc, sau lµ e’= 65
HÖ sè gãc cña t­êng dµn èng:tra b¶ng
Víi s/d = 75/60 = 1,25 ( thỏa mãn điều kiện trong trang 296-TL[2])
e/d = 1
ta t×m ®­îc hÖ sè gãc bøc x¹
t­êng dµn èng lµ x = 0,95
§Ó c¶i thiªn ch¸y ë 4 gãc buång löa
ta thiÕt kÕ c¸c gãc nh­ mÆt c¾t A-A ë h×nh trªn
x = 1- 0,2(s/d-1) = 1 – 0,2(1,25-1) = 0,95
Sè èng ë t­êng tr­íc vµ sau lµ
N1= = 159 èng
Sè èng ë mæi t­êng bªn lµ
N2 = = 102 èng
B¶ng 5 ÂÀÛC TÊNH CÁÚU TAÛO CUÍA DAÌN ÄÚNG SINH HÅI
TT
Tªn ®¹i l­îng

hiÖu
§¬n

T­êng
tr­íc
T­êng
sau
T­êng
bªn
feston

1
§­êng kÝnh ngoµi cña èng
d
mm
60
60
60
60

2
B­íc èng
S
mm
75
75
75
75

3
B­íc èng t­¬ng ®èi
S/d

1,25
1,25
1,25
1,25

4
Kho¶ng c¸ch tõ t©m èng ®Õn t­êng
e
mm
60
65
65
65

5
DiÖn tÝch bÒ mÆt bøc x¹
Hbx
m2
157
141
93

6
HÖ sè bøc x¹ höu hiÖu
xi

0,95
0,95
0,95
1

7
Sè èng
n

157
157
102
157

8
Tæng diÖn tÝch bÒ mÆt bøc x¹ höu hiÖu

m2 484

B¶ng 6. TÝnh truyÒn nhiÖt buång löa
TT
Tªn ®¹i l­îng
KhiÖu
§vÞ
C«ng thøc hoÆc c¬ së chän
KÕt qu¶

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ThÓ tÝch buång löa
DiÖn tÝch bÒ mÆt bøc x¹
§é ®Æt èng
HÖ sè b¶o «n
HÖ sè kh«ng khÝ thõa ë ®Çu ra buång löa
HÖ sè kh«ng khÝ lät buång löa
HÖ sèkh«ng khÝ lät hÖ thèng nghiÒn than
NhiÖt ®é kh«ng khÝ nãng
Entanpi kh«ng khÝ nãng
NhiÖt ®é kh«ng khÝ l¹nh
Entanpi kh«ng khÝ l¹nh
HÖ sè kh«ng khÝ thõa cuèi bé Skk I
NhiÖt l­îng do kh«ng khÝ nãng mang vµo buång löa
NhiÖt l­îng thu ®­îc khi ®èt 1 kg than
NhiÖt ®é ch¸y lý thuyÕt
ChiÒu dµy höu hiÖu cña líp bøc x¹ khãi
Ph©n ¸p suÊt khÝ 3 ngtö
Vbl
Hbx
(
(
(bl”
((bl
((n
tnkk
Inkk
tlkk
Ilkk
(’’s
Qnkk
Qtd
(lt
s
pb
m3
m2
0C
KJ/Kg
0C
kj/kg
kj/kg
kj/kg
oC
m
Vbl =
B¶ng 5
(=
( =1-q5/100
B¶ng1
Chän
NghiÒn bi ((bl
cho
®¶ tÝnh
cho
®· tÝnh
(’’s=(’’bl-((bl-((ng
Q=(.I+(((bl+((ng)I
=Qt®
Suy tõQt®
S=3,6
Pb= p.rb
772,18
0,9935
1,2
0,05
0,08
300
1632
30
272,7
1,07
1768
15419
1259
4,87
0,35

B¶ng6(TT).
tt
Tªn ®¹i l­îng
KhiÖu
§vÞ
C«ng thøc hay c¬ së chän
Kqu¶

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nång ®é tro bay
HÖ sè lµm yÕu bøc x¸ cña ngän löa
HÖ sè lµm bÈn
HÖ sè hiÖu chØnh phô t¶i nhiÖt vµ thÓ tÝch b löa
§é ®en ngän löa s¸ng
§é ®en ngän löa kh«ng s¸ng
§é ®en ngän löa
§é ®en bu«ng löa
VÞ trÝ t­¬ng ®èi gi÷a ®IÓm cao nhÊt vµ diÓm thÊp nhÊt cña ngän löa
HÖ sè hiÖu chØnh
NhiÖt ®é ®Çu ra cña buång löa
Entanpi khãi ®Çu ra cña buång löa
TØ nhiÖt trung b×nh cña khãi
NhiÖt ®é khãi ®Çu ra cña buång löa theo tÝnh to¸n
(
k
(
m
as
aks
anl
abl
x
M
(’’bl
I’’bl
Vcp
(’’bl

g/m3tc
1/m.kg
0C
kj/kg
kj/kg®é
0C
B¶ng2
Chän
Lß h¬i ®èt bét than
Chän
1-e-kps
m.as+(1-m)a+ks

=
0,59-0,5.x
gi¶ thiÕt
tra b¶ng 3 (’’bl =1000

18,62
0,217
0,45
1
0,8
0,56
0,8
0,99
0,33
0,425
1000
10384
17,9
1010

CH¦¥NG4.
THIÃÚT KÃÚ DAÎY PHESTON
4.1 §Æc tÝnh cÊu t¹o

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Thiết kế lò hơi đốt than sản lượng 150 tấn/giờ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *