[block id=”bo-sung-1″]

Trong nền kinh tế quốc dân, vận tải là một ngành kinh tế đặc biệt quan trọng, nó
có vai trò to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.Trong giai đoạn
hiện nay, việc mở mang và quy hoạch lại mạng lưới giao thông nhằm đáp ứng được
nhu cầu đi lại của nhân dân giữa các vùng, sự lưu thông hàng hoá, giao lưu kinh tế,
chính trị, văn hoá giữa các địa phương đó trở nên hết sức cần thiết và cấp bách.
Để đáp ứng nhu cầu lưu thông, trao đổi hàng hóa ngày càng tăng như hiện nay,
xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông cơ sở là vấn đề rất quan trọng
đặt ra cho nghành cầu đường núi chung, nghành đường bộ núi riêng. Việc xây dựng
các tuyến đường góp phần đáng kể làm thay đổi bộ mặt đất nước, tạo điều kiện thuận
lợi cho nghành kinh tế quốc dân, an ninh quốc phòng và sự đi lại giao lưu của nhân
dân.
Là một sinh viên khoa Xây dựng cầu đường của trường Đại Học Dân lập Hải
Phòng, sau 4 năm học tập và rèn luyện dưới sự chỉ bảo tận tình của các thầy giáo trong
khoa Xây dựng trường Đại Học Dân lập Hải Phòng, em đã học hỏi rất nhiều điều bổ
ích. Theo nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp của khoa, đề tài tốt nghiệp của em là: Thiết kế
tuyến đường qua 2 điểm A1- B1 thuộc địa phận Huyện SAPA tỉnh Lào Cai

de_tai_thiet_ke_tuyen_duong_mo_moi_tu_a1_den_b1_thuoc_huyen
pdf255 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 12/12/2015 | Lượt xem: 962 | Lượt tải: 1
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế tuyến đường mở mới từ A1 đến B1 thuộc huyện Sapa -Tỉnh Lào Cai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tr-êng §¹i Häc D©n LËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
Khoa: X©y Dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng
Sinh Viªn: Bïi Xu©n Kh¸nh – Líp : XD1201C
Msv: 121535 Trang: 1
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
TÊN DỰ ÁN : THIẾT KẾ TUYẾN ĐƢỜNG MỞ MỚI
TỪ A1 ĐẾN B1
THUỘC HUYỆN SAPA -TỈNH LÀO CAI
Tr-êng §¹i Häc D©n LËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
Khoa: X©y Dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng
Sinh Viªn: Bïi Xu©n Kh¸nh – Líp : XD1201C
Msv: 121535 Trang: 2
LỜI CẢM ƠN
Trong nền kinh tế quốc dân, vận tải là một ngành kinh tế đặc biệt quan trọng, nó
có vai trò to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nƣớc.Trong giai đoạn
hiện nay, việc mở mang và quy hoạch lại mạng lƣới giao thông nhằm đáp ứng đƣợc
nhu cầu đi lại của nhân dân giữa các vùng, sự lƣu thông hàng hoá, giao lƣu kinh tế,
chính trị, văn hoá giữa các địa phƣơng đó trở nên hết sức cần thiết và cấp bách.
Để đáp ứng nhu cầu lƣu thông, trao đổi hàng hóa ngày càng tăng nhƣ hiện nay,
xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông cơ sở là vấn đề rất quan trọng
đặt ra cho nghành cầu đƣờng núi chung, nghành đƣờng bộ núi riêng. Việc xây dựng
các tuyến đƣờng góp phần đáng kể làm thay đổi bộ mặt đất nƣớc, tạo điều kiện thuận
lợi cho nghành kinh tế quốc dân, an ninh quốc phòng và sự đi lại giao lƣu của nhân
dân.
Là một sinh viên khoa Xây dựng cầu đƣờng của trƣờng Đại Học Dân lập Hải
Phòng, sau 4 năm học tập và rèn luyện dƣới sự chỉ bảo tận tình của các thầy giáo trong
khoa Xây dựng trƣờng Đại Học Dân lập Hải Phòng, em đã học hỏi rất nhiều điều bổ
ích. Theo nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp của khoa, đề tài tốt nghiệp của em là: Thiết kế
tuyến đƣờng qua 2 điểm A1- B1 thuộc địa phận Huyện SAPA tỉnh Lào Cai
Để hoàn thành đƣợc đồ án này, em đã nhận đƣợc sự giúp đỡ nhiệt tình của các
thầy hƣớng dẫn chỉ bảo những kiến thức cần thiết, những tài liệu tham khảo phục vụ
cho đồ án cũng nhƣ cho thực tế sau này. Em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu
sắc của mình đối với sự giúp đỡ quý báu của các thầy cô giáo trong khoa Xây Dựng
:Ths Đào Hữu Đồng, Ths Hoàng Xuân Trung,Ths Đinh Duy Phúc,Ths Nguyễn Hồng
Hạnh đã không quản ngại khó khăn ,vất vả ,tận tình truyền thụ cho em những kiến
thức cơ sở về nghành Đƣờng Ô tô và Đƣờng Đô thị. Đặc biệt em xin chân thành cảm
ơn Ths Đào Hữu Đồng đã trực tiếp hƣớng dẫn và cho em những lời khuyên sâu sắc và
bổ ích để em hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp này.
Với năng lực thực sự còn có hạn vì vậy trong thực tế để đáp ứng hiệu quả thiết
thực cao của công trình chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót. Bản thân em luôn mong
muốn đƣợc học hỏi những vấn đề còn chƣa biết trong việc tham gia xây dựng công
Tr-êng §¹i Häc D©n LËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
Khoa: X©y Dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng
Sinh Viªn: Bïi Xu©n Kh¸nh – Líp : XD1201C
Msv: 121535 Trang: 3
trình. Em luôn kính mong đƣợc sự chỉ bảo của các thầy cô để đồ án của em thực sự
hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hải Phòng, ngày 30 tháng 10 năm 2012
Sinh viên
Bùi Xuân Khánh
Tr-êng §¹i Häc D©n LËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
Khoa: X©y Dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng
Sinh Viªn: Bïi Xu©n Kh¸nh – Líp : XD1201C
Msv: 121535 Trang: 4
PHẦN I
THUYẾT MINH LẬP DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ
Tr-êng §¹i Häc D©n LËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
Khoa: X©y Dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng
Sinh Viªn: Bïi Xu©n Kh¸nh – Líp : XD1201C
Msv: 121535 Trang: 5
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG
I Dự Án Đầu Tƣ Xây Dựng Tuyến Đƣờng A1-B1
1.1 Giới thiệu về dự án
Tên dự án : Dự án xây dựng tuyến đƣờng A1-B1.
Chủ đầu tƣ : Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Lào Cai.
Tổ chức thực hiện dự án : Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông và
cơ giới.
Địa điểm công trình : tỉnh Lào Cai.
1.2 Các căn cứ pháp lý xác định quy mô dự án
1.2.1 Các văn bản cơ sở lập dự án đầu tƣ
Quyết định số 434/QĐ-BGTVT ngày 18/10/2010 của Bộ trƣởng bộ giao thông
vận tải về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đƣờng A1-B1
Hợp đồng nguyên tắc số 215/TK/HĐNT ngày 28/02/2010 giữa Ban Quản Lý
Dự Án tuyến đƣờng A1B1 và Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông và cơ
giới về việc giao nhận nhiệm vụ khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đƣờng
A1B1.
Quyết định số 404/QB-BGTVT ngày 26 /10/2010 của Bộ GTVT về việc phê
duyệt đề cƣơng và dự toán kinh phí khảo sát , lập dự án đầu tƣ xây dựng công trình.
Dự án tuyến đƣờng A1B1 thuộc tỉnh Lào Cai.
Hợp đồng kinh tế số 248/DAĐT/HĐKT ngày 02/11/2010 giữa Ban Quản lý dự
án tuyến đƣờng A1B1 và Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông và cơ giới
về việc khảo sát và lập dự án đầu tƣ xây dựng tuyến đƣờng A1B1.
Quyết định số 2597/QĐ-BGTVT ngày 14/8/2010 của BGTVT về việc phê
duyệt khung tiêu chuẩn áp dụng thiết kế cho dự án tuyến đƣờng A1B1.
1.2.2 Các văn bản về Luật
Luật xây dựng đƣợc Quốc Hội nƣớc Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
khóa XI , kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003.
Tr-êng §¹i Häc D©n LËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
Khoa: X©y Dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng
Sinh Viªn: Bïi Xu©n Kh¸nh – Líp : XD1201C
Msv: 121535 Trang: 6
Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về việc quản lý
chất lƣợng công trình xây dựng.
Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và số 112/2006/NĐ-CP ngày
29/9/2006 của Chính Phủ sửa đổi , bổ xung một số điều của nghị định số 16/2005/NĐ-
CP về Quản Lý Dự Án Đầu Tƣ Xây Dựng Công Trình.
1.2.3 Các văn bản về quy hoạch
Quyết định số 162/2007/QĐ-TT ngày 15/11/2007 của Thủ tƣớng chính phủ
Nguyễn Tấn Dũng về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nghành giao thông vận tải
đƣờng bộ Việt Nam đến năm 2015 và định hƣớng đến năm 2025.
Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 13/08/2007 của Thủ tƣớng chính phủ Nguyễn
Tấn Dũng về phƣơng hƣớng chủ yếu phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế trọng điểm
phía Bắc đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2025.
Nghị quyết số 38/2007/QH11 ngày 03//12/2007 của Quốc Hội nƣớc Cộng Hòa
Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về chủ trƣơng xây dựng tuyến đƣờng A1-B1.
Quyết định số 206/2007/QĐ-TTg ngày 10/12/2007 của Thủ tƣớng chính phủ
Nguyễn Tấn Dũng về việc phê duyệt chiến lƣợc phát triển giao thông vận tải Việt
Nam đến năm 2025.
Tờ trình số 7500/GTVT-KHĐT ngày 24/12/2007 của Bộ Trƣởng Bộ GTVT gửi
của Thủ tƣớng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về việc xin phê duyệt quy hoạch phát
triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc đến năm 2025.
Tờ trình số 5104/GTVT-KHĐT ngày 19/8/2008 của của Bộ Trƣởng Bộ GTVT
gửi của Thủ tƣớng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về việc xin phê duyệt quy hoạch
mạng lƣới đƣờng bộ Việt Nam đến năm 2025.
Văn Bản số 1254/TTg-CN ngày 29/8/2008 của Thủ tƣớng chính phủ Nguyễn
Tấn Dũng về việc cho phép đầu tƣ và miễn lập báo cáo đầu tƣ một số hạng mục cần
triển khai sớm trên dự án tuyến đƣờng A1B1 , tỉnh Lào Cai.
Tr-êng §¹i Häc D©n LËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
Khoa: X©y Dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng
Sinh Viªn: Bïi Xu©n Kh¸nh – Líp : XD1201C
Msv: 121535 Trang: 7
Quyết định số 344/2005/QĐ-TTg ngày 20/12/2008 của Thủ tƣớng chính phủ
Nguyễn Tấn Dũng về việc phƣơng hƣớng nhiệm vụ và kế hoạch phát triển giao thông
vận tải vùng Tây Bắc đến năm 2015 và định hƣớng đến năm 2025.
Thông báo số 202/TB-VPCP ngày 19/12/2008 của Thủ tƣớng chính phủ
Nguyễn Tấn Dũng về kết luận của Thủ tƣớng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc
họp về quy hoạch tổng thể tuyến đƣờng A1-B1
Hợp đồng kinh tế giữa Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Lào Cai và Công ty cổ
phần xây dựng công trình giao thông và cơ giới.
1.3 Nhiệm vụ thiết kế :
Căn cứ vào các số liệu để thiết kế tuyến đƣờng A1-B1:
Lƣu lƣợng xe chạy năm tƣơng lai : N15=1426 xcqđ/ngđêm
Hệ số tăng trƣởng xe hàng năm : q=6%
Thành phần dòng xe:
+ Xe con : 27%
+ Xe tải nhẹ : 25%
+ Xe tải trung : 35%
+ Xe tải nặng : 13%
1.4 Các quy chuẩn áp dụng
Tiêu chuẩn thiết kế đƣờng ôtô TCVN 4054-05
Quy phạm thiết kế áo đƣờng mềm (22TCN-211-06)
Quy trình khảo sát (22 TCN263-2000)
Quy trình khảo sát thủy văn ( 22TCN-220-95) của Bộ GTVT
Tr-êng §¹i Häc D©n LËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
Khoa: X©y Dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng
Sinh Viªn: Bïi Xu©n Kh¸nh – Líp : XD1201C
Msv: 121535 Trang: 8
1.5 Các nguồn tài liệu sử dụng khi lập dự án
Báo cáo khảo sát địa hình , địa chất công trình và báo cáo thủy văn công trình
do Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông và cơ giới thực hiện năm 2007-
2008
Báo cáo quy hoạch tổng thể dự án đƣờng A1B1 do Công ty cổ phần xây dựng
công trình giao thông và cơ giới lập tháng 4/2008
Báo cáo nghiên cứu khả thi cập nhật bổ sung đƣờng A1B1 do Công Ty tƣ vấn
xây dựng công trình 625 lập tháng 7/2008.
Các nghiên cứu về tình hình kinh tế xã hội , đánh giá và dự báo nhu cầu vận tải
, đánh giá tác động của môi trƣờng do Viện Chiến Lƣợc và Phát Triển GTVT , Viện
Khoa Học và Công Nghệ GTVT , Trung Tâm Thủy Văn Môi TRƣờng ( Viện khí
tƣợng thủy văn) thực hiện trong các năm 2002-2007
Các nguồn tài liệu khác : tài liệu khí tƣợng , thủy văn , quy hoạch thủy lợi, quy
hoạch năng lƣợng , quy hoạch đô thị do các cơ quan chuyên nghành Trung Ƣơng và
Địa phƣơng thực hiện
Tr-êng §¹i Häc D©n LËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
Khoa: X©y Dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng
Sinh Viªn: Bïi Xu©n Kh¸nh – Líp : XD1201C
Msv: 121535 Trang: 9
II Các điều kiện tự nhiên của tỉnh Lào Cai
2.1 Điều kiện địa hình
Bản đồ tỉnh Lào Cai
Tỉnh Lào Cai là một tỉnh vùng cao biên giới thuộc vùng trung du và miền núi
phía Bắc của Việt Nam, giáp ranh giữa vùng Tây Bắc và vùng Đông Bắc. Phía Bắc
Lào Cai giáp Trung Quốc, phía tây giáp tỉnh Lai Châu , phía đông giáp tỉnh Hà Giang ,
phía Nam giáp tỉnh Yên Bái. Lào Cai là tỉnh có địa hình tƣơng đối phức tạp. Dự Án
tuyến đƣờng A1B1 đi qua huyện SAPA của tỉnh Lào Cai. Sapa nằm trên một mặt bằng
ở cao độ 1500m đến 1650m ở sƣờn núi LÔ SUÂY TÔNG . Đỉnh của núi này có thể
nhìn thấy phía đông nam của SaPa , có độ cao 2228 mét. Từ thị trấn nhìn xuống có
thung lũng Ngòi Dum ở phía đông và thung lũng Mƣờng Hoa ở phía tây nam.
Tr-êng §¹i Häc D©n LËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
Khoa: X©y Dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng
Sinh Viªn: Bïi Xu©n Kh¸nh – Líp : XD1201C
Msv: 121535 Trang: 10
Nằm ở Tây Bắc của Việt Nam , huyện SaPa ở độ cao 1600 mét so với mực
nƣớc biển , cách thành phố Lào Cai 38km và cách thành phố Hà Nội 376 km . Ngoài
con đƣờng chính từ thành phố Lào Cai để tới SaPa còn tuyến giao thông quốc lộ 4D
nối từ xã Bình Lƣ , Lai Châu. Mặc dù phần lớn cƣ dân huyện SaPa là những ngƣời dân
tộc thiểu số nhƣng thị trấn lại tập trung chủ yếu những ngƣời Kinh sống bằng nông
nghiệp và dịch vụ du lịch.
Gần khu vực tuyến đi qua có địa hình tƣơng đối phức tạp có độ dốc lớn và có
địa hình chia cắt mạnh. Chênh cao giữa các điểm lớn nhất là 10m.
Địa hình Lào Cai rất phức tạp, phân tầng độ cao lớn, mức độ chia cắt mạnh. Hai
dãy núi chính là dãy Hoàng Liên Sơn và dãy Con Voi cùng có hƣớng Tây Bắc – Đông
Nam nằm về phía đông và phía tây tạo ra các vùng đất thấp, trung bình giữa hai dãy
núi này và một vùng về phía tây dãy Hoàng Liên Sơn. Ngoài ra còn rất nhiều núi nhỏ
hơn phân bố đa dạng, chia cắt tạo ra những tiểu vùng khí hậu khác nhau.
Do địa hình chia cắt nên phân đai cao thấp khá rõ ràng, trong đó độ cao từ
300m – 1.000m chiếm phần lớn diện tích toàn tỉnh. Điểm cao nhất là đỉnh núi Phan Xi
Păng trên dãy Hoàng Liên Sơn có độ cao 3.143m so với mặt nƣớc biển, Tả Giàng
Phình: 3.090m.
Dải đất dọc theo sông Hồng và sông Chảy gồm thành phố Lào Cai – Cam
Đƣờng – Bảo Thắng – Bảo Yên và phần phía đông huyện Văn Bàn thuộc các đai độ
cao thấp hơn (điểm thấp nhất là 80 m thuộc địa phận huyện Bảo Thắng), địa hình ít
hiểm trở hơn, có nhiều vùng đất đồi thoải, thung lũng ruộng nƣớc ruộng, là địa bàn
thuận lợi cho sản xuất nông lâm nghiệp hoặc xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng.
2.2 Điều kiện địa mạo:
Vùng tuyến đi qua là rừng thƣa, mật độ cây cối không dày, loại cây chủ yếu
nhất là cây mua và các loại cây bôi nhỏ nhƣ: sim, rải rác có vài cây thân dây leo.
Ngoài ra, bên ngoài phạm vi tuyến, trên những đồi cao nhân dân trong vùng còn khai
phá đất đai để trồng các loại cây công nghiệp nhƣ: Bạch đàn, cây lá tràm, cây keođã
đến thời kỳ khai thác,đƣờng kính trung bình từ 10-12cm.
Tr-êng §¹i Häc D©n LËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
Khoa: X©y Dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng
Sinh Viªn: Bïi Xu©n Kh¸nh – Líp : XD1201C
Msv: 121535 Trang: 11
2.3 Điều kiện địa chất
Địa chất khu vực tuyến khá ổn định ít bị phong hóa , không có hiện tƣợng nứt
nẻ , không bị sôt nở.Đất nền chủ yếu là đất sét và á sét. Địa chất lòng sông và các suối
chính núi chung ổn định.
2.4 Điều kiện địa chất thủy văn
Cao độ mực nƣớc ngầm tƣơng đối thấp , cấp thoát nƣớc nhanh chóng, trong
vùng có 1 dòng suối hình thành dòng chảy rõ ràng có lƣu lƣợng tƣơng đối lớn và các
suối nhánh tập trung nƣớc về dòng suối này .Tuy nhiên địa hình ở lòng suối tƣơng đối
thoải và thoát nƣớc tốt nên mực nƣớc các dòng suối không lớn, không ảnh hƣởng tới
các vùng xung quanh
Do mực nƣớc ngầm ở sâu, nên vùng tuyến đi qua không chịu ảnh hƣởng. Mặt
đất tự nhiên về mùa khô luôn luôn khô ráo, không có hiện tƣợng nƣớc từ trong sƣờn
đồi chảy ra theo vị trí tiếp giáp giũa các lớp đất. Nhìn chung về địa chất thuỷ văn rất
thuận lợi cho vấn đề đầu tƣ xây dựng tuyến đƣờng.
Hệ thống sông suối trên địa bàn tỉnh dày đặc và phân bố khá đều; hai con sông
lớn chảy qua là sông Hồng và sông Chảy.
Sông Hồng: Chảy theo hƣớng từ Tây Bắc xuống Đông Nam, đoạn sông chảy
qua tỉnh chiều dài khoảng 110 Km lòng rộng, sâu, độ dốc lớn, dòng chảy thẳng nên
nƣớc thƣờng chảy xiết, mạnh. Lƣu lƣợng nƣớc sông không điều hoà, mùa lũ lƣu lƣợng
lớn (khoảng 4830 m3/s), mực nƣớc cao (độ cao tuyệt đối 86,85 m) thƣờng gây ngập
lôt ven bờ, ảnh hƣởng rất lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân dọc hai bên sông.
Mùa kiệt, lƣu lƣợng nhỏ (70 m3/s), mực nƣớc thấp (74,25 m), gây trở ngại cho hoạt
động của các phƣơng tiện giao thông thuỷ nhất là đoạn phía trên Thành phố Lào Cai.
Sông Hồng là nguồn cung cấp nƣớc chính cho sản xuất và sinh hoạt của địa bàn dọc
theo hai bên sông. Nƣớc sông Hồng có lƣợng phù sa lớn (mùa lũ lƣợng phù sa từ 6000
– 8000 gr/1m3 nƣớc, mùa kiệt 50 gr/1m3 nƣớc) nên những diện tích đất đƣợc phù sa
sông Hồng bồi đắp thƣờng có độ phì nhiêu màu mỡ, rất thuận lợi cho sản xuất nông
nghiệp.
Tr-êng §¹i Häc D©n LËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
Khoa: X©y Dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng
Sinh Viªn: Bïi Xu©n Kh¸nh – Líp : XD1201C
Msv: 121535 Trang: 12
Sông Chảy: Bắt nguồn từ Vân Nam – Trung Quốc và chạy dọc theo khu vực
phía Đông của tỉnh. Đoạn sông chảy qua tỉnh có chiều dài 124 Km, lòng sông sâu,
hẹp, dốc lớn, nhiều thác ghềnh; ít có tác dụng trong giao thông vận tải, trong sản xuất
và dân sinh do lƣợng phù sa ít, lƣu lƣợng nƣớc thất thƣờng (mùa lũ 1670 m3/s, mùa
kiệt 17,6 m3/s). Khả năng bồi đắp phù sa thấp, chỉ tạo thành ở một số thung lũng kiểu
hẻm vực, thích hợp cho việc cấy lúa, trồng đậu đỗ, rau màu… Ngoài 2 sông lớn, các
sông ngòi khác tuy nhỏ hơn nhƣng cũng ảnh hƣởng đến chế độ thuỷ văn của tỉnh nhƣ:
Sông Nậm Thi bắt nguồn từ Vân Nam – Trung Quốc chảy vào Lào Cai là ranh
giới tự nhiên dài khoảng 6 Km, ở khu vực Thành phố Lào Cai, huyện Mƣờng Khƣơng,
lòng sông rộng thuyền bè nhỏ có thể đi lại đƣợc.
Ngòi Đum, ngòi Bo cùng bắt nguồn từ vùng núi cao ththuộc huyện Sa Pa chảy
qua huyện Bát Xát và thành phố Lào Cai rồi đổ ra sông Hồng. Ngòi có lòng
rộng, sâu chủ yếu phục vụ tƣới tiêu và cung cấp nƣớc sinh hoạt cho nhân dân.
Ngòi Nhù bắt nguồn từ vùng núi thuộc huyện Văn Bàn có hƣớng chảy từ
Đông Nam xuống Tây Bắc rồi đổ ra sông Hồng. Ngòi Nhù có lòng rộng, sâu, dốc là
sự hợp thành của nhiều sông ngòi khác: suối Nậm Tha, ngòi Chơ, suối Chăn,
ngòi Mả, ngòi Co,…
Tổng cộng trên địa bàn tỉnh có hơn 10000 sông, suối lớn nhỏ (trong đó 107
sông, suối dài từ 10 Km trở lên). Mật độ sông, suối giảm dần từ địa hình cao xuống địa
hình thấp, cô thể: + Vùng núi Phan Xi Păng mật độ từ 1,5 – 1,7 Km/Km2 hầu hết sông
suối có độ dốc lớn, dòng chảy mạnh, lòng hẹp dễ gây ra lũ ống, lũ quét, lũ bùn đá khi
mƣa lớn.
Vùng núi trung bình có độ cao từ 700 – 1000 m (Bắc Hà, Văn Bàn), mật độ
sông suối từ 1 – 1,5 Km/Km2 . Độ dốc trung bình, lƣu vực sông suối dài nhƣng hẹp,
mức độ tập trung nƣớc nhỏ và chậm.
Vùng núi đá vụi có dạng địa hình Castơ (Bắc Hà, Mƣờng Khƣơng), mật độ
sông suối trên mặt đất giảm chỉ còn 0,5 – 0,9 Km/Km2 có khi lòng suối cạn, lƣợng
nƣớc ít hoặc không có nƣớc do các dòng chảy ngầm phát triển.
Tr-êng §¹i Häc D©n LËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
Khoa: X©y Dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng
Sinh Viªn: Bïi Xu©n Kh¸nh – Líp : XD1201C
Msv: 121535 Trang: 13
Vùng thung lũng sông Hồng, sông Chảy có độ cao từ 300 m trở xuống, mạng
lƣới sông suối thƣa, mật độ 0,3 – 0,5 Km/Km2.
Với đặc điểm nêu trên, hệ thống sông ngòi và chế độ thuỷ văn Lào Cai có điều
kiện thuận lợi trong việc phát triển các công trình thuỷ điện vừa và nhỏ.
2.5 Điều kiện khí hậu
SaPa có khi hậu mang sắc thái ôn đới và cận nhiệt đới , không khí mát mẻ
quanh năm. Thời tiết ở thị trấn một ngày có bốn mùa : buổi sáng là thời tiết mùa xuân ,
buổi trƣa thời tiết nhƣ vào hạ , thƣờng có nắng nhẹ , khí hậu mát mẻ, buổi chiều mây
và sƣơng rơi xuống tạo cảm giác lành lạnh nhƣ trời vào thu và ban đêm là cái rét của
mùa đông . Nhiệt độ không khí trung bình năm của SaPa là 15 độ. Mùa hè thị trấn
không phải chịu cái nắng gay gắt nhƣ vùng đồng bằng ven biển , khoảng 13 ◦C – 15◦C
vào ban đêm và 20◦C – 25◦C vào ban ngày. Mùa Đông thƣờng có mây mù bao phủ và
lạnh, nhiệt độ có khi xuống dƣới 0◦C đôi khi có tuyết rơi. Lƣợng mƣa trunh bình hàng
năm ở đây khoảng từ 1800mm đến 2200mm tập trung nhiều nhất vào khoảng thời gian
tháng 5 tới tháng 8.
Sƣơng: Sƣơng mù thƣờng xuất hiện phổ biến trên toàn tỉnh, có nơi ở mức độ rất
dày. Trong các đợt rét đậm, ở những vùng núi cao và các thung lũng kín gió còn xuất
hiện sƣơng muối, mỗi đợt kéo dài 2 – 3 ngày.
Đặc điểm khí hậu Lào Cai rất thích hợp với các loại cây ôn đới, vì vậy Lào Cai
có lợi thế phát triển các đặc sản xứ lạnh mà các vùng khác không có đƣợc nhƣ: hoa,
quả, thảo dƣợc và cá nƣớc lạnh.
Lƣợng mƣa: Tổng lƣợng mƣa khá lớn nhƣng khác nhau giữa các vùng (thị xã
Lào Cai lƣợng mƣa trung bình năm là 1673 mm, Sa Pa là 2794 mm) và giữa các năm
(năm cao nhất ở Thành phố Lào Cai là 1912 mm, thấp nhất là 1319 mm; năm cao nhất
ở Sa Pa là 3400 mm, thấp nhất là 2413 mm). Mƣa từ tháng 4 đến tháng 10 chiếm hơn
80% lƣợng mƣa cả năm; mùa khô từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, lƣợng mƣa ít, có
tháng hầu nhƣ không mƣa. Mƣa đá thƣờng hay xảy ra vào các tháng 2, 3 và 4.
Nắng: Tổng số giờ nắng trung bình năm thấp, khoảng 1500 giờ/năm và cũng có
sự chênh lệch lớn giữa các vùng trong tỉnh.
Tr-êng §¹i Häc D©n LËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
Khoa: X©y Dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng
Sinh Viªn: Bïi Xu©n Kh¸nh – Líp : XD1201C
Msv: 121535 Trang: 14
Gió, lốc: Lào Cai chịu ảnh hƣởng của hai hƣớng gió chính, gió Đông Bắc có từ
tháng 12 tới tháng 3 năm sau, gió Tây và Tây Bắc từ tháng 4 đến tháng 11. Trong các
tháng 5, 6, 7 thƣờng xuất hiện các đợt gió khô nóng, có đợt kéo dài đến 5, 6 ngày và
vùng phía Tây Văn Bàn chịu ảnh hƣởng nhiều nhất của loại gió này. Một số khu vực
ở Sa Pa còn chịu ảnh hƣởng của gió Ô Quý Hồ (là gió địa phƣơng) cũng khô nóng.
ảnh hƣởng của bão đối với Lào Cai không đáng kể, nhƣng thƣờng xuất hiện lốc lớn
vào các tháng 2, 3, 4.
Độ ẩm không khí: Độ ẩm không khí trung bình năm > 80% và có sự chênh lệch
giữa các vùng. Càng lên cao độ ẩm càng tăng, vùng núi cao Sa Pa – Bắc Hà độ ẩm lớn
hơn 85%, vùng Văn Bàn, Bảo Yên độ ẩm khoảng 80%.
Lƣợng bốc hơi: Lƣợng bốc hơi bình quân năm bằng khoảng 60% tổng lƣợng
mƣa trong năm. Trong các tháng mùa khô lƣợng bốc hơi cao hơn nhiều so với lƣợng
mƣa.
Căn cứ vào tác động đối với quá trình phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và
diễ

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Thiết kế tuyến đường mở mới từ A1 đến B1 thuộc huyện Sapa -Tỉnh Lào Cai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *