[block id=”bo-sung-1″]

Hiện nay, đất n-ớc ta đang trong giai đoạn phát triển, thực hiện công cuộc
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị tr-ờng,
việc giao l-u buôn bán, trao đổi hàng hóa là một yêu cầu, nhu cầu của ng-ời
dân, các cơ quan xí nghiệp, các tổ chức kinh tế và toàn xã hội.
Để đáp ứng nhu cầu l-u thông, trao đổi hàng hóa ngày càng tăng nh- hiện
nay, xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông cơ sở là vấn đề rất
quan trọng đặt ra cho nghành cầu đ-ờng nói chung, nghành đ-ờng bộ nói riêng.
Việc xây dựng các tuyến đ-ờng góp phần đáng kể làm thay đổi bộ mặt đất n-ớc,
tạo điều kiện thuận lợi cho nghành kinh tế quốc dân, an ninh quốc phòng và sự
đi lại giao l-u của nhân dân.
Là một sinh viên khoa Xây dựng cầu đ-ờng của tr-ờng ĐH Dân lập HP, sau
4 năm học tập và rèn luyện d-ới sự chỉ bảo tận tình của các thầy giáo trong bộ
môn Xây dựng tr-ờng ĐH Dân lập HP và các thây giáo trong bộ môn Đ-ờng ô
tô và đ-ờng đô thị em đã học hỏi rất nhiều điều bổ ích. Theo nhiệm vụ thiết kế
tốt nghiệp của bộ môn, đề tài tốt nghiệp của em là: Thiết kế tuyến đ-ờng qua 2
điểm C6-A8 thuộc địa phận huyện Vĩnh Tuy tỉnh Hà Giang.
Nội dung đồ án gồm 4 phần:
Phần 1: Lập dự án khả thi xây dựng tuyến đ-ờng C6-A8.
Phần 2: Thiết kế kỹ thuật.
Phần 3: Tổ chúc thi công.
Phần 4: Thiết kế tổ chức giao thông, nút giao cho đ-ờng.

de_tai_thiet_ke_tuyen_duong_qua_2_diem_c6_a8_thuoc_dia_phan

pdf118 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 12/12/2015 | Lượt xem: 921 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm C6 – A8 thuộc địa phận huyện Vĩnh Tuy tỉnh Hà Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Trịnh Ngọc Thăng. Lớp CĐ1101 Trang: 1
Lời cảm ơn
Hiện nay, đất n-ớc ta đang trong giai đoạn phát triển, thực hiện công cuộc
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị tr-ờng,
việc giao l-u buôn bán, trao đổi hàng hóa là một yêu cầu, nhu cầu của ng-ời
dân, các cơ quan xí nghiệp, các tổ chức kinh tế và toàn xã hội.
Để đáp ứng nhu cầu l-u thông, trao đổi hàng hóa ngày càng tăng nh- hiện
nay, xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông cơ sở là vấn đề rất
quan trọng đặt ra cho nghành cầu đ-ờng nói chung, nghành đ-ờng bộ nói riêng.
Việc xây dựng các tuyến đ-ờng góp phần đáng kể làm thay đổi bộ mặt đất n-ớc,
tạo điều kiện thuận lợi cho nghành kinh tế quốc dân, an ninh quốc phòng và sự
đi lại giao l-u của nhân dân.
Là một sinh viên khoa Xây dựng cầu đ-ờng của tr-ờng ĐH Dân lập HP, sau
4 năm học tập và rèn luyện d-ới sự chỉ bảo tận tình của các thầy giáo trong bộ
môn Xây dựng tr-ờng ĐH Dân lập HP và các thây giáo trong bộ môn Đ-ờng ô
tô và đ-ờng đô thị em đã học hỏi rất nhiều điều bổ ích. Theo nhiệm vụ thiết kế
tốt nghiệp của bộ môn, đề tài tốt nghiệp của em là: Thiết kế tuyến đ-ờng qua 2
điểm C6-A8 thuộc địa phận huyện Vĩnh Tuy tỉnh Hà Giang.
Nội dung đồ án gồm 4 phần:
Phần 1: Lập dự án khả thi xây dựng tuyến đ-ờng C6-A8.
Phần 2: Thiết kế kỹ thuật.
Phần 3: Tổ chúc thi công.
Phần 4: Thiết kế tổ chức giao thông, nút giao cho đ-ờng.
Trong quá trình làm đồ án do hạn chế về thời gian và điều kiện thực tế nên em
khó tránh khỏi sai sót, kính mong các thầy giúp đỡ em hoàn thành tốt nhiệm vụ
thiết kế tốt nghiệp.
Em xin trân thành cảm ơn các thầy, cô trong bộ môn và đặc biệt là Ths:
Nguyễn Hữu Khải và KS : Hoàng Xuân Tung đã giúp đỡ em trong quá trình học
tập và làm đồ án tốt nghiệp.
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Trịnh Ngọc Thăng. Lớp CĐ1101 Trang: 2
Hải Phòng, tháng năm 2011
Sinh viên
Trịnh Ngọc thăng
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Trịnh Ngọc Thăng. Lớp CĐ1101 Trang: 3
Phần I:
lập báo cáo đầu t- xây dựng tuyến đ-ờng
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Trịnh Ngọc Thăng. Lớp CĐ1101 Trang: 4
Ch-ơng 1: Giới thiệu chung
I. tên công trình:
“Lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đ-ờng qua 2 điểm C6-A8 thuộc tỉnh Hà
Giang.
II. địa điểm xây dựng:
Tỉnh Hà Giang.
IIi. Chủ đầu t- và nguồn vốn đầu t-:
Chủ đầu t- là UBND tỉnh Hà Giang uỷ quyền cho Ban quản lý dự án huyện
thực hịên. Trên cơ sở đấu thầu hạn chế để tuyển chọn nhà thầu có đủ khả năng
về năng lực, máy móc, thiết bị, nhân lực và đáp ứng kỹ thuật yêu cầu về chất
l-ợng và tiến độ thi công.
Nguồn vốn xây dựng công trình do nhà n-ớc cấp.
IV. kế hoạch đầu t-:
Dự kiến nhà n-ớc đầu t- tập trung trong vòng 6 tháng, bắt đầu đầu t- từ
tháng 7/2011 đến tháng 2/2012. Và trong thời gian 15 năm kể từ khi xây dựng
xong, mỗi năm nhà n-ớc cấp cho 5% kinh phí xây xựng để duy tu, bảo d-ỡng
tuyến.
V. tính khả thi xây dựng công trình:
Để đánh giá sự cần thiết phải đầu t- xây dựng tuyến đ-ờng C6-A8 cần xem
xét trên nhiều khía cạnh đặc biệt là cho sự phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã
hội nhằm các mục đích chính nh- sau:
* Xây dựng cơ sở hạ tầng vững chắc và đồng bộ, để đẩy mạnh phát triển công
nông nghiiệp, dịch vụ và các tiềm năng khác của vùng.
* Sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên nh-ng phải đảm bảo vệ
sinh môi tr-ờng.
* Phát huy triệt để tiềm năng, nguồn lực của khu vực, khai thác có hiệu quả các
nguồn lực từ bên ngoài.
* Trong những tr-ờng hợp cần thiết để phục vụ cho chính trị, an ninh, quốc
phòng.
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Trịnh Ngọc Thăng. Lớp CĐ1101 Trang: 5
Theo số liệu điều tra l-u l-ợng xe thiết kế năm thứ 15 sẽ là: 1413 xe/ng.đ.
Với thành phần dòng xe:
– Xe con (Bo a M21) : 26%
– Xe tải nhẹ ( az 53) : 24%
– Xe tải trung (Zil 130) : 39%.
– Xe tải nặng (Maz 500) : 11%.
– Hệ số tăng xe : 08%.
Nh- vậy l-ợng vận chuyển giữa 2 điểm C6-A8 là khá lớn với hiện trạng
mạng l-ới giao thông trong vùng đã không thể đáp ứng yêu cầu vận chuyển.
Chính vì vậy, việc xây dựng tuyến đ-ờng C6-A8 là hoàn toàn cần thiết. Góp
phần vào việc hoàn thiện mạng l-ới giao thông trong khu vực, góp phần vào việc
phát triển kinh tế xã hội ở địa ph-ơng và phát triển các khu công nghiệp chế
biến, dịch vụ …
Căn cứ các quy hoạch tổng thể mạng l-ới đ-ờng giao thông của vùng đã đ-ợc
duyệt, căn cứ theo văn bản giữa Sở Giao thông công chính Hà Giang và đơn vị
khảo sát thiết kế để tiến hành lập dự án.
vi. Các quy phạm sử dụng:
– Tiêu chuẩn thiết kế đ-ờng ôtô TCVN 4054 – 05.
– Quy phạm thiết kế áo đ-ờng mềm (22TCN – 211 -06).
– Quy trình khảo sát (22TCN – 27 – 84).
– Quy trình khảo sát thuỷ văn (22TCN – 220 – 95) của bộ Giao thông Vận tải.
Vii. Đặc điểm chung của tuyến.
* Địa hình :
Tuyến đi qua địa hình t-ơng phức tạp có độ dóc lớn và có địa hình chia cắt
mạnh.
Chênh cao giữa 2 đ-ờng đồng mức là 5m.
Điểm đầu và điểm cuối tuyến nằm ở 2 bên s-ờn của một dãy núi có địa hìmh
thoải.
* Địa chất thuỷ văn:
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Trịnh Ngọc Thăng. Lớp CĐ1101 Trang: 6
– Địa chất khu vực khá ổn định ít bị phong hoá , không có hiện t-ợng nứt
nẻ không bị sụt lở. Đất nền chủ yếu là đất á sét, địa chất lòng sông và các suối
chính nói chung ổn định .
– Cao độ mực n-ớc ngầm ở đây t-ơng đối thấp, cấp thoát n-ớc nhanh
chóng, trong vùng có 1 dòng suối hình thành dòng chảy rõ ràng có l-u l-ợng
t-ơng đối lớn và các suối nhánh tập trung n-ớc về dòng suối này. tuy nhiên địa
hình ở lòng suối t-ơng đối thoải và thoát n-ớc tốt nên m-c n-ớc ở các dòng suối
không lớn do đó không ảnh h-ởng tới các vung xung quanh.
* Hiện trạng môi tr-ờng
Đây là khu vực rất ít bị ô nhiễm và ít bị ảnh h-ởng xấu của con ng-ời,
trong vùng tuyến có khả năng đi qua có 1 phần là đất tròng trọt. Do đó khi xây
dựng tuyến đ-ờng phải chú ý không phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, chiếm nhiều
diện tích đất canh tác của ng-ời dân và phá hoại công trình xung quanh.
* Tình hình vật liệu và điều kiện thi công
Các nguồn cung cấp nguyên vật liệu đáp ứng đủ việc xây dựng, đ-òng cự
ly vận chuyển < 5km. Đơn vị thi công có đầy đủ năng lực máy móc, thiết bị để
đáp ứng nhu cầu về chất l-ợng và tiến độ xây dựng công trình. Có khả năng tận
dụng nguyên vật liệu địa ph-ơng trong khu v-c tuyến đi qua có mỏ cấp phối đá
dăm với trữ l-ợng t-ơng đối lớn và theo số liệu khảo sát sơ bộ thì thấy các đồi
đất gần đó có thể đắp nền đ-ờng đ-ợc. Phạm vi từ các mỏ đến phạm vi công
trình từ 500m đến 1000m.
* Điều kiện khí hậu
Tuyến nằm trong khu vực khí hậu gió mùa ,nóng ẩm m-a nhiều. Nhiệt độ
trung bình khoảng 240c. mùa đông nhiệt độ trung bình khoảng 180c, mùa hạ
nhiệt độ trung bình khoảng 280 C nhiệt độ dao động khoảng 100c. L-ợng m-a
trung bình khoảng 2000 mm. mùa m-a từ tháng 8 đến tháng 10.
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Trịnh Ngọc Thăng. Lớp CĐ1101 Trang: 7
Ch-ơng 2: Xác định cấp hạng đ-ờng
và các chỉ tiêu kỹ thuật của đ-ờng
i. Xác định cấp hạng đ-ờng.
Quy đổi l-u l-ợng xe ra xe con:
Ta có:
LL(N15)
Xe con
(Bo aM21)
Xe tải nhẹ
( az 53)
6,5T(2trục)
Xe tải trung
(Zil 130)
8,5T(2Trục)
Xe tải nặng
(Maz 500)
10T(2trục)
Hstx(δ)
1413 26% 24% 39% 11% 8
LL(N15)
Xe con
(Bo aM21)
Xe tải nhẹ
( az 53)
6,5T(2trục)
Xe tải trung
(Zil 130)
8,5T(2Trục)
Xe tải nặng
(Maz 500)
10T(2trục)
Hstx(δ)
1413 26% 24% 39% 11% 8
Xe qđ 367 339 551 155
– Xe con: 30% => 26%.1413 = 367 (xe/ngày đêm)hệ số quy đổi =1
– Xe tải trục 6.5T (2Trục): 24% => 24%.1413=339 (xe/ngày đêm)
hệ số quy đổi=2.5
-xe tải trục 8.5T (2trục) : 39% => 39%.1413=551 (xe/ngày đêm)
hệ số quy đổi =2.5
– Xe tải trục 10T (2Trục): 11% => 11%.1413=155 (xe/ngày đêm)
hệ số quy đổi =3
(Hệ số quy đổi tra mục 3.3.2/ TCVN 4054-05)
L-u l-ợng xe quy đổi ra xe con năm thứ 15 là:
N15qđ = (367.1+339.2,5+551.2,5+155.3)=3057 (xe/ngày đêm)
Theo tiêu chuẩn thiết kế đ-ờng ô tô TCVN 4054-05 (mục 3.4.2), phân cấp
kỹ thuật đ-ờng ô tô theo l-u l-ợng xe thiết kế (xcqđ/ngày đêm): > 3.000 thì chọn
đ-ờng cấp III.
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Trịnh Ngọc Thăng. Lớp CĐ1101 Trang: 8
Nh- ta đã biết, cấp hạng xe phụ thuộc nhiều yếu tố nh-: chức năng đ-ờng,
địa hình và l-u l-ợng thiết kế.
Căn cứ vào các yếu tố trên ta sẽ chọn cấp kỹ thuật của đ-ờng là cấp III, tốc
độ thiết kế 60Km/h (địa hình núi)
II. Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật.
A. Căn cứ theo cấp hạng đã xác định ta xác định đ-ợc chỉ tiêu kỹ thuật theo
tiêu chuẩn hiện hành (TCVN 4050-2005) nh- sau: (Bảng 2.2.1)
Các chỉ tiêu kỹ thuật Trị số
Chiều rộng tối thiểu các bộ phận trên MCN cho địa hình vùng núi (bảng 7)
Tốc độ thiết kế (km/h) 60
Số làn xe giành cho xe cơ giới (làn) 2
Chiều rộng 1 làn xe (m) 3
Chiều rộng phần xe dành cho xe cơ giới (m) 6
Chiều rộng tối thiểu của lề đ-ờng (m) 1.5 (gia cố 1m)
Chiều rộng của nền đ-ờng (m) 9
Tầm nhìn tối thiểu khi xe chạy trên đ-ờng (Bảng 10)
Tầm nhìn hãm xe (S1), m 75
Tầm nhìn tr-ớc xe ng-ợc chiều (S2), m 150
Tầm nhìn v-ợt xe, m 350
Bán kính đ-ờng cong nằm tối thiểu (Bảng 11)
Bán kính đ-ờng cong nằm tối thiểu giới hạn (m) 125
Bán kính đ-ờng cong nằm tối thiểu thông th-ờng (m) 250
Bán kính đ-ờng cong nằm tối thiểu không siêu cao(m) 1500
Độ dốc siêu cao (isc) và chiều dài đoạn nối siêu cao (Bảng 14)
R (m) isc L(m)
125 150 0.07 70
150 175 0.06 60
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Trịnh Ngọc Thăng. Lớp CĐ1101 Trang: 9
175 200 0.05 55
200 250 0.04 50
250 300 0.03 50
300 1500 0.02 50
Độ dốc dọc lớn nhất (Bảng 15)
Độ dốc dọc lớn nhất (%) 7
Chiều dài tối thiểu đổi dốc (Bảng 17)
Chiều dài tối thiểu đổi dốc (m) 150 (70)
Bán kính tối thiểu của đ-ờng cong đứng lồi và lõm (Bảng 19)
Bán kính đ-ờng cong đứng lồi (m)
Tối thiểu giới hạn
Tối thiểu thông th-ờng
2500
4000
Bán kính đ-ờng cong đứng lõm (m)
Tối thiểu giới hạn
Tối thiểu thông th-ờng
1000
1500
Chiều dài đ-ờng cong đứng tối thiểu (m) 50
Dốc ngang mặt đ-ờng (%) 2
Dốc ngang lề đ-ờng (phần lề gia cố) (%) 2
Dốc ngang lề đ-ờng (phần lề đất) (%) 6
B. Tính toán chỉ tiêu kỹ thuật:
1. Tính toán tầm nhìn xe chạy.
1.1. Tầm nhìn dừng xe.
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Trịnh Ngọc Thăng. Lớp CĐ1101 Trang: 10
S1
ShLp- lo
Tính cho ôtô cần hãm để kịp dừng xe tr-ớc ch-ớng ngại vật.
TT Xe tt
Vtk
(km/h)
K i
t
(s)
l1=
)s(t.
3,6
V(m/s)
(m)
Sh =
)i(254
KV2
(m)
l0
(m)
S1=
l1+Sh+l0
(m)
1 Xe
con
60 1,2 0,0 0,5 1 16,667 34 10 60,67
2 Xe
tải
60 1,4 0,0 0,5 1 16,667 39,68 10 66,35
Theo mục 5.11/ TCVN 4054-05
S1 = 75m
Vậy chọn S1 = 75m để tăng mức độ an toàn.
1.2. Tầm nhìn 2 chiều.
Tính cho 2 xe ng-ợc chiều trên cùng 1 làn xe.
TT Xe tt
Vtk
(km/h)
K i
t
(s)
l1=
V(m/s)
. ( )
1,8
t s
(m)
ST1+ST2 =
2
2 2
.
127( )
KV
i
(m)
l0
(m)
S2=
2l1+ST1
+ST2+l0
(m)
1 Xe
con
60 1,2 0,0 0,5 1 33,33 68,03 10 111
2 Xe
tải
60 1,4 0,0 0,5 1 33,33 79,37 10 123
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Trịnh Ngọc Thăng. Lớp CĐ1101 Trang: 11
Sơ đồ tính tầm nhìn S2
Lp-Lo Sh
S1
Lp-
S1
Sh
S2 =
2
2
60 1,4.60 .0,5
10 123
1,8 127.0,5
m
Theo TCVN 4054-05 thì chiều tầm nhìn S2 là 150(m)
Vậy chọn tầm nhìn S2 theo TCVN S2 = 150(m)
Sơ đồ tính tầm nhìn v-ợt xe.
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Trịnh Ngọc Thăng. Lớp CĐ1101 Trang: 12
Tính tầm nhìn v-ợt xe.
Tầm nhìn v-ợt xe đ-ợc xác định theo công thức (sổ tay tk đ-ờng T1/168).
TT Xe tt K
V
(km/h)
l0
S4
(m)
Ghi
chú
1 Xe
con
1,2 80 10 0,5 248,71
2 Xe tải 1,4 60 10 0,5 263,19 chọn
1
3
21
1o
2
2211
21
2
1
4
V
V
1.
VV
V
254
lKV
254
)V(VKV
).3,6V(V
V
S
Theo tiêu chuẩn :V1 > V2 =20km/h (đối với đ-ờng cấp III)
Tr-ờng hợp này đ-ợc áp dụng khi tr-ờng hợp nguy hiểm nhất xảy ra V3 = V2
=VTK= 60Km/h.
Nội dung tính toán phần này thực hiện theo y/c đồ án TN trong
nhà tr-ờng.
2. Độ dốc dọc lớn nhất cho phép imax
imax đ-ợc tính theo 2 điều kiện:
– Điều kiện đảm bảo sức kéo (sức kéo phải lớn hơn sức cản – đk cần để xe cđ):
D f + i imax = D – f
D: nhân tố động lực của xe (giá trị lực kéo trên 1 đơn vị trọng l-ợng, thông số
này do nhà sx cung cấp)
– Điều kiện đảm bảo sức bám (sức kéo phải nhỏ hơn sức bám, nếu không xe
sẽ tr-ợt – đk đủ để xe cđ)
D fD’i’
G
Pw
.
G
G
D’ max
K
Gk: trọng l-ợng bánh xe có trục chủ động
G: trọng l-ợng xe.
Giá trị tính trong đkiện bất lợi của đ-ờng (mặt đ-ờng trơn tr-ợt: = 0,2)
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Trịnh Ngọc Thăng. Lớp CĐ1101 Trang: 13
PW: Lực cản không khí.
13
V.F.K
P
2
w (m/s)
Sau khi tính toán 2 điều kiện trên ta so sánh và lấy trị số nhỏ hơn.
2.1. Tính độ dốc dọc lớn nhất theo điều kiện sức kéo lớn hơn tổng sức bám.
Với vận tốc thiết kế là 60km/h. Dự tính phần kết cấu mặt đ-ờng sẽ làm bằng
bê tông nhựa. Ta có:
f: hệ số cản lăn, với V > 50km/h ta có:
f = fo [1 + 0,01 (V – 50)]
fo: hệ số cản lăn khi xe chạy với tốc độ < 50km/h, với mặt đ-ờng bê tông nhựa,
bê tông xi măng, thấm nhập nhựa fo = 0,02 => f = 0,022
V: tốc độ tính toán km/h. Kết quả tính toán đ-ợc thể hiện bảng sau:
Dựa vào biểu đồ động lực hình 3.2.13 và 3.2.14 sổ tay thiết kế đ-ờng ôtô ta
tiến hành tính toán đ-ợc cho bảng
Loại xe Xe con
Xe tải trục
6.5T (2trục)
Xe tải trục
8.5T (2trục)
Xe tải trục
10T (2trục)
Vtt km/h 60 60 60 60
f 0,022 0,022 0,022 0,022
D 0,13 0,035 0,033 0,048
imax(%) 10,8 1,3 1,1 2,6
(trang 149 sổ tay tkế đ-ờng T1)
2.2 Tính độ dốc dọc lớn nhất theo điều kiện sức kéo nhỏ hơn sức bám.
Trong tr-ờng hợp này ta tính toán cho các xe trong thành phần xe
b wKmax
PG
i D’ f , D’ .
G G
Trong đó: Pw: sức cản không khí
13
)VgKF(V
P
22
W
V: tốc độ thiết kế km/h, V = 60km/h
Vg: vận tốc gió khi thiết kế lấy Vg = 0(m/s)
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Trịnh Ngọc Thăng. Lớp CĐ1101 Trang: 14
F: Diện tích cản gió của xe (m2)
K: Hệ số cản không khí;
Loại xe K F, m2
Xe con 0.015-0.03 1.5-2.6
Xe tải 0.05-0.07 3.0-6.0
: hệ số bám dọc lấy trong điều kiện bất lợi là mặt đ-ờng ẩm -ớt,bẩn. Lấy =
0,2
GK: trọng l-ợng trục chủ động (kg).
G: trọng l-ợng toàn bộ xe (kg).
Xe con
Xe tải trục
6,5T(2trục)
Xe tải trục
8,5T(2trục)
Xe tải trục
10T(2trục)
K 0.03 0.05 0.06 0.07
F 2.6 3 5 6
V 60 60 60 60
Pw 1.667 3.206 6.413 8.978
Gk 960 6150 7400
G 1875 8250 13550
D’ 0.102 0.148 0.109
i’max 8% 12.6% 8.7%
Theo TCVN 4054-05 với đ-ờng III, tốc độ thiết kế V = 60km/h thì imax =
0,07 cùng với kết quả vừa có (chọn giá trị nhỏ hơn) hơn nữa khi thiết kế cần
phải cân nhắc ảnh h-ởng giữa độ dốc dọc và khối l-ợng đào đắp để tăng thêm
khả năng vận hành của xe, ta sử dụng id 5% với chiều dài tối thiểu đổi dốc
đ-ợc quy định trong quy trình là 150m, tối đa là 800m.
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Trịnh Ngọc Thăng. Lớp CĐ1101 Trang: 15
III. Tính bán kính tối thiểu đ-ờng cong nằm khi có siêu cao.
)i127(μ
V
R
SC
2
min
SC
Trong đó:
V: vận tốc tính toán V= 60km/h
: hệ số lực ngang = 0,15
iSC: độ dốc siêu cao max 0,07
2
min
SC
60
R 128,85(m)
127(0,15 0,07)
Theo quy phạm: 125(m)R
min
SC
Vậy chọn 125(m)R
min
SC
IV.Tính bán kính tối thiểu đ-ờng cong nằm khi không có siêu
cao.
)i127(
V
R
n
2
min
0SC
μ
: hệ số áp lực ngang khi không làm siêu cao lấy
= 0,08 (hành khách không có cảm giác khi đi vào đ-ờng cong)
in: độ dốc ngang mặt đ-ờng in = 0,02
)m(473
)02,008,0(127
60
R
2
min
SC0
Theo qui phạm )m(1500RminSC0 chọn theo qui phạm.
V. Tính bán kính thông th-ờng.
Thay đổi và iSC đồng thời sử dụng công thức.
)i127(μ
V
R
SC
2
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Trịnh Ngọc Thăng. Lớp CĐ1101 Trang: 16
Bảng bán kính thông th-ờng.
isc%
R(m)
=0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08
7% 128.85 134.98 141.73 149.19 157.48 166.74 177.17 188.98
6% 134.98 141.73 149.19 157.48 166.74 177.17 188.98 202.47
5% 141.73 149.19 157.48 166.74 177.17 188.98 202.47 218.05
4% 149.19 157.48 166.74 177.17 188.98 202.47 218.05 236.22
3% 157.48 166.74 177.17 188.98 202.47 218.05 236.22 257.70
2% 166.74 177.17 188.98 202.47 218.05 236.22 257.70 283.46
VI. Tính bán kính tối thiểu để đảm bảo tầm nhìn ban đêm.
1.
min
.30 S
R đb
Trong đó :
S1: tầm nhìn 1 chiều
: góc chiếu đèn pha = 2o
)m(1125
2
75.30
R đb.min
Khi R < 1125(m) thì khắc phục bằng cách chiếu sáng hoặc làm biển báo
cho lái xe biết.
VII. Chiều dài tối thiểu của đ-ờng cong chuyển tiếp & bố trí siêu
cao.
Đ-ờng cong chuyển tiếp có tác dụng dẫn h-ớng bánh xe chạy vào đ-ờng cong và
có tác dụng hạn chế sự xuất hiện đột ngột của lực ly tâm khi xe chạy vào đ-ờng
cong, cải thiện điều kiện xe chạy vào đ-ờng cong.
a. Đ-ờng cong chuyển tiếp.
Xác định theo công thức: )(
47
3
m
RI
V
LCT
Trong đó:
V: tốc độ xe chạy V = 60km/h.
I: độ tăng gia tốc ly tâm trong đ-ờng cong chuyển tiếp, I = 0,5m/s2
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Trịnh Ngọc Thăng. Lớp CĐ1101 Trang: 17
R: bán kính đ-ờng cong tròn cơ bản
b. Chiều dài đoạn vuốt nối siêu cao
ph
SC
SC
i
i.B
L
(độ mở rộng phần xe chạy = 0)
Trong đó:
B: là chiều rộng mặt đ-ờng B=6m
iph: độ dốc phụ thêm mép ngoài lấy iph = 0,5% áp dụng cho đ-ờng vùng
núi có Vtt 60km/h
iSC: độ dốc siêu cao thay đổi trong khoảng 0,02-0,07
Bảng Chiều dài đ-ờng cong chuyển tiếp và đoạn vuốt nối siêu cao
Rtt (m) 125 150 175 200 250 300 400
isc 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02
Lctiếp(m) 73.53 62.28 52.52 45.96 36.77 30.64 22.98
Lsc (m) 84 72 60 48 36 24 24
Ltc (m) 70 60 55 50 50 50 50
(Theo TCVN4054-05, với isc =2%, l=50m)
Để đơn giản, đ-ờng cong chuyển tiếp và đoạn vuốt nối siêu cao bố trí trùng
nhau, do đó phải lấy giá trị lớn nhất trong 2 đoạn đó.
Đoạn thẳng chêm
Đoạn thẳng chêm giữa 2 đoạn đ-ờng cong nằm ng-ợc chiều theo TCVN
4054-05 phải đảm bảo đủ để bố trí các đoạn đ-ờng cong chuyển tiếp và đoạn nối
siêu cao.
Lchêm
2
L L 21
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Trịnh Ngọc Thăng. Lớp CĐ1101 Trang: 18
Bảng tính đoạn thẳng chêm
Rtt(m)
Rtt(m)
150 175 200
250
300
400
150 60 57.5 55 55 55 55
175 57.5 55 52.5 52.5 52.5 52.5
200 55 52.5 50 50 50 50
250 55 52.5 50 50 50 50
300 55 52.5 50 50 50 50
400 55 52.5 50 50 50 50
VIII. Độ mở rộng phần xe chạy trên đ-ờng cong nằm E.
Khi xe chạy đ-ờng cong nằm trục bánh xe chuyển động trên quĩ đạo riêng
chiếu phần đ-ờng lớn hơn do đó phải mở rộng đ-ờng cong.
Ta tính cho khổ xe dài nhất trong thành phần xe, dòng xe có Lxe : 7,62(m)
Đ-ờng có 2 làn xe độ mở rộng E tính nh- sau:
R
V1,0
R
L
E
2
A
Trong đó:
LA: là

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm C6 – A8 thuộc địa phận huyện Vĩnh Tuy tỉnh Hà Giang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *